I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Дата на преобразуване11.01.2013
Размер184.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/02050112.docx

Услуги
Номер 2 от 05.01.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: Дирекция "Международни проекти"

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: dmp@mvr.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9822818

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: ул. "6-ти септември" № 29

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Димитър Черкезов

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9827412

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача: www.mvr.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: Обществен ред и сигурност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: „Организиране на работни срещи и кръгли маси – логистика”.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: територията на Р България

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга: 27

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосновка на рамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в години

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Осигуряване на логистична подкрепа и организационно-техническа подготовка при провеждане на предвидените по проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” кръгли маси, работни срещи, проверки на място и информационни събития.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 79952000: Услуги, свързани с организирането на събития

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Предметът на поръчката обхваща организиране и провеждане на 6 (шест) кръгли маси; 7 (седем) работни срещи /5 (пет) регулярни тримесечни срещи и 2 (две) годишни срещи/; 3 (три) прес-конференции; осигуряване на транспорт за при провеждане на проверки на място по СКФ от ОЛАФ, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на поръчката

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 333625

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата: 19/04/2013

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 3 300 лв.Гаранцията за изпълнение на поръчката е 3 % от стойността на договора, без включен ДДС. Гаранциите могат да бъдат във вид на парична сума или банкова гаранция. Участникът/изпълнителят сам избира формата на гаранцията.Когато гаранцията за участие/изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася по сметката на Възложителя: Дирекция „Международни проекти” – МВР при Българска народна банка (БНБ) / BIC: BNBGBGSD / IBAN: BG02BNBG 96613300147103. Когато гаранцията за участие в процедурата е банкова, то тя е безусловна, неотменяема, представена в оригинал, със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банковата гаранция, то тя е безусловна и неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията, представя при подписването на договора и е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока на самия договор. При искане за авансово плащане Изпълнителят представя банкова гаранция за възстановяване на предоставения аванс /Приложение 16 от документацията за участие/ Гаранцията се освобождава в 5- дневен срок след доказване на изразходения аванс.Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранциите са за сметка на участника/изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Плащането ще се извършва в български лева по банков път по следния начин:1. Авансово плащане – 20 % /двадесет процента/ от цената по договора в лева с ДДС.2. Междинни плащания - на базата на реално извършени разходи за всяко конкретно събитие и след доказване на изразходения аванс. Междинните плащания се извършват в срок до 5 (пет) работни дни след одобрение от страна на Получателя и Възложителя на отчетните документи.3. Окончателно плащане – извършва се след приключване на изпълнението по договора, като от общата стойност на договора се приспаднат всички извършени плащания по т. 1 и т. 2, след представяне на последната фактура, окончателен отчетен доклад за дейността и след подписан окончателен приемателно-предавателен протокол по реда на раздел VI от договора. Възложителят превежда сумата по сметка на Изпълнителя в срок до 5 (пет) работни дни от окончателното приемане на работата по договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискване: Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като потенциалният изпълнител представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация като юридическо лице. В удостоверението се посочват всички данни за новосъздаденото юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на закона и условията, посочени в документацията за участие. Всеки участник в трябва да представи следните документи: ПЛИК № 1: 1) Оферта (Приложение № 1). 2) Списък на всички документи, съдържащи се в офертата. 3) Административни сведения за Участника (Приложение № 2). 4) Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на банкова гаранция по образец или платежно нареждане за извършен; 5) Копие от документа за регистрация или ЕИК; За физически лица – заверено от участника копие от документа за самоличност; За чуждестранните лица – заверено от участника копие на съответен еквивалентен документ за първоначална регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, представен в официален превод; Ако участникът е неперсонифицирано дружество по ЗЗД – следва да приложи нотариално заверен договор за гражданско дружество, съдържащ клауза за солидарна отговорност на лицата–участници в обединението, за задълженията по договора за обществена поръчка; нотариално заверено пълномощно за упълномощаването на водещо лице (в случай че такова лице не е изрично посочено в договора за създаване на обединението), както и копие от документите за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, за юридическите лица или еднолични търговци, включени в обединението; копие от документа за самоличност, когато в обединението участва/т физическо/и лице/а. 6) Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено не по-рано от 3 (три) месеца от крайния срок за подаване на оферти – оригинал или нотариално заверено копие, или номер на ЕИК. 7) Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП – Приложение № 6. 8) Декларация по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (Приложение № 7). 9) Декларация по чл. 47, ал. 5, от ЗОП (Приложение № 8). 10) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 9). 11) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в случай, че участникът предвижда участие на подизпълнител (Приложение № 10). 12) Копие от Удостоверението за регистрация по ЗДДС. 13) Копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ (ако е приложимо). 14) Документ за закупена документация. 15) Пълномощно на лицата, подписали офертата – нотариално заверено, в случай, че нямат представителни функции. 16) Документи на подизпълнителите (ако е приложимо). 17) парафиран и подпечатан от участника проект на договор, без да се посочва цена. ПЛИК № 2: Техническо предложение. ПЛИК № 3: Ценова оферта

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: Участникът следва да представи следните документи:1. За юридическите лица:1.1.Заверено от участника с „вярно с оригинала” копие на счетоводния баланс за всяка от предходните три приключени финансови години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.), изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.;1.2. Заверено от участника с „вярно с оригинала” копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три приключени финансови години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.), изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен;Изискванията по т. 1.1 и 1.2 не важат за участници, представили ЕИК и изискуемите документи са публикувани в Търговския регистър. 2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2008 г., 2009 г. и 2010).

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Реализиран оборот не по-малко от размера на максималната прогнозна стойност на обществената поръчка 333 625 (триста тридесет и три хиляди шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС, общо за последните три приключени финансови години (2008, 2009 и 2010 г.); В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1) Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през трите години – 2009, 2010 и 2011 г., включително стойностите, датите и получателите, придружена от препоръки за добро изпълнение.2) Списък-декларация (Приложение № 5) за екипа от експерти, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, с посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователна и професионална квалификация на всяко от тях, придружен от автобиографии на членовете на екипа (Приложение № 12)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1.Участникът трябва да има доказан опит в следните области: организиране и провеждане на публични събития – кръгли маси, конференции, семинари и др. 1.1. Участникът следва да е изпълнил договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, които следва да са приключили към крайния срок за подаване на офертата по настоящата поръчка през последните 3 години (2009г, 2010г. и 2011г.) на стойност: 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, без ДДС – общо за трите години. 1.2. Участникът да има изпълнени минимум 3 (три) договора за услуги, сходен с предмета на обществената поръчка;Сходни договори са договори, които включват дейности по организиране и провеждане на публични събития - кръгли маси, работни срещи, конференции, семинари, обучения и др. мероприятия2. Участникът следва да разполага с минимум 5 души персонал /ръководител и водещи експерти/, необходим за организирането и провеждането на предвидените мероприятия. Предложените от участника ръководител и водещи експерти трябва да имат минимум 1 година специфичен професионален опит в организирането и провеждането на подобни прояви

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзбрани кандидати

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид процедура: Открита

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОснования и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерии

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНамаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЩе се използва електронен търг: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на публикацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер на обявлението в ДВ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПлатими документи: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 17:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЦена: 20

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Документацията за участие в процедурата се заплаща по банков път по сметка на ДМР-МВР IBAN BG65BNBG96613100147101, BIC: BNBGBGSD,Банка БНБ-ЦУ и може да бъде получена в определен срок срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред, всеки работен ден от 09,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,00 часа на адрес: гр. София, ул."6-ти септември4 № 29.Преди да закупят документацията, участниците имат право да я разгледат в определеното за закупуване време.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 03/02/2012

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВалута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 10:30

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 13/02/2012

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруг език: Български

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕзик/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни: 90

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто: гр. София, ул."ген. Пьотр Паренсов" № 9.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 14:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица: При отваряне на офертите може да присъстват представители на участниците, участващи в процедурата - законенни или изрично упълномощени, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 13/02/2012

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТова представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПроект/програма: Обществената поръчка се възлага във връзка с реализацията на проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ” по Договор № BG161PO002-1.7.01-0002-C0001.

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: cpcadmin@cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9807315

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес: http://www.cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация относно крайния срок: 10 дневен срок, съгласно чл. 120, ал 3 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: cpcadmin@cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9807315

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: гр. София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес: http://www.cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 04/01/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Националния осигурителен институт, Териториално поделение гр. Стара Загора
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Айтос Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Второ средно общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" Монтана
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Осогово"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Териториално поделение гр. Габрово
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Балчик" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом