До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно
ИмеДо общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер25.5 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/ObshtinskiSavet2011-2015/SesiiOSV/Sesiya31012012/04_DR_Trole
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВРАЦА


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика

Относно: Определяне ред за разпределяне на печалбата за 2006, 2007, 2008 г. на „Тролейбусен транспорт”ЕООД - Враца


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Постъпила е докладна записка от Управителя на „Тролейбусен транспорт„ ЕООД, - Враца. Същият предлага на вниманието на Общински съвет – Враца за обсъждане дължимостта на дивидента, отчисляван от дружеството към общината за годините 2006, 2007, 2008. В докладната е застъпен доводът, че дивидентът е недължим, доколкото със сумите от същия са реализирани капиталови разходи – инвестиция, в дружеството през 2009 г. на тази стойност. Тъй като тези действия са извършени без изрично изявление на упражняващия правата на собственост в търговските дружества с общинско участие, а именно Общински съвет – Враца, управителят на дружеството предлага на съвета, на свое заседание с изричен акт да потвърди разпределения по този начин дивидент.

Общински съвет – Враца в качеството си на принципал през 2007 год. не се е произнасял с акт за одобряването на годишния финансов отчет и решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане за предходната година. През 2008 и 2009 г. годишните финансови отчети са приети, но произнасяне относно разпределението на печалбата отново липсва. През 2010 г. е приет с решение на Общински съвет – Враца годишния финансов отчет, в който са намерили отражение направените капиталови разходи.

Предвид така изнесената фактология и отчитайки обстоятелството, че в действителност за дължимите общо за трите финансови години 31 949,49 лв. е извършен капиталов разход – инвестиция в дружеството, предлагам да вземем решение, с което да потвърдим при условията на чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества друг ред за разпределение на печалбата по чл. 48 и чл. 49 от същата.

При горните мотиви предлагам Проект за решение.


Вносител:

Десислава Димитрова

Председател на

ПК по стопанска дейност и инвестиционна политика


Проект!


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Р А Ц А


Р Е Ш Е Н И Е

№……….

от…………..


Относно: Определяне ред за разпределяне на печалбата за 2006, 2007, 2008 г. на „Тролейбусен транспорт”ЕООД - Враца


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества и при мотивите изложени в докладна записка, неразделна част от настоящето


Р Е Ш И:


  1. Разпределя печалбата в размер на 31 949,49 лв. за 2006, 2007 и 2008 год., формирана от „Тролейбусен транспорт“ЕООД - Враца за извършени от дружеството капиталови разходи в размер на същата сума.

  2. Приема за недължим към бюджета дивидента от формирана от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Враца за 2006, 2007 и 2008 год. печалба, поради разпределението му за извършване на капиталови разходи в дружеството за същия размер.Вносител:

Десислава Димитрова

Председател на

ПК по стопанска дейност и инвестиционна политика

Свързани:

До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно iconПроект! До общински съвет враца докладна записка от Петя Аврамова Председател на Общински съвет Враца Относно
Относно: Даване съгласие за получаване на банков кредит за оборотни нужди в размер на 200 хил лв на „бкс – Враца” еоод от „УниКредит...
До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно iconПроект! До общински съвет враца докладна записка от Костадин Апостолов Председател на пк по финанси и бюджет към ОбС – Враца Относно
Относно: Допълнение на Решение №1077 по Протокол №78 от 01. 08. 2011г на Общински съвет – Враца
До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от Малина Иванова Николова Председател на Общински съвет Враца Относно
Относно: Утвърждаване решението на комисията по провеждане на конкурса за избор на Управител на „дкц І враца” еоод
До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от д-р Антонио Георгиев Председател на пк по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет Враца Относно
Относно: Даване съгласие за придобиване на дма от „Комплексен онкологичен център – Враца”
До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Петя Аврамова Председател на Общински съвет Враца Относно
Относно: Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен център – І” еоод /в ликвидация/ – Враца
До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно iconДо общински съвет враца докладна записка от д-р Антонио Георгиев Председател на пк по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет – Враца Относно
Относно: Вземане на решение за удължаване срока на предоставения безлихвен заем на общинско дружество „Център за кожно-венерически...
До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно iconДо общински съвет враца докладна записка
Председател на постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване...
До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно iconДо общински съвет враца докладна записка
Председател на постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване...
До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно iconДо общински съвет враца докладна записка
Председател на постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване...
До общински съвет враца докладна записка от Десислава Димитрова Председател на Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Относно iconДо общински съвет- враца докладна записка от Петя Аврамова – Зам кмет на Община Враца относно
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом