Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
ИмеНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
страница19/19
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер1.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/582040.doc
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

5.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.


Таблица 5

Критерии

Показатели

Тежест

(%)

1

2

3

1. Извършва специфич-

Спазаване технологич-

70

ни за съответната спе-

ната последователностциалност операции

на операциите при из-

пълнение на заданието;

Спазва технологични-

те изисквания при из-

пълнение на конкрет-

ната операция;

Качествено изпълнява

възложената задача в

съответствие с норма-

тивните изисквания;

Спазва срока за изпъл-

нение на заданието.2. Организация на ра-

Ефективно организи-

10

ботното място

ра работното място;

Подготвя работното

място за предстояща-

та работа;

Правилно избира и

проверява изправност-

та на инструментите.3. Усвоени умения за

Извлича от конструк-

10

разчитане на строител-

тивни и архитектурнини планове и чертежи

чертежи в работна фа-

за необходимата ин-

формация за изпълне-

ние на изпитното за-

дание.4. Умения за прилагане

Правилно подбира и

5

правилата по здраво-

ползва подходящо ра-словни и безопасни ус-

ботно облекло;ловия на труд и проти-

Правилно подбира ивопожарна охрана

ползва предпазни и

сигнализационни

средства;

Не създава опасни

ситуации при мон-

тажните работи.5. Умения за опазване

Старае се да намаля-

5

на околната среда

ва количеството на

отпадъците;

Не замърсява околна-

та среда при изпълне-

ние на всички видове

дейности;

Почиства работното

място след приключ-

ване на възложената

задача.Общо

100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Придобиването на втора степен на професионална квалификация по професията "Строител-монтажник" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4, ДВ, бр. 41 от 2003 г.) и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Строител-монтажник" - втора степен на професионална квалификация.

След завършване на обучението по професията "Строител-монтажник", специалности "Стоманобетонни конструкции" и "Метални конструкции", обучаваните могат да се явят на изпит за придобиване на правоспособност по заваряване при условията на Наредба № 7 за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване.

6. Изисквания към материалната база

Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и съответните български стандарти.

Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.

6.1. Учебен кабинет

Обзавеждането на учебния кабинет се състои от: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място за всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), екрани и стойки за окачване на табла, учебно-технически средства (диапроектори, видеотехника, шрайбпроектори), мултимедия и компютърна конфигурация.

6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска (черна или бяла с подходящи маркери), шрайбпроектор (за предпочитане с компютърен интерфейс), платно за прожектиране, флипчарт (с подходящи маркери), касетофони, други средства за обучение, дидактическа техника, мултимедия и компютърна конфигурация.

6.2. Учебна работилница

Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Те трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия. Във всяка работилница трябва да има оборудван кът за оказване на долекарска помощ и оборудван кът по противопожарна охрана.

За специалност 5820401 "Стоманобетонни конструкции":

6.2.1. Учебната работилница за монтаж на стоманобетонни конструкции трябва да бъде оборудвана със: ръчни инструменти (чук, лост, отвес, лопата, кирка, кофа, лазерен нивелир), такелажни средства (въжета, сапани, куки, обтяжки, болтове, траверси), сигнализационни и указателни средства (за звукова, знакова и флагова сигнализация), материали за монтаж на стоманобетонни елементи (фундаменти, колони, греди, стенни панели, ферми, площадки, стълбища, покривни панели, противоветрови връзки), лични предпазни средства (маска, очила, работно облекло, специализирано работно облекло). В работилницата трябва да има: обособен участък за антикорозионна защита.

6.2.2. Учебната работилница по заваряване трябва да бъде оборудвана със: маси за заваряване; аспирация; средства за заваряване (апарати, електроди), прегради за изолиране на заваръчните постове, лични предпазни средства (маска, очила, работно облекло, специализирано работно облекло).

За специалност 5820402 "Метални конструкции":

6.2.3. Учебната работилница за монтаж на метални конструкции трябва да бъде оборудвана със: ръчни инструменти (чук, лост, отвес, лопата, кирка, кози крак,комплект гаечни ключове, комплект отвертки, лазерен нивелир), ръчни електрически машини (бормашина, ъглошлайф, ударнопробивни електрически инструменти, електрожен), такелажни средства (въжета, сапани, куки, обтяжки, болтове, траверси), сигнализационни и указателни средства (за звукова, знакова и флагова сигнализация), материали за метални конструкции (закладни части, анкерни устройства, фундаменти, колони, греди, стенни панели, ферми, елементи за блоков монтаж (уедряване на елементите), противоветрови връзки, стълбища, площадки, столици, метални комини, метални резервоари, покривни обшивки, естакади, метална дограма (витрини, решетки, врати, капандури, прозорци), покривни панели, обтяжки), лични и колективни предпазни средства (маска, очила, работно облекло, специализирано работно облекло).

В работилницата трябва да има обособен участък за антикорозионна защита.

6.2.4. Учебната работилница по заваряване трябва да бъде оборудвана със: маси за заваряване; аспирация; средства за заваряване (заваръчни апарати за прав и променлив ток, машина за разкрояване, електроди), прегради за изолиране на заваръчните постове, лични предпазни средства (маска, очила, работно облекло, специализирано работно облекло).

6.2.5. Учебната работилница по шлосерство трябва да бъде оборудвана със: шлосерски маси с монтирани на тях стиски (менгемета); машини (бормашина БМ 12, струг, вал ръчен, абкант ръчен, ЗИК машина), ръчни шлосерски инструменти (комплект пили, чук, чертилка, център, шублер, ножовка, секачи), лични предпазни средства (маска, очила, работно облекло, специализирано работно облекло).

За специалност 5820403 "Сухо строителство":

6.2.6. Учебната работилница по сухо строителство трябва да бъде оборудвана със: ръчни инструменти (комплект универсални ножове, комплект триони, либела, мастар, гумен чук, винтоврът, универсална шпакла, гипсова мистрия, ъглова маламашка, ръчен шлайфер, шлайф-решетка, челно и ъглово ренде, монтажно помощно устройство за сухи подови основи, нож шило, метър, мистрия за заглаждане, бургии, автоматични отвертки, клещи и др.), електрически ръчни инструменти (трион, фреза за отвори, ъглошлайф, електромеханично ренде, електрическа ножица за ламарина, хилти, бормашина), елементи за монтаж на сухо строителство (греди, монтажни стени, колони, овални стени, окачени тавани, носещи конструкции за санитарни елементи, гипсокартонени плоскости и плочи, свързващи винкели, съединители, окачвачи, лепила, фугопълнители, грундове, защитни ленти, дюбели, рапидни винтове, видии, анкерни болтове), работни маси, макети и стелажи, лични и колективни предпазни средства (очила, работно облекло, противопрахови маски).

За специалност 5820404 "Дограма и стъклопоставяне":

6.2.7. Учебната работилница за монтаж на дървена дограма трябва да бъде оборудвана със: ръчни инструменти (комплект длета, комплект рендета, комплект отвертки, либели, тесли, чук, дървени чукове, транспортна количка, дърводелски пили, пили за метал, пистолети за нагнетяване на силикон, отвеси, лазерни нивелири), електрически ръчни инструменти (бормашина с приставки, ударнопробивни машини, ъглорезачки, ръчни циркуляри, електрически плании), дървена дограма (врати, прозорци, витрини, обкантващи профили, скрепителни елементи, метален обков, дюбел болтове, ролболтове, изолационна и строителна пяна, панти, дръжки, механизми за хоризонтално и вертикално отваряне, брави, застопоряващи устройства), лични предпазни средства (очила, работно облекло, противопрахови маски).

6.2.8. Учебната работилница за монтаж на алуминиева дограма трябва да бъде оборудвана със: ръчни инструменти (комплект отвертки, либела, тесла, чук, дървен чук, транспортна количка, гумен чук), електрически ръчни инструменти (бормашина с представки, ударно пробивни машини, перфоратор, гайковерт, отвертка), телфер, алуминиева дограма (врати, прозорци, витрини, обкантващи профили, скрепителни елементи, метален обков, дюбел болтове, ролболтове, изолационна и строителна пяна, панти, дръжки, механизми за хоризонтално и вертикално отваряне, брави, застопоряващи устройства), лични предпазни средства (очила, работно облекло, противопрахови маски).

6.2.9. Учебната работилница за монтаж на PVC дограма трябва да бъде оборудвана със: ръчни инструменти (комплект отвертки, либела, тесла, чук, дървен чук, гумен чук, транспортна количка, пасвател), електрически ръчни инструменти (бормашина с представки, ударнопробивни машини - комплект, гайковерт, електрическа отвертка), телфер, PVC дограма (врати, прозорци, витрини, обкантващи профили, скрепителни елементи, метален обков, дюбел болтове, ролболтове, изолационна и строителна пяна, панти, дръжки, механизми за хоризонтално и вертикално отваряне, брави, застопоряващи устройства, монтажна пяна), лични предпазни средства (очила, работно облекло, противопрахови маски).

6.2.10. Учебната работилница за стоманена дограма трябва да бъде оборудвана със: ръчни инструменти (комплект отвертки, либела, тесла, чук, дървен чук, транспортна количка), електрически ръчни инструменти (бормашина с представки, ударнопробивни машини), телфер, стоманена дограма (врати, прозорци, витрини, обкантващи профили, скрепителни елементи, метален обков, дюбел болтове, ролболтове, изолационна и строителна пяна, панти, дръжки, механизми за хоризонтално и вертикално отваряне, брави, застопоряващи устройства), лични предпазни средства (очила, работно облекло, противопрахови маски).

6.2.11. Учебната работилница по стъклопоставяне трябва да бъде оборудвана със: ръчни инструменти за разкрояване, рязане и монтаж, резачка за стъкла, чук, комплект отвертки, клещи, лапи, дървен чук, гумен чук, вакуумни държатели, метална ролетка, ъгъл; работни маси, покрити с кече; различни видове строителни стъкла, стъклопакети, гвоздеи, маджун, силикон, изолационна строителна пяна, гумени уплътнители, лайсни, профили; пирамиди, стендове; телфер; лични предпазни средства (очила, работно облекло, противопрахови маски).

6.3. При обучението по практика в производствените предприятия обучаваните трябва да имат възможност да работят с всички предмети и средства на труда, включени в "Профила на професията" за съответната специалност.

7. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория

Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, чието завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност отговарят на действащата нормативна уредба.

Право да преподават теория и практика по професията имат лица с висше образование по специалностите "Строителство на сгради и съоръжения", "Промишлено и гражданско строителство", "Технология и механизация в строителството" или "Архитектура", с образователно-квалификационна степен "инженер", "магистър", "бакалавър", "специалист" или "архитект".

8. Процедура за преглед и актуализиране на ДОИ по професията "Строител-монтажник":

- апробиране на ДОИ в обучаващите институции;

- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- ежегоден анализ на резултатите;

- актуализиране на ДОИ при доказана необходимост.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Свързани:

Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"строител-монтажник\" в сила от 09. 03. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом