Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер79.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/004591203.docx
00459-2012-0003

BG-Разград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване-Дунав" ЕООД Разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207

Адрес на профила на купувача: dunavrz.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на водомери, разходомери и компоненти към тях

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр.Разград, склад на Възложителя на ул. "Костур" №23
Код NUTS: BG324

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и импулсен изход, присъединители (щуцери) , модули за дистанционно отчитане, електромагнитни разходомери (тип сонда) и регистратори на данни (едноканални и двуканални логери) за нуждите на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД – гр. Разград, както следва: 1. Водомери – едноструйни за студена вода, клас В, с резбово присъединяване, без щуцерите, за хоризонтален монтаж и модули за включването им към система за дистанционно отчитане. DN: 15 mm, 20 mm; Qn– 1,5 и 2,5 m3/h или съответния постоянен разход Q3. 2. Водомери – многоструйни за студена вода, клас В, с резбово присъединяване, без щуцерите, за хоризонтален монтаж и модули за включването им към система за дистанционно отчитане; Dn: 25mm; 32 mm; Qn– 3,5 и 6 m3/h или съответния постоянен разход Q3. 3. Щуцери комплект за посочените по-горе водомери. 4. Водомери – волтманов тип, клас В, с фланшово присъединяване и модули за включването им към система за дистанционно отчитане. DN: 50, 80, 65, 100, 125, 150, 200 mm; Qn: 15, 25, 40, 60, 100, 150 и 200 m3/h или съответния постоянен разход Q3 5. Водомери – комбиниран тип, клас В, с фланшово присъединяване и модули за включването им към система за дистанционно отчитане, условен диаметър Dn: 50, 80, 100, 150 mm. Номинален разход на основния водомер Qn– 15, 40, 60 и 150 m3/h или съответния постоянен разход Q3. Номинален разход на допълнителния водомер Qn– 2,5 m3/h/или съоттветния постоянен разход Q3 -4 m3/h. 6.Електромагнитни разходомери (тип сонда) за вграждане в напорни тръбопроводи. Размери на сондите – 300 мм, 500 мм, 700 мм и 1000 мм. 7. Регистратори на данни – едноканални и двуканални логери При поискване от Възложителя, Изпълнителят се задължава да извършва калибириране на електромагнитните и да издаде съответните документи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38421100

Описание:

Водомери

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството не може да се определи предварително

Прогнозна стойност без ДДС

500000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие не се предвижда. Гаранция за изпълнение - 1 % от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането е със средства на Възложителя при условия и начин на плащане, посочени в договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участниците следва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в настоящото обявление и в документацията за участие, за което представят следните документи: ПЛИК №1 - "Документи за подбор" 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, с подпис и печат на участника / образец №11/; 2. Заявление за участие / образец №1 от документацията/; 3. Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство (заверени копия и официален превод); 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП / образец №5 от документацията/; 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП /образец №6 от документацията/; 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП /образец №7 от документацията/; 7. Декларация за участие или не на подизпълнители при изпълнение на поръчката и информация за тях /образец № 8 от документацията/; 8. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 9. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника, в съответствие с чл. 50 от ЗОП; 10. Доказателства за технически възможности на участника в съответствие с чл. 51 от ЗОП; 11. Документ, удостоверяващ, че участникът е производител на стоките, предмет на поръчката или оторизационни писма от производителите на стоките, предмет на поръчката за представителство на територията на Р.България, придружени от официален превод на български език 12. Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език с техническите данни на предлаганите продукти или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален превод на български език; 13.Нотариално заверено пълномощно за представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника. ПЛИК №2 - "Предложение за изпълнение на поръчката" 14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (образец №2 от документацията); 15. Проект на договор ( образец №4 от документацията); 16. Декларация за срок за изпълнение на поръчката; 17. ПЛИК №3 - "Предложена цена" - Този плик трябва да съдържа образеца на ценовата оферта /образец №3 от документацията. 18. Други документи, посочени в документацията за участие. Участниците трябва да докажат с необходимите документи изискванията на Възложителя към стоките, предмет на поръчката.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, предмет на поръчката за последните три години (с изключение на новорегистрираните участници, които следва да представят информация от датата си на на регистриране);

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък на основните договори за аналогични доставки, изпълнени през последните три години, придружени от препоръки за добро изпълнение; 2. Сертификат за въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на стоките, придружен с официален превод на български език, в случай че производителят е чуждестранно лице . 3. Валидно удостоверение за одобрен тип средство за измерване с приложенията към него, издадено от Български институт по метрология, или валидно удостоверение за одобрен тип, издадено от ДАМТН или валиден ЕИО сертификат за одобрен тип (оригинал и официален превод); 4. Каталози на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален превод на български език, с техническите данни на продуктите, от които да е видно съответствието на предложените стоки с изискванията на Възложителя.. 5. В отделен кашон с надпис „Мостри”, участникът следва да представи мостри на следните видове водомери и компоненти: - Qn 2.5 m3/h , оборудван с радиомодул; - Qn 25 m3/h, DN65, оборудван с импулсен изход (reed contact)

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена; тежест: 60
Показател: Цена за калибриране на ЕМР; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок на стоките; тежест: 20
Показател: Срок на доставка; тежест: 10

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

06.07.2012 г. Час: 16:30

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

13.07.2012 г. Час: 16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 16.07.2012 г. Час: 10:30

Място

Административна сграда на Възложителя в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява, както следва: 1. За участниците - лична карта и копие от документ, удостоверяващ представителната власт на лицето /когато участникът е юридическо лице/; 2. В случай, че присъства пълномощник - лична карта и надлежно пълномощно; 3. За представителите на средствата за масова информация - лична карта и документ, удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия; 4. За представителите на юридическите лица с нестопанска цел - лична карта и документ, удостоверяващ представителната власт на лицето.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

През 36 месеца

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.06.2012 г.

Свързани:

Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-кърджали: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."България" №88, За: Иванка Павлова, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65202, Факс: 0361 64655
Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-смолян: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване иканализация"-еоод- смолян, ул."П. Р. Славейков" №2, За: инж. Златка Стаматова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом