Slavistická studia ve specializaci Bulharština
ИмеSlavistická studia ve specializaci Bulharština
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер24.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://usvs.ff.cuni.cz/download/2006-2007/Sylaby/Gladkova-SSJII.doc
Slavistická studia ve specializaci Bulharština

Současný bulharský spisovný jazyk II (Morfologie a lexikologie)

BUL022004/

1/1 Z 1/1 Zk


doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.


Přednáška


Morfologie

Ve výkladu je kladen důraz na kategorie a tvary specifické pro bulharštinu. Výklad je založen na konfrontaci s češtinou a je zaměřen na problémový výklad různých pojetí a názorů (zejména u slovesa). V tvarosloví je výklad teoretickým doplňkem praktických jazykových cvičení s důrazem na systémovost včetně periferních jevů.

1. Morfologie - obecné pojmy (předmět a hranice, slovo a slovní tvar, formální a funkční morfologie, gramatická kategorie, stavba slova, gramatická klasifikace slov, jiné klasifikace slov.)

2. Obecná charakteristika morfologického systému současné bulharštiny. (analytismus a syntetismus).

  1. Charakteristika jednotlivých slovních druhů (obecná charakteristika, třídění, gramatické kategorie, tvarosloví, užívání tvarů, tvoření slov)

4. Konfrontační popis bulharského substantiva ve srovnání s češtinou (zejm. kategorie určenosti)

5. Konfrontační popis bulharského pronomina ve srovnání s češtinou (zejm. zdvojování zájmenných tvarů)

6. Konfrontační popis bulharského slovesa ve srovnání s češtinou

7. Čas bulharského slovesa

8. Nepřímá výpověď v bulharštině

9. Teoretické aspekty paradigmatiky bulharského slovesa


Lexikologie

Výklady z lexikologie jsou zaměřeny na slovotvorbu a nejnovější posuny ve slovní zásobě, které nejsou zachyceny v literatuře.

1. Lexikologie jako lingvistická disciplina. Slovo jako strukturní jednotka. Sémantická struktura lexikální jednotky. Formální struktura lexikální jednotky: slovotvorná analýza, morfologická analýza. Systémové vztahy roviny slovní zásoby: vnitřní organizace systému, vzájemná podmíněnost (fungování v řeči: frekvence, kolokabilita, hierarchické vztahy.


2. Lexikologie: Obecná, konkrétní, srovnávací (synchronní, diachronní) kontrastivní

Slovní zásoba – vztah k mimojazykové skutečnosti, zákonitosti vývoje, vývojové tendence

Discipliny: semasiologie (sémantika), onomasiologie, systémová lexikologie, frazeologie, lexikografie

Tvoření slov - prolínání lexikologie s gramatikou


3. Aktuální tendence rozvoje slovní zásoby v bulharštině. Slovníky bulharštiny. Korpus a slovník (zkušenosti a možnosti paralelního korpusu)


Seminář


Morfologie

Práce v semináři se zaměřuje postupně na schopnost studentů orientovat se v problematice předmětu, používat odbornou literaturu, srovnat daný jev v mateřském a studovaném jazyce, zpracovat současný stav zkoumání daného jevu ve studovaném jazyce a porovnat různé názory a koncepce. Bude zaměřen zejména na problematiku slovesa ( Čas bulharského slovesa. Čas a vid bulharského slovesa. Akčnost a rezultativnost bulharského slovesa. Homonymie v tvarosloví bulharského slovesa. Polysémie v tvarosloví bulharského slovesa. Způsob slovesného děje a způsob výpovědi bulharského slovesa Bulharské sloveso v textu). Vychází se z domácí přípravy a zadaných referátů.

Lexikologe

Práce v semináři je zčásti zaměřena na schopnost lexikální a slovotvorné analýzy textu včetně stylistického hodnocení (především na publicistickém stylu), postupně se zaměřuje na specifické rysy bulharské slovní zásoby a aktuální posuny ve slovní zásobě (Vývojové procesy a tendence ve slovní zásobě. Produktivita a konkurence slovotvorných typů. Inovační jevy ve slovotvorbě. Přejímání slov a internacionalizace slovní zásoby. Frazeologie a idiomatika bulharštiny. Stylistické hodnocení slovní zásoby). Metodologie sběru jazykového materiálu a využívání korpusů. Vychází též z referátů zpracovaných podle uvedené literatury.


Literatura:
Základní

Havránek, B.; Jedlička, A.: Česká mluvnice. Praha 1960.

Kufnerová, Z., Stručná Mluvnice bulharštiny, Praha 1990.

Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. Морфология, София 1982-3.

Куцаров, И., Лекции по българска морфология, Пловдив 1997.

Бояджиев, T; Куцаров, И; Пенчев, Й: Съвременен български език. Петър Берон, София, 1998

Бояджиев, Т.: Българска лексикология. София 1986.

Doporučená

Андрейчин, Л,. Попов, К., Стоянов Ст., Граматика на българския език, София 1977.

Андрейчин, Л., Основна българска граматика, София 19441, 19782.

Андрейчин, Л.; Попов, К.; Стоянов, Ст.: Граматика на българския език. София 1977.

Балтова, Ю., Актуални проблеми на българското словообразуване, София 1999.

Герджиков, Г., Преизкаването на глаголното действие в българския език, София 20032.

Куцаров, И., Едно екзотично наклонение на българския глагол, София 1994

Маслов, Ю., Граматика на българския език, София 1982.

Маслов, Ю., Грамматика болгарского языка, Москва 1981.

Пашов, П., Практическа българска граматика, София 1989.

Словообразувателен речник на съвременния български книжовен език, София 1999.

Станков, В., Глаголният вид в българския книжовен език, София 1980.Čermák F., Blatná R. (eds.) (1995): Manuál lexikografie. H+H, Praha.

Стоянов, С., Граматика на българския книжовен език, София 19641, 19772, 19803.

Čermák F. (1995): Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání. Slovo a slovesnost 56: s. 119-140 (+ bibliografie tamtéž).

Filipec, J. – Čermák, F.: Česká lexikologie. 1985.

Internacionalismy v současné češtině, Praha 2005.

Šulc M. (1999): Korpusová lingvistika. První vstup. Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova, Praha.


Literatura pro práci v semináři

Помагало по българска морфология. Глагол. (Съставители: П. Пашов, Р. Ницолова). София 1976.

Помагало по българска морфология. Имена. (Съставител: П. Пашов). София 1978.

Георгиев, С., Русинов, Р., Учебник по лексикология на българския език. София 1983.

Радева, В., Словообразуването в българския книжовен език.

Požadavky k atestaci


Zkouška vyžaduje bezpečnou znalost normativní morfologie formální a lexikální a základy lexikologie včetně dynamiky slovní zásoby v současném jazyce na základě uvedené literatury.

Zápočet se uděluje za přednesení referátu, zpracování seminární práce (předpokládá se účast na zpracování a využití paralelního korpusu češtiny a bulharštiny) a aktivní účast v práci semináře.

Свързани:

Slavistická studia ve specializaci Bulharština iconSlavistická studia ve specializaci Bulharština
Иванова-Мирчева, Д.; Харалампиев, И.: История на българския език. Faber, Велико Търново, 1999
Slavistická studia ve specializaci Bulharština iconStudia Rossica XVI i
Эльмира Афанасьева, Религия любви в дневниках В. А. Жуковского 1814-1815 гг., s. 21-32
Slavistická studia ve specializaci Bulharština iconStudia Rossica XIV
Василий Щукин, Два Эллина. Миф об Эросе в интерпретации Гёте и Тургенева, s. 45-56
Slavistická studia ve specializaci Bulharština iconStudia Rossica XII
Татьяна Автухович, Философская проблематика слова в повести С. Кржижановского „Клуб убийц букв”, s. 7-16
Slavistická studia ve specializaci Bulharština iconStudia Rossica XIX
Дарья Невская (Рига, Латвия), „Свое” и „чужое” слово в дневнике Г. В. Геракова 1812-1813 годов, s. 29-41
Slavistická studia ve specializaci Bulharština iconStudia Rossica XVI
Ирина Гитович, Литературная репутация Чехова в пространстве российского XX века: реальность и аберрации (к постановке вопроса), s....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом