Възлагателно писмо
ИмеВъзлагателно писмо
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер34.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://prodesign.bg/files/media-shop/docs/1317458841_1090_Възлагателно писмо.doc
ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО


Настоящото писмо се издава от РЕКЛАМОДАТЕЛЯ:


…………………………………………………………… …………………………………………………….

/наименование на търговеца/


/седалище и адрес на управление, ЕИК/

Представлявано от ………………………………………………………………………………………………………………….

/имена и длъжност/


Адрес за кореспонденция; телефон; факс: ………………………………………………………………………….

С цел удостоверяване на обстоятелството за възлагане рекламното обслужване на РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ:


………..…… ………. ,

/наименование на рекламната агенция/

/седалище и адрес на управление, ЕИК/


Представлявана от

…………………………………………………......................................................................................

/имена и длъжност/

Адрес за кореспонденция; телефон; факс: ……………………………………………………………………………


с правото да ме представлява пред „България он ер” ООД като преговаря и закупува от мое име и за своя сметка рекламно време в програмата на България он ер ООД, съгласно Общите условия за излъчване на телевизионни търговски съобщения в програмата на „България он ер” и действащата Рекламна Тарифа на „България он ер” за периода: от ….. 20…..до 20…..г.


1. РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ декларира, че притежава правото да използва с рекламни цели
името и/или търговската марка на продуктите и/или услугите – предмет на рекламната
кампания, както следва:

;

;

;

2. РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ декларира, че:

- има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да използва с рекламни цели включените в рекламните материали графични и словесни марки, търговски девизи и послания, музикални, литературни и други защитени произведения, както и образите на лицата рекламиращи продукта и/или услугата;

- има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да рекламира продукта/услугата/марката, чието търговско съобщение възлага да бъде излъчено;

- е уредил отношенията, включително и имуществените, с авторите на рекламните материали, предоставени за излъчване, с всички други носители на авторски и сродни права, чиито произведения и изпълнения са включени в тях, в съответствие с изискванията на ЗАПСП и действащото приложимо законодателство, като е получил от носителите на права всички необходими разрешения за използването на създадените от тях обекти на авторско и сродно право за целите на телевизионното излъчване в програмата на „България он ер” ООД и е заплатил дължимите възнаграждения за това излъчване, вкл. и за кабелното препредаване на програмата на България он ер в мрежите на трети лица.

- търговското съобщение, чието излъчване се възлага са изработени в съответствие с изискванията на ЗРТ, ЗАПСП, ЗЗППТ, ЗМГО, ЗЗК, ЗЗ и останалото приложимо българско законодателство.


3. С настоящото Рекламодателят декларира, че представляваното от него дружество ще поеме цялата отговорност, ако вследствие нарушение на някоя от горните гаранции/декларирани обстоятелства спрямо собственика на програмите бъдат предявени каквито и да било претенции от трети лица и/или регулаторни/контролни органи и/или други. Декларирам, че ако излъчването на търговско съобщение в програмата на „България он ер” ООД се прецени от регулаторния орган като нарушение на действащото законодателство и той наложи административно-наказателна санкция във връзка с излъчването на търговско съобщение в програмата „България он ер” , дружеството, което представлявам, ще поеме за своя сметка заплащането на наложената имуществена санкция.


4. С настоящото писмо РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ заявява, че РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ има/няма* право да превъзлага на други рекламни агенции реализацията на рекламната кампания на посочените по-горе стоки/услуги в програмата на „България он ер”.


*Ненужното се зачертава.


Дата :


РЕКЛАМОДАТЕЛ:

/имена и длъжност на представляващия/


РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ:

/имена и длъжност на представляващия/

Свързани:

Възлагателно писмо iconВъзлагателно писмо
Днес, в гр. Пловдив се подписа настоящото писмо между, със седалище и адрес на управление № от ндр
Възлагателно писмо iconОбщина варна
На основание чл. З, ал. 1, т. Зр; чл. 4; чл. 7, ал. 1, т. З; чл. 22, ал. З; чл. 14 от зоп и в изпълнение на чл. 22 от Закона за обществените...
Възлагателно писмо iconРепублика българия
Ианмсп, в качеството си на организатор съгласно възлагателно писмо регистрационен индекс № т-12-00-05/10. 01. 2012 на Министрество...
Възлагателно писмо iconОбяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 186 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Възлагателно писмо iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Възлагателно писмо iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Възлагателно писмо iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Възлагателно писмо iconКак да напишем добро писмо за кандидатстване Писмото за кандидатстване се нарича «мотивационно писмо» и е "новата версия" на старата "Молба за кандидатстване". Видове писма, които може да се наложи да напишете при кандидатстване за работа
Писмо, описващо съответствието на характеристиките на кандидат на заложените критерии
Възлагателно писмо iconОбщинанесебъ р запове д
Закона за местните данъци и такси и Писмо изх.№08-00-368/28. 10. 2011 год на Кметство Равда, Писмо изх.№908/21. 10. 2011 г на звено”бкс”...
Възлагателно писмо iconМ. декември български език
Писмо до Дядо Коледа – разграничаване на сричка и определен звук в дума. Съчиняване и „рисуване” на писмо
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом