Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX
ИмеСтанимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX
страница1/31
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.36 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://shumen-xc.org/upload/KMK -
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Иван Цонев, Станимир Станев


Компютърни мрежи

и комуникации


ISBN xxxxxxxxx


Иван Кръстев Цонев, 2007

Станимир Стоянов Станев, 2007

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”


Научен редактор - доц. д-р инж. Веселин Василев Атанасов

Рецензенти: 1. Доц. дтн Борислав Йорданов Беджев

2. Доц. д-р Христо Лалев Лалев


Формат 60х84/16


Печатни коли:.......................

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”

Шумен, 2007


Дисциплината “Компютърни мрежи и комуникации” има за цел да даде на студентите базови знания по предназначението, стандартите за изграждане, архитектурата и комуникационната среда на компютърните мрежи. Нивото на представените знания не е достатъчно за цялостното и всеобхватно представяне на компютърните мрежи. За по задълбочено изучаване на компютърните комуникации и мрежи е необходимо прочитани на допълнителна литература. Настоящото учебно пособие е предназначено за студентите от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, обучаващи се по специалността „Информатика”, „Математика и информатика”, „Комуникационни и информационни системи”, „Радиолокационна техника и технологии” и „Сигнално охранителни системи и технологии”. Учебното пособие може да се използва и от други, желаещи да се запознаят с основите и стандартите за изграждане на различните видове компютърни мрежи. Посочените в книгата търговски марки и номенклатури са собственост на съответните фирми и са включени в пособието само като учебни примери.


Съдържание


Увод.....................................................................................................................................7

ГЛАВА 1. КОМПЮТЪРНИ КОМУНИКАЦИИ...........................................................

  1. Основи на телекомуникацията...................................................................................

   1. Комуникационни мрежи с комутация на каналите................................................

   2. Комуникационни мрежи с комутация на съобщенията.........................................

   3. Комуникационни мрежи с комутация на пакетите................................................

   4. Комуникационни мрежи с бърза комутация на пакетите.....................................

  2. Еталонен комуникационен модел за свързване на отворени системи.....................

   1. Протоколи в отворения модел за комуникации........................................................

   2. Функции на протоколите на отворения модел.........................................................

  3. Комуникационен сценарии на отворения модел за комуникации..............................

  4. Функции на слоевете на отворения модел за комуникации.......................................

   1. Функции на физическия слой на отворения модел.................................................

1.4.1.1. Преобразуване на аналогови съобщения в цифров сигнал..................................

1.4.1.2. Преобразуване на цифрови съобщения в цифрови сигнали...................................

1.4.2. Функции на каналния слой.........................................................................................

1.4.2.1. Процедури за информационен обмен в каналния слой.........................................

1.4.2.2. Формиране на кадри в каналния слой....................................................................

1.4.2.3. Определяне на границите на кадрите.......................................................................

1.4.2.4. Контрол на грешките в кадрите................................................................................

1.4.2.5. Повишаване на шумоустойчивостта в канала.........................................................

1.4.2.6. Управление на потока от данни...............................................................................

1.4.3. Функции на мрежовия слой...........................................................................................

1.4.3.1. Адресация на пакетите................................................................................................

1.4.3.2. Маршрутизация на пакетите.......................................................................................

1.4.3.2. Комутация на пакетите................................................................................................

1.4.3.4. Управление на натоварването на подмрежата..........................................................

1.4.4. Функции на транспортния слой....................................................................................

1.4.5. Функции на сесииния слой............................................................................................

1.4.6. Функции на представителния слой...............................................................................

1.4.7. Функции на приложния слой........................................................................................

ГЛАВА 2. ЛОКАЛНИ КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ............................................................

2.1. Класификация и топология на локалните компютърни мрежи.....................................

2.2. Кабелна система на локалните компютърни мрежи.......................................................

2.3. Слоеве на локалните компютърни мрежи от OSI – модела...........................................

2.3.1. Физически слой на локалните компютърни мрежи.....................................................

2.3.2. Канален слой на локалните компютърни мрежи........................................................

2.4. Международни стандарти за физически и канален слоеве на LAN.............................

2.4.1. Стандарт IEEE 802.3. (Eternet)…………………………………………………………

2.4.1.1. MAC – под слой на стандарт IEEE 802.3...................................................................

2.4.1.2. Комутирани локални мрежи, изградени по стандарт IEEE 802.3..........................

2.4.2. Стандарт IEEE 802.4. (Token Bus)……………………………………………………

2.4.2.1. Физически под слой на стандарт IEEE 802.4……………………………………

2.4.2.2. MAC – под слой на стандарт IEEE 802.4.................................................................

2.4.3. Стандарт IEEE 802.5. (Token Ring)………………………………………………….

2.4.3.1. Физически под слой на стандарт IEEE 802.5………………………………….....

2.4.3.2. MAC – под слой на стандарт IEEE 802.5………………………………………….

2.4.4. Стандарт IEEE 802.12. (100 VG – Any LAN)……………………………………….

2.4.4.1. Физически под слой на стандарт IEEE 802.12……………………………………

2.4.4.2. MAC – под слой на стандарт IEEE 802.12…………………………………………

2.4.5. Стандарт FDDI (Fibre Distributed Data Interface)........................................................

2.4.5.1. Физически под слой на стандарт FDDI……………………………………………

2.4.5.2. MAC – под слой на стандарт FDDI............................................................................

2.5. Безжични локални компютърни мрежи..........................................................................

2.5.1. Стандарт IEEE 802.11…………………………………………………………………

2.5.2. Режими на работа на стандарт 802.11...........................................................................

2.5.3. Стандарт IEEE 802.11b....................................................................................................

2.5.4. Стандарт IEEE 802.11a и стандарт Hiperlan………………………………………….

2.5.5. Антени за WLAN ...........................................................................................................

2.5.6. Защита на данните в безжичните комуникации..........................................................

2.6. Мрежови операционни системи.........................................................................................

2.6.1. Протоколни стекове на МОС...........................................................................................

2.6.1.1. Протоколен стек Net Were на фирма Novell…………………………………………

2.6.1.2. Протоколен стек Apple Talk на фирма Apple………………………………………

ГЛАВА 3. ГЛОБАЛНИ КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ........................................................

3.1. Стандарт Х.25....................................................................................................................

3.1.1. Физически под слой на стандарт Х.25........................................................................

3.1.2. Канален слой на стандарт Х.25.....................................................................................

3.1.3. Мрежов слой на стандарт Х.25.....................................................................................

3.2. Стандарт Frame Relay…………………………………………………………………..

3.3. Стандарт ATM…………………………………………………………………………….

3.3.1. Физически слой на стандарт АТМ.................................................................................

3.3.2. ATM – слой на стандарт ATM.......................................................................................

3.3.3. ATM – комутация..........................................................................................................

3.3.4. AAL – слой на стандарт ATM……………………………………………………….

3.4. Стандарт ISDN………………………………………………………………………….

3.4.1. Стандарт B – ISDN……………………………………………………………………

3.4.2. Управление на комуникационната мрежа от стандарт ISDN………………………

ГЛАВА 4. МЕЖДУМРЕЖОВИ КОМУНИКАЦИИ........................................................

4.1. Съгласуване на компютърните мрежи в долните слоеве на модела...........................

4.1.1. Повторители (Repeaters)………………………………………………………………

4.1.2. Концентратори...............................................................................................................

4.1.3. Модеми...........................................................................................................................

4.1.3.1. Устройство на модемите...........................................................................................

4.1.3.2. Класификация на модемите......................................................................................

4.1.3.3. Международни стандарти за модеми.....................................................................

4.1.4. Мостове (Bridges)……………………………………………………………………..

4.2. Съгласуване на компютърните мрежи в горните слоеве на модела.........................

4.2.1. Маршрутизатори (Routers)………………………………………………………….

4.2.2. Мост – маршрутизатори (Brouters)………...............................................................

4.2.3. Комутатори (Switches)...............................................................................................

4.2.4. Шлюзове (Gateways)………………………………………………………………..

ГЛАВА 5. ГЛОБАЛНА СВЕТОВНА МРЕЖА INTERNET...........................................

5.1. Протоколен стек TCP/IP……………………………………………………………….

5.2. Комуникационен сценарии на модела TCP/IP..............................................................

5.3. Сравнение на комуникационните сценарии TCP/IP и OSI………………………..

5.4. Адресация в модела TCP/IP………………………………………………………….

5.4.1. Адресация по локален адрес....................................................................................

5.4.2. Адресация по IP адрес..............................................................................................

5.4.3. Адресация по порт.....................................................................................................

5.4.4. Адресация по DNS………………………………………………………………….

5.5. Маршрутизация по IP – адреси..................................................................................

5.6. Протоколи за адаптивно рутиране RIP и OSFP…………………………………….

5.7. Протоколи в каналния слой на модела TCP/IP……………………………………..

5.7.1. Протокол SLIP………………………………………………………………………

5.7.2. Протокол PPP……………………………………………………………………….

5.8. Протоколи в мрежовия слой на модела TCP/IP.........................................................

5.8.1. Протоколи ARP и RARP…………………………………………………………..

5.8.2. Протокол IP за междумрежово взаимодействие...................................................

5.9. Протоколи на транспортния слой на модела TCP/IP……………………………..

5.9.1. Протокол TCP………………………………………………………………………

5.9.2. Протокол UDP………………………………………………………………………

5.10. Протоколи на приложния слой на модела TCP/IP………………………………..

5.10.1. Протоколи за електронна поща SMTP, POP 3 и IMAP 4..................................

5.10.2. Протокол TELNET…………………………………………………………………

5.10.3. Протоколи за предаване на файлове FTP, TFTP и SFTP.......................................

5.10.4. Протокол PING…………………………………………………………………….

5.10.5. Протокол DHCP……………………………………………………………………

5.10.6. Протокол IRC………………………………………………………………………

5.10.7. Протокол NNTP……………………………………………………………………

5.11. Приложни системи Archie, Gopher и WWW в INTERNET…................................

5.12. Виртуални частни мрежи...........................................................................................

5.12.1. Обосновка на виртуалните частни мрежи............................................................

5.12.2. Принцип на работа на VPN мрежите....................................................................

5.12.3. Тунелиране на на каналния слой на OSI модела.................................................

5.12.3. Тунелиране на мрежовия слой на OSI модела.....................................................

5.12.4. Изисквания към VPN мрежите..............................................................................

5.12.5. Изграждане на VPN мрежи....................................................................................

5.12.5.1. VPN мрежи за отдалечен достъп.......................................................................

5.12.5.2. Виртуален частен екстранет...............................................................................

5.12.5.3. VPN връзка между филиални офиси.................................................................

5.12.6. Обосновка на VPN протоколи..............................................................................

5.12.7. Класификация на VPN мрежите..........................................................................

5.12.8. Надеждност и сигурността VPN мрежите.............................................................

5.12.9. Предимства и недостатъци на VPN мрежите........................................................

ГЛАВА 6. СИГУРНОСТ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

6.1. Компютърна и мрежова сигурност.............................................................................

6.2. Основни уязвимости в Интернет................................................................................

6.3. Популярни мрежови атаки..........................................................................................

6.4. Сигурост на WEB – трафика......................................................................................

6.5. Противодействие и защита...........................................................................................

6.6. Методи за защита на отдалечени атаки в Интернет...................................................

6.7. Защита на електронната поща.......................................................................................

6.8. Проблеми на сигурността в електронната икономика..............................................

6.9. Администриране на мрежите и управление на системата за защита.......................


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


ВКК – вторични кадри с дължина „К” бита

ДИКМ – диференциална импулсно-кодова модулация

ДМП - демултиплексор

ИКМ – импулсно-кодова модулация

ИОВ – информационна обратна връзка

КВ – комуникационен възел

КК – комутатор на каналите

КК – комуникационен канал

КМ – комуникационна мрежа

КОВ – комбинирана обратна връзка

КП – комутация на пакетите

КС – комуникационна система

КЧ – крайна част

МВ – междинни възли

МОС – мрежова операционна система

МП – мултиплексор

МРК – модифициран разширен канал

МС – мрежов слой

ОВ – обратна връзка

РК – разширен канал

РОВ – решаваща обратна връзка

СС – сесиен слой

ТК – телекомуникация

ТС – транспортен слой

ФС – физически слой

ЦК – цифров канал


AAL – ATM Adaptation Layer

AFP –Apple Talk Filing Protocol

AH – Authentication Header

AMI – Alternative Mark Inversion

AP – Access Point

ARP – Address Resolution Protocol

ASN 1 – Abstract Syntax Notation

ASP – Apple Talk Session Protocol

ATM – Asynchronous Transfer Mode

ATP – Apple Talk Transaction Protocol

BSS – Basic Service Set

CBR – Constant Bit Rate

CHAP – Challenge Handshake Authentication

CIPE – Crypto IP Encapsulation Protocol

CIR – Committed Information Rate

CLP – Cell Loss Priority

CMIP – Common Management Information Protocol

CS – Convergence Sub layer

CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access Point

cXML – Commerce Extensible Mark up Language

DCE – Data Circuit Terminating Equipment

DDP – Datagram Delivery Protocol

DES – Data Encryption Standard

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

DNS – Domain Name System

DSAP – Destination Service Access Point

DSDV – Digital Simultaneous Data and Voice

DSP – Data Stream Protocol

DTE – Data Terminal Equipment

DTP - Distributed Transaction Processing

DVR – Distance Vector Routing

EAP – Extensible Authentication Protocol

EP – Echo Protocol

ESP – Encapsulating Security Pay load

FCS – Frame Check Sequence

FDDI – Fibre Distributed Data Interface

FDM – Frequency Division Multiplexing

FR – Frame Relay

FTAM – File Transfer, Access and Manipulation

FTP – File Transfer Protocol

GFC – Generic Flow Control

GRE – Generic Routing Encapsulating

HDB – High Density Bipolar

HDSL – High Bit Rate Digital Subscriber Line

HEC – Header Error Check

HTML – Hyper Text Mark- up Language

IDN – Integrated Digital Network

IEEE – Institute for Electrical and Electronics Engineering

IETF – Internet Engineering Task Force

IGRP – Interior Gate Way Routing Protocol

IKE – Internet Key Exchange

IMAP 4 – Interactive Mail Access Protocol Version 4

IP – Internet Protocol

IPX –Internet work Packet Exchange

IPSec – IP Security

IRC – Internet Relay Chat

ISDN – Integrated Service Digital Network

ISP – Internet Server Provider

ITU – International Communication Union

JTM – Job Transfer and Manipulation

LAC - L2TP – Enabled Access Concentrator

LAN – Local Area Networks

LAPB – Link Access Protocol – balanced

LCI – Logic Circuit Identifier

LCP – Link Control Protocol

LLC – Logic Link Control

L2F – Layer 2 Forwarding

L2TP – Layer 2 Tunnelling Protocol

MAC – Media Access Control

MAN - Metropolitan Area Networks

MAU – Multi station Access Unit

MMS – Manufacturing Message Specification

MNP – Micro com Networking Protocol

MOTIS – Message Text Interchange Standard

MPLS – Multi protocol Label Switching

MTU – Maximum Transport Unit

NBR – Name Banding Protocol

NCP – Network Core Protocol

NLSP – Netware Link Service Protocol

NMC – Networking Management Centre

NNI – Network – Network Interface

NNTP – Network News Transport Protocol

NRZ- L – Non Return to Zero Level

NRZ1 – Non Return to Zero, Invert to Ones

NSAP – Network Service Access Point

OAM – Operation and Maintenance

OBI – Open Buying on the Internet

ODI – Open Data Link Interface

OMC – Operation and Maintenance Centre

OSI – Open System Interconnection

OSPF – Open Shortest Path First

PAC – PPTP Access Concentrator

PAP – Password Authentication Protocol

PAP – Printer Access Protocol

PCM – Pulse Code Modulation

PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy

PDU – Protocol Data Unit

PMD – Physical Media Dependent

PMI – Physical Media Independent

PNS – PPTP Network Server

POP 3 – Post Office Protocol - Version 3

PP – Post Script Protocol

PPP – Point to Point Protocol

PPTP – Point to Point Tunnelling Protocol

PSN – Packet Switched Node

PVC – Permanent Virtual Circuits

QAS – Quality of Service ?

RARP – Reverse ARP

RAS – Remote Access Server

RDA – Remote Database Access

RIP – Routing Information Protocol

RNR – Receive Not Ready

RR – Receive Ready

RTMP – Routing Table Maintenance Protocol

SAP – Service Access Point

SAR – Segmentation and Reassembly

SDH – Sinchronous Digital Hierarchy

SFTP – Simple File Transfer Protocol

SLA – Service-level Agreement

SLIP – Serial Line Internet Protocol

SM – Statistical Multiplexing

SMBs – Server Message Blocks

SMT – Station Management

SNTP – Simple Mail Transfer Protocol

SPX – Sequence Packet Exchange

SSAP – Source Service Access Point

SSH – Secure Shell

SVC – Switched Virtual Circuits

SVN – Secure Virtual Networking

TC – Transmission Convergence

TCP – Transmission Control Protocol

TDM – Time Division Multiplexing

TELNET – Terminal Hetworking

TFTP – Trivial FTP

TMN – Telecommunication Management Network

TTPT – Target Token Ring Time

UDP – User Datagram Protocol

UNI – User – Network Interface

VBR – Variable Bit Rate

VCI – Virtual Channel Identifier

VPI – Virtual Path Identifier

VPN – Virtual Private Networks

VT – Virtual Terminal

WAN – Wide Area Networks

WEP – Wired Equivalent Privacy

WLAN – Wireless Local Area Network

WWW – World Wide Web

XML – Extensible Mark up Language

ZIP – Zone Information Protocol


ВЪВЕДЕНИЕ


Телекомуникацията е една от най-бързо развиващи се предметни области през последните 20 години. Изградените комуникационни мрежи до деветдесетте години на миналото столетие претърпяха кардинални промени и развитие. Благодарение на това развитие се създаде възможност за високоскоростно предаване на големи обеми от данни на големи разстояния.

Милиони компютри се включиха в глобална компютърна мрежа обхващаща всички континенти на земята и близкия космос. Едно от най великите достижения на миналия век е глобалната компютърна мрежа Internеt. Създадена беше възможност за информационна връзка между жителите на планетата.

Целта на създаване на учебника е студентите да получат знания по основните принципи на построение на съвременните компютърни мрежи и приетите международни стандарти за тяхното изграждане. Авторите нямат претенции за всеобхватно и задълбочено разглеждане на материалите свързани с компютърните мрежи.

В първа глава са обосновани някои от основните понятия в телекомуникациите, за по-лесното усвояване на изложения в учебника материал от читателите. Изяснени са някои основни понятия и параметри в компютърните комуникации. Разгледан е отворения комуникационен модел за свързване на стандартни системи и са обосновани трите основни понятия: услуга, интерфейс и протокол. Представен е комуникационния сценарии на отворения модел за комуникации и са изяснени функциите на слоевете на отворения модел.

Втората глава е посветена на локалните компютърни мрежи (LAN). Направена е обосновка и класификация на тези мрежи и са представени различните топологии за изграждане. Разгледани са различните стандарти за изграждане на LAN и са описани в голяма степен физическите и каналните им слоеве: IEEE 802.3. (Eternet), IEEE 802.4. (Token Bus), IEEE 802.5. (Token Ring), IEEE 812.3. (100 VG-AnyLAN). Специално внимание е отредено на безжичните радиомрежи изградени по стандарт 802.11.. Представени са информативно и протоколните стекове, касаещи изграждането на горните слоеве на LAN: NetWare (SPX/IPX) на фирма Novell, и AppleTalk на фирма Apple.

В трета глава са разгледани глобалните компютърни мрежи (WAN). Направени са обосновка и описание на стандартите за изграждане на WAN. Представени са стандартите: Х.25, Frame Relay, ATM, ISDN и B-ISDN. За всички стандарти са разгледани особеностите на слоевете от отворения модел за комуникации. По-подробно се разгледани приложените в различните стандарти методи за избор на маршрута на протоколните единици през комуникационната среда.

Глава четвърта е посветена на междумрежовите комуникации. Разгледани са междумрежовите съгласувания на долните и горните слоеве на отворения модел за комуникации. Представен е начина на включване на устройства, като повторители, концентратори, комутатори, модеми, мостове, маршрутизатори и шлюзове. Повече данни и описание са направени за модемите.

В пета глава е разгледана глобалната световна мрежа Internet. Представена е структурата на протоколния стек TCP/IP. Изяснен е комуникационния сценарии на протоколния стек и са дадени разликите със сценария на отворения модел за комуникация. Разгледани са различните видовете адресации в Internet и различните класове мрежи от йерархията на глобалната мрежа Internet. На кратко е описано действието на основните протоколи за различните нива на модела TCP/IP. Направена е обосновка на виртуалните частни мрежи, изградени в средата на Internet. Анализирана е структурата на тези мрежи и са представените основните протоколи за изграждането им.

В шеста глава са представени основните основните направления на компютърната и мрежовата сигурност. Разгледана е уязвимостта на компютърните мрежи и WEB – трафика от популярните атаки и ролята на администратора при защита на мрежите от несанкциониран достъп.

Учебникът е създаден на базата на лекции, които авторите са водили на студенти по специалностите „Информатика” и „Математика и Информатика” от Факултета по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

Материалът изложен в учебника е подходящ и за студентите от университетските специалности „Физика”, „Астрономия”, „Туризъм”, „Журналистика” и за всички, които проявяват интерес към компютърните мрежи и комуникации.

Глави 1.2.3.4 и 5 са разработени от И. Цонев а Глава 6 от С. Станев.

Изказваме нашите най-сърдечни благодарности към научният редактор доц. д-р инж. Веселин Василев Атанасов и рецензентите доц. дтн инж. Борислав Беджев и доц. дтн. инж.Христо Лалев за внимателното прочитане на ръкописа и конструктивните забележки и препоръки.

Предложения и бележки по съдържанието на учебника, се приемат по електронната поща на адресите: tsonev@shu-bg.net и stan@shu-bg.net.


01.09.2007 Авторите

Шумен

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Свързани:

Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX iconИкономически университет варна колеж по туризъм
Кис в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване. Видове компютърни мрежи според обхващаната територия
Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX iconМодул атм компютърни комуникации
В момента се правят усилия за въвеждане на атм технологията в частните мрежи и гарантиране на съвместната работа на частни и обществени...
Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по аналогова схемотехника е предназначена за професиите техник на компютърни системи, монтьор на компютърни системи...
Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX iconЛекция №1
Основни понятия за компютърните мрежи. Видове компютърни мрежи. Инициализиране на pc като абонат на мрежа под Windows
Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX iconПрофесионална гимназия по икономика и туризъм
Архивиране на данни, компютърни и операционни системи. Компютърни мрежи, създаване и публикуване на уеб страници
Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX iconI общи сведения за компютърните мрежи Видове компютърни мрежи
Компютърната мрежа представлява съвкупност от отделни компютри, свързани помежду си. Мрежите се делят на три типа, според това какъв...
Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX iconВъзникване и развитие на Интернет като средство за пренасяне на информация
Всички тези компютърни мрежи са свързани помежду си. Потребител, независимо от коя от споменатите мрежи, може да изпраща съобщения...
Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX iconКонспект По дисциплината Компютърни Интернет комуникации

Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX iconДисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 2
Разрешаване на хетерогенно взаимодействие с въвеждане на преобразуватели за физическа среда
Станимир Станев Компютърни мрежи и комуникации isbn XXXXXXXXX iconДисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 8
Демонстрация и анализ на приложението на Широколентови среди с възможност за поддържане на QoS – dtp, atm
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом