Доклад на нпо
ИмеДоклад на нпо
страница1/10
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер476.4 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://cie-bg.eu/userfiles/file/NGOAlternativeReport_BG.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Алтернативен доклад на НПО

за напредъка на България в процеса на

присъединяване към ЕС, 2004


Октомври 2004 г., София, България

Съдържание


1. Основни препоръки 2

2. Икономически, социални и културни права 6

Правата на детето 6

Планът за деинституционализация 6

Изключване на специалните училища от

плана за деинституционализация 8

Административна структура на системата

за закрила на детето 9

Капацитет на отделите “Закрила на детето” 9

Международно осиновяване 10

Трафик на деца 11

Хора с увреждания 12

Хора с ментални увреждания 14

3. Правата на малцинствата 14

Защита срещу дискриминация 14

Ромското малцинство 14

Образование 14

Здравеопазване 17

Система за социално подпомагане 17

Заетост 18

Други малцинствени групи 18

Обществените електронни медии 19

Национален съвет по етнически и демографски въпроси 19

4. Граждански и политически права 20

Полицейски произвол 20

Условия в местата за лишаване от свобода 20

Правосъдие за противообществените прояви на

непълнолетните и малолетните 21

Правна помощ 21

Убежище 22

Свобода на изразяването 22

Свобода на религията и убежденията 22

5. Административният капацитет на държавата 23

Квалификация на персонала и децентрализация 23

Проект “Модернизация на образованието” 24

6. Ролята на неправителствения сектор 25

 1. Контакти 26Настоящият доклад беше разработен от коалиция неправителствени организации в България, специализирани в областта на социалната политика и защитата на правата на човека. Той разглежда редица проблеми, които бяха включени в Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г. за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които трява да бъдат включени в предстоящия Редовен доклад на Европейската комисия за 2004, очакван в началото на м. октомври 2004 .

Докладът има за цел да допринесе за изясняване на основни въпроси, свързани с приближаването на България към членство в ЕС като предлага цялостен преглед на постиженията в социалната сфера, въз основа на местния опит и задълбочени проучвания на територията на цяла България.


 1. ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ

Насърчаване спазването на човешките, граждански и политически права за всички български граждани и повишаване на стандарта на живот за най-уязвимите групи българско население, следва да бъдат в основата на правителствената политика. Само когато това стане, една достойна България може да се присъедини към ЕС на равни начала с всички други европейски страни.

Призоваваме българското правителство да приоритизира инвестиициите и усилията си в следните области:

Благосъстояние на детето

 • Да се предприемат по-стратегически усилия, с целево финансиране за затваряне на институциите: все още има около 31000 деца, живеещи в институции временно или постоянно, много от тях в ужасни условия;
 • Адекватни човешки и финансови ресурси трябва да се инвестират за работа по превенция на изоставянето и реинтеграция на децата в техните семейства: броят на децата влизащи в институции не намалява и съществува риск системата да не се промени фундаментално, ако на семействата в нужда не се помага;
 • Драстично увеличаване на броя на професионалните социални работници е от изключителна важност за развитието на алтернативни услуги, например приемната грижа: има градове, където само един социален работник отговаря за население от 11200 души, доста под приетите стандарти другаде в Европа;
 • Трябва да има само един, пълноценно осигурен държавен орган с правомощия да осъществява реформата за повишаване благосъстоянието на децата: по настоящем пет министерства и две агенции са ангажирани с този процес, които дублират усилията си, разходват ненужно средства като не постигат единна и последователна политика за бъдещето на децата в България.
 • Да се създаде единен национален регистър за деца и осиновители в България и да се осигури по-голяма прозрачност в системата на международни осиновявания, по-специално по отношение на свързаните с тях разходи.


Хора с увреждания


Деца с увреждания:


 • Предприемане на активни мерки за достъпност на масовите училища и интегриране на деца с физически увреждания в масовите учебни заведения (училища и детски градини); създаване на подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности, които изпитват затруднения в научаването;
 • Включване на „специалните училища” в плана за деинституционализация: това предполага нарочен план на МОН за обучение на специалните учители за работа в общообразователните училища;
 • Регулиране на потока от финансови ресурси така, че парите да достигат до децата със специални образователни потребности, независимо къде са записани да учат.


Пълнолетни граждани с увреждания:


 • Необходимо е политиките в сферата на уврежданията да бъдат по-фокусирани, с ясна цел и добре определени целеви групи – колкото по-голяма и неясно дефинирана е целевата група, толкова по-ниско ефективни ще бъдат и мерките, предприети от държавата. Например: условията за достъп до социални придобивки трябва да бъдат предефинирани като освен досегашният, пределно общ критерий “всеки с документ за изгубена работоспособност” да се отчитат фактори като възраст, образование, компетентност, възможности;
 • Необходими са по-малко на брой, но добре дефинирани държавни програми в контекста на човешките права и целящи интеграцията на хората с увреждания: ако държавната помощ стане по-видима, лесна за отчитане, проследяване и контрол, ще е по-лесно да се постигат резултати Понастоящем има много държавни програми, различни преференции и субсидии, които не водят до реална интеграция;
 • Услугите в общността трябва да бъдат обогатени с услуги за социално включване (освен за подпомагане), адекватни на потребностите на хората с увреждания, които се сблъскват с пречките на неблагоприятната физическа среда и биват маргинализирани, което води до недобро образование и квалификация, безработица и бедност.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Доклад на нпо iconДоклад за проведен мониторинг на изпълнението на
Настоящият доклад е изготвен от екип на Шуменска търговско-промишлена палата по проект” Ефективно партньорство и диалог на нпо с...
Доклад на нпо iconДоклад за проведен мониторинг на изпълнението на
Настоящият доклад е изготвен от екип на Шуменска търговско-промишлена палата по проект ”Ефективно партньорство и диалог на нпо с...
Доклад на нпо iconДоклад на нпо октомври, 2004
Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които...
Доклад на нпо iconДоклад за проведен мониторинг на изпълнението на проекти по европейски и национални програми в
Настоящият доклад е изготвен от екип на Шуменска търговско-промишлена палата по проект ”Ефективно партньорство и диалог на нпо с...
Доклад на нпо iconДоклад на нпо
Редица проблеми, които бяха включени в Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г за напредъка на България в процеса на присъединяване...
Доклад на нпо iconПроучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо
В резултат на това, необходимостта неправителствените организации да обменят информация, да координират дейностите си и да обединяват...
Доклад на нпо iconПрограми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо
Фондът за развиване на стопанска дейност на нпо е част от Програмата “Ефективност и ефикасност за промяна” и е специално насочен...
Доклад на нпо iconДоклад гоу нпо пу №10
Миссия учреждения : Подготовка конкурентоспособных специалистов оу удовлетворяющих требованиям и ожиданиям потребителей: государства,...
Доклад на нпо icon2 8 ежегодная международная научно-практическая конференция и блиц-выставка
Фгуп «онпп "технология",фгуп нпо им С. А. Лавочкина, нпп «Полет», ОАО "нпо "композит"
Доклад на нпо iconСписък с номинирани нпо-представители за гражданско участие от Национална нпо – конференция на кзур/22. 09. 11, съгласувани с Експертен съвет на кзур/ 28. 09. 11 и утвърдени от ус на кзур/12. 12. 11

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом