Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020)
ИмеПроект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020)
страница1/3
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер295.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/Last_draft_rabotna_grupa_strategiq_3_novem__2011_za_
  1   2   3

РАБОТЕН ВАРИАНТ, КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА КОМЕНТАРИ И БЕЛЕЖКИ


ПРОЕКТ!

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012 - 2020)


І. ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата Национална стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012-2020), наричана Стратегията е политически рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите. Следвайки рамката на ЕС за национални ромски стратегии, настоящия документ използва името роми като обобщаващо както за уязвимите групи, които се самоопределят като роми, така и за други групи определяни от околното население като ромски и живеещи в сходна ситуация (например миллет, рудари и др.).

Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012-2020) е стратегически документ, израз на политическата ангажираност на правителството на европейското развитие на България в съответствие с неговата програма за периода 2009 – 2013 г., с Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.)1 и с Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” Изготвена е в съответствие с действащите стратегически и оперативни национaлни документи на отговорни институции – Министерството на образованието, младежта и науката; Министерството на здравеопазването; Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на труда и социалната политика; Министерството на културата; Министерството на вътрешните работи, Комисията за защита от дискриминация и др. в изпълнение на общонационалната политика за повишаване на качеството на живота и за гарантиране на равните възможности на българските граждани.

Стратегията представлява един целенасочен подход, в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, който не изключва предоставянето на подкрепа и за други уязвими етнически групи в неравностойно положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Стратегията надгражда постигнатото в десетгодишния период на действие на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и включва изцяло разработения, актуализиран и приет на 12 май 2010 г. от Министерския съвет национален стратегически документ на България: Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 2010-2020 г., която е плод на обсъждане от страна на ромската общност, гражданския сектор, отговорните публични институции и научните среди.

Стратегията кореспондира с международни стандарти в областта на правата на човека и закрилата на малцинствата: Международни инструменти на ООН, отнасящи се до зачитане на правата на човека, към които Р България се е присъединила: Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, 1966 г. (в сила за Р България от 1992 г.); Международен пакт за граждански и политически права, 1966 г. (в сила за Р България от 1970 г.); Международен пакт за икономически, социални и културни права, 1966 г. (в сила за Р България от 1970 г.); Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, 1979 г. (в сила за Р България от 1982 г.); Конвенция за правата на детето, 1989 г. (в сила за Р България от 1991 г.) и др.

Стратегията се ръководи от принципите на политическата рамка на Европейския съюз за защита на правата на човека, за съблюдаване на принципа за гарантиране на равни възможности за всички граждани и недопускане на дискриминация въз основа на различни признаци, включително етнически произход, като: Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход, Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите и др.

Стратегията се вписва в контекста на развитието на европейските политики в областта на интеграцията на ромската общност, като отчита насоките, дадени в: Съобщението на Европейската комисия /ЕК/ от 05 април 2011 г. - Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. и Заключенията на Съвета на ЕС, приети на 19 май 2011 г.; Общите основни принципи за включване на ромите, приети от Съвета на ЕС на 8.06.2009 г., с отчетената необходимост от нарастване на усилията на правителствата за постигане на видими резултати от интеграционните действия спрямо ромската общност, със съответните европейски политически инструменти и институционални механизми, програми и инициативи; резултатите от действията в рамките на Европейската платформа за ромско включване, Европейските срещи на върха за ромите, Съобщение на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент {SEC(2008)2172} от юли 2008 г., Заключения на Съвета на министрите на ЕС от 8.12.2008 г. относно включване на ромите, Резолюция на Европейския парламент от 11.03.2009 г. относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС (2008/2137\INI), Резолюция на Европейския парламент от 01.06.2006 г. относно ситуацията на ромските жени в Европейския съюз, Резолюция на Европейския парламент от 28.04.2005 г. относно ситуацията на ромите в Европейския съюз2.

Стратегията е съобразена и с Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа. Съответства на препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа за възприемане на подход за иницииране на позитивни действия спрямо ромската общност, като особено важно е това да става в условията на прозрачност при осъществяването им, при наличие на обществено съгласие и при стриктно спазване на демократичните принципи в страната.

Стратегията надгражда постигнатото в десетгодишния период на действие на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и нейната актуализация от 2010 г. и същевременно отчита ситуацията на ромската общност в България от: социодемографска гледна точка - стъпвайки на актуалните данни от Преброяването на населението и жилищния фонд 2011 г., социално - икономическа гледна точка – анализирайки взаимообвързаността между реалната интеграция на ромите и на други уязвими групи от обществото и макроикономическите показатели по сектори. Приема и обединява в един стратегически документ целите и мерките от стратегическите документи в областта на ромската интеграцията като: Образователна стратегия за деца и ученици от етническите малцинства; Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2005-2015.

  • Настоящият документ се приема за период до 2020 г. включително. Оперативното изпълнение ще се осъществява чрез Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012-2020) изпълняван в три тригодишни периода: 2012-2014 г., който съвпада с актуализирания Национален план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”; 2015-2017 г.; 2018-2020 г., като последните два периода обхващат следващия програмен период 2014-2020г. на оперативните програми с оглед финансова подкрепа и чрез инструментите на ЕС. или два периода, първият обхваща 2012-2014г., който съвпада с актуализирания Национален план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”; вторият – 2014-2020, който съвпада с програмния период 2014-2020г. С цел актуализация при необходимост на мерките се предвижда междинна актуализация през 2017г.

Плановете за действие ще се изработват с участието на ромската общност, гражданския сектор, отговорните публични институции и научните среди.

През 2015 г. ще бъде направен междинен анализ на изпълнението на Националната стратегия , свързан с приключване на международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.”, и ново актуализиране на приоритетните области, насоки на действие, използвани механизми. След 2020 година, Стратегията ще може да бъде продължена, допълнена или изменена, в зависимост от постигнатите резултати, съществуващите политически, социални и икономически реалности и нови предизвикателства.


ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ


По данни на НСИ от преброяването на населението от 2011 г., ромите остават третата по големина етническа група в България. Като роми са се самоопределили 325343 души или 4.9% от българските граждани.

Конституцията на Република България, вътрешното законодателство и ратифицираните от България международни документи гарантират правото на всеки гражданин на самоопределение.

Във връзка със законното използване на тези права, продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава „роми” или „цигани” да се самоопределят като българи, турци, румънци и др.

Жилищни условия

Степента на урбанизация на отделните етноси е различна. В градове живеят три четвърти от самоопределилите се като българи (77.5%), около половината (55.4%) от само идентифициралите се като роми и почти две пети от само идентифициралите се като турци (37.6%).

Данни за промените в местоживеенето на големите етнически общности са приведени в табл. 1.

Таблица 1
  1   2   3

Свързани:

Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020) iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020) iconНационална стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012 2020)

Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020) iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020) iconПлан за действие на община ардино
Областната стратегия на област Кърджали за интеграция на ромите и на лицата в неравностойно положениe от други етнически групи и...
Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020) iconНастоящият документ съдържа основни принципи на цялостна държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие и равноправно интегриране на ромите в
Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Здравната стратегия за лица в неравностойно...
Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020) iconОбщина брусарци общинска стратегия за интегриране на ромите (2012 2020)
Министерството на културата; Министерството на вътрешните работи, Комисията за защита от дискриминация и др в изпълнение на общонационалната...
Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020) iconОтчет за изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в община Пещера 2011 2020 г
С решение №767 от заседание на общински съвет – Пещера, проведено на 19. 09. 2011 г е приета Общинската програма за интегриране на...
Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020) iconПрограма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.)
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.)
Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020) iconРепублика българия национална стратегия за борба с наркотиците
Правителството на Република България утвърждава тази първа Национална стратегия за борба с наркотиците, която се основава на балансиран...
Проект! Национална стратегия за интегриране на ромите в република българия (2012 2020) iconРепублика българия национална стратегия за борба с наркотиците
Правителството на Република България утвърждава тази първа Национална стратегия за борба с наркотиците, която се основава на балансиран...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом