Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
страница1/3
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер362.02 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://nellyo.files.wordpress.com/2009/11/doklad-oi-sem-2007-2008-odob1.doc
  1   2   3


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършен одит на изпълнението на Съвета за електронни медии за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ


Въз основа на Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2009 г. и в изпълнение на заповед № ОР-02-01 от 16.02.2009 г., издадена от Горица Грънчарова – Кожарева, ръководител на Отделение II, е извършен одит на изпълнението на Съвета за електронни медии (СЕМ), който обхваща периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г.

В резултат от извършения одит е съставен одитен доклад № 0200000109, приет с решение № 262/10.11.2009 г.

Извършеният одит е насочен към оценка на ефективността на надзорната дейност на СЕМ за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г. относно спазването на изискванията на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) при разпространение на радио- и телевизионните програми от съответните радио- и телевизионните оператори. В обхвата, освен мониторинга (наблюдение), се включва и дейността на СЕМ при проверки на място и изискани материали от операторите, административнонаказваща дейност, както и отнемане на лицензии, заличаване на регистрации и издаване на задължителни указания като надзорни мерки.

От обхвата на одита са изключени дейностите на СЕМ по издаване на лицензия и осъществяване на регистрация. Извън обхвата на одита остават приходите от събираните годишни лецензионни и регистрационни такси от радио- и телевизионните оператори за осъществявания от СЕМ надзор, както и реализираните санкции от наказателните постановления.

Частично са анализирани въпроси, свързани с публичния регистър за издадените лицензии и направените регистрации, поддържан от СЕМ, доколкото информацията от него се ползва при осъществявания надзор.

Целите на одита са да предостави независима и обективна оценка за ефективността на осъществявания от СЕМ надзор върху радио- и телевизионните програми, разпространявани от радио- и телевизионните оператори относно спазването на изискванията на ЗРТ и при необходимост да се дадат препоръки за нейното подобряване.

Основният въпрос на одита е ефективна ли е надзорната дейност на СЕМ, като във връзка с това са разгледани и два специфични въпроса:

- Управленските решения, създават ли условия за успешно планиране, изпълнение, докладване и контрол при осъществяването на надзорната дейност.

- Има ли изградена система за текущо и последващо наблюдение, оценка и докладване на резултатите от надзорната дейност.

Критериите и показателите за оценка на надзорната дейност предварително са обсъдени с външен експерт и с председателя и членовете на СЕМ.1

Изготвянето на одитния доклад е съобразено с действащото българско законодателство към 31.12.2008 г.


Кратка информация за одитирания обект


ЗРТ възлага на СЕМ осъществяването на надзора по отношение на дейността на лицензираните и регистрирани радио- и телевизионни оператори и разпространяваните от тях телевизионни и радиопрограми. Деветчленният му състав се избира на квотен принцип с решение на Народното събрание и с указ на президента, като актовете влизат в сила едновременно. За одитирания период последователно председатели на СЕМ са Мария Стефанова, избрана с решение № 34 на СЕМ от 01.03.2007 г., като едногодишният мандат изтича на 01.03.2008 г., и доц. д-р Маргарита Пешева, избрана с решение № 216 на СЕМ от 25.11.2008 г., които съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор носят управленската отговорност.

СЕМ е независим специализиран орган, юридическо лице на самостоятелен бюджет. ЗРТ осигурява такава независимост, че дава възможност СЕМ самостоятелно и без външна намеса да определя:

- политиката, целите и приоритетите си;

- подходите и начина, по който да осигури дейността си;

- разпределението и използването на разполагаемите ресурси;

- организационната структура и числеността на администрацията;

- обхвата и показателите (количествени и качествени), по които да планира и отчита резултатите от дейността си.

Предмет на одита е осъществявания от СЕМ надзор върху съдържанието на разпространяваните програми на лицензираните и регистрираните радио- и телевизионни оператори. Надзорната дейност е в рамките на регулаторните компетенции на СЕМ. Разпоредбата на чл. 33 от ЗРТ очертава общия обхват на надзора върху радио- и телевизионните програми.

При надзорната дейност пряко участват длъжностните лица от дирекция “Мониторинг” с отдели “Национален мониторинг” и “Регионален мониторинг”, експертите от дирекциите “Правни дейности” и “Информационни технологии”.


В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП) е постъпило становище от председателя на СЕМ, в което се съдържат възражения по констатациите и оценките от одитния доклад. По постъпилото становище е изготвено заключение по чл. 39, ал.5 от ЗСП, с което не са приети възраженията на СЕМ.


ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ


І. Планиране и изпълнение на надзорната дейност


1. Стратегически и оперативни цели и приоритети

1.1. Визията на Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване2 е за структуриране на радио- и телевизионната дейност на национално, регионално и местно равнище, основано на плурализъм на медийната среда и свободната инициатива. Главната цел е ефективно използване на радиочестотния спектър, върху който държавата осъществява суверенни права,3 в защита на обществения интерес и свободната инициатива. Формулирани са и още шест основни цели. Целите не са измерими и не са характерни само за дейността на СЕМ.

Реализацията на Стратегията разграничава два етапа – първи (от 2005 г. до 2006 г.) и втори (от 2007 г. до 2008 г.), като задачите им са обособени по радиодейност и телевизионна дейност.


Доколкото през одитирания период няма приет друг акт със стратегически характер, който точно да определя дългосрочни и/или средносрочни цели и приоритети за развитието на СЕМ като независим специализиран орган, одиторите приемат Стратегията за такъв документ.


1.2. В края на първия етап на изпълнението е заложено извършването на преглед в национален мащаб на състоянието на радиодейността и телевизионната дейност. Резултатите от прегледа трябва да послужат при подготовка на изменения и допълнения на ЗРТ във връзка с окончателното хармонизиране на българското медийно законодателство с общностното право. Предвидена е възможност за актуализиране на Стратегията и през двата периода в зависимост от резултатите на този преглед, но независимо от предвидената възможност Стратегията не е актуализирана.


СЕМ работи без надежна основа за осъществяване на оперативно планиране, тъй като стратегическата рамка няма измерими цели и е допълнително припозната. СЕМ не се възползва от предоставената независимост и не формулира самостоятелна политика, цели и приоритети като трайна линия на общо ръководство и действия, насочени към реализиране и постигане на целите. Отсъствието на ясно формулирани, изпълними, измерими и характерни за дейността на организацията цели е предпоставка за неефективност на дейността.4


1.3. Годишен план за дейността на СЕМ

Практиката на доброто управление предполага наличието на система за планиране, управление и отчитане на дейността, в т.ч. и на надзора.

СЕМ приема план-график за работа си за периода септември-декември 2007 г. Няма приети други планове, но на заседания членове на СЕМ повдигат въпроса за планиране на предстоящите задачи с цел проследяване на спазването на сроковете за изпълнението им.

В СЕМ няма ясно установена система за планиране, управление, отчитане и контрол на изпълнението на задачите. Няма процедура за проследяване и докладване на изпълнението на задачите, както и за спазване на сроковете. Планирането на дейността, като част от управленската отговорност, е подценено, което води до:

- липса на информация и неподдържане на статистика за възложените задачи на едно звено (дирекция, отдел) към определен момент, включително и за текущо изпълнение;

- риск за спазване на срокове и изпълнение на задачи;

- риск от възлагане на несвойствени задачи и прекомерно натоварване на едни звена и служители за сметка на други.


За одитирания период дейността на СЕМ не се планира, доколкото няма определени стратегически цели и приоритети, а оттук и не се утвърждават оперативни и годишни планове с конкретни мерки и дейности, насочени към постигане на стратегическите цели и очаквани резултати за постигане.5


2. Обхват на надзора

Дейността на СЕМ се подпомага от административно-технически служби. Администрацията се опитва да запълни празнотата от липсата на визия, като стратегическа рамка за бъдещото състояние на СЕМ, като всеки експерт работи съобразно разбирането, опита и професионализма си.


Разпоредбата на чл. 33 от ЗРТ очертава обхват на надзора, осъществяван от СЕМ. Текстовете препращат към други норми от същия закон и към други правни области, като защита на правата на потребителите, защита на малолетни и непълнолетни, отразяване на избори. Действието на надзора се разпростира само върху лицензираните и регистрираните радио- и телевизионни програми.

Одиторите условно приемат и определят разбирането си за обект на надзора – програмното съдържание на програмите, а за предмет на надзора – конкретните законови изисквания на чл. 33 от ЗРТ. През одитирания период не са били предмет на надзор от СЕМ следните текстове от чл. 33 от ЗРТ:

- опазването на предвидените от закона тайни в радио- и телевизионната дейност (т.6);

- информацията за решения на правораздавателните и другите държавни органи в предвидените от закона случаи (т. 8);

- техническото качество на програмите (т.10);

- спазването на предвидените в закона, в лицензиите и във влезлите в сила международнии договори, по които Република България е страна, ограничения (т.11).

Една от посочените причини за неприлагане на посочените разпоредби на чл. 33 от ЗРТ е липсата на установена практика в СЕМ. Спазване на изискването на защита на правата на потребителите (т. 9) се осъществява при конкретен сигнал и взаимодействие на СЕМ и Комисията за защита на потребителите.


3. Планиране на надзора

3.1. Анализ на Правилника за структурата, функциите и дейността на направление “Мониторинг и анализи”, приет с решение на СЕМ от 2003 г.

Анализът на този Правилник, действащ през одитирания период показа, че освен общи положения, структура и функции подробно са разработени самостоятелни раздели за реда при планирането, провеждането и отчитането на мониторинга. Определени са видовете мониторинг според обекта, обхвата и начина на възлагането му.

Видовете мониторинг, определени в Правилника за структурата, функциите и дейността на направление “Мониторинг и анализи” въз основа на различни критерии, имат нужда от прецизиране, тъй като представляват основата на понятийния апарат на надзора. Необходимостта от дефиниране на понятия като “обхват”, „обект” и „субект” на осъществявания надзор, както и други специфични понятия, е с цел еднозначното им разбиране, изпълнение и докладване с оглед публичността и прозрачността на осъществявания надзор. Правилникът предвижда приемане с решение на СЕМ на типологична характеристика и технологична карта за всеки един от видовете мониторинг, което не е направено.6


3.1.1. За планиране на мониторинга в Правилника е предвидено да се подготвят годишни и месечни планове и седмични графици, в които се планират общия обем записи и наблюдение, вида мониторинг, административнонаказателната дейност и друго, които имат характер на планови показатели. С цел унифициране на информацията по форма и съдържание при планирането на мониторинга е заложено СЕМ да одобрява образци за планове – годишни и месечни, както и да приема с решение общия годишен план за дейността по мониторинга съгласно планираните показатели, което не е направено.

Неодобряването на образци за месечното и годишното планиране от СЕМ оставя експертите на дирекция “Мониторинг” без възможността да планират годишните и месечните си планове по предварително одобрени показатели. Като резултат годишен план за дейността на дирекцията не се приема с решение на СЕМ и не се утвърждават от председателя месечните планове, в разрез с текста на чл. 20, ал. 3 от Правилника.

3.1.2. Съгласно Правилника, в изпълнение на утвърдения от председателя на СЕМ план за месеца, е предвидено изработването на седмичен график за запис и мониториг на радио- и телевизионни програми, който се утвърждава от началник /директор на дирекция. На това управленско ниво са създадени различни по наименование и съдържание документи – индивидуални и общи, ежедневни, седмични графици за записи и наблюдение на радио- и телевизионните програми.


За одитирания период СЕМ не прилага част от текстовете на Правилника за структурата, функциите и дейността на направление “Мониторинг и анализи” - за планиране (годишно и месечно) на надзорната дейност и не определя планови стойности по определени показатели.7

По този начин експертите от дирекция “Мониторинг” са лишени от ред и процедури, формиращи цялостната система за планиране на надзорната дейност.


3.2. Обекти, подлежащи на надзор

3.2.1. Добрата практика при планирането на надзора предполага наличието на регистър (или списък на хартиен носител и/или в електронен вид) на общия брой подлежащи на надзор обекти - лицензираните и регистрирани радио- и телевизионни програми, както и правила за поддържането му в актуално състояние. Поддържаната информацията следва да бъде достатъчна, актуална и навременна, така че във всеки един момент, за целите на управлението на надзора, СЕМ да разполага с данни, систематизирани по различни признаци като брой, вид, профил и други на програмите и на операторите, които ги разпространяват.


За одитирания период СЕМ не разполага с общия брой подлежащи на надзор обекти - лицензираните и регистрираните радио- и телевизионни програми. За целите на надзора се ползва информацията от публичния регистър за издадените лицензии и извършените регистрации, поддържан от СЕМ.8


3.2.2. За одитирания период няма утвърден ред за поддържане на информацията в публичния регистър, поради което рискът информацията да не е актуална е висок. В публичния регистър не се съдържа информация за общия брой регистрирани и/или лицензирани радио- и телевизионни програми, нито за броя на операторите, които ги разпространяват. Състоянията на регистъра не се архивират и/или съхраняват към определен момент, поради което е невъзможно проследяване на изменението на броя лицензираните и/или регистрираните програми и радио- и телевизионните оператори, които ги разпространяват.

3.2.3. Друг източник на информация за планиране и извършване на надзорната дейност представляват документите на регистрираните и лицензираните радио- и телевизионни оператори, събрани и съхранявани в самостоятелни досиета на хартиен носител. В тях не се съдържат документи, свързани с осъществявания надзор и образуваните административнонаказателни преписки срещу операторите.


Информацията от досиетата на регистрираните и лицензирани радио- и телевизионни оператори не е достатъчна за планиране и осъществяване на надзора, защото:

- не съдържа данни, необходими за извършване на оценка на риска, като съставени актове за установяване на административно нарушение (АУАН), издадени наказателни постановления (НП) от председателя на СЕМ, издадени предупреждения по чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) за маловажен случай или прекратени с резолюция на председателя на СЕМ административна преписка;

- съществува висок риск информацията да не е актуална, достоверна и в пълен обем, доколкото няма утвърдени правила за тяхното поддържане, ползване и съхранение.9


3.3. Планиране, организация и разпределение на мониторинга като основна част от надзора

През одитирания период планирането, организацията и разпределението на мониторинга като част от надзора се извършва съгласно утвърдени от директора на дирекция “Мониторинг” различни видове ежедневни и седмични графици.

Информацията от предоставените графици и тетрадки е непълна и представлява част от личните екземпляри на експертите от отдел “Национален мониторинг”. Причината е в липсата на утвърден от СЕМ ред за съставяне, движение и съхранение на документите, свързани с планирането на мониторинга.

Тъй като през 2007 г. и 2008 г. председателят на СЕМ не утвърждава месечен план за дейността на дирекция “Мониторинг”, директорът на дирекцията утвърждава графици, които са различни по наименование, вид, форма и съдържание.

В част от графиците не се посочва времето, в което експертът следва да извърши мониторинга. По този начин изпълнението на графика, като средство за планиране и разпределение на работата в рамките на работното време, е в зависимост от субективното решение на експерта - къде, кога и как да извърши разпределения му с графика мониторинг. Пряко следствие от това е невъзможността за упражняване на вътрешен контрол върху изпълнението.


През одитирания период няма приети правила за подбор (селекция) на обекти (радио- и телевизионни програми) за включване в графиците за запис и наблюдение. При подбора не се прилага формализирана оценка на риска на програмното съдържание, с оглед приоритетно наблюдение на високорисковите програми.10


3.4. Човешки ресурси при осигуряване на надзора

3.4.1. За периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г. структурата на административно-техническите служби към СЕМ (в т.ч. и на осъществяващите надзора) е претърпяла изменения, свързани с организацията на дейността, статута на структурните звена и тяхната численост.

От общо утвърдена численост на административно-техническите служби от 77 броя за 2007 г. длъжностите за осъществяване на мониторинг са 35, което представлява 45 на сто спрямо общата численост. От утвърдените 35 броя фактически заетите длъжности са 28 или 80 на сто.

В резултат на промените в длъжностното разписание и движението на персонала през 2008 г. общата численост на административно-техническите служби намалява на 68, от които за осъществяване на мониторинг са утвърдени са 32. Заетите длъжности в дирекция „Мониторинг” намаляват на 25 и представляват 78 на сто спрямо утвърдените.

3.4.2. Основните функции на дирекция “Мониторинг” са определени във функционалната характеристика на дирекцията, разработена през 2007 г. В нея е посочено, че към отдел “Регионален мониторинг” има 7 регионални бюра, които не са определени поименно.


СЕМ няма приет акт за определяне на броя, наименованието, териториалния обхват, функциите и числеността на териториалните звена на дирекция “Мониторинг”. Във вътрешните актове на СЕМ не е отразена спецификата в организацията, изпълнението и отчитането на дейността на тези звена.11


3.4.3. За периода 2007 г. и 2008 г. не са извършвани разчети за установяване на потребностите от административен капацитет в СЕМ.

Във връзка с изпълнението на Проект по ФАР от 2003 г., по който СЕМ е бенефициент, е получено оборудване, предназначено за изграждането и функционирането на Интегрирана мрежа за мониторинг и контрол. Доставеното оборудване е в съответствие с изготвената техническа спецификация за доставка на стоки и услуги. Спесификацията е разработена в съответствие с извършен анализ на състоянието на медийния пазар.

В съответствие с този анализ, СЕМ определя необходимостта от административен капацитет за нуждите на надзора, с който да бъдат обслужени 70 работни станции, от които 52 в София и по 3 в шестте регионални бюра (центрове). Това предполага средно разпределение между 5 и 7 програми – обекти за надзор на една работна станция (и/или експерт, който я обслужва).

Съгласно информацията от публичния регистър, предоставена към април 2009 г., медийният пазар в Република България е както следва:

- 87 радиооператори, разпространяващи 296 лицензирани от СЕМ радиопрограми;

- 5 лицензирани от КРС телевизионни оператори, разпространяващи чрез наземно радиоразпръскване 9 програми и 1 радиооператор, разпространяващ програмата си на територията на Република България;

- 36 радиооператори, разпространяващи 39 програми по начин, различен от наземното радиоразпръскване (кабел и сателит);

- 180 телевизионни оператори, разпространяващи 215 регистрирани телевизионни програми по начин, различен от наземното разпръскване.


СЕМ приключва 2008 г. с обща численост от 25 експерти в дирекция “Мониторинг” при 309 радио- и телевизионни оператора, разпространяващи 560 програми, или 1 експерт осъществява надзор средно по 22 програми.


3.5. Технологични ресурси при надзора

Съгласно Техническата спецификация за доставки/услуги за “Създаване на Интегрирана мрежа за мониторинг и контрол в СЕМ” от май 2005 г., в раздел “Функционална спецификация”, Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол в СЕМ се разглежда като система, която следва да приема радио- и телевизионни програми, да дигитализира и кодира приеманите сигнали и да ги записва в архив. Програмите, съхранявани в архива на системата, са обект на надзор по ЗРТ, който се извършва от “персонала за мониторинг” в съответните работни станции. Данните по случаите на нарушения (както административни, така и програмни материали) следва да се съхраняват в хранилище.

Системата се състои от:

- Приемаща подсистема (ППС) в СЕМ и регионалните бюра 1+6 броя (стационарна и подвижни – мобилни единици за бюрата);

- Подсистема за програмно архивиране (ПСПА) в СЕМ и всяко от регионалните бюра 1+6 броя;

- Подсистема за мониторинг (ПСМ) в СЕМ и регионалните бюра 1 + 6 броя;

- Оперативна инфраструктура в СЕМ и регионалните бюра;

- Една подсистема за планиране и надзор (ПСПН) за всички дейности– 1 в СЕМ;

- Една подсистема за обработка на случаите на нарушения и хранилище за досиетата по случаите за всяка система.


Проучването на състоянието и функционирането на Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол се извърши през периода на изпълнение на извършния одит, поради което всички констатации за състоянието й са валидни към този период.


3.5.1. Приемащата подсистема следва да осигурява ежедневното следене на 30 телевизионни и 30 радиопрограми за София, а за регионалните бюра – по 5 телевизионни и 5 радиопрограми на бюро, при възможност за различно съотношение. Изборът следва да се прави от всички налични разпространявани програми, независимо от способа на разпространение (ефир, кабел или сателит), като подсистемата следва да има възможности за подобрения в приемането предвид цифровизацията.

Приемащата подсистема функционира в пълен обем. Въпреки това експлоатацията й не осигурява пълен обхват на обектите (програмите), подлежащи на надзор, защото чрез Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол не се осъществява надзор на радиопрограми, разпространявани по кабелен път или сателит, както и излъчваните програми на честоти, различни от диапазона на УКВ. Причините са:

- по проект не е предвидено получаването на друг сигнал, освен FM-сигнал;

- капацитетът на Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол е запълнен изцяло от ефирно излъчвани радиопрограми и доставяни по кабелен път или чрез сателит телевизионни програми;

- пренастройването на приемащата подсистема се извършва относително рядко в рамките на годината, независимо че е предвидено да се осъществява циклично и е софтуерно.

3.5.1.1. Чрез Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол в София за одитирания период се наблюдават и записват между 25 и 31 радиопрограми, разпространявани чрез наземно радиоразпръскване (ефирно). Тези радиопрограми са обект на надзор само от експертите от отдел “Национален мониторинг”, които съгласно резултатите от анализа на публичния регистър на СЕМ следва да наблюдават 32 ефирно разпространявани радиопрограми.


Чрез Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол на експертите от отдел “Национален мониторинг” се осигурява близък до максималния обхват (87 на сто) на програмите, подлежащи на надзор, разпространявани на територията на София и страната.


3.5.1.2. Капацитетът на Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол в София, е запълнен с 31 телевизионни програми, от които 29, доставяни от кабелен далекосъобщителен оператор по оптичен кабел, и 2 - чрез сателитни приемници.


За обхващане на всички 118 телевизионни програми от публичния регистър, подлежащи на надзор от експертите от отдел “Национален мониторинг” чрез Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол в рамките на годината, пренастройването на приемащата подсистема е необходимо да се извършва 4 пъти годишно. По този начин ще се реализира заложената в проекта цикличност при извършване на надзора.


3.5.1.3. Резултатите от анализа на публичния регистър показват, че експертите от отдел “Регионален мониторинг” следва да осъществяват надзор върху общо 400 радио- и телевизионни програми. Натовареността на експерт от отдела е около 33 радио- и телевизионни програми или почти три пъти по-висока от тази на експерт от отдел “Национален мониторинг”.

При капацитет на Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол от 10 радио- и телевизионни програми на бюро, 6-те регионални бюра могат да обхванат общо 60 радио- и телевизионни програми или 15 на сто от програмите, подлежащи на надзор.


За обхващане на радио- и телевизионните програми, подлежащи на надзор от експертите от отдел “Регионален мониторинг” чрез Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол в рамките на годината, пренастройването на приемащата подсистема е необходимо да се извършва повече от 6 пъти годишно.


3.5.2. Подсистемата за мониторинг подпомага експертите от дирекция “Мониторинг” да намерят оптималната конфигурация на екрана, като предлага всички средства, необходими за ергономична обработка на данните.

Една от важните функции на подсистемата за мониторинг е тази по предварителна обработка на програмните единици /материали/ елементи. Предвидени са два метода на предварителна обработка – ръчна и автоматична.

За целите на функцията по автоматична предварителна обработка е необходимо първоначално ръчно въвеждане на съответните индикатори за събитие, интервал, нарушение, произход, индикатори за интервали на реклами и телевизионен пазар, лого, писмени и/или новини или друг анализ на екрана и др. Към момента на одита съответните индикатори не са въведени в подсистемата за мониторниг, функцията по автоматична предварителна обработка на данните от програмния поток не може да се използва, доколкото обучението на експертите от дирекция “Мониторинг” за работа с индикатори се извършва през октомври 2008 г.


Невъвеждането на предвидените индикатори в подсистемата за мониторинг лишава експертите от автоматизиран предварителен преглед над целия получаван програмен поток от приемащата подсистема. Този надзор, макар и “груб”, и неточен, изискващ допълнително ревизиране на установените евентуални нарушения, може да:

- намали работата на експертите, насочвайки вниманието им към проблемните области от програмния поток;

- създаде условия за разширяване на обхвата на надзора върху целия възможен за приемане и запис програмен поток.


3.5.3. Подсистемата за обработка на случаите на нарушения представлява хранилище на формулярите по случаи и свързаните с тях програмни и мета- данни файлове, с функции по въвеждане и извеждане, която не функционира в предвидения в техническата спецификация вид.

3.5.4. Регистърът за данни за програмните оператори е основата за изпълнението на всички дейности, възложени със ЗРТ на СЕМ. Съгласно техническата спецификация на Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол, създадените бази данни в рамките на различните административно-технически служби в СЕМ са определени като нехомогенни и недостатъчни. Предвидено е създаването на нов регистър с различни нива за достъп и вписване, в който данните са разделени на групи.


Регистърът, предвиден в Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол, не е изграден и не функционира. СЕМ разполага с по-голямата част от необходимата информация за изграждането му, която е фрагментирана по различните дирекции. Видът и формата на тази информация не позволява директния й трансфер в определения за целта модул, а изисква допълнителното й въвеждане и обработка, което не е изпълнено.


3.5.5. Подсистемата за планиране и надзор контролира функционирането на цялата Интегрирана мрежа за мониторинг и контрол. Работните станции на подсистемата определят всички регулируеми параметри, като контролните права на тази подсистема се упражняват от главния оператор. Подсистемата за планиране и надзор не работи във вида, в който е определена.


Доколкото подсистемата за планиране и надзор на работата на Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол може да се асоциира с основния управляващ елемент на системата, СЕМ не е в състояние съществено да оптимизира надзорната си дейност чрез Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол.

Предвид недостатъчния административен капацитет, предстоящата цифровизация и ограниченията в капацитета на Интегрираната мрежа за мониторинг и контрол, предизвикателство пред СЕМ е организирането на надзорната дейност за постигане на максимален ефект.12

  1   2   3

Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г и заповед на директора на Териториалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом