Оферт а
ИмеОферт а
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер151.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsgp.mvr.bg/NR/rdonlyres/2CD735E7-23E5-41CB-990F-987556199F42/0/oferta_obshta.doc
Приложение № 1


О Ф Е Р Т А


за участие в поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

ДО: Регионална дирекция “Гранична полиция” - Драгоман - МВР,

АДРЕС за кореспонденция: гр. Драгоман, ул “Захари Стоянов”№ 58,тел/факс 07172/2095


ОТ:............................................................................................................

с адрес: гр....................., ул............................., №...................................

тел.:.........................., факс:.....................,e-mail:.....................................

регистриран по Ф.д. № ............./..................г. по описа на

Окръжен съд …………….............., Булстат /ЕИК/:..............................,

Удостоверение за регистрация по ДДС..................................................

Разплащателна сметка:

BIC код: ....................................;

IBAN: .......................…….....;

банка: ...................................;

град/клон/офис: ............……..;


ОТНОСНО: Участие в обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на глава VIII „а“ от ЗОП с предмет „Доставка на материали и консумативи за изграждане на СКС в административната сграда на ГПУ – Калотина”.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Декларираме, че сме запознати и приемаме да изпълним поръчката, съгласно всички изисквания и условия на Възложителя, почосени в документацията за участие по настоящата поръчка.


1. Място за изпълнение на поръчката - Регионална дирекция “Гранична полиция”, гр. Драгоман, ул. “Захари Стоянов” № 58;

2. Срок на валидност на офертата - ........................ календарни дни /не по-кратък от 90 дни, считано от датата, която е посочена като краен срок за получаване на офертите/;

3. Срок на изпълнение на поръчката - в срок до .......................... работни дни, считано от датата на сключване на договора за доставка на канцеларските материали. (Крайният срок за изпълнение на поръчката е не по-дълъг от 15 работни дни след сключване на договора.)

4. Условия и начин на плащане: 100 % банков превод в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след извършване на доставката, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Приемно-предавателният протокол се подписва след съставяне на протокол за съответствие от представители на Възложителя.

5. Ценово предложение, съгласно техническата спецификация.

6. Предлаганите материали да отговарят на изискванията от техническата спецификация.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние в срок ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

Стойност на доставката: ..............……………без ДДС

/словом………………………………….........................………………………../ лв. без ДДС


Стойност на доставката: ..............……………с ДДС

/словом………………………………….........................………………………../ лв. с ДДС

Посочената стойност включва всички вносни мита, такси, магазинаж, застраховки и транспорт на предлаганите канцеларски материали.

Единичните цени и стойностите на предлаганите артикули са посочени в приложената таблица.

.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Артикули

Специфични изисквания

Едини-чна мярка

Визуална информация

(№ на страница, каталожен/номенкла-турен номер)

Oбщо коли-чество

Ед. цена без ДДС

Обща

с-ст без ДДС

Ед. цена с ДДС

Обща

с-ст с ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

PVC Кабелен канал 110х60 с разделител

Материал – PVC, цвят - бял, Размер – 110/60/2 мм,

м
40

2

PVC Кабелен канал 40х25 с разделител

Материал – PVC, цвят - бял, Размер – 40/25/2 мм, с разделител

м
160

3

PVC Кабелен канал 70х40 с разделител

Материал – PVC, цвят - бял, Размер – 70/40/2 мм,

м
30

4

Компютърна розетка двойна RJ45, заредена

За стенен монтаж, екранирана, заредена с 2 инсърта за RJ45, Cat. 5e, FTP, цвят - бял

м
32

5

Разклонител монофазен за изпъкнал монтаж със защитен щифт за компютърна и офис техника, цвят бял:
с 3 гнезда

В съответствие с действащите в Р. България стандарти

бр
21
с 6 гнезда

В съответствие с действащите в Р. България стандарти

бр
3
с 1 гнезда

В съответствие с действащите в Р. България стандарти

бр
2

6

СВТ 4х10кв.мм.

Захранващ кабел – в съответствие с действащите в Р. България стандарти.


м
30

7

СВТ 3х2,5кв.мм.

Захранващ кабел – в съответствие с действащите в Р. България стандарти.

м
260

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Жълтозелен проводник за заземителна инсталация 25 кв.мм.

В съответствие с действащите в Р. България стандарти, многожилен, гъвкав

м
20

9

Медни кабелни обувки 25 кв.мм.

Медна кабелна обувка за кабел 25кв.мм, отвор за болт 6мм.

бр
10

10

Електрическо табло за 8 броя автоматични предпазители с нулева шина

В съответствие с действащите в Р. България стандарти

бр
2

11

Ел. предпазители автоматични
трифазен 63А

В съответствие с действащите в Р. България стандарти

бр
1
монофазен 25А

В съответствие с действащите в Р. България стандарти

бр
3
монофазен 16А

В съответствие с действащите в Р. България стандарти

бр
3

12

Кабел FTP Cat.5e 24AWG, кутия 305метра

Cat.5e, FTP, 4 Pair, 24 AWG

кутия
6

13

Кабел UTP Cat.5e 24AWG, кутия 305метра, гъвкав за пачове

Cat.5e, UTP, 4 Pair, 24 AWG

кутия
1

14

Пач-панел 24 порта зареден,Cat.5e 19"

Корпус – метален, Стандарти: EIA/TIA568B2.1, ISO11801 Cat. 5e, Приложение – LAN 1GbE, Монтаж – 19” рак, височина – 1U, Заземяване, Ясно за етикетиране поле, Стабилно закрепване и аранжиране на кабелите

бр
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

Аранжиращ панел, хоризонтален 19"

Корпус – метален, Монтаж – 19” рак, височина – 1U,

бр
4

16

Аранжиращ панел, вертикален

Метален корпус, размер на прозореца: 60/40мм

бр
8

17

Кейстон FTP Cat.5e екраниран RJ-45

Съвместима със стандарт: 24AWG, FTP Cat.5e, екранирана, Цветово кодирана за T568A&Т568B, Съвместим с всички панели за монтаж

бр
64

18

Кабелни обувки RJ45

За мрежов кабел, Cat. 5e, FTP, 8p/8c, RJ45

бр
500

19

Крепежи за шкаф, кутия 100 броя

Комплект крепежни елементи за комуникационен шкаф: болт- 6мм, гайка- 6мм, шайба- 6мм.

кутия
2

20

Пач-кабели
1 метър

Мрежов гъвкав кабел, Cat. 5e, FTP, три различни цвята: 20 бр. – червен, 20 бр. – син, 20бр. – жълт.

бр
60
3 метра

Мрежов гъвкав кабел, Cat. 5e, FTP

бр
50
5 метра

Мрежов гъвкав кабел, Cat. 5e, FTP

бр
10

21

Дюбел-пирон 6/40мм

Комплект дюбел-пирон за тухла и бетон 6/40мм

брой
400

22

Кабелни превръзки 150мм.

Пластмасова, бял или черен цвят, 3.6*150мм

брой
300

23

Кабелни превръзки 300мм.

Пластмасова, бял или черен цвят, 3.6*300мм

брой
200

24

Изолационна PVC лента

Изолационна, едностранно залепваща лента, черна, широка не по-малко от 18мм.

брой
10Забележка: Ценовото предложение на Изпълнителя не трябва да надхвърля сумата от 5 000,00 (пет хиляди) лева с включен ДДС.


Дата………………. Подпис и печат:

/………………………………………../

( трите имена и длъжност)


Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на:

……………………………………………………………………...........................................

/изписва се името на участника/

……………………………………………………………………...........................................

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/


- -Свързани:

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а

Оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Оферт а iconОферт а
Настоящата оферта е подадена от
Оферт а iconПриложение №2 оферт а
Адрес за кореспонденция
Оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Оферт а iconОферт а на обучение по Динамичен Геометричен Софтуер Geonext Петър Петров Пъ І ден

Оферт а iconОферт а за доставка на лекарствени продукти за диализно лечение
Лице, представляващо участника: егн л к. № изд на г от в качеството му на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом