Разплащателна агенция
ИмеРазплащателна агенция
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер99.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://msp-eufunds.com/docs/news_docs/dfz_otchet.docДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ1618 София, бул. “Цар Борис III” 136; Тел.: +359 2 81 87 203;

Факс:+ 359 2 81 87 267; e-mail: dfz@dfz.bg, www.dfz.bgОсновни приоритети в работата на Държавен фонд „Земеделие”

за периода 27 юли 2009 – 1 юли 2010 г.


І. ОТБЛОКИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМА САПАРД И ФИНАЛИЗИРАНЕТО Й

● При встъпването в длъжност на новото ръководство на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция един от основните приоритети бе да се отблокират спрените средства по предприсъединителната програма САПАРД. В резултат на предприети спешни мерки за изпълнение на консолидиран с Брюксел екшън-план, част от които предвиждаха вписване на 98 фирми в книгата на длъжниците по програмата, на 14 септември 2009 г. плащанията по всички мерки на САПАРД бяха възобновени от Европейската комисия.


● В рамките на целия период на прилагане на програма САПАРД са одобрени и подписани договори по общо 3509 проекта, като общата стойност на одобрената субсидията по тях е в размер на 1 375 603 321,60 лв. От общия брой одобрени проекти към 31.12.2009 г. по програма САПАРД са платени всички коректно изпълнени, реализирани в определения срок и отговарящи на заложените изисквания и процедури проекти.


Общият брой на изплатените проекти е 2 602, които са разпределени по мерки, както следва:


- По мярка 1.1 Инвестиции в земеделски стопанства са платени 1486 проекта.

- По мярка 1.2 Подобряване на преработката и маркетинга на земеделски и рибни продукти са платени 267 проекта.

- По мярка 2.1 Развитие и разнообразяване на икономическите дейности. Предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи са платени 468 проекта.

- По мярка 1.2.1 Пазари на производителите и тържища са платени 4 проекта.

- По мярка 1.5 „ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ" са платени 4 проекта.

- По мярка 1.4 Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти са платени 32 проекта.

- По мярка 2.2 Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции са платени 176 проекта.

- По мярка 2.3 Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура са платени 44 проекта.

- По мярка 3.1 Подобряване на професионалното обучение са платени 3 проекта.

- По мярка 4.1 Техническа помощ са платени 11 проекта.

В допълнение по мярка 1.3 „Развитие на селскостопанските дейности, целящи опазването на околната среда”, за периода Май – Декември 2009г. са изплатени компенсаторни помощи от бюджета по програма САПАРД за първа и втора агроекологична година, както следва:


- По 104 проекта е изплатена компенсаторна помощ за първа агроекологична година;

- По 91 проекта са изплатени компенсаторни помощи за втора агроекологична година;

- Общо платената субсидия за двете години по мярка 1.3 е в размер на 1 551 398,47 лв.


Общо усвоените средства по програма САПАРД са 877 976 450,76 лв.


ІІ. УСКОРЯВАНЕ НА ТЕМПА НА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2007-2013 Г.


За изминалия период от една година по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. бе постигнат значителен напредък, който се изразява в ръст от 82% в договорените субсидии по програмата.


При над 11 000 заварени входирани проекта по ПРСР към днешна дата над 9 200 от тях вече са обработени. Договорени са над 1.3 млрд. евро, което представлява около 30% от средствата по ПРСР за целия програмен период 2007-2013 г. За сравнение, при встъпването на новия екип в ДФ „Земеделие” договорените субсидии по програмата бяха едва 400 млн. лв., а изплатените средства – под 200 млн. лв.


Към днешна дата или за посечения период от една година по ПРСР 2007-2013 г. са изплатени над 900 млн. лв. Субсидии са преведени по общо 5 856 проекта.


От 14 юни е стартиран нов прием на проекти по програмата след разработване на съгласуван график с Европейската комисия за обработка на подадените заявления и прием на нови проекти по програмата. Съгласно консолидирания график предстои до края на септември всички проекти от стария прием, които са под 1800, трябва да бъдат обработени като паралелно ще се разглеждат и проектни предложения, постъпили при новия прием от средата на тази година.


● Извършени бяха ключови промени в националното законодателство за прилагане на мерките на Програмата за развитие на селските райони, с които да се спрат възможностите за измами при усвояване на европейските средства по примера на програма САПАРД.


Въведени бяха данъчни облекчения за общините по линия на ПРСР – в рамките на добрия диалог и установеното сътрудничество с Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) Министерски съвет гласува средства от бюджета, с които да се покриват разходи за ДДС по общински проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Авансовите плащания за общински проекти по ПРСР бяха вдигнати от 20% на 50% - това е единствената европейска програма, по линия на която е допустимо на общини да се изплащат 50% авансови безвъзмездни средства.


ІV. ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ


● За първи път при новото правителство европейските субсидии на площ бяха изплатени през месеците декември и януари или пет месеца преди регламентирания от Европейската комисия срок за изплащането на тези средства – 30 юни 2010 г. В сектора чрез пряко подпомагане на площ и на глава животно само по Кампанията за директни плащания 2009 бяха изплатени общо над 835.5 млн. лв. европейски и национални средства.


● В рамките на Кампания 2009 животновъдите за първи път получиха общо 61 млн. лв. национални доплащания на глава животно.


● При старта на Кампанията за директни плащания 2010 за първи път бе въведена възможността земеделските производители да очертават своите площи директни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на Държавен фонд “Земеделие”, така че да се намалят застъпванията на площ при декларирането на обработваемите земи, за които се изплащат европейските и национални субсидии. С цел максимално улесняване на земеделските стопани и достоверност на заявените от тях площи от 2010 г. за първи път бе въведена и възможността преди очертаването в системата ИСАК, кандидатите сами или чрез съдействие на общинските земеделски служби да измерват площите си с GPS с цел максимална достоверност на декларираните площи. За първи път по Кампания 2010 ще се отпускат и национални доплащания за тютюн.


В резултат на въведените промени, както и на проведена широка информационна кампания, по Кампанията за директни плащания 2010 бяха подадени над 120 000 заявления или с близо 26% повече спрямо 2009 г. Заявени за субсидиране са общо 35.6 млн. декара.


Само за европейското подпомагане по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) са подадени 91 966 заявления. За националните доплащания на площ от всички кандидати субсидии за заявили 72 245 земеделски производители. За Агроекологични плащания кандидатите са 1 384, за плащания в необлагодетелстваните райони - 39 000, а за подпомагане за ягоди и малини – 277. По шестте схеми за животновъдите са подадени 21 230 заявления, а за националните доплащания за тютюн са кандидатствали 31 938.


За Кампанията за директни плащания-2010 е предвиден пакет от средства на стойност близо 1 млрд. лева, от които 657 228 987 лева са от Европейския съюз, а близо 300 млн. лева от националния бюджет.


По предварителни изчисления субсидията на декар по Кампания 2010 ще е в размер на около 28 лв., от които 18 лв. на декар е европейското плащане, а 10 лв. на декар националното доплащане.


За сравнение по години за предходните кампании помощта е била в размер, както следва:


Кампания 2009:

- Европейска субсидия - 16,23 лв./дка

- Национално доплащане - 7,55 лв./дка


Кампания 2008:

- Европейска субсидия - 12,79 лв./дка

- Национално доплащане - 9,30 лв./дка


Кампания 2007:

- Европейска субсидия - 10,39 лв./дка

- Национално доплащане - 4,14 лв./дка


Конкретният размер на националните доплащания по отделните схеми, които ще получат животновъдите, ще се определи до месец декември. Дотогава трябва се определи броят на легитимните животни за подпомагане от Националната ветеринарно-медицинска служба. Размерът на националните доплащания за тютюн също трябва да се определи допълнително с решение на Министерски съвет.


● С цел подпомагане на земеделските стопани в условията на финансова и икономическа криза в рамките на Кампания 2010 Държавен фонд „Земеделие” и 23 търговски банки подписаха Меморандум като се споразумяха за осигуряване на кредитиране за земеделските производители.


Меморандумът има за цел да потвърди сътрудничеството между фонда и банките по отношение на издаването на Удостоверения за заявените декари по Кампанията за директни плащания 2010. С тези Удостоверения земеделските производители, които са кандидатствали за субсидии на площ, ще могат да кандидатстват и за отпускане на кредити пред банките. Удостоверенията, които ще издава фондът, съгласно Меморандума, ще съдържат следната информация:


• Уникален регистрационен номер на кандидата;

• IBAN на сметката, посочена от кандидата;

• Общ размер на заявените площи по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) и Схемата за национални доплащания на площ (СНДП);

• Очакван размер на субсидията на хектар за всяка от схемите.


Земеделският производител може да поиска издаване на удостоверение, което да послужи пред съответната банка, след като е подал необходимите документи за кандидатстване по Схемите и мерките на Общата селскостопанска политика на ЕС. Издаването на удостоверенията има за цел да подпомогне и самите банки при разглеждане на исканията за кредит от земеделските производители. Съгласно Меморандума, след вземане на решение за кредитиране и сключването на договор за банков кредит, кандидатите за подпомагане трябва да учредят залог в полза на банката на вземане върху средствата, които съответният земеделски производител се очаква да получи по схемите и мерките за подпомагане на ДФ „Земеделие”.


V. НАЦИОНАЛНИ СХЕМИ


1. Схеми за краткосрочно кредитиране на ДФЗОтпуснати средства до края на 2009 г.


От м. юли на 2009 г. до края на 2009 г. са приети и обработени документи по целеви кредити и субсидии на над 2 000 земеделски производители, за сумата от близо 40 млн. лв.


● Увеличен бе финансовият ресурс по Целева субсидия за подпомагане изхранването на животни и птици от националния генофонд и контролираната част на популацията. Усвоени са 7 303 104 лв.


● Увеличен бе ресурсът с 2 038 000 г. по целевата субсидия на всички земеделски производители, произвеждащи биволско, овче и козе мляко за 2009 г.;


● Одобрен бе Целеви кредит за закупуване на минерални торове за производство на пшеница, реколта 2010 г. при 3 % годишно лихва. Усвоени са 10 377 855 лв. от 427 земеделски производители;


● Отпуснат бе Целеви кредит за закупуване на семена за производство на пшеница за реколта 2010 при 3 % годишна лихва. Усвоени са 5 017 611 лв. от 241 земеделски производители;


● Отпуснат бе Целеви кредит за закупуване на фураж за овце, кози, крави и биволици на 1 065 фермери на стойност 18 457 050 лв. Разсрочиха се краткосрочните кредити на 608 земеделски производители, предоставени на животновъди, птицевъди и свиневъди за закупуване на фураж и фуражни компоненти, в рамките на наличните средства до националния таван за помощите de minimis за срок от една година.


● Разсрочиха се краткосрочните кредити на 608 земеделски производители, предоставени през 2008 г. на животновъди, птицевъди и свиневъди за закупуване на фураж и фуражни компоненти, в рамките на наличните средства до националния таван за помощите de minimis за срок от една година.


● Разсрочиха се с 1 година целевите кредити за закупуване на семена и минерални торове за производство на пшеница, реколта 2009 г. на 178 зърнопроизводители.


Насоки за подпомагане по схемите

за краткосрочното кредитиране през 2010 г.

През 2010 г. държавното подпомагане се осъществява под формата на безвъзмездна помощ и краткосрочно кредитиране по реда и условията на следните финансови линии:


І. Съществуващи държавни помощи по смисъла на чл. 88, ал.1 от Договора за създаване на ЕО и Договора за присъединяване на Република България към ЕС, Приложение V, глава 3 „Земеделие”, буква „б” от Акта за присъединяване:


● Целева субсидия за подпомагане закупуването на посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация – при обявен финансов ресурс пред ЕК в размер на 1 552 900 лв. Кандидатствали са 368 картофопроизводители.


ІІ. Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция в млечното животновъдство с цел съхраняване на стопанствата при настоящата финансова и икономическа криза:


● Кандидатствали са 6962 фермери. Помощта възлиза на 20 млн. лв.


ІІІ. Държавна помощ по Регламент № 1857/2006 на Комисията:

● Схема за предоставяне на държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните. Кандидатствали са 28 асоциации за 3 100 000 лв.


● Схема за помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена. Обявен годишен финансов ресурс пред ЕК в размер на 1 352 345 лв.


● Схема за предоставяне на помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Към момента са кандидатствали 170 земеделски производители за близо 500 000 лв.


ІV. Нотифицирана държавна помощ в съответствие с чл. 88, параграф 3 от Договора за създаване на ЕО:


● Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи, в следствие на настъпили неблагоприятни климатични условия – суша и градушка през 2009 г. Кандидатствали са 73 земеделски производители, на които е изплатена сумата от 1 172 527 лв.


V. Целеви краткосрочни кредити при референтен лихвен процент.


● Кредит за отглеждане на картофи са получили 35 земеделски производители на стойност 1 068 368 лв.


● Кредит за разсад, торове и препарати за отглеждане на домати: 4 производители за 101 хил. лв.


● Кредит за семена, торове и препарати за отглеждане на пипер: 24 производители за 706 хил. лв.


2. Инвестиционни схеми за подпомагане на ДФЗ


В края на 2009 г. изтече тригодишният период, в който страната ни имаше право да прилага т. нар. „съществуващи държавни помощи”, в т.ч. инвестиционните програми „Животновъдство”, „Растениевъдство” и „Селскостопанска техника”, без да е необходима процедура по нотификация до ЕК. Въпреки късното стартиране на прилагането на програмите (м. юни), до края на 2009 г. ДФ „Земеделие” успя да отговори на интереса на земеделските производители, като предоставеният за периода инвестиционен кредитен ресурс е в размер на близо 32 млн. лв.


В отговор на продължаващия интерес на земеделските производители, ДФ Земеделие” разработи Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство, която по своята същност е идейно продължение на действалите до края на 2009 г. инвестиционни програми и за 2010 г. От стартирането на схемата до момента има постъпили и се обработват инвестиционни проекти за кредити на стойност около 4 700 000 лв.


26 ЮЛИ 2010 г. ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” –

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

Свързани:

Разплащателна агенция iconРазплащателна агенция

Разплащателна агенция iconДо Разплащателна Агенция

Разплащателна агенция iconРазплащателна агенция

Разплащателна агенция iconПрактически указания за прехвърляне на разплащателна сметка на клиенти физически лица
Ваша разплащателна сметка в друга банка към Ваша съществуваща разплащателна сметка в нашата банка или ако нямате сметка при нас,...
Разплащателна агенция iconДо дф "земеделие"- разплащателна агенция гр. София бул. "Цар Борис ііі" №136 банковагаранция
Еик по булстат: идентификационен номер по ддс представлявано от
Разплащателна агенция iconРазплащателна агенция
Уведомителни писма, изпратени до долуизброените земеделски производители до дата 18. 11. 2009 г., не са получени, тъй като предоставеният...
Разплащателна агенция iconРешение №211
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „ Реконструкция / рехабилитация на водопроводна мрежа в...
Разплащателна агенция iconНаправление „Земеделие
Разплащателна Агенция –Гр. Бургас ул.”Фердинандова „ №5 (Водна Палата) ет. 3 тел. 056 / 874 430; 056 / 874 438
Разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: европа инвестира в селските райони
Разплащателна агенция iconНародно събрание
Безналичен превод е паричен превод, извършен чрез задължаване на банкова разплащателна сметка на наредителя и/или заверяване на банкова...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом