Реферат на снц "Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент"
ИмеРеферат на снц "Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент"
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер73.68 Kb.
ТипРеферат
източникhttp://www.mego.bg/attachments/article/18/IankaKovacheva_МОРАЛ, ЕТИКА И ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ В
МОРАЛ, ЕТИКА И ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС


Реферат на СНЦ “Планета-Детски парламент


Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета - Детски Парламент” /ПДП/и сме най-младата гражданска организация призната от общинските власти, участваща в решаването на детските проблеми. Патрон на ПДП е кметът на града - Д-р Евгений Желев.

В ПДП членуват 270 деца от 6 до 18 години, от всички училища в града, в това число 90 деца от други етнически общности- роми, гърци, поляци, руснаци и др. Членове са и деца от социални домове. В ПДП са интегрирани за участие в творчески дейности и деца с противообществени прояви, а също така и деца от рискови групи. Разделени са на 16 групи по интереси (екология, информатика, изкуство, музика, спорт, туризъм журналистика,евроинтеграция ,маркетинг и реклама ,международни младежки връзки, закони и права и др.).


На 31 март 2006г. ПДП навърши 3 години от своето създаване. През тези три знаменателни години ние успяхме да създадем най-младото гражданско общество като поставихме пред децата и пред цялата общественост предизвикателството да бъдат граждански отговорни и морални. ПДП си постави за цел да разкрие и защити правата на децата и покаже техните задължения и така да ги направи реалнодействащи. Младите парламентаристи умело водени от ръководителите си съумяха да съградят у себе си основите на етичност и морално поведение и да се научат да организират свободното си време така, че непрестанно да обогатяват знанията си. ПДП е място, където можеш да се научиш как да се бориш с трафика на деца, с престъпността, със сексуалната експлоатация на деца. Тук можеш да намериш приятели, с които да спортуваш или да ходиш на туризъм.

Друга основа, която ПДП полага е да научи членовете си на активно дейно и идейно участие в дискусии за обществените проблеми, морала и етиката, формиране на отговорност пред общетсвото и усвояване на основните му житейски норми. В ерата на бързото развитие на комуникациите и новите технологии, все повече се появява нужда от сигурност, от подадена ръка за подкрепа. Подрастващите искат техния глас да бъде чут. ПДП допринася за личностното развитие на всяко дете и се стреми максимално да удовлетвори потребността му от изслушване, разбиране, подкрепа. Нашето съкровено желание е децата ни да живеят в хармония, разбирателство, търпимост и толерантност, които те да се научат да поддържат и да тачат.

Дейностите през тези три изминали години са имали за цел да научат младите парламентаристи на морално поведение, на дисциплинираност и ред, на отговорност. Образованието е твърде широко понятие, за да го ограничим само с училището. Младите личности получават образование и възпитание най-вече вкъщи, където мама и татко учат на добро поведение, на принципи и на нравствени устои. Училището дава познания за света под формата на уроци. Децата знаят, че на училище трябва да присъстват редовно и то е задължителна част от тяхното ежедневие. В ПДП децата идват в свободното си време, без да са задължени и участват в мероприятията и дейностите, които развиваме. ПДП им дава възможност да приложат знанията си и ги обогатява с опит. Фактът, че децата идват редовно показва каква нужда имат от този тип знания и от поле за изява, където могат да покажат на какво са способни.

В многостранната си дейност ПДП засяга огромна част от сферите на човешкото действие и общуване. Така представя на децата света в целия му блясък и ги образова.

За осъществяването на тази отговорна цел ПДП организира множество мероприятия всяка година, някои от които са вече традиционни. Тригодишните усилия на ръководството се увенчаха с много извоювани успехи, най-значими от които са:

- във всяко училище да има психолог и педагогически съветник, да се популяризират и утвърдят училищата за родители, да се създадат специални рубрики в медиите, които да са отделени специално за изявата на децата. Децата показват своя потенциал в 12 направления. Така научават, че трябва да се развиват в насока според своите таланти и интереси.

В областта на международните отношения и европейските въпроси ежегодно се провеждат Дни на Европа, които имат за цел да представят Европа на подрастващото поколение чрез семинари и дискусии. Децата имат възможност да изразят своето мнение за Европа чрез конкурса за есе и рисунка “Аз и Европа”. Обучителен екип от деца информира връстниците си за Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите. Чрез обученията за европейските закони и Конвенцията за правата на децата, ПДП възпитава децата на гражданска активност и отговорно поведение. Разбират колко е важно да имат позиция по всеки поставен проблем и да я отстояват.

Всички обучителни екипи като този са част от програмата “Връстници обучават връстници”, върху която ПДП работи с много деца (обучители и обучени). От една страна младежите научават какво е подходящото поведение пред публика и как да задържат вниманието й, а от друга страна обучаваните узнават за устройството и функциите на Евросъюза, за присъединяването на България към него, но най-вече се научават да уважават говорещия. Допълвайки се взаимно децата разбират от какво значение е работата в екип и етичното поведение към партньора. Екипът се затвърждава най-вече на обучителните лагери за лидери, които ПДП провежда всяка година.


Там децата участват в походи, занимателни отборни и ролеви спортни игри, които ги поддържат здрави физически и духовно. Създава спортен дух и калява волята, прави децата по-издържливи. Тъй като лагерите се провеждат сред природата, децата сами се убеждават в огромното богатство на българската природа и се научават на морално поведение към нея, да я пазят и обичат. Ръководителите предоставят възможност на всеки според интересите си да участва в различни клубове - “Млад журналист”, “Сръчни ръце” и “Млад художник”, където придобиват атрактивни умения в различни области. В тези клубове се пораждат здрави връзки и приятелства между деца със сходни интереси.

Тъй като ПДП е член на Евроатлантическата мрежа за сътрудничество “Граждани на Европа”, провеждаме Евроатлантически вторници, всеки път под различно мото, свързано с правата на децата, тяхното образование, мястото им в Европа. Чрез тази дейност създаваме множество връзки с други младежки НПО в мрежата и разширяваме светогледа на децата като ги свързваме с техни връстници на хиляди километри от тях и им показваме как живеят, как се образоват, каква е тяхната ценностна система. Целта ни е да популяризираме трансатлантическата подкрепа между младите хора и да представим България с нейните традиции, бит и култура. Стремим се да запазим българската си идентичност и народностно самосъзнание в разрастващото се глобализирано общество.

Поддържаме много международни връзки с други детски и младежки организации, с които обменяме опит и впечатления от образователната система и правата на децата в другите страни.

За да представим България и да научим децата да я обичат, провеждаме Дни на културното и историческо наследство на България. Това включва посещение на музеи и исторически паметници, конкурси за рисунки на асфалт. Децата научават, че трябва да пазят българските традиции и обичаи, да уважават историята и своите предци и да запазят българската си идентичност. В този ред на мисли ПДП провежда и традиционен Ден на етносите. Младежите разширяват знанията си за етническите малцинства в България и се учат на толерантност и търпимост към хората с расови и верски различия в България. А и сътрудничеството между деца с различни традиции и обичаи обогатява и двете страни. Такъв опит не би могъл да се придобие в училище. В свят, в който расовите различия се игнорират, възпитанието в уважение един към друг става естествено и открива пътя към приятелството и разбирателството.

За да поддържаме здрави връзки с всичките си международни приятели и да им покажем фолклора на България, ние публикувахме книжка с български народни приказки, преведени на английски и илюстровани от деца. Тази книжка спечели специална награда в конкурс, посветен на Деня на книгата, проведен в гр. Тампа, Флорида, САЩ. Децата осъзнаха, че труда им дава плодове и се възнаграждава.

За да ги възпитаме на труд и етично поведение към природата и нейните богатства, направихме много акции по почистване в различни паркове в и около Стара Загора. Дори получихме специална грамота от Община Стара Загора за активно участие в поддържането на околната среда. Залесихме и почистихме площи от парк Аязмото, езерото Загорка, две детски градини в града и получихме одобрението и подкрепата на нашия патрон. Децата се обединиха от общата кауза да пазят чистотата на природата и пожелаха да живеят в чиста околна среда. Във връзка с околната среда ПДП посети Италия на обменни начала и участва в обучения за разделно събиране на отпадъците и опазване на околната среда и водите. Опитът, който участниците придобиха го предадоха на своите връстници и им показаха колко е важно да поддържаме чиста природата на България.


И отново обединени от обща кауза да знаят своите права и задължения според Закона за закрила на детето и Конвенцията за правата на детето, децата показаха своите знания в тази област в правната викторина “Аз познавам законите и зная своите права и задължения”. Децата показаха заинтересованост, отговорно и етично поведение към останалите участници в състезанието, знания и желание за съвмествна работа в отбори. Викторината протече със задаване на въпроси от жури от видни юристи, на които децата трябваше да отговарят и разиграване на казус от деца от областта на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Присъствието на толкова строго жури показа на децата, че една от целите на ПДП, а именно да събуди обществеността за проблемите на децата и подрастващите, е постигната.


След успеха на викторината ПДП разработи съвместно с Гражданско сдружение “Алтернатива55” проект на тема “Повишаване обществената информираност и общественото доверие към съдебната система в България”, финансиран от Американската агенция за международно развитие.

ПДП работи и върху социално насочен проект на тема “Шахматът в помощ на децата с увреждания” – финансиран по програма за младежки дейности на ДАМС. Идеята за този проект дойде след провеждането на шах турнир за деца с участието на гросмайстор. Децата, ентусиазирани от факта, че могат да се състезават в любимата си игра, дадоха всичко от себе си и показаха спортсменски дух. В ПДП се организира клуб по шахмат, в който гросмайстор учи децата да играят. Увенчахме тази дълга и усилена работа с успех.

ПДП е носител на 24 грамоти от участия в различни национални и международни инициативи.


Гордеем се, че помагаме не само на децата на Стара Загора, но и на децата от цялата Старозагорска област. С желанието и усилията на ПДП и граждански структури в градовете, създадохме Детски и младежки парламенти в някои по-големи градове на областта като Чирпан, Казанлък, Мъглиж. Така възпитаваме децата, че трябва да си подават ръка едни на други в общата кауза за благото на всички . Да популяризираме дейността си е една от целите на ПДП. Успяхме да направим това след като станахме членове на световната организация “Свят за деца”, чийто патрон е кралицата на Швеция - Силвия и на Асоциацията на Балканските детски парламенти. Нашите инициативи бяха единодушно приети на Конгреса, в който участваха всички Балкански страни за план на работа на Асоциацията.


Децата желаят подкрепа и сигурност, за да живеят в едно мирно време, в хармония със себе си и околните. За това се прие Декларация, в която се заявява волята на децата да живеят на Балканите свободно, в разбирателство и приятелство за един мирен и справедлив свят без проституция, наркомания, насилие и трафик на хора. Децата желаят мечтите им да се превърнат в реалност и имат нужда от помощта на социално-отговорните граждани и организации, за да създадем съвместно един по-хармоничен свят и дом за всички ни.


СНЦ “Планета – Детски парламент”

Адрес: ул. “Кольо Ганчев” 145

Стара Загора 6008

България

Childrens.parliament.stz.bg@gmail.com


Мила Коларова– председател на ПДП

Янка Ковачева – председател на ПДП

Текст: Ирина Самарджиева – координатор на ПДП

Свързани:

Реферат на снц \"Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент\" iconКонкурс „Зелената планета 2011" е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2011"
Зелената планета 2011” е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2011”, провеждащ се по инициатива на Общоруското...
Реферат на снц \"Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент\" iconКонкурс „Зелената планета 2011" е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2011"
Зелената планета 2011” е част от Международния детски екологичен Форум „Зелената планета 2011”, провеждащ се по инициатива на Общоруското...
Реферат на снц \"Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент\" iconСдружение с нестопанска цел на
Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел родителско настоятелство за децата при одз №91 е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо...
Реферат на снц \"Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент\" iconУста в на сдружение с нестопанска цел
Чл. (1) Сдружение с нестопанска цел “Българско дружество за измерване и оценяване в образованието” (бдиоо) е юридическо лице, отделно...
Реферат на снц \"Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент\" iconВелико чудо е природата! Живеем на великолепна и красива планета слънце, вода, въздух не можем без тях! Те създават условия за прекрасен живот, който зависи
Те създават условия за прекрасен живот, който зависи и от нас. Всичко има на нашата прекрасна планета. Природата ни е богата с разнообразна...
Реферат на снц \"Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент\" iconСнц „Спортен клуб хора с увреждания
Снц „Спортен клуб хора с увреждания” е юридическо лице с нестопанска цел, учредено с Фирмено дело №2643/2005 год като Сдружение,...
Реферат на снц \"Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент\" iconГрафик распределения бесплатного эфирного времени на телеканалах «Планета I»- «нтк «Звезда», «Планета»- «Домашний» и в радиопрограмме «Планета I»- «Звезда fm» для проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области пятого созыва
«Планета I»- «нтк «Звезда», «Планета»- «Домашний» и в радиопрограмме «Планета I»- «Звезда fm» для проведения предвыборной агитации...
Реферат на снц \"Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент\" iconУстав на сдружение с нестопанска цел "Национална мрежа за децата" глава първа
Национална мрежа за децата” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за...
Реферат на снц \"Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент\" iconОбщи положения. Наименование и седалище
Чл (1) Сдружение „ипа – Секция България е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица...
Реферат на снц \"Планета-Детски парламент Ние сме сдружение с нестопанска цел ‘‘Планета Детски Парламент\" iconУстав на сдружение с нестопанска цел
Чл. (1) «българска фасилити мениджмънт асоциация», наричана по-долу за краткост „Асоциацията“, е юридическо лице с нестопанска цел,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом