I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
страница1/4
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер291.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/66270212.docx
  1   2   3   4

Услуги
Номер 66 от 27.02.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Община град Добрич

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 9300

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт:: Община град Добрич, ул. ”България” № 12

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail:: dobrich@dobrich.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 058 600166

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес: ул. ”България” № 12

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Добрич

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на:: Силвия Енчева и Николай Великов

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя: http://www.dobrich.bg/

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 058 600001

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача: http://www.dobrich.bg/

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана: Р. България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: общи обществени услуги

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І:(1) „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап 1; (2) „Реконструкция и разширение на ПСОВ Добрич”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG332

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: територията на град Добрич

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга: 12

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой оператора

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосноваване на рамково споразумение,

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в година/и

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месец/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І” (1) „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Добрич”, Етап 1 (2) „Реконструкция и разширение на ПСОВ Добрич” Услугите включват изпълнение на функциите на „Инженер” съгласно договорните условия на ФИДИК (Червена книга и Жълта книга, издания 1999 г.), оценка на съответствието на инвестиционните проекти по договора за инженеринг (Договорни условия Жълта книга, издание 1999 г.), упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устойство на терирорията /ЗУТ/ за двата договора, и съставяне на технически паспорти за обектите по двата договора (съгласно чл. 176 (б.) от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г.). В допълнение на посочените основни дейности, Изпълнителят- Консултант ще извършва и функциите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 71521000: Строителен надзор по време на строителството

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДоп. предмети: 71530000: Строителни консултантски услуги

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: В изпълнение на услугите Изпълнителят ще действа като:• Инженер по смисъла на ФИДИК, по общо два (2) строителни договора: 1 (един) за изпълнение на СМР по Червена Книга, издание 1999 г. и един (1) за инженеринг по Жълта Книга, издание 1999 г.;• Консултант по смисъла на ЗУТ, извършващ оценка на съответствието на инвестиционните проекти в работна фаза, разработени по един (1) договор за инженеринг по условията на ФИДИК Жълта Книга, издание 1999 г.;• Консултант, упражняващ строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ по общо два (2) строителни договора (по Червена Книга и Жълта Книга, издания 1999 г.), до приемане и въвеждане в експлоатация на строежите по двата договора, съгласно изискванията на ЗУТ и българската нормативна уредба;• Консултант, извършващ дейности във времето за съобщаване на дефекти и следващите дейности за документално и финансово приключване на общо два (2) строителни договора и този договор за услуги;• Координатор по безопасност и здраве, за етапа на инвестиционното проектиране на един (1) договор и за етапа на изпълнение на строежите по два (2) строителни договора, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;• Консултант по съставяне на технически паспорти на строежите по два (2) строителни договора, съгласно чл. 176, (б) от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за целите обекти или за съответните части от обектите, ако се извърши поетапно предаване на части от строителните договори. Пълният обем на работата за изпълнение на услугите е дефиниран в Техническата спецификация (Техническо задание).

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 3500000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 40

  1   2   3   4

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Варна, Общинско предприятие "Инвестиционна политика"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Свиленград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Варна, Общинско предприятие "Инвестиционна политика"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Троян" еоод
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" Разград" ад
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом