Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер66.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://new.iag.bg/files/projects/IP_INFRASTRUKTURNI.doc


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Държавна агенция ПО ГОРИТЕ

НАЦИОНАЛЕН ФОНД „БЪЛГАРСКА ГОРА”

София, бул. “Христо Ботев” №55, тел. централа 98511, факс 981 37 36И н в е с т и ц и о н н а п р о г р а м а


за финансиране на инфраструктурни проекти в горския фонд,

утвърдена с протоколи № 3, 4 и 5 от заседания на Управителния Съвет на Национален Фонд „Българска гора”


Чл.1 Основната цел на инвестиционната програма е финансиране на инфраструктурни проекти в горския фонд.


Чл.2 По програмата се финансират проекти в рамките на наличните средства за съответната календарна година.


Чл.3 (1) По тази програма може да бъде финансирано изпълнението на следните видове дейности:

1. проектиране и строителство на стабилизирани /от І до ІІІ степен съгласно квалификацията по Наредба №39/ горски пътища в горския фонд (ГФ);

2. извършване на проектиране и основен ремонт на стабилизирани /от І до ІІІ степен съгласно квалификацията по Наредба №39/ горски пътища в горския фонд (ГФ);

3. проектиране и строителство на сгради за постоянно или временно обитаване, съгласно чл. 81, ал. 1 т. 2 от ЗГ в горския фонд (ГФ);

4. проектиране и ремонтни дейности на сгради за постоянно или временно обитаване, съгласно чл. 81, ал. 1 т. 2 от ЗГ в горския фонд (ГФ);

5. водоснабдяване, благоустройство и закупуване на съоръжения за държавните горски разсадници;

6. проектиране и строителство на противоерозионни съоръжения и баражи.

(2) Не се допуска финансиране по тази програма на:

1. строителните дейности по чл. 3, ал. 1, които са включени за финансиране по други международни и национални програми;

2. строителни дейности извън горския фонд.


Чл. 4 При избора на проекти по програмата се финансират дейности, съгласно утвърдените лесоустройствени проекти и лесоустройствени програми за проектиране и строителство в горския фонд.


Чл. 5 Инвестиционни проекти по тази програма се осъществяват в гори и земи от ГФ, стопанисвани от ДГС и ДЛС.


Чл. 6 (1) Минималният размер на един инвестиционен проект по тази програма е 5 000 лв., а максималния 500 000 лева без ДДС.

(2) Одобреното финансиране е в размер на 100 % от одобрените средства по проекта.

Чл. 7 (1) За участие в програмата заявителите подават в съответните Регионални дирекции по горите (РДГ) Заявление за финансиране на обект и включените в него дейности на територията на ГФ стопанисвана от ДГС и ДЛС (Приложение № 1) и придружаващите го документи съгласно приложение № 2.

(2) При кандидатстването заявителите подават и следните документи:

  1. Копие от лесоустройствен проект на ДГС или ДЛС с извлечeние за обекта на инвестицията;

  2. Технически проект за обекта на инвестицията и разрешение за строителство съгласно разпоредбите на ЗУТ и наредба №39;

  3. Заверено копие на извлечение от баланса за сградите/помещенията, които ще се обновяват;

  4. Декларация от заявителите, че включените в проекта дейности не се финансират по други национални и международни програми;

(3) Стойността на обекта и включените в него дейности се предлага от заявителите.

(4) Стойността на обекта е сбор от стойностите на предвидените за извършване в него дейности и включва:

1. средства за работна заплата и осигуровки съгласно КСО;

2. стойност на материалите;

3. разходи за транспорт;

4. средства за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

5. разходи за организация, изпълнение и контрол;

6. печалба в размер до 10% от разходите по т.1 до т.3 включително.


Чл. 8 (1) Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” със своя заповед ежегодно определя срока за кандидатстване по програмата, който не може да е по- късен от 30.11. на всяка календарна година.

(2) При недостатъчно подадени заявки за финансиране органът по ал. 1 може да удължи срока с един месец.


Чл. 9 (1) Заявление за финансиране на обекта и включените в него дейности на територията на ГФ стопанисвана от ДГС или ДЛС се разглеждат от комисия назначена от директора на РДГ, в която се включват:

1. заместник директор на РДГ, който е председател на комисията;

2. експерт по дейността за която се кандидатства;

3. правоспособен юрист;

4. икономист;

5. представител на НФ „Българска гора”.

(2) Срокът за разглеждане на подаденото заявление за кандидатстване, съгласно ал. 1 е 10 (десет) работни дни.

(3) Със заповед на Изпълнителния директор на НФ „Българска гора” към работата на комисията задължително участва и представител на НФ”Българска гора”.

(4) В случай, че при разглеждането на заявленията за кандидатстване се установи, че документите към тях – проект, приложения и документите по чл. 7, ал. 2 на заявителите, не отговарят на изискванията, те се връщат на заявителите за отстраняване на пропуските.

(5) За извършената работа и взетите решения, комисията по ал. 1 изготвя протокол в 3 оригинални екземпляра – по един за комисията, РДГ и НФ „Българска гора”, който се утвърждава от директора на РДГ.

(6) При направен отказ от комисията за приемане на проекта, в протокола по ал. 5 подробно се посочват мотивите за отказа.

(7) Утвърденият протокол по ал. 5, заедно със списък на одобрените проекти, по степен на важност се изпращат в НФ „Българска гора”.

(8) Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” внася списък на проектите и протоколите по ал. 5 в Управителния Съвет на Фонда, за вземане на окончателно решение за одобрение.

(9) Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” уведомява с писмо заявителите, чиито проекти са одобрени/неодобрени за финансиране.

(10) Председателят на комисията по ал. 1 може да привлича за участие в работата на комисията външни лица имащи отношение към предмета на проекта.


Чл. 10 Одобрените проекти и инвестиционни дейности за финансиране съгласно чл. 9, ал. 8, се възлагат от НФ „Българска гора” за изпълнение по реда на ЗОП, ППЗОП и НВМОП.


Чл. 11 (1) Изпълнителният директор на НФ”Българска гора” сключва договор с определения Изпълнител на инвестиционните дейности.

(2) Срокът за изпълнение на инвестиционния проект, стойността на обекта и инвестиционните дейности в него и заложените качествени и количествени показатели се определят с договора между Изпълнителния директор на НФ „Българска гора” и одобрения Изпълнител.


Чл. 12 Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” може да прекрати договора за възлагане на изпълнението на дейностите по чл. 11 ако са възникнали обстоятелства, в резултат на които определения Изпълнител не е в състояние да изпълни своите задължения.


Чл. 13 Обектът, в който ще се осъществяват дейностите както и извършената работа се предават и приемат с приемателно - предавателен протокол, изготвен от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на НФ „Българска гора”, в която се включват представители на РДГ и представител на изпълнителя.


Чл. 14 Когато Изпълнителят не изпълни задълженията си по договора поради причини, за които той отговаря, Изпълнителния директор на НФ „Българска гора” може:

1. да поиска от Изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора качествени и количествени показатели;

2. да развали договора и да заплати на Изпълнителя само реално извършените дейности.


Чл. 15 При изпълнение на проекти по програмата трябва да се спазват следните нормативни документи:

1. ЗГ и ППЗГ, ЗООС, ЗБР и ЗЗТ

2. ЗОП, ППЗОП

3. НВМОП

4. Закон за устройство на територията;

5. Закон за кадастъра и имотния регистър;

6. Наредба № 39 от април 2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд;

7. Наредба № 17 от 28.07.2000 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури;

8. Наредба № 5 от 5.02.2004 г. за производство и търговия на горски репродуктивни материали;

9. Наредба № 29 от 16 декември 2005 г. за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници - държавна собственост;

10. Наредба № 7 от 14.06.2005 г. за условията и реда за определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително и от внос;

11. Наредба № 2 от 11.01.2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд;

12. Наредба № 1 от 12.01.2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения;

13. Наредба № 56 от 11.11.2003 г. за защита на горите от вредители, болести и други повреди;

14. Кодекс на труда;

15. Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите;

16. Наказателно процесуален кодекс;

17. Закон за задълженията и договорите и други нормативни актове, касаещи дейността.

Чл. 16 (1) Ежегодно в срок до 31 януари комисията по чл.10 (1) изготвя отчет за извършената работа по програмата. Отчетът се изпраща до НФ „Българска гора” и съдържа:

1. брой постъпили проекти – наименование, дейности – вид, количество и стойност, обща стойност;

2. брой одобрени проекти – наименование,дейности – вид, количество и стойност, обща стойност на проекта;

3. извършена дейност по одобрените проекти - наименование, обща стойност, вид дейности – количество и стойност, обща стойност.

(2) Получените отчети се обобщават от НФ „Българска гора”.

(3) Годишното изпълнение на програмата се приема на заседание на управителния съвет на фонда.

Преходни разпоредби


§1 Инвестиционната програма влиза в сила след приемането и от УС на НФ „Българска гора”.

§2 Изпълнението на програмата се възлага на Изпълнителния директор на НФ „Българска гора” и Директорите на Регионални дирекции по горите.


Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора
Чл. 2 По програмата се финансират проекти в рамките на наличните средства за съответната календарна година
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул."Хр. Ботев" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36
Р-93/13. 12. 2006 г на г-н Сергей Станишев – министър – председател на Република България, представяме информация за дейността на...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул."Хр. Ботев" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36
Методическите указания за контролните функции на Инспекторатите и за тяхното взаимодействие – утвърдена със заповед № р-93/13. 12....
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconЕтичен кодекс
Централно управление, нейните структури, специализираните териториални звена, държавнитегорски стопанства и държавните ловни стопанства,...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconУстройствен правилник
Национален фонд "Българска гора", наричан по-нататък "Фонда", както и функциите на неговите организационни структури
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconОбщина своге, софийска област наредба за Общински фонд "Българска гора" Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С наредбата се определят условията за набиране и разходване на средствата, както и редът, по който се съставя, изпълнява и отчита...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconОтворено писмо
...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconПроизводството е с правно основание чл. 63 от занн
Директора на Д. горско стопанство-Б., с което за нарушение на чл. 80 ал. 14 от Закона за горите и на основание чл. 102 от Закона...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconРепубликабългари я народно събрание
Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом