Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г
ИмеИзх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер25.58 Kb.
ТипРешение
източникhttp://riew-pleven.eu/doc/naturadoc/4651.doc

изх. № 4651/ 23.02.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е № ПН 009-П /2010 г


ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ


На основание чл. 31, ал. 13 от Закон за биологичното разнообразие, чл.11, ал. 2 и § 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/2007 г.)/Наредба ОС/ и във връзка с Уведомление вх. № 4651/09.12.2009 год. и внесена към него документация с вх. № 4651/22.12.2009 г., № 4651/21.01.2010 г., № 4651/26.01.2010 г., № 4651/27.01.2010 г., № 4651/05.02.2010 г.,


РЕШИХ:


да се прекрати процедурата по оценката за съвместимостта /ОС/ на инвестиционно предложение за проучване, проектиране и узаконяване на площадка за “Инсталация за сортиране и преработка на инертни материали и строителни материали със складова база в ПИ № 10008 – до асфалтов път Градежница – Ловеч” землище на с. Български Извор, общ. Тетевен.Местоположение: ПИ № 10008 землище на с. Български Извор, общ. Тетевен, област Ловеч; защитена зона “Васильовска планина” (BG 0002109) - на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).


Възложител: фирма “МИНЕРАЛ 2009” ЕООД, гр. Костинброд, Област София, ул. “Строител”, №12, ПК 2230


Характеристика на инвестиционното предложение:


  1. Предвижда се изграждане на инсталация за сортиране и преработка на инертни и строителни материали със складова база в ПИ 010008 от землището на с. Български Извор, Общ. Тетевен, Област Ловеч. Питейни води ще се ползват от близък водопровод, като няма да има бани, а само тоалетни. Отпадъчните води ще са предимно промивни води от р. Вит и около 0,8 куб.м. битови отпадъчни води. За промивните води ще се изгради земен утаител 15/5,0 м. и заустване в р. Вит. Битовите отпадъчни води ще са минимални и ще се съхраняват в събирателна шахта или санитарни тоалетни.
  1. Правни основания за приложимостта на процедурата по ОС - Процедурата по оценката за съвместимостта е по чл. 2 (2) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.МОТИВИ:


  1. Не е представена изисканата допълнителна информация с писмо изх. № 4651/22.12.2009 год. на РИОСВ - Плевен към уведомлението по чл.10, ал.1 от Наредбата за ОС, а именно документация и информация по:

- представяне на документ съгласно, който произтича правото фирма “Минерал 2009” ЕООД да ползва за лични нужди ПИ № 10008, землище на с. Български Извор, собственост на общ. Тетевен;

- да се конкретизира за нуждите на инвестиционното предложение кои поземлени имоти ще бъдат използвани и да се приложат скици и партиди;


С прекратяване на процедурата по извършване на ОС с настоящото решение не се изключва възможността на възложителя да подаде ново уведомлeние по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.


Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаването му пред съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА

Директор на РИОСВ – Плевен


Свързани:

Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г iconИзх. №591/ 11. 04. 2010 г. Решение № пн 012-ос /2010 г за оценка степента на въздействие
ДВ. бр. 73/2007 г и представено уведомление вх. №591/11. 02. 2010 г и допълнителна информация към него вх. №591/11. 03. 2010 г на...
Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г iconИзх. №756 / 31. 03. 2010 г. Решение №013-ос /2010 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
Пмс 201/31. 08. 2007 г., Дв бр. 73/2007 г и във връзка с Уведомление вх. №756/23. 02. 2010 г и документация към него с вх. №756/25....
Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г iconИзх. №436/ 12. 02. 2010 г. Решение № пн 003-ос /2010 г за оценка степента на въздействие
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения...
Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г iconИзх. №839/10. 03. 2010 г. Решение № пн 004-ос /2010 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
Наредба за ос) (пмс 201/31. 08. 2007 г., Дв бр. 73/2007 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. №839/01. 03....
Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г iconОспорващият В. П. Н. редовно призован, не се явява. Вместо него адв. Т. с
Бл-322-01-762/15. 06. 2010 год.; Молба от В. П. Н. вх. № бл-322-02-487/27. 05. 2010 год.; Съдебно удостоверение изх. №158/2006 год...
Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г iconИзх. №4369 / 04. 02. 2010 г. Решение № пн 002-ос /2010 г за оценка степента на въздействие
Пмс 201/31. 08. 2007г., Дв бр. 73/2007г и представено уведомление и документация към него с вх. №4369 / 13. 11. 2009 г., 4369 / 27....
Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г iconДо Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак
В изпълнение на Ваше решение от 29. 04. 2010 г. (писмо с изх. № Фск – 62 / 29. 04. 2010 г.) представям на вниманието Ви
Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г iconИзх. №179 / 26. 01. 20010 г. Решение № пн 003-ос /2010 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
Пмс 201/31. 08. 2007 г., Дв бр. 73/2007 г и във връзка с Уведомление вх. №179 /14. 01. 2010 г и документация към него с вх. №179/21....
Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г iconВ изпълнение на Ваше решение от 10. 03. 2010 г. (писмо с изх. № Фск 55/18. 03. 2010 г.) представям
В изпълнение на Ваше решение от 10. 03. 2010 г. (писмо с изх. № Фск – 55/18. 03. 2010 г.) представям
Изх. №4651/ 23. 02. 2010 г. Решение № пн 009-п /2010 г iconИзх. №1186 / 26. 03. 2010 г. Решение № пн 010-ос /2010 г за оценка степента на въздействие
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом