Проект на договор
ИмеПроект на договор
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер61.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bdz.bg/files/proekto_dogovor_otpechatvane_PKV.doc
/ПРОЕКТ НА ДОГОВОР/

Приложение №3


ДОГОВОР


№ …………


Днес, ..................... 2011 г. в гр. София между,


БДЖ-Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София: ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под № 16662/2007 110, ЕИК № 175403856, представлявано от инж. Ивайло Йорданов Иванов – Управител и Пламен Илиев Джуров - Управител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

и

......................... със седалище и адрес на управление: гр. ............, , ул. ...................., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № ..........., ЕИК №........................, ИН по ЗДДС № ....................., представлявано от .................. – Управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.


В резултат на проведен избор на Изпълнител, на основание чл.2, ал.2, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ и утвърден протокол от ...../дата/ на Управителите на ”БДЖ-Товарни превози” ЕООД, се сключи настоящия договор при следните условия:


Чл.1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Изпълнителят се задължава да отпечата и достави, а Възложителя да получи и заплати при посочените в настоящия договор условия 4670 броя книжки “План за композиране на влаковете” по вид, количества и цени, съгласно Техническата спецификация - Приложение №1, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Изходните материали за отпечатването на книжките ще бъдат предоставени от упълномощено лице на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД» на магнитен носител, при подписване на договора на ръка.

1.3. Цялата предпечатна подготовка е за сметка на Изпълнителя.

1.4. Отпечатването на книжките се извършва само след писмено одобрение от представител на Възложителя.

Чл.2. ЦЕНА

2.1. Единична цена за брой/ книжка - ...................лв./бр. без ДДС.

2.2. Общата стойност за изпълнение на малката обществена поръчка за отпечатване и доставка на 4670 броя книжки “План за композиране на влаковете”, посочени в Ценовата оферта е в размер на ..................... лева без ДДС.

2.3. В цената е включена предпечатна подготовка, отпечатване, пакетиране и транспортни разходи.

2.4. Цената се разбира без ДДС, до склад в гр. София, кв. “Фондови жилища”, бл.203, вх. Г и не подлежи на промяна.


Чл.3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ДОСТАВКАТА

3.1. Срок на изпълнениена една партида в срок не по-дълъг ...... от 15 /петнадесет/ дни. Същият започва да тече след сключване на договора и предоставяне на ръка на изходните материали /магнитен носител/ от Възложителя. Не се допуска удължаване на срока.

3.2. Място на доставка - в склад на адрес: гр. София, кв. “Фондови жилища”, бл.203, вх. Г.


Чл.4. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:

4.1. Плащането се извършва в лева по банков път – в срок до ..................../ не по-кратък от 30/ дни, считано от датата на издаване на фактура за доставката и подписан приемо- предавателен протокол.

4.2. Плащането се извършва по сметката на Изпълнителя: Банка: ...................., , гр. .........., BIC: ................., IBAN ................................

4.3. Необходими документи за извършване на плащане :

- оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, с адрес: гр. София – 1080, ул. “Иван Вазов” № 3 с МОЛ – инж. Ивайло Иванов и Пламен Джуров и съдържаща № и предмет на договора;

- приемно - предавателен протокол за извършена доставка, подписан от упълномощени лица на двете страни.

4.4. Адрес, на който трябва да се изпращат документите за извършване на плащането:

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД

гр. София -1080

ул. “Иван Вазов” №3

отдел „МТО” , тел. 0885 383 005

4. 5. На плащане подлежат само приетите книжки.


Чл.5. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ

5.1. Изпълнителят гарантира високото качество на изпълнение. При отпечатване и доставка на книжки с отклонение от одобрения образец, Възложителят има право да откаже доставката.

5.2. Гаранционният срок на книжките “План за композиране на влаковете” е 12 /дванадесет/ месеца от получаването им.

5.3. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка на отпечатаните количества, по този договор, относно качество и др., като с тези си действия не пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.


Чл.6. РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Рекламации за видими недостатъци, количество и вид се правят в момента на получаване на стоката.

6.2. Неприетите по количество книжки, като несъответстващи по условията на настоящия договор, Изпълнителят е длъжен да вземе обратно за своя сметка веднага.

6.3. Разходите по основателните рекламации, направени от Възложителя са за сметка на Изпълнителя.


Чл.7. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. При закъснение на доставката Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 5% от стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи.


Чл.8. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Гаранция за изпълнение - в размер на ............ лева, което представлява 3 % от стойността на договора.

8.2. Гаранцията е представена в следната форма:....................................................................

/неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора, подписан от Възложителя, или парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: «БДЖ - Товарни превози» ЕООД – банка УниКредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF./.

8.3. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорностите на Изпълнителя за неизпълнението, включително и размера на начислените неустойки.

8.3.1. При закъснение на изпълнението на договора;

8.3.2. При неизпълнение на задължението да замени некачествените книжни материали, с качествени, отговарящи на Техническата спецификация.

8.3.3. При неизпълнение на задължението частично или изцяло.

8.3.4.Усвояването на банковата гаранция или част от нея се извършва с декларация до съответната банка, че Изпълнителя е в нарушение на договорни задължения, без да е необходимо да бъдат посочвани конкретни обстоятелства и да представя доказателства.


Чл.9. СПОРОВЕ

9.1. Всеки спор, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

9.2. В случай, че не бъде постигнато съгласие по т. 9.1, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, могат да бъдат решавани чрез медиация.

9.3. В случай, че не бъде постигнато съгласие по т. 9.2, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани по съдебен ред.

9.4. Медиацията не е задължителна преди отнасяне на спора за решаване по съдебен ред.


Чл.10. СЪОБЩЕНИЯ

10.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на Възложител или Изпълнител.

10.2. За дата на съобщението се смята:

  • датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението;

  • датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата;

  • датата на приемането – при изпращане по факс.


10.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор и предаване на документи по чл.4 от Договора се смятат:


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

София1080, ул. Иван Вазов № 3, София........., ул. ................... № ....,

“БДЖ - Товарни превози” ЕООД ........................................................

тел. (359 2)9800801 тел. ............................................

тел. 0884 280 913 факс ........................................


10.4. При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.


Чл.11. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Съгласно разпоредбите на чл.33, ал.1 от ЗОП, страните по настоящия договор не могат да го изменят, освен в изрично изброените в чл.43, ал.2 от ЗОП случаи.

11.2. За неуредени в този договор въпроси ще се прилага действащото законодателство на Република България.

11.3. Договорът може да бъде прекратен:

  • по взаимно писмено съгласие на страните;

  • по реда на чл.87 от ЗЗД;

  • по реда на чл.33, ал.2 от НВМОП;

  • с изтичане на срока по чл. 3, т. 3.1.;

  • с изчерпване предмета на договора, преди изтичане срока на договора.

11.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му, състои се от 4 /четири/ страници и се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация – Приложение №1

2. Ценова оферта на Изпълнителя, класиран на първо място - Приложение № 2


ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж. Ивайло Иванов

Управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД


Пламен Джуров

Управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Свързани:

Проект на договор iconПроект! Договор № Договор № bg161РО001 1-11/2011/007 – u
Днес, г в гр. Враца, се сключи настоящият договор между
Проект на договор iconПроект на договор
Днес г., в гр. Русе, се сключи този договор, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на зоп,...
Проект на договор iconОтчет за проведено емпирично трудово-психологическо
Договор за подготовка реализация на проучвания, изследвания и анализи по Дейност I по Договор 08-23-95C/27. 08. 2008. по Проект на...
Проект на договор iconПроект договор № за възлагане на поръчка с предмет
Разработване на технически проект за изграждане на автоматизирана система за оповестяване на
Проект на договор iconДоговор (проект)
ДВ. бр. 96 от 06. 12. 2011 г и в изпълнение на Заповед № рд-05 / год от директора на тп „дгс кости”, и фактура № / г., за заплащане...
Проект на договор iconПроект договор за строителство
Днес, г в гр. Вършец се сключи настоящия договор за строителство между
Проект на договор iconПроект договор за строителство
Днес, г в гр. Вършец се сключи настоящия договор за строителство между
Проект на договор iconПроект на договор
Търговския закон, ведно с приложенията към нея, оферта на изпълнителя вх. № / г и Решение № / г на Изпълнителния директор на „Летище...
Проект на договор iconПроект договор
Днес г в гр. Плевен на основание чл. 41 от зоп и Решение № рд – 16 / г на Изпълнителния директор на умбал “Д-р Георги Странски” еад...
Проект на договор iconПроект договор за услуга
Днес, г в гр. Вършец след проведена процедура за избор на изпълнител по реда на глава осма "а" от зоп се сключи настоящия договор...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом