Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22)
ИмеМонография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22)
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер95.25 Kb.
ТипМонография
източникhttp://www.rum33code.net/RDSC/BG/Activities/Doktoranti/Nedialkov/Nedyalkov_Penev_rez.doc

ВОЕНА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”
РЕЦЕНЗИЯ


от професор доктор Павел Борисов Пенев,

Военна академия „Георги Стойков Раковски”,

1504 София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви № 82,

моб. тел. 0887641174


на научните трудове, представени на конкурса за заемане на академична длъжност „професор” в научната област „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, по научната специалност 05.12.01 „Организация и управление на Въоръжените сили”, съгласно обявата в ДВ бр. 65/23.08.2011 г.


на кандидата полковник доцент д. в. н. Димитър Илиев Недялков,

заместник декан по научната дейност на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”


1. Единственият кандидат полковник доцент д. в. н. Димитър Илиев Недялков участва в конкурса с 23 труда с общ обем 2347 страници (раздел ІІ от списъка на научните трудове), като приемам за рецензия 22 труда, които могат да се групират както следва:

- хабилитационен труд: монография „Българската авиация през Студената война”-342 стр. (№ 22);

- отпечатани научноизследователски трудове: „Концепция за разработване на система от безпилотни летателни апарати в състава на Българската армия” - 43 стр. (№ 11), „Meaning of Air Power„ - 28 стр. (№ 15) и „Изисквания към новия модел основен боен самолет за Българските ВВС” – 32 стр. (№ 12);

- монографии, обзори и научни статии, отпечатани в чужбина: ”In the Sky of Nomonhan„ – 247 стр. (монография-№ 16), „Въздушната мощ в Номонханския военен конфликт” – 250 стр. (монография на японски език-№17) и „Moments in the life of a MiG-21 Pilot” – 11 стр. (научна статия-№ 14);

- монографии, обзори и научни статии, отпечатани у нас: ”В небето на Халхин-Гол” – 207 стр. (монография-№ 18), „Самолето­строенето в България” – 85 стр. (монография-№ 19, преведена на английски), „Въздушната война на Балканите 1939 – 1941 г.” – 23 стр. (научна статия-№ 3) и „Развитие на трансформационните процеси на военната авиация в България в петгодишния следвоенен период” – 19 стр. (научна статия-№ 7);

- учебници, учебни пособия и учебно-методически помагала: „Военноавиационната система на България в годините на Студената война” – 356 стр. (учебник-№ 20), „Малката война за Кипър” – 224 стр. (учебник-№ 21), „История на българската военна авиация” – 364 стр. (учебник, приет за печат-№ 23), „Проект за обучение на екипажи на безпилотни летателни апарати” – 14 стр. (учебно-методическо помагало- № 10) и „Документи, регламентиращи организирането и провеждането на летателна дейност в авиацията на ВВС” – 370 стр. (учебно-методическо помагало- № 13);

- научни доклади, изнесени на научни конгреси, конференции или симпозиуми и др.: „Българската авиация в Първата световна война” – 24 стр. (научен доклад-№ 1), „Проблеми на трансформацията на военното образование” – 8 стр. (научен доклад-№ 2), „Ньойският договор и Българската авиация” – 15 стр. (научен доклад, приет за печат-№ 4), „Трансформация на военноавиационната система на Народна Република България в периода 1955-1961 г.” – 25 стр. (научен доклад, приет за печат-№ 5), „Използване на БЛС в интерес на БА и цялото общество” – 9 стр. (научен доклад, приет за печат-№ 8) и „УЛА в интерес на БА и цялото общество” – 11 стр. (научен доклад, приет за печат-№ 9).

Всички представени за рецензиране трудове са разработени самостоятелно от кандидата, с изключение на трудове № 12 и 13, в които е съавтор.

Не приемам за рецензия научен труд № 6 „Метод за изчисляване на авиационната мощ и авиационния потенциал”, публикуван като доклад на Международната научна конференция на „НВУ „Васил Левски”” през 2010 г., т. к. е част от дисертацията на кандидата за присъждане на научната степен „доктор на науките”.

2. От анализа на представените за рецензия научни трудове и от делото на кандидата е видно, че полковник доцент д. в. н. Димитър Илиев Недялков е изграден научен работник и военен педагог, който работи последователно в следните научни области и проблеми:

- анализ и оценка на българската авиационна система на основата на възлови факти, процеси и явления от развитието й;

- обосноваване и преосмисляне на значими събития от създаването и развитието на българската авиация и ВВС, свързани с националната ни военна история;

- нови оценки за участието на авиацията на редица държави във военни конфликти в света и прецизиране на данните за бойните потенциали на различни образци авиационна техника;

- дефиниране и развитие на отделни перспективни направления за трансформация на българската авиация и ВВС през ХХІ век.

Полковник доцент д. в. н. Недялков успешно е защитил пред СНС по военните науки дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките” на тема: „Авиационната мощ на България 1912 – 2012 ”. Притежава компютърна грамотност и свободно ползва в дейността си английски и руски езици. Има три публикации на английски език (монография, научна разработка и статия) и една монография на японски език.

Постигнатите от полковник доцент д. в. н. Недялков резултати в научно – изследователската и научно – приложната дейност го определят като продуктивен и със собствен стил научен работник. В рамките на научната си дейност той е известен популяризатор на историята на българската авиация. Тези постижения полковник доцент д. в. н. Недялков успешно пренася в педагогическата си дейност, като издига научното ниво на учебния процес и активира участието на обучаемите.

3. Полковник доцент д. в. н. Недялков има богат практически опит и е изграден педагог и ръководител на обучаемите. За тази оценка спомага и факта, че от 29 години летателен трудов стаж след завършване на ВНВВУ „Георги Бенковски”, 17 години от работата на кандидата са свързани с педагогическа и научна дейност. През този период той води и развива няколко учебни дисциплини. Като асистент и старши асистент в катедра „ВВС” на ВА „Г. С. Раковски” той преподава тактика на разузнавателната авиация и тактическа навигация, а след избирането му за главен асистент и доцент – дисциплините „Оперативно изкуство” и „Тактика на авиацията”.

През последните години полк. доц. Недялков наред с тези учебни дисциплини води и модули по „Военна история” на авиационна тематика и „Въздушно право”.

Автор е на пет монографии и на три учебника, като монографиите са издадени у нас и в чужбина (2 броя). Тези издания са на високо научно и методическо равнище.

Повишавал е квалификацията си във ВА „Г. С. Раковски” и на осем различни курса в Германия, Унгария, Турция и Хърватска, включително и на стратегически курс в Marshal center в Гармиш-Партенкирхен.

Високата оперативно-тактическа, обща, езикова и методическа подготовка му позволяват да участва активно в обсъждането и разработването на учебния фонд на катедрата.

Лекциите и другите учебни материали на полк. доц. Недялков са актуални и еднакво търсени както от обучаемите, така и от колегите му.

В рамките на цялостната си педагогическа дейност той е бил ръководител на 27 дипломанти, както и научен ръководител на трима докторанти, които успешно са защитили дисертационните си трудове.

Съществени и резултатни усилия полк. доц. Недялков полага за въвеждането в учебния процес и израстването на новоназначените преподаватели в катедрата. За значими резултати в обучението на кадри той е получавал различни награди, както и високи служебни и преподавателски атестационни оценки.

4. Научните приноси в трудовете на полковник доцент д. в. н. Недялков, произтичащи от научната и педагогическата му дейност, са главно в областта на военната авиационна наука, оперативното използване на ВВС, авиационните аспекти на редица военни конфликти и историята на авиационното военно изкуство. Част от тях са свързани с експертни становища относно въвеждането на въоръжение в нашите ВВС на перспективни пилотируеми и безпилотни летателни апарати.

Основните научни резултати и приноси в резензираните трудове на полковник доцент д. в. н. Недялков според мен могат да се обобщят до следното:

Научни приноси:

1. Обогатени и развити са знанията за българската авиационна система от зараждането й до наши дни, като е извършена оценка и систематизация на възлови събития, свързани с българската авиация (раздел ІІ от списъка – трудове № 1, 3,.4, 5, 7, 8, 11, 12, 19, 20, 22, 23).

2. Приложен е системен подход за обосноваване мощта на държавата при определяне на изхода от военния конфликт като функция на военната мощ, и в частност на въздушната и авиационната мощ (раздел ІІ от списъка – трудове № 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22).

3. Изследвани и обосновани са формите на използване на българските Въздушни войски и ВВС, на тактическите приьоми и способи за маскировка на формирования от българската и чуждестранна военна авиация в различни военни конфликти (раздел ІІ от списъка – трудове № 1, 3, 14, 18, 21, 23).

4. Разработен и приложен е подход за осъществяване и осмисляне на трансформацията на българската военна авиация и ВВС за продължителен исторически период (раздел ІІ от списъка – трудове № 2, 11, 19, 20, 22, 23).

5. Обоснована е концепция за разработване на система от безпилотни летателни апарати в състава на БА и в интерес на цялото общество (раздел ІІ от списъка – трудове № 8, 11).

Научно – приложни приноси:

1. Разработени са експертни анализи, изисквания и оценки за въвеждане на въоръжение в нашите ВВС на перспективен основен боен самолет и на безпилотни и други летателни апарати (раздел ІІ от списъка – трудове № 8, 9, 12).


2. Въведени са в учебния процес на ВА „Г. С. Раковски” нова учебно-планова документация по специализирана тематика и в учебно-бойната дейност на авиобазите на нови документи, регламентиращи организирането и провеждането на летателната дейност в авиацията на ВВС (раздел ІІ от списъка – трудове № 10, 13).

5. Научните и научно – приложни приноси в трудовете на полковник доцент д. в. н. Недялков са по – нататъшно изследване, разработване и обогатяване на авиационната военна наука чрез системен анализ на авиационната и военновъздушната система, както и обосноваване и доуточняване на важни събития и факти от авиационната военна история. Така например лично дело на кандидата е прецизирането на българския принос в бойното използване на самолета по време на Балканската война, което бе възприето от ръководството на нашите ВВС и авиационната общественост.

Научните и научно – приложни приноси чрез написаните и внедрени три учебника успешно се използват в учебния процес на академията и факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски” с различни категории обучаеми.

Под ръководството на полковник доцент д. в. н. Недялков бе разработен учебен план и програма и проведено 4-месечно обучение във В А „Г. С. Раковски” на екипи за безпилотни летателни апарати за нуждите на друго ведомство

Полковник доцент д. в. н. Недялков активно участва като член на колектив разработката на експертни становища при обосноваване изискванията за нов модел основен боен самолет и по внедряването в нашите ВВС на безпилотни летателни апарати.

Кандидатът е цитиран в 8 литературни източника – в три дисертационни труда, единият от които е за придобиване на научната степен „доктор на науките”; в две чуждестранни авиационни списания и три цитирания в „Сборник доклади и презентации, изнесени на юбилейна научно – приложна конференция с международно участие, посветена на 100-годишнината на Българската авиация”.

Нямам съвместни публикации с кандидата.

6. Научните и научно – приложните приноси са лично дело на полковник доцент д. в. н. Недялков.

Следва да се отбележи, че само в два от представените за конкурса трудове кандидатът е съавтор, а всички останали са самостоятелно разработени от него. Това показва, че полковник доцент д. в. н. Недялков е натрупал значителен опит в научноизследо­вателската работа и самостоятелно може да разработва проблеми от авиационната военна наука. Нещо повече, в повечето от рецензираните трудове е налице личен „почерк” и стил на автора им.

7. В рецензираните трудове има и известни слабости, които по мое мнение се свеждат до следното:

- от научната продукция на кандидата, представена за рецензиране, относително малък е дяла на научните трудове (както по обем, така и по брой), третиращи анализа на съвременното състояние на военноавиационната система и на нейните перспективи;

- отсъстват разделителни протоколи в трудове № 12 и 13 с важно значение за съвременното развитие на авиацията и ВВС, в които кандидатът е съавтор;

- труд № 23 „История на българската авиация” в обем 364 страници не е структуриран по глави или части. До окончателното му отпечатване авторът може да помисли за прецизиране на заглавието;

- в труд № 5 „Трансформация на военноавиационната система на Народна Република България в периода 1955 – 1961 г.” не е посочено с наименованието си създаването през 1961 г. на основното оперативно-тактическо съединение на ВВС – 10-ти САК.

Посочените критични бележки не касаят основните научни и научно – приложни приноси на рецензираните трудове и не омаловажават достойнствата на научната продукция на кандидата.

8. Имам дългогодишни лични впечатления за работата на кандидата. Той е специалист с висока обща, специална и езикова подготовка и ерудиция в областта на военната авиационна наука. В работата си е работохолик и се отличава с голяма продуктивност при разработването на научни трудове, особено на монографии. Притежава висока летателна подготовка и ежегодно лети на съвременни самолети, което способства за повишаване практико-приложната насоченост на учебния процес. Ползва се с авторитет на професионалист в своята област сред колегите си, обучаемите и преките си ръководители, както в академията, така и извън нея. Непрекъснато и активно работи за повишаване на квалификацията си.

9. Заключение Считам, че полковник доцент д. в. н. Димитър Илиев Недялков напълно отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за неговата прилагане и Правилника за заемане на академични длъжности във В А „Г. С. Раковски”за заемане на академична длъжност „професор” по научната специалност 05.12.01 „Организация и управление на Въоръжените сили”

10. Като имам предвид изложеното считам, че на единствения кандидат в конкурса полковник доцент д. в. н. Димитър Илиев Недялков трябва да се даде положителна оценка.


Член на журито

Проф. д-р ……… (П. Пенев)

04.11.2011 г.

София

Отпечатано в 2 екз.


Свързани:

Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22) iconНа полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков
Недялков Д., Българската авиация през студената война, Военно издателство, С., 2011 г
Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22) iconРадиостанция студената война
Един поглед към международното радиоразпръскване в Студената война, по-специално Радио "Свободна Европа" и Радио "Свобода"
Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22) iconПроблеми на сигурността на балканите в периода на студената война
Код. Наименование на учебната дисциплина: проблеми на сигурността на балканите в периода на студената война
Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22) iconМеждународна научна конференция
Евреите в източна европа и съветския съюз по време на втората световна война и студената война (1939-1989)“
Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22) iconАспекти на външната политика на Германия след края на Студената война
Код. Наименование на учебната дисциплина: Аспекти на външната политика на Германия след края на Студената война
Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22) iconИкономически аспекти на въоръжените конфликти в Персийския залив след студената война

Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22) iconИзложение Динамиката в израстването и промяната във възгледите на Кемал Мустафа. Стр: 4 5 От Османска империя към Турска република през 20 в. Кемал Мустафа в периода от младотурската революция до на чалото на първата световна война 1908 г. 1914 г стр: 5 7
Начало на модернизацията и предпоставки за зараждане на национализма в Османската империя стр: 2 4
Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22) iconБългарските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст
Авторът има над 35 самостоятелни публикации, от които 8 самостоятелни монографии, издадени в Република България. В една монография...
Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22) iconУвод 2
Нов етап в студената война (инициатива за стратегическа отбрана по времето на Р. Рейгън) 29
Монография „Българската авиация през Студената война -342 стр. (№22) iconЗа тутраканската епопея и как Ген. Киселов смайва света, като взема крепоста Тутракан "на нож" ще ни разкаже  нашият гост  Иван Бързилов, председател на Българската федерация по динамична стрелба. 
На 27 август Румъния обявява война на Австро-Унгария и през нощта на 28 август нейните армии преминават в настъпление през Карпатите....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом