Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело
ИмеПримерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер55.66 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.uni-vt.bg/pages/1604/uplft/Temi_za_diplomni_raboti_BD.doc
ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА МАГИСТРИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ

ФИНАНСИ.БАНКОВО ДЕЛО 1. СЪЩНОСТ И РОИЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ:

Глава І.Основни направления в дейността на централните банки в развитите страни.Парична политика на централните банки и паричен пазар.

Глава ІІ. Възникване на БНБ и значението и за икономическото развитие на страната ни.

Глава ІІІ. Структура и основни функции на БНБ в условията на валутен борд.


2.БАНКИ И БАНКОВА СИСТЕМА:

Глава І.Същност на банките и банковата система-организационни и правни аспекти.

Глава ІІ.Законодателни основи за дейността на съвременните банки.

Глава ІІІ.Законодателно регулиране на банковата дейност в България


3.ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ:

Глава І.Същност, принципи, функции и видове търговски банки.

Глава ІІ.Видове банкови операции и услуги.


4.ДОХОДНОСТ, ПЕЧАЛБА И ЛИКВИДНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ:

Глава І.Приходи и разходи на търговските банки

Глава ІІ.Формиране и използване на печалбата на търговските банки.

Глава ІІІ.Същност и фактори, определящи ликвидността и платежоспособността на търговските банки


5..ВИДОВЕ БАНКОВИ КРЕДИТИ:

/ПО ПРИМЕРА НА ТБ………../

Глава І.Критерии за класификация на банковите кредити.Краткосрочни банкови кредити.

Глава ІІ.Дългосрочни, консорционални и потребителски банкови кредити


6.ОРГАНИЗАЦИЯ НА БАНКОВОТО КРЕДИТИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

Глава І.Основополагащи елементи на системата на банковото кредитиране.

Глава ІІ. Особености на съвременната система за кредитиране и условия за разрешаване на банкови кредити.

Глава ІІІ.Процес/етапи/ на кредитиране на икономическите субекти.

-Договор за банков кредит


7.БАНКОВ АНАЛИЗ НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КРЕДИТОИСКАТЕЛИТЕ:

Глава І.Банков анализ на историята на създаването и собствеността на фирмата.

Глава ІІ. Банков анализ на мениджмънта на фирмата и отношенията и с банки и други институции.

Глава ІІІ. Банков анализ на активите, пасивите, ликвидността и обезпеченията за искания кредит.


8.ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЕЗНАЛИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ:

Глава І.Същност, елементи и основни принципи за организация на безналичните плащания.

Глава ІІ. Организация на системата за плащане в България.

Глава ІІІ. Основни форми за безналични плащания в националната платежна система

-директен превод между банкови сметки/вирментна форма/

-акредитивна форма на плащане

-плащане чрез незабавно инкасо

-плащане с чекове

-плащания с банкови карти


9. СЪВРЕМЕННИ БАНКОВИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ:

Гллава І. Същностна характеристика на банковите иновации

Глава ІІ. Нови банкови продукти и услуги:

-електронни карти за разплащане

-банкоматът като елемент на електронната система за плащане

-междубанкови електронни преводи на парични средства


-банково обслужване на клиентите по домовете и на работните места/Home banking/

-съхраняване на ценности


10.МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ:

Глава І. Същностни чернти на банковия маркетинг

Глава ІІ. Проучване на банковата среда

Глава ІІІ. Стратегически цели на банковия маркетинг

-конкурентна политика

-разнообразие на предлаганите продукти

-териториална сфера на действие на банката

-рекламна политика на банката


11. МЕЖДУНАРОДНИ ПАРИ И МЕЖДУНАРОДНА ВАЛУТНА СИСТЕМА:

Глава І.Предпоставки за превръщането на националните валути в международни пари,ненационални международни валути.

Глава ІІ. Етапи в развитието на световната валутна система /златен стандарт, златно-доларов стандарт,мулти валутен снтандарт, Европейски паричен съюз/


12.ВАЛУТЕН ПАЗАР. ВАЛУТЕН КУРС:

Глава І. Същност, особености и организация на валутния пазар

Глава ІІ. Валутен курс и значението му за развитието на икономиката

-котировка, фактори на въздействие, показатели за валутно курсови колебания


13.ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ:

Глава І. Същност и видове валутни операции

Глава ІІ. Валутни операции на междубанковия пазар/спот, форуърд, суап/

Глава ІІІ. Борсови валутни операции/фючърси и опции/.Дилинг офиси и валутен арбитраж


14. ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ:

Глава І.Възникване, развитие и същност на лизинговите сделки

Глава ІІ. Основни елементи, класификация и организация на лизинговите операции

Глава ІІІ. Съдържание на лизингов договор.Рискове при лизинговите сделки.


15. МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАТЕЖНИ БАЛАНСИ:

Глава І. Същностна характеристика на международните платежни баланси.

Глава ІІ.Принципи за формиране и компоненти на платежния баланс на България

Глава ІІІ. Фактори, оказващи влияние на платежния баланс.


16. СПЕЦИФИЧНИ КРЕДИТНИ МЕЖДУНАРОДНИ ОПЕРАЦИИ7

Глава І. Същност и видове факторингови сделки.

Глава ІІ. Форфетингови сделки – същностна характеристика.


17. МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ:

Глава І. Същност, роля и особености на международните плащания.

Глава ІІ. Основни документи , необходими за реализацията на международните плащания


18. ОСНОВНИ ФОРМИ НА МЕЖДУНАРОДНИ РАЗПЛАЩАНИЯ:

Глава І. Акредитивна форма за международни плащания

-видове акредитиви

Глава ІІ. Документарно валутно инкасо и международен банков превод


19. МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ:

Глава І. Финансова стратегия в системата на банковия мениджмънт

Глава ІІ. Банков риск-същност, видове и управление

-ликвиден риск

-кредитен риск

-лихвен риск

-валутен риск

-емисионен риск

-ипотечни рискове и др.


ОСНОВНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ:


 1. Аврамов Й., Попов Д., Пари, кредит, борси ,С. 2006

 2. З. Завадска и др., Банково дело,С. 2004

 3. Иванов П.,Врачовска М., Банково дело, В.Т. 2004

 4. Иванов П.,Теория на парите и кредита,Р.2005

 5. Иванов П.,Международни финанси,Р. 2005

 6. Младенов М.,Пари, банки, кредит, С., 2006

 7. Масларов Св.,Валута и международни финанси, С.,2001

 8. Михаел Норт,парите и тяхната история,С., 2003

 9. Пилбийм,Кий, Международни финанси,С., 2000

 10. Радков Р. и др., Пари и банки, В.Т., 2004

 11. Радков Р. и др., Валути и валутни системи,В.Т., 2006

 12. Стефанова П.,Банки-вътрешни и международни плащания,С., 2000

 13. Стефанова П., Банки и кредитно посредничество, С., 2000

 14. Стоименов М., Международни финанси,С., 2002

 15. Закон за БНБ

 16. Закон за кредитните институции

 17. Търговски закон

 18. Наредба на БНБ и на търговските банки

 19. Електронни адреси на БНБ, търговските банки и др.

Свързани:

Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело iconПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело iconПримерни теми за дипломни работи по икономика
Преходът на българската икономика към пазарна икономика и преструктуриране на държавния сектор
Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело iconТехнически университет габрово запове д
Георги Цонев Велев която да проведе защита на дипломни работи на 05. 07. 2012 година от 13. 00 часа в зала 2708 Баждар 2А на ту-габрово...
Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело iconПроблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи
Критичната маса и възможностите за стратегическо позициониране на банките (или друга финансова институция)
Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело iconТеми за дипломни работи
Автоматизирано отчитане на електрическата енергия произвеждана от фотоволтаична електроцентрала
Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Примерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело iconЕвропейското земеделие
Роксана Асенова, 16 г., гр. Перник, специалност: Банково дело, Професионална гимназия по икономика
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом