Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992)
ИмеМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992)
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер180.63 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://experta.biz/docs/MSS/mss 7.doc
Top of Form

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ (МСС) № 7 ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПРЕРАБОТЕН 1992)
Този преработен международен счетоводен стандарт замества МСС 7 Отчет за измененията на финансовото състояние, одобрен от съвета през октомври 1977. Преработеният стандарт влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи периоди, които започват на или след 1 януари 1994.

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Информацията за паричните потоци на едно предприятие е полезна с това, че предоставя на потребителите база за оценка на възможностите на предприятието да генерира пари и парични еквиваленти и потребностите на предприятието да използва тези парични потоци, както и разпределението във времето и сигурността на тяхното създаване.

Целта на този стандарт е да изисква осигуряването на информация за историческите изменения на парите и паричните еквиваленти на предприятието посредством отчет за паричните потоци, който ги категоризира през отчетния период по оперативни, инвестиционни и финансови дейности.

Обхват

1. Предприятието трябва да изготвя отчет за паричните потоци в съответствие с изискванията на този стандарт и трябва да представя като неразделна част от счетоводните си отчети за всеки отчетен период, за който се отнасят финансовите отчети.

2. Този стандарт замества досегашния МСС 7 Отчет на измененията на финансовото състояние, приет през юли 1977.

3. Потребителите на финансовите отчети на предприятието се интересуват как предприятието генерира и използва парите и паричните еквиваленти. Това винаги е така независимо от характера на дейността на предприятието и независимо от това, дали парите се разглеждат като продукт на предприятието, какъвто може да бъде случаят с финансовите институции. Предприятията се нуждаят от пари в значителна степен поради едни и същи причини, колкото и различни да са основните им дейности, генериращи приходи. Предприятията се нуждаят от пари, за да извършват своята дейност, да плащат задълженията си и да осигуряват възвръщаемост на своите инвеститори. Следователно стандартът изисква всички предприятия да представят отчет за паричните потоци.

Ползата от информацията за паричните потоци

4. Отчетът за паричните потоци, използван заедно с останалите финансови отчети, предоставя информация, която дава възможност на потребителите да оценят промените в нетните активи на предприятието, финансовата му структура (включително и неговата ликвидност и платежоспособност) и способността му да влияе върху размера и разполагането на паричните потоци във времето, за да може да се приспособява към променящите се обстоятелства и възможности. Информацията за паричните потоци е от полза при извършването на оценката на възможностите на предприятието да генерира пари и парични еквиваленти и дава възможност на потребителите да създават модели за оценяване и сравняване на сегашната стойност на бъдещите парични потоци на различните предприятия. Също така тя подобрява сравнимостта на отчитането на резултатите от дейността на различните предприятия, защото премахва неблагоприятния ефект от използването на различни счетоводни трактовки на едни и същи сделки и събития.

5. Историческата информация за паричните потоци често се използва като показател за размера, разпределението във времето и сигурността на бъдещите парични потоци. Тази информация е полезна и при проверяването на точността на минали оценки на бъдещи парични потоци и при проучването на взаимоотношението между рентабилността и нетния паричен поток и влиянието на променящите се цени.

Дефиниции

6. В този стандарт се използват следните термини с посочените им значения:

Пари — пари, налични в брой, и депозити на виждане.

Парични еквиваленти—краткосрочни, високоликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Парични потоци — входящите и изходящите потоци от пари и парични еквиваленти.

Оперативни дейности — оперативната дейност на предприятието, създаваща приходи, и други дейности, които не са инвестиционни или финансови дейности.

Инвестиционни дейности — придобиването и продажбата на дълготрайни активи и други инвестиции, които не са включени в парични еквиваленти.

Финансови дейности са тези дейности, които водят до промени в размера и състава на собствения капитал и заемни средства, получени от предприятието.

Пари и парични еквиваленти

7. Паричните еквиваленти се държат по-скоро за посрещането на краткосрочни парични задължения, а не за инвестиционни или други цели. За да бъде категоризирана една инвестиция като паричен еквивалент, тя трябва да бъде лесно обръщаема в определена сума пари и да съдържа незначителен риск от промени на стойността. Затова една инвестиция нормално се категоризира като паричен еквивалент само когато има краткосрочен падеж, като например до три месеца от датата на придобиването. Капиталовите инвестиции не се включват в паричните еквиваленти, освен ако не са по същество парични еквиваленти, например при привилегированите акции, придобити в рамките на един кратък срок на техния падеж и с посочен срок за погасяване.

8. Заемането от банки по принцип се счита за финансова дейност. В някои страни обаче банковият овърдрафт, който е платим при поискване, представлява неразделна част от управлението на парите на предприятието. При тези обстоятелства банковият овърдрафт се включва като елемент на парите и паричните еквиваленти. Характерна черта на подобно банково споразумение е салдото по банковата сметка, което често се променя от положителни стойности до овърдрафт.

9. Паричните потоци изключват движенията между статии, които представляват пари или парични еквиваленти, защото тези елементи представляват по-скоро част от управлението на парите на предприятието, отколкото част от неговата оперативна, инвестиционна или финансова дейност. Управлението на паричните потоци включва инвестирането на свободните пари в парични еквиваленти.

Представяне на отчета за паричните потоци

10. Отчетът за паричните потоци трябва да представя паричните потоци през отчетния период, групиран по оперативни, инвестиционни и финансови дейности.

11. Предприятието трябва да представи паричните си потоци, получени от оперативни, инвестиционни и финансови дейности, по начин, който е най-подходящ за дейността му. Класифицирането по дейности осигурява информация, която дава възможност на потребителите да оценяват влиянието на тези дейности върху финансовото състояние на предприятието и размера на парите и паричните му еквиваленти. Тази информация може също така да бъде използвана за оценяване на взаимоотношенията между тези дейности.

12. Една сделка може да включва парични потоци, които са класифицирани по различен начин. Например когато паричното погасяване на кредит включва както лихвата, така и главницата, лихвата може да бъде класифицирана като оперативна дейност, а главницата се класифицира като финансова дейност.

Оперативна дейност

13. Размерът на паричните потоци, получени от оперативната дейност, е главен показател за степента, в която дейностите на предприятието са генерирали достатъчно парични потоци за изплащане на задълженията, за поддържане на оперативната способност на предприятието, за изплащане на дивиденти и за правене на нови инвестиции, без да се прибягва до външни източници на финансиране. Информацията за конкретните компоненти на историческите оперативни парични потоци заедно с останалата информация е полезна за прогнозирането на бъдещите оперативни потоци.

14. Паричните потоци от оперативната дейност се извличат главно от главните приходоносни дейности на предприятието. Следователно по принцип те са резултат от сделки и други събития, които се включват при определянето на нетната печалба или загуба. Като пример за парични потоци от оперативни дейности могат да се посочат:

а) паричните постъпления от продажбата на стоки и услуги;

б) паричните постъпления от лицензни споразумения и авторски права, такси, комисионни и други приходи;

в) паричните плащания на доставчици на стоки и услуги;

г) паричните плащания на и от името на персонала;

д) паричните постъпления и паричните плащания на застрахователно предприятие за застрахователни премии и обезщетения, анюитетните суми и други суми по застрахователни полици;

е) паричните плащания или възстановяване на суми, изплатени като подоходни данъци, с изключение на случаите, когато те могат да бъдат конкретно идентифицирани с финансовите и инвестиционните дейности; и

ж) паричните постъпления и плащания по договори, държани за дилърски или търговски цели.

Някои сделки, като например продажбата на дадена позиция от оборудването, може да донесат печалба или загуба, която се включва при определянето на нетната печалба или загуба. Паричните потоци, които са свързани с подобни сделки, представляват парични потоци от инвестиционни дейности.

15. Дадено предприятие може да държи ценни книжа и кредити за дилърски и търговски цели, като в този случай те се третират като текущи запаси, придобити специално за препродажба. Следователно паричните потоци, произтичащи от покупката и продажбата на ценни книжа за дилърски и търговски цели, се класифицират като оперативна дейност. По същия начин паричните аванси и кредити, предоставени от финансовите институции, се класифицират обикновено като оперативна дейност, тъй като те се отнасят към главната приходоносна дейност на предприятието.

Инвестиционна дейност

16. Отделното отчитане на паричните потоци, възникващи от инвестиционната дейност, е важно, защото паричните потоци представляват размера на разходите, направени за ресурси, предназначени да генерират бъдещ приход и парични потоци. Като пример за парични потоци, произтичащи от инвестиционни дейности, могат да се посочат:

а) паричните плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дългосрочни активи; тези плащания включват плащанията, свързани с капитализираните развойни разходи и сгради, изградени със собствени ресурси, машини и съоръжения;

б) паричните постъпления от продажбата на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дългосрочни активи;

в) паричните плащания за придобиване на акции или дългови инструменти на други предприятия и лихва от участието в съвместни търговски дружества (различни от плащанията за тези инструменти, които се разглеждат като парични еквиваленти, или тези, които се държат за дилърски или търговски цели);

г) паричните постъпления от продажбата на акции или дългови инструменти на други предприятия и лихва от участието в смесени търговски дружества (различни от плащанията за тези инструменти, които се разглеждат като парични еквиваленти, или тези, които се държат за дилърски или търговски цели);

д) паричните аванси и кредити, предоставени на трети страни (които не са аванси и кредити, отпуснати от финансова институция);

е) паричните плащания за фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори с изключение на случаите, когато договорите се държат за дилърски или търговски цели или плащанията са класифицирани като финансови дейности; и

ж) паричните постъпления от фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори с изключение на случаите, когато договорите се държат за дилърски или търговски цели или плащанията са класифицирани като финансови дейности.

Когато даден договор се отчита като хеджиране на определена позиция, паричните потоци от договора се класифицират по същия начин както паричните потоци на позицията, която се хеджира.

Финансова дейност

17. Отделното отчитане на паричните потоци, произтичащи от финансовата дейност е важно, защото се използва при прогнозирането на сумите от бъдещите парични потоци, които представляват вземания на институциите, които са предоставили капитал на предприятието. Като примери за парични потоци, произтичащи от финансова дейност, може да се посочат:

а) паричните постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти;

б) изплащането на парични суми на собственици за придобиването или изплащането на акции на предприятието;

в) паричните постъпления от емитиране на необезпечени облигации, заемни средства, кредити, полици, облигации, ипотеки и други краткосрочни или дългосрочни заемни средства;

г) паричните погашения на суми по заемни средства;

д) паричните плащания от страна на даден наемател за намаляването на неизплатени задължения при финансов лизинг.

Отчитане на паричните потоци

от оперативната дейност

18. Предприятието трябва да отчита паричните потоци от оперативната дейност, като използва:

а) прекия метод, при който се отразяват главните категории от брутни парични приходи и брутни парични плащания, или

б) косвения метод, при който нетната печалба или загуба се коригира по отношение на ефектите на сделките, извършвани по безналичен начин, на отложените или начислени минали или бъдещи приходи или плащания за оперативната дейност и такива статии от приходите или разходите, свързани с инвестиционни или финансови парични потоци.

19. Препоръчително е предприятията да отчитат паричните потоци от оперативната дейност, като използват прекия метод. Прекият метод осигурява информация, която може да бъде полезна при оценяване на паричните потоци и която не може да бъде получена по косвения метод. При прекия метод информацията за основните класове брутни парични приходи и брутни парични разходи може да бъде получена:

а) или от счетоводните записи на предприятието;

б) или чрез коригирането на продажбите, отчетната стойност на продадените стоки (лихвите и други подобни приходи и разходите за изплащане на лихви и други подобни разходи за дадена финансова институция) и други статии от отчета за приходите и разходите по отношение на:

1) промените на материалните запаси и търговските вземания и задължения по време на отчетния период;

2) други безналични статии;

3) други статии, за които паричните ефекти представляват инвестиционни или финансови парични потоци.

20. При косвения метод нетният паричен поток от оперативната дейност се определя чрез коригирането на нетната печалба или загуба по отношение на ефектите на:

а) промените на материалните запаси и търговските вземания и задължения по време на отчетния период;

б) безналичните статии, като например амортизация, резерви, отложени плащания на данъчни задължения, нереализирани положителни и отрицателни разлики от промените на валутния курс, неразпределена печалба на съдружниците и интереси на малцинствения дял на акционерите;

в) всички други статии, за които паричните ефекти представляват инвестиционни или финансови парични потоци.

От друга страна, нетният паричен поток от оперативните дейности може да бъде представен по косвения метод, като се покажат приходите и разходите, представени в отчета за приходите и разходите и промените на материалните запаси и търговските вземания и задължения през отчетния период.

Отчитане на паричните потоци

от инвестиционни и финансови дейности

21. Дадено предприятие трябва да отчита поотделно главните категории брутни парични постъпления и брутни парични плащания, произтичащи от инвестиционни и финансови дейности, освен до степента, до която паричните потоци, описани в параграфи 22 и 24, се отчитат на нетна база.

Отчитане на паричните потоци на нетна база

22. Паричните потоци, произлизащи от следните оперативни, инвестиционни или финансови дейности, трябва да се отчитат на нетна база:

а) паричните постъпления и плащания от страна на клиентите, когато паричните потоци отразяват по-скоро дейностите на клиента, отколкото тези на предприятието; и

б) паричните постъпления и плащания за статии, при които обръщаемостта е бърза, сумите са големи и падежите са кратки.

23. Примери за парични постъпления и плащания, посочени в параграф 22, а), са:

а) приемането и изплащането на безсрочни депозити в банки;

б) фондовете от инвестиционно предприятие, държани за клиенти; и

в) наеми, събирани от името на и плащани на собствениците на имотите.

Примери за парични постъпления и плащания, посочени в параграф 22, б), са:

а) сумите на главницата за клиенти с кредитни карти;

б) закупуването и продажбата на инвестиции;

в) други краткосрочни кредити, например тези, които имат падеж до три месеца.

24. Паричните потоци, произтичащи от всяка от следните дейности на дадена финансова институция, могат да бъдат отчитани на нетна база:

а) паричните постъпления и плащания за приемането и изплащането на депозити с определен падеж;

б) внасянето на депозити и тегленето на депозити от други финансови институции;

в) паричните аванси и кредити, отпускани на клиенти, и погасяване на тези аванси и кредити.

Парични потоци в чуждестранна валута

25. Паричните потоци, произтичащи от сделки в чуждестранна валута, трябва да се отчитат във валутата, използвана за счетоводството на предприятието, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс на отчетната валута към чуждестранната валута на датата на паричния поток.

26. Паричните потоци на чуждестранно дъщерно предприятие трябва да се приведат към обменния курс на счетоводната валута към чуждата валута в деня на паричния поток.

27. Парични потоци в чуждестранна валута се отчитат по начин, отговарящ на МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове. Това позволява използването на обменен курс, който дава приблизителна стойност, близка до действителния обменен курс. Например средната претеглена величина на обменния курс за отчетния период може да се използва за отчитане на сделки в чуждестранна валута или за преизчислението на паричните потоци на чуждестранното дъщерно предприятие. МСС обаче не позволява да се използва обменният курс в деня на баланса при конвертиране на паричните потоци на дъщерно предприятие.

28. Нереализираните печалби или загуби, произтичащи от промени в курсовете на чуждестранна валута, не са парични потоци. Влиянието на промените в курсовете на чуждестранна валута върху парите или паричните еквиваленти, държани или дължими в чуждестранна валута, се отчитат в отчета на паричните потоци, за да се изравнят с парите и паричните еквиваленти в началото и в края на периода. Тази сума сега се представя отделно от паричните потоци от основни, инвестиционни и финансови дейности и включва разликите, когато има такива, ако тези парични потоци са отчитани по обменни курсове в края на периода.

Извънредни статии

29. Паричните потоци, отнасящи се към извънредните статии, трябва да се категоризират като произтичащи от основни, инвестиционни или финансови дейности в зависимост от случая и да се отчитат отделно.

30. Паричните потоци, отнасящи се до извънредни статии, се отчитат поотделно като произтичащи от основни, инвестиционни или финансови дейности в отчета за паричните потоци, за да се даде възможност на потребителите да разберат тяхното естество и влиянието им върху настоящите и бъдещите парични потоци на предприятието. Тези оповестявания са в допълнение към оповестяванията за естеството и размера на извънредните статии, изисквани от МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

Лихви и дивиденти

31. Паричните потоци от лихви и дивиденти, получени и изплатени, трябва да бъдат отчитани поотделно. Всеки трябва да се категоризира поотделно по последователен начин от един в друг период като основна, инвестиционна или финансова дейност.

32. Общата сума на лихвата, изплатена през отчетния период, се отчита в отчета за паричните потоци независимо от това, дали е призната като разход в отчета за приходите и разходите, или е капитализирана в съответствие с разрешения алтернативен подход в МСС 23 Разходи по заеми.

33. Изплатената лихва и получените лихви и дивиденти обикновено се категоризират като парични потоци от оперативната дейност за дадена финансова институция. Не съществува обаче консенсус по категоризацията на тези парични потоци за другите предприятия. Изплатената лихва и получените лихви могат да бъдат категоризирани като парични потоци от оперативната дейност, тъй като те се включват в определянето на нетната печалба и загуба. Като алтернатива изплатената лихва и получените лихви и дивиденти могат да се категоризират като финансови парични потоци и инвестиционни парични потоци, тъй като те представляват разходи за получаването на финансови ресурси или възвръщаемост на инвестициите.

34. Изплатените дивиденти могат да бъдат категоризирани като финансов паричен поток, тъй като те представляват разходи за получаване на финансови ресурси. Като алтернатива изплатените дивиденти могат да се категоризират като компонент на паричните потоци от оперативната дейност, за да се подпомогнат потребителите при определянето на способността на предприятието да изплаща дивиденти от оперативните парични потоци.

Данъци върху дохода

35. Паричните потоци, произтичащи от данъци върху дохода, трябва да се отчитат поотделно и да се категоризират като парични потоци от оперативната дейност, освен ако не могат да бъдат конкретно определени като инвестиционни и финансови дейности.

36. Данъците върху дохода възникват при сделки, създаващи парични потоци, които се категоризират в отчета за приходите и разходите като основни, инвестиционни или финансови дейности. Докато разходите за данъци могат лесно да се определят като инвестиционни или финансови дейности, паричните потоци, свързани с данъците, често е невъзможно да се определят и могат да възникнат в различен отчетен период от паричните потоци на основната сделка. Затова платените данъци обикновено се категоризират като парични потоци от оперативна дейност. Когато обаче е възможно да се идентифицира данъчният паричен поток с отделна сделка, която създава парични потоци, категоризирани като инвестиционни или финансови дейности, данъчният паричен поток се категоризира според случая като инвестиционна или финансова дейност. Когато данъчните парични потоци са разпределени в повече от една категория дейности, тогава се отразява общата сума платени данъци.

Инвестиции в дъщерни, асоциирани

и смесени предприятия

37. Когато се осчетоводява инвестиция в асоциирано или дъщерно предприятие чрез използване на метода на собствения капитал или себестойностния метод, тогава инвеститорът ограничава своя отчет на паричните потоци само до парични потоци между себе си и получателя на инвестицията, например дивиденти и аванси.

38. Предприятие, което отчита своя дял в смесено контролирано юридическо лице (виж МСС 31 Счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия), като използва пропорционална консолидация, то включва в консолидирания си отчет на паричните потоци своя пропорционален дял от паричните потоци на смесено контролирано юридическо лице.

Придобиване и продажба на дъщерни предприятия и други стопански единици

39. Съвкупните парични потоци, произтичащи от придобиването и разпродажбата на дъщерни предприятия или други стопански единици, трябва да се представят поотделно и категоризирани като инвестиционни дейности.

40. Предприятието трябва да оповести съвкупно във връзка с придобиването или продажбата на дъщерни предприятия или други стопански единици през отчетния период всеки от следните елементи:

а) обща покупна или продажна цена;

б) частта от покупната или продажната цена, изплатена в пари или парични еквиваленти;

в) сумата на парите или парични еквиваленти в придобитото или продадено дъщерно предприятие или стопанско поделение;

г) сумата на активите и пасивите, с изключение на парите и паричните еквиваленти в придобитото или продаденото дъщерно предприятие или стопанско поделение, обобщена по всяка главна категория.

41. Отделното представяне на влиянието върху паричните потоци на придобиването или продажбата на дъщерни предприятия и други стопански единици като статии от едни и същ ред заедно с отделното отразяване на сумите от придобитите или продадени пасиви и активи спомага да се разграничат тези парични потоци от паричните потоци, произтичащи от други оперативни, инвестиционни и финансови дейности.

42. Съвкупната сума на платените или получените пари като покупна или продажна цена се записва в отчета за паричните потоци като нетни придобити или продадени пари или парични еквиваленти.

Безналични сделки

43. Инвестиционни и финансови операции, които не изискват използването на пари или парични еквиваленти, трябва да се изключват от отчета за паричните потоци. Такива операции трябва да бъдат отразени във финансовите отчети по начин, който осигурява изцяло съответната информация за тези инвестиционни и финансови дейности.

44. Много инвестиционни и финансови дейности не оказват пряко влияние върху текущите парични потоци, въпреки че засягат структурата на капитала и активите на предприятието. Изключването на безналични операции от отчета за паричните потоци е в съответствие с целта на отчета за паричните потоци, тъй като тези статии не отразяват паричните потоци през текущия период. По-долу се посочват примери за безналични операции:

а) придобиване на активи чрез пряко приемане на съответните пасиви или чрез финансов лизинг;

б) придобиване на предприятия чрез емитиране на дялов капитал;

в) замяна на дълг срещу собственост.

Компоненти на парите и паричните еквиваленти

45. Предприятието трябва да оповестява компонентите на парите и на паричните еквиваленти, както и да представя връзката на тези суми в своя отчет за паричните потоци с равностойни статии, посочени в баланса.

46. С оглед на разнообразието в управлението на парите и банковите нормативни уредби в различните части на света и за да се спазва изискването на МСС 1 Представяне на финансови отчети, предприятието оповестява възприетата от него политика при определянето на състава на парите и паричните еквиваленти.

47. Влиянието на всяка промяна в политиката за определяне на компонентите на парите и паричните еквиваленти, например промяна в категоризацията на финансовите инструменти, които преди това не са били считани за част от инвестиционния портфейл на предприятието, се отчита съгласно изискванията на МСС 8 Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

Други оповестявания

48. Предприятието трябва да оповестява заедно с коментар, даван от ръководството, и размера на значителните салда на пари и парични еквиваленти, държани от предприятието, които не са на разположение за ползване от ръководството.

49. Има редица обстоятелства, при които парите и паричните еквиваленти, държани от предприятието, не са на разположение за ползване от страна на групата. Като пример могат да се посочат салдата на парите и парични еквиваленти, в които се прилагат валутен контрол или други правни ограничения, когато салдата не са на разположение за общо ползване от предприятието майка или от други дъщерни предприятия.

50. Допълнителната информация може да се окаже съществена за разбирането от страна на потребителя на финансовото състояние и ликвидността на предприятието. Оповестяването на тази информация заедно с един коментар от страна на ръководството е желателно и то може да съдържа следното:

а) сумата на неизтеглените кредитни улеснения, които могат да бъдат налице за бъдещи оперативни дейности и за уреждане на капиталови задължения, като се посочват евентуалните ограничения за ползване на тези улеснения;

б) съвкупната сума на паричните потоци от всяка основна, инвестиционна и финансова дейност, свързани с дяловото участие в смесени търговски дружества, отчитана чрез използването на пропорционална консолидация;

в) съвкупната сума на паричните потоци, която представлява увеличения на оперативния капацитет отделно от тези парични потоци, които са необходими за поддържането на оперативния капацитет; и

г) сумата на паричните потоци, произтичащи от основните, инвестиционните и финансовите дейности от всеки осчетоводяван отрасъл и географски сегмент (виж МСС 14 Отчитане по сектори).

51. Отделното отчитане на паричните потоци, които представляват увеличения на оперативния капацитет и паричните потоци, необходими за поддържането на оперативния капацитет, е от полза за потребителя и му помага да определи дали предприятието инвестира достатъчно в поддържането на своя оперативен капацитет. Предприятие, което не инвестира достатъчно в поддържането на своя оперативен капацитет, може да ощетява бъдещата рентабилност за сметка на текущата ликвидност и разпределяните суми между собствениците.

52. Отчитането на паричните потоци по сектори дава възможност на потребителите да получат вярна представа за взаимоотношенията между паричните потоци на стопанската дейност като цяло и техните съставни части, както и наличието и динамиката на паричните потоци по сегменти.

Дата на влизане в сила

53. Този стандарт влиза в сила по отношение на финансови отчети, които обхващащи периоди, започващи на или след 1 януари 1994.

 

Bottom of Form

Свързани:

Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992) iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №19 доходи на наети лица (преработен 2000)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 19 Разходи за пенсионно осигуряване, който беше одобрен от борда в преработена...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992) iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №17 лизинг (преработен 1997)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 17 Отчитане на лизинг, одобрен от съвета в променен формат от 1994. Преработеният...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992) iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №22 бизнескомбинации (преработен 1998)
През декември 1993 мсс 22 беше преработен като част от проекта за сравнимост и подобряване на финансови отчети. Същият стана мсс...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992) iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №21 ефекти от промените в обменните курсове (преработен 1993)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 21 Отчитане на ефекта от промените в обменните курсове и влиза в сила...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992) iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №2 материални запаси (преработен 1993)
Мсс заменя Международен счетоводен стандарт 2 Оценка и отчитане на материалните запаси в контекста на системата за историческата...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992) iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №12 данъци върху дохода (преработен 2000)
През октомври 1996 съветът одобри преработения стандарт мсс 12 (преработен 1996) Данъци върху дохода, който замести мсс 12 (преформатиран...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992) iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №10 събития след датата на баланса (преработен 1999)
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през март 1999 и влезе в сила за финансовите отчети, които обхващат...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992) iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №1 представяне на финансови отчети (преработен 1997)
Мсс 13 Представяне на текущите активи и текущите пасиви, които стандарти бяха одобрени от Съвета на кмсс в променен формат през 1994....
Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992) iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №41 земеделие
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през декември 2000 и влиза в сила за счетоводните отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №7 отчети за паричните потоци (преработен 1992) iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №31 счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия (преработен 2000)
През ноември 1994 текстът на мсс 31 беше преформатиран, за да бъде представен в преработен формат, възприет за мсс през 1991. В първоначално...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом