Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер65.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://new.iag.bg/files/projects/IP_LOVNI_DEINOSTI.doc


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Държавна агенция ПО ГОРИТЕ

НАЦИОНАЛЕН ФОНД „БЪЛГАРСКА ГОРА”

София, бул. “Христо Ботев” №55, тел. централа 98511, факс 981 37 36И н в е с т и ц и о н н а п р о г р а м а


за финансиране на ловно-стопански мероприятия,

утвърдена с протоколи № 3, 4 и 5 от заседания на Управителния Съвет на Национален Фонд „Българска гора”


Чл. 1 Основните цели на инвестиционната програма са:

1. финансиране организирането и извършването на подхранването на дивеча;

2. финансиране създаването и поддържането на специализирана фуражна база за дивеч;

3. финансиране изграждането на ловностопански съоръжения;

4. регулиране числеността на дивеча;

5. финансиране на мероприятия свързани с таксацията на дивеча;

6. опазването на дивеча.


Чл. 2 По програмата се финансират проекти в рамките на наличните средства за съответната календарна година.


Чл. 3 (1) По тази програма може да бъде финансирано изпълнението на следните дейности:

1. създаване и поддръжка на фуражна база;

2. подхранване на дивеча;

2.1. закупуване на фуражи;

2.2. агротехнически мероприятия за поддържане и експлоатация на дивечови ниви и ливади в съответствие с ловноустройствения проект, както и създаване на нови;

3. строеж и ремонт на биотехнически съоръжения;

4. зоопрофилактика при свободно отглеждан дивеч;

5. изграждане и ремонт на бази за интензивно развитие на дивеча;

5.1. строеж на карантинен, възпроизводствен и ловен двор;

5.2. ремонт на карантинен, възпроизводствен и ловен двор;

6. фeрмено производство на дивеч;

7. закупуване на жив дивеч за разселване;

(2) Допуска се финансиране на една дейност или част от нея, както и на комплекс от дейности.

Чл. 4 При избора на проекти по програмата се финансират ловно-стопански мероприятия, съгласно утвърдените лесоустройствени и ловноустройствени проекти и програми.


Чл. 5 (1) Инвестиционни проекти по тази програма се осъществяват в гори и земи от ГФ, стопанисвани от ДГС и ДЛС.


Чл. 6 (1) Минималният размер на един инвестиционен проект по тази програма е 5 000 лв., а максималния е 200 000 лева без ДДС.

(2) Одобреното финансиране е в размер на 100 % от одобрените средства по проекта.


Чл. 7 (1) За участие в програмата заявителите подават в съответните Регионални дирекции по горите (РДГ) Заявление за финансиране на обект и включените в него дейности на територията на ГФ стопанисвана от ДГС и ДЛС (Приложение № 1) и придружаващите го документи съгласно приложение № 2.

(2) При кандидатстването заявителите подават и следните документи:

  1. Копие от ловноустройствен проект на ДГС или ДЛС с извлечение за обекта на инвестицията;

  2. Технически проект за обекта на инвестицията и разрешение за строителство съгласно разпоредбите на ЗУТ и наредба №39;

  3. Заверено копие на извлечение от баланса за съответния обект, който ще се обновява;

  4. Декларация от заявителя, че включените в проекта дейности не се финансират по други национални и международни програми.

(3) Стойността на обекта и включените в него дейности се предлага от заявителите.

(4) Стойността на обекта е сбор от стойностите на предвидените за извършване в него дейности и включва:

1. средства за работна заплата и осигуровки съгласно КСО;

2. стойност на материалите;

3. разходи за транспорт;

4. средства за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

5. разходи за организация, изпълнение и контрол;

6. печалба в размер до 10% от разходите по т.1 до т.3 включително.


Чл. 8 (1) Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” със своя заповед ежегодно определя срока за кандидатстване по програмата, който не може да е по- късен от 30.11. на всяка календарна година.

(2) При недостатъчно подадени заявки за финансиране органът по ал. 1 може да удължи срока с един месец.


Чл. 9 (1) Заявление за финансиране на обекта и включените в него дейности на територията на ГФ стопанисвана от ДГС или ДЛС се разглеждат от комисия назначена от директора на РДГ, в която се включват:

1. заместник директор на РДГ, който е председател на комисията;

2. експерт по дейността за която се кандидатства;

3. правоспособен юрист;

4. икономист;

5. представител на НФ „Българска гора”.

(2) Срокът за разглеждане на подаденото заявление за кандидатстване, съгласно ал. 1 е 10 (десет) работни дни.

(3) Със заповед на Изпълнителния директор на НФ „Българска гора” към работата на комисията задължително участва и представител на НФ ”Българска гора”.

(4) В случай, че при разглеждането на заявленията за кандидатстване се установи, че документите към тях – проект, приложения и документите по чл. 7, ал. 2 на заявителите, не отговарят на изискванията, те се връщат на заявителите за отстраняване на пропуските.

(5) За извършената работа и взетите решения, комисията по ал. 1 изготвя протокол в 3 оригинални екземпляра – по един за комисията, РДГ и НФ „Българска гора”, който се утвърждава от директора на РДГ.

(6) При направен отказ от комисията за приемане на проекта, в протокола по ал. 5 подробно се посочват мотивите за отказа.

(7) Утвърденият протокол по ал. 5, заедно със списък на одобрените проекти, по степен на важност се изпращат в НФ „Българска гора”.

(8) Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” внася списък на проектите и протоколите по ал. 5 в Управителния Съвет на Фонда, за вземане на окончателно решение за одобрение.

(9) Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” уведомява с писмо заявителите, чиито проекти са одобрени/неодобрени за финансиране.

(10) Председателят на комисията по ал. 1 може да привлича за участие в работата на комисията външни лица имащи отношение към предмета на проекта.


Чл. 10 Одобрените проекти и инвестиционни дейности за финансиране съгласно чл. 9, ал. 8, се възлагат от НФ „Българска гора” за изпълнение по реда на ЗОП, ППЗОП и НВМОП.


Чл. 11 (1) Изпълнителният директор на НФ ”Българска гора” сключва договор с определения Изпълнител на инвестиционните дейности.

(2) Срокът за изпълнение на инвестиционния проект, стойността на обекта и инвестиционните дейности в него и заложените качествени и количествени показатели се определят с договора между Изпълнителния директор на НФ „Българска гора” и одобрения Изпълнител.


Чл. 12 Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” може да прекрати договор за възлагане на изпълнението на дейностите по чл. 11 ако са възникнали обстоятелства, в резултат на които определеният Изпълнител не е в състояние да изпълни своите задължения.


Чл. 13 Обектът, в който ще се осъществяват дейностите, както и извършената работа се предават и приемат с приемателно - предавателен протокол, изготвен от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на НФ „Българска гора”, в която се включват представители на РДГ и представител на изпълнителя.


Чл. 14 Когато Изпълнителят не изпълни задълженията си по договора поради причини, за които той отговаря, Изпълнителният директор на НФ „Българска гора” може:

1. да поиска от Изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора качествени и количествени показатели;

2. да развали договора и да заплати на Изпълнителя само реално извършените дейности.


Чл. 15 При изпълнение на проекти по програмата трябва да се спазват следните нормативни документи:

1. ЗЛОД и ППЗЛОД, ЗООС, ЗБР и ЗЗТ

2. ЗГ и ППЗГ

3. ЗОП и ППЗОП

4. НВМОП

5. Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройството на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в република България;

6. Кодекс на труда;

7. Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите;

8. Наказателно процесуален кодекс;

9. Закон за задълженията и договорите и други нормативни актове касаещи дейността.


Чл. 16 (1) Ежегодно в срок до 31 януари комисията по чл.9 (1) изготвя отчет за извършената работа по програмата. Отчетът се изпраща до НФ „Българска гора” и съдържа:

1. брой постъпили проекти – наименование, дейности – вид, количество и стойност, обща стойност;

2. брой одобрени проекти – наименование, дейности – вид, количество и стойност, обща стойност на проекта;

3. извършена дейност по одобрените проекти - наименование, обща стойност, вид дейности – количество и стойност, обща стойност.

(2) Получените отчети се обобщават от НФ „Българска гора”.

(3) Годишното изпълнението на програмата се приема на заседание на управителния съвет на фонда.


Допълнителни разпоредби


1. „създаване и поддръжка на фуражна база”- създаване на дивечови ниви, ливади, ловни просеки и сечеща, поддържане на дивечови ниви в т.ч. есенни, пролетни и многогодишни фуражни култури, поддържане на ловни просеки в т.ч. есенни, пролетни и многогодишни фуражни култури, поддържане на дивечови ливади и на ловни сечища (бръстилища);

2. „биотехническо съоръжение” - съоръжение за подхранване, наблюдение, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча;

3. „зоопрофилактика при свободно отглеждан дивеч” - обезпаразитяване срещу външни и вътрешни паразити и ваксинации.


Преходни разпоредби

§1 Инвестиционната програма влиза в сила след приемането и от УС на НФ „Българска гора”.


§2 Изпълнението на програмата се възлага на Изпълнителния директор на НФ „Българска гора” и Директорите на Регионални дирекции по горите.


Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора
Чл. 1 Основната цел на инвестиционната програма е финансиране на инфраструктурни проекти в горския фонд
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул."Хр. Ботев" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36
Р-93/13. 12. 2006 г на г-н Сергей Станишев – министър – председател на Република България, представяме информация за дейността на...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите софия, бул."Хр. Ботев" №55, п. Код 1040, факс 9 81 37 36
Методическите указания за контролните функции на Инспекторатите и за тяхното взаимодействие – утвърдена със заповед № р-93/13. 12....
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconЕтичен кодекс
Централно управление, нейните структури, специализираните териториални звена, държавнитегорски стопанства и държавните ловни стопанства,...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconУстройствен правилник
Национален фонд "Българска гора", наричан по-нататък "Фонда", както и функциите на неговите организационни структури
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconОбщина своге, софийска област наредба за Общински фонд "Българска гора" Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С наредбата се определят условията за набиране и разходване на средствата, както и редът, по който се съставя, изпълнява и отчита...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconОтворено писмо
...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconПроизводството е с правно основание чл. 63 от занн
Директора на Д. горско стопанство-Б., с което за нарушение на чл. 80 ал. 14 от Закона за горите и на основание чл. 102 от Закона...
Републикабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора iconРепубликабългари я народно събрание
Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом