Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година
ИмеРешение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер56.9 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2011/NAHD/07_2011/361_11.doc
РЕШЕНИЕ

гр. Карлово, 07.07.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАРЛОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на седми юли през две хиляди и единадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : Анна Донкова- Кутрова

При участието на секретаря С.Д. и в присъствието на прокурора Димитрина Шекерева, след като разгледа докладваното от съдията НАХД № 361 по описа на Карловски районен съд за 2011 година

РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемата С.М.Ш., родена на ***г***, ***********, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че в началото на м. март 2011г. в с. Х.Д., П. област сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа , собственост на ЕВН България ЕР АД – КЕЦ – К., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234 “в”, ал.1 от НК, като на основание чл. 78 А ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата, платима по бюджета на съдебната власт, по сметка на ВСС в размер на 1000 лв. / хиляда лева /.

ОСЪЖДА обвиняемата С.М.Ш., със снета самоличност, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, бюджетна сметка на ВСС сумата от 35.00 (тридесет и пет) лева, разноски по делото и 5 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.


РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


М О Т И В И към решение по НАХД № 361/2011 год. на КРС, II н.с..


С.М.Ш. е привлечена като обвиняем, за това, че в началото на м. март 2011г. в с. Х. Д. , П. област сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа , собственост на ЕВН България ЕР АД – КЕЦ – К., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234 “в”, ал.1 от НК.

РП – Карлово е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия Ш. от наказателна отговорност за извършеното от нея деяние и налагане на административно наказание.

В съдебно заседание след приключване на съдебното следствие, представителят на РП – К. поддържа предложението. Счита за безспорно доказано, че обвиняемата е реализирала престъпния състав на 234 “в”, ал.1 от НК. Пледира същата да бъде освободена от наказателна отговорност, като й се наложи административно наказание глоба в минимален размер.

Обвиняемият С.М.Ш. ***. се признава за виновна. Моли съда да й наложи минималното административно наказание глоба.

Съдът, като обсъди всички доказателства събрани по делото – обясненията на обвиняемия Ш., дадени пред съда, обясненията й от досъдебното производство, показанията на свидетелите – С.Т., Д.Д., К.Д., дадени в хода на досъдебното производство, изготвената и приета съдебно техническа експертиза, изготвена от вещото лице Л.Б., писмените доказателства – констативен протокол от 02.03.2011г., свидетелство за съдимост и характеристична справка на обвиняемата, прочетени и приобщени като доказателства по делото, намери за установено следното:

С.М.Ш., ЕГН ********** е родена на ***г*** , П. област. ***********.

Ш. е вдовица от 2010г. и майка на четири деца , едното – пълнолетно , и три – малолетни. Същата била безработна, сама отглеждала децата си, нямала никакви доходи освен детските надбавки и наследствените пенсии. Към месец март свършили дървата на семейството и Ш. решила да свърже кабел директно в електропреносната мрежа, преди електромера на дома си, за да не се отчита консумираната електроенергия. За целта взела кабел и го прикачила за „чашките” на кабела, идващ откъм улицата преди електромера, който кабел влизал директно в едната от стаите на къщата и към него включила електрическа печка – за отопление. На 2.03.2011г. била извършена проверка от служители на ЕВН България ЕР АД – КЕЦ – Карлово – свидетелите С.Т. и Д.Д. , съвместно с младши полицейски инспектор в РУ "Полиция" гр.К. – св. К.Д. в дома на Ш., които констатирали, че на електромера, използван от обвиняемата, бил монтиран меден проводник със сечение 1,5 кв.мм. , който „шунтирал” /заобикалял/ средството за търговско измерване на потребената енергия. Вследствие на това действие от страна на абоната, същият консумирал ел.енергия, която не се отчитала от електромера. Свидетелите демонтирали шунтирания проводник и прекъснали прикачения кабел.

За установеното от тях, служителите на „EVN – България” – КЕЦ гр.К. съставили констативен протокол № 12001784/2011г. , въз основа на който начислили сметката за консумираната ел.енергия.

От изготвената в хода на досъдебното производство СТЕ-за е видно, че е налице нерегламентирано присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН България ЕР АД – КЕЦ – К., като в резултат на това са създадени условия , изключващи техническата възможност за отчитане / т.е. за непълно отчитане/ на ползваната електроенергия. Налице е неправомерно нарушаване на целостта на съоръжения и обекти от електроразпределителната мрежа, с което били създадени условия за отклоняване на електроенергия. Съдът кредитира заключението на вещото лице, като компетентно изготвено, с необходимите професионални познания и опит в съответната област, не оспорено от страните и е съответстващо на събрания по делото доказателствен материал.

Изложената фактическа обстановка е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в досъдебното производство гласни и писмени доказателства и приетата съдебна експертиза. От тях точно и категорично се установяват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Събраните по делото доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда за установена фактическа обстановка.

Тя се подкрепя от показанията на свидетелите и от обясненията на обвиняемия. Относно фактите, предмет на доказване по чл. 102 от НПК събраните по делото гласни доказателства си кореспондират. Затова и предвид факта, че те съответстват в основаната си част на останалия събран по делото доказателствен материал, съдът ги кредитира.

При тези факти съдът намира , че обвиняемият С.М.Ш. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.234 в ал.1 от НК.

Изпълнителното деяние е осъществила, като е осъществила сама неправомерното присъединяване към електроразпределителната мрежа, посредством монтиране на меден проводник със сечение 1,5 кв.мм. , който заобикалял средството за търговско измерване на потребената енергия, както съдът е приел в изложената от него фактическа обстановка. По този начин е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

Деянието на обвиняемия Ш. е извършено виновно, при форма на вина пряк умисъл. Същата е съзнавала противоправността на деянието, предвиждала е настъпването на общественоопасните последици и е искала настъпването им.

Съдът намира ,че по отношение на обвиняемия Ш. са налице всички предпоставки заложени в разпоредбата на чл. 78а ал.1 от НК за освобождаването й от наказателна отговорност, а именно за престъплението по чл.234 в ал.1 от НК, което е умишлено се предвижда наказание лишаване от свобода до три години и глоба. Ш. не е осъждана и друг път не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и от престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. Ето защо съдът освободи обвиняемата от наказателна отговорност като й наложи административно наказание – глоба.

При индивидуализацията на наказанието съдът отчете, сравнително ниската степен на обществена опасност на извършеното деяние , с оглед краткия период от време, през който е съществувала създадената ситуация, при която са били създадени условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия. Взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства признанието на вината, чистото съдебно минало и изразеното съжаление на обвиняемата , тежкото й материално положение, поради което зае становище ,че размерът на глобата следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства в минималния предвиден в закона размер, а именно 1000 лв.

С оглед изхода на делото обвиняемата бе осъдена да заплати и направените по делото разноски в размер на 35 лв. в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт.

По изложените мотиви Съдът постанови решението си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година iconПротоко л 08. 02. 2011 година град Карлово
За районна прокуратура – карлово – редовно призована- явява се прокурор П. Радева
Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година iconОпределение номер Година 14. 11. 2011 Град карлово карловски Районен съд ІІ гр състав На четиринадесети ноември Година 2011 в закрито заседание в следния състав: председател: мария личева гургова като разгледа докладваното от съдията гр дело номер 884 по описа за 2011 година
Противоречие с влязло в сила решение №842/03. 10. 2005 г на пос, адм отделение по ахд №1518/2004 г., според което площта над 600...
Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година iconРешение 06. 10. 2011 г., гр. Карлово
Карловски районен съд, ІІІ граждански състав, в публичното заседание на шестнадесети септември две хиляди и единадесета година в...
Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година iconРешение гр. Карлово, 16. 04. 2008 година
Карловският районен съд, в публично заседание на шестнадесети април две хиляди и осма година, в състав
Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година iconРешение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година
Карловският районен съд, пета наказателна колегия в публичното съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и осма година...
Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година iconРепублика българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение
Еик: 115298856, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, ул.”Васил Левски” №51, с лице управляващо/представляващо...
Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година iconРешение гр. Карлово, 09. 11. 2008 година
...
Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година iconРешение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година
Карловски районен съд, четвърти наказателен състав в публично съдебно заседание на петнадесети юни през две хиляди и девета година,...
Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година iconРешение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година
Карловски районен съд, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и осми февруари две хиляди и тринадесета...
Решение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година iconBg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Карлово, ул. Петко Събев №1, За: Петя Иванова, рбългария 4300, Карлово, Тел.: 0335 99335, Факс: 0335 99333
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом