Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител




ИмеЛицензионно споразумение за софтуер с краен потребител
страница1/5
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://ooo.servebeer.com:8080/FTP-SERVER/soft/Pure Networks/Network Magic/1026/license.rtf
  1   2   3   4   5

Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител

Продукти на Cisco:


Този продукт на Cisco Systems, Inc. или негов клон, лицензиращ софтуера от името на Cisco Systems, Inc. (“Cisco”), съдържа софтуер (включително фърмуер) с произход от Cisco и неговите доставчици, както и може да съдържа софтуер от общността на свободния софтуер.

Всеки софтуер с произход от Cisco и неговите доставчици е обект на лиценз съгласно Лицензионното споразумение за софтуер на Cisco, изложено в Списък 1 по-долу. Може също да ви бъде напомнено да прегледате и приемете това Лицензионно споразумение за софтуер на Cisco при инсталиране на софтуера. В Списък 2 по-долу са изложени отделни условия и функции на Network Magic - продукт на Cisco Software.

Всеки софтуер от общността на свободния софтуер е обект на лиценз съгласно конкретните приложими за софтуера лицензионни условия, които са предоставени от Cisco на www.linksysbycisco.com/gpl, или съгласно предвиденото в Списък 3 по-долу. Като използвате Софтуера, вие потвърждавате, че сте прегледали тези лицензионни условия и че сте съгласни да се обвържете с условията на тези лицензи. В случай че тези конкретни лицензионни условия ви дават права върху изходния програмен код на този софтуер, този изходен програмен код е достъпен на определена цена и при поискване от Cisco за период от поне три години от датата на закупуване на продукта, както и може да бъде достъпен за изтегляне от www.linksysbycisco.com/gpl. За по-конкретни лицензионни условия и допълнителна информация за свободния софтуер в продуктите на Cisco вижте обществено достъпния уеб сайт на Cisco: www.linksysbycisco.com/gpl/ или Списък 3 по-долу, което е приложимо. Ако желаете копие от GPL или друг свободен изходен програмен код в този Софтуер на компактдиск, при поискване Cisco ще ви изпрати по пощата компактдиск с такъв код за $9,99 плюс транспортните разходи.

НАСТОЯЩОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СОФТУЕР С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ Е ПРАВНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И CISCO. ПРОЧЕТЕТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИНСТАЛИРАТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА. ТО ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА И СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ. КАТО ПОСТАВИТЕ ОТМЕТКА В ПОЛЕТО "НАПРЕД", ИЗТЕГЛИТЕ, ИНСТАЛИРАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА, СЪДЪРЖАЩ СОФТУЕРА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ СОФТУЕРА И ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ЩРАКВАЙТЕ ВЪРХУ БУТОНА "НАПРЕД" И НЕ ИЗТЕГЛЯЙТЕ, ИНСТАЛИРАЙТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СОФТУЕРА. МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ НЕИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР (ИЛИ АКО СОФТУЕРЪТ Е ДОСТАВЕН КАТО ЧАСТ ОТ ДРУГ ПРОДУКТ - НЕИЗПОЛЗВАНИЯ ПРОДУКТ) ЗА ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ДО 30 ДНИ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ПОКУПКА, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ПРАВИЛАТА ЗА ВРЪЩАНЕ, НА ЛИЦЕТО, ОТ КОЕТО СТЕ ЗАКУПИЛИ ТОЗИ ПРОДУКТ ИЛИ СОФТУЕР.

В СЛУЧАЙ ЧЕ СТЕ ИЗБРАЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ АБОНАМЕНТЕН ЛИЦЕНЗ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ПОРЪЧКАТА ВИ, ВИЕ В ДОПЪЛНЕНИЕ ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С "УСЛОВИЯТА НА ОБСЛУЖВАНЕ", ИЗЛОЖЕНИ В СПИСЪК 2, АКО Е ПРИЛОЖИМО.


Лицензи за софтуер:



Лицензите за софтуер, приложими за софтуера от Cisco, са обществено достъпни на уеб сайта на Cisco: www.linksysbycisco.com и съответно www.linksysbycisco.com/gpl/. За ваше удобство при справка Списъците по-долу съдържат копие на Лицензионното споразумение за софтуер на Cisco и основните лицензи за отворен изходен програмен код, използвани от Cisco в неговите продукти.


Списък 1

Лицензионно споразумение за софтуер на Cisco


Лиценз. При спазване условията на настоящото Споразумение, Cisco предоставя на първоначалния купувач - краен потребител на Софтуера немонополен лиценз за (i) използване на Софтуера единствено във вида, в който е вграден, като самостоятелно приложение или (когато е разрешено в приложимата документация) за комуникация с такъв продукт, всяко от тях единствено по усмотрение на Cisco; (ii) в случай че Софтуерът е закупен отделно от продукт на Cisco, инсталиране на Софтуера на персонални компютри в едно домакинство или офис, съгласно максималния брой лицензи, които сте закупили; и (iii) създаване на едно копие на Софтуера в машинно четим вид и едно копие на Документацията, единствено с цел архивиране. Настоящият лиценз не може да бъде преотстъпван, нито прехвърлян, освен на лице или организация, на които прехвърлите собствеността на целия продукт на Cisco, съдържащ Софтуера, или целия Софтуер при условие че прехвърлите за постоянно всички права съгласно настоящото Споразумение и не запазите копия на Софтуера, частично или изцяло, и че получателят приеме условията на настоящото Споразумение.


Софтуерът” включва, както и настоящото Споразумение ще се прилага за (a) софтуера на Cisco или неговите доставчици, закупен отделно или предоставен в или със съответния продукт на Cisco, и за (б) всички надстройки, актуализации, поправяне на грешки в програмния код или модифицирани версии (“Надстройки”) или резервни копия на Софтуера, предоставени ви от Cisco или упълномощен посредник (безплатно или срещу такса), при условие че вече притежавате валиден лиценз за оригиналния софтуер и сте заплатили приложимата за Надстройката такса.


Документация означава цялата документация и други свързани материали, предоставени ви от Cisco съгласно настоящото Споразумение.


Ограничения на Лиценза. Освен предвиденото в настоящото Споразумение, не ви е разрешено да (i) правите или разпространявате копия на Софтуера или свързаната с него Документация, или да прехвърляте по електронен път Софтуера или Документацията от един компютър на друг или по мрежа; (ii) изменяте, сливате, модифицирате, адаптирате, дешифрирате или превеждате Софтуера или свързаната Документация, или да декомпилирате, извършвате обратно проектиране, дезасемблирате или да свеждате Софтуера по друг начин до вид, който може да бъде възприеман от човека (освен до изрично упоменатата от правото степен, без да се взема предвид настоящата разпоредба); (iii) споделяте, продавате, отдавате под наем, преотстъпвате лиценза на Софтуера или свързаната Документация; (iv) модифицирате Софтуера или създавате производни произведения, основани на Софтуера; (v) в случай че направите резервно копие на Софтуера и Документацията, трябва да възпроизведете всички бележки за авторско право и всички останали надписи за собственост, съдържащи се в оригиналния Софтуер и Документация; (vi) използвате Софтуера за управление на служебна мрежа от повече от 8 компютъра; (vii) използвате Софтуера при всички обстоятелства на конкурентна оценка, включително разработване на конкурентен софтуер; (ix) до позволената от приложимото право степен, приписвате, преотстъпвате лиценза или прехвърляте по друг начин Софтуера, освен ако лицето, на което приписвате, отдавате лиценза или прехвърляте, даде изричното си съгласие с условията на настоящото Споразумение.


Софтуерът и документацията съдържат търговски тайни и/или материали на Cisco и неговите доставчици, които са обект на авторско право. Забранено е да разкривате или да правите достъпни за трети страни тези търговски тайни или материала, обект на авторско право.


В случай че не спазите условията на настоящото Споразумение, предоставеният ви лиценз автоматично ще бъде прекратен, при което трябва веднага да (i) спрете да използвате Продукта на Cisco, в който е вграден Софтуерът, или (ii) деинсталирате Софтуера и унищожите всички копия на Софтуера и Документацията, когато Софтуерът е закупен отделно. Всички други права на двете страни и всички останали разпоредби на настоящото Споразумение ще останат в сила след такова прекратяване.


Собственост. Софтуерът и Документацията са лицензирани, а не са ви продадени от Cisco и съответните трети страни, посочени в Списък 3. Cisco и неговите лицензодатели запазват всички права, право на собственост и на приходи, включително цялото авторско право и права на интелектуална собственост в и върху Софтуера и Документацията и всички копия и части от тях. Всички права, които не са ви изрично предоставени с настоящото Споразумение, се запазват от Cisco и неговите лицензодатели. Използването на всеки софтуерен продукт от организация, различна от Cisco, която може да е била препоръчана от Cisco, се урежда от лицензионното споразумение за софтуер с краен потребител на този продукт.


Услуги от трети страни, връзки и реклами. Cisco може да предостави връзки от самия Софтуер към уеб сайтове или софтуерни продукти на трети страни. Като допълнение, услугите от трети страни може да се предоставят със Софтуера, който може да се подчинява на правила и условия от доставчика на услугата. Cisco не прави декларации по отношение на качеството, годността, функционалността, или законосъобразността на никакви сайтове или продукти, към които може да са предоставени връзки или услуги от трети страни, и с настоящото се отказвате от всякакви претенции, които може да имате към Cisco по отношение на такива сайтове или софтуерни продукти на трети страни. Вашата кореспонденция или бизнес отношения, или участие в промоции на трети страни, намерени посредством Софтуера, и всички други условия, гаранции или декларации, свързани с тези отношения, са единствено между вас и тази трета страна. Вие приемате, че Cisco не е отговорна и не носи отговорност за каквато и да е загуба или щета от какъвто и да било характер, причинена от такива отношения, или от присъствието на такива връзки, продукти или услуги от трети страни в Софтуера на Cisco, и че Cisco може да преустанови или промени по всяко време предлаганите услуги или връзки.


Събиране и обработване на информация. Вие приемате, че Cisco и/или неговите филиали понякога могат да събират и обработват информация за вашия продукт на Cisco и/или за Софтуера и/или вашата употреба на едно от двете, с цел (i) да позволят на Cisco да ви предложи Надстройки; (ii) да ви предложи подкрепа и съдействие за продукта и/или Софтуера; (iii) да гарантира, че вашият продукт на Cisco и/или Софтуерът се използват в съответствие с условията на настоящото Споразумение; (iv) да осигури подобрения на начина, по който Cisco предоставя технология на вас и на други клиенти на Cisco; (v) да предостави доклади за състоянието и "здравето" на мрежата, включително за мрежовия трафик и употребата на приложения; (vi) да позволи на Cisco да спази условията на всички споразумения, които е сключила с трети страни във връзка с вашия продукт на Cisco и/или Софтуер, и/или (vii) да позволи на Cisco да спази всички приложими законови, подзаконови и/или административни разпоредби или изискванията на регулаторни органи и държавни агенции. Cisco и/или неговите филиали може да събират и обработват тази информация, при условие че тя не ви идентифицира лично. Вие приемате, че Cisco не поема отговорност и гаранции по отношение на изтриване или неуспешно съхраняване на каквито и да било данни или друга информация, свързана с вашия продукт, Софтуер или съпътстващи Услуги от Cisco.


Функцията за доклади в някои видове Софтуер ви позволява да наблюдавате дейността на компютрите, на които се изпълнява Софтуера в дома ви или в малък офис. Трябва да активирате тази функция, за да получавате доклади. Ако активирате функцията за доклади, вие приемате, както следва: а) Софтуерът следи и наблюдава следните компоненти и дейности във вашия дом или офис: мрежов трафик (напр. мегабайти на час), употребата на приложения (проследява се прозореца на преден план, както и времето, през което всяко приложение е било на преден план по време на активна употреба на компютъра), и интернет хронологията. б) За всички компютри, на които е активирана функцията за доклади, горната информация се предава на сървъри на Cisco и/или на трета страна през определени интервали, докато компютърът е онлайн. Тази информация се свързва и съхранява с предоставения от вас имейл адрес, когато сте активирали функцията за доклади. Тази информация се обобщава в официален доклад и се изпраща с имейл на посочения имейл адрес. в) Всеки компютър в мрежата, изпълняващ Софтуера, може да позволи на всеки друг компютър (в същата основна мрежа) да създава доклади. Когато е активиран компютър, този компютър показва уведомление, че е наблюдаван. Докато този компютър е активиран, всеки път при стартиране на Софтуера потребителят на този компютър ще вижда уведомление, че е наблюдаван от функцията за доклади. Всеки компютър в мрежата с инсталирания Софтуер може да активира или деактивира функцията за доклади на всеки друг компютър.


Освен това, Cisco може да събира и съхранява подробна информация във връзка с конфигурацията и употребата на мрежата ви с цел да ви предостави техническа помощ за мрежата. Информацията се свързва с вас само когато предоставите на представителя на поддръжката уникален ИД номер, когато получавате помощ. Уникалният ИД се генерира на случаен принцип в компютъра ви при инсталиране и е напълно под ваш контрол.


Употребата от ваша страна на продукта на Cisco и/или Софтуера представлява вашето съгласие Cisco и/или неговите филиали да събират и обработват тази информация, а за клиенти от Европейското икономическо пространство (ЕИП) - съгласие с прехвърлянето на тази информация до място извън ЕИП. Всякаква информация, събирана от вашия продукт на Cisco и/или Софтуера, се извършва и употребява в съответствие с нашите правила за поверителност, достъпни на адрес www.purenetworks.com/privacy.php . Вашият избор да използвате продукта на Cisco и/или Софтуера показва, че приемате условията на правилата за поверителност на Cisco, следователно прегледайте внимателно правилата и уеб сайта по-горе, за да видите евентуалните им актуализации.


Софтуерни надстройки и др. Ако Софтуерът ви позволява да получавате Надстройки, можете да изберете да получавате по всяко време тези Надстройки или автоматично, или ръчно. Ако изберете да получавате Надстройки ръчно, или в противен случай изберете да не получавате, или да не бъдете уведомявани за Надстройки, може да изложите вашия продукт на Cisco и/или Софтуера на сериозни заплахи за сигурността и/или някои функции във вашия продукт на Cisco и/или Софтуера могат да станат недостъпни. Възможно е да възникнат обстоятелства, при които прилагаме автоматично Надстройка, за да спазим промени в законодателството, правни, защитни или административни изисквания или в резултат на изисквания да спазим условията на всички споразумения, сключени от Cisco с трети страни във връзка с вашия продукт на Cisco и/или Софтуера. Винаги ще получавате уведомления, когато ви се доставят Надстройки. Условията на настоящия лиценз ще се прилагат за всички тези Надстройки, освен ако въпросната Надстройка не е придружена от отделен лиценз, като в такъв случай се прилагат условията на настоящия лиценз.


Промени в настройките и обработването на грешки в браузъра. Като инсталирате Софтуера, вие потвърждавате и се съгласявате, че Софтуерът може да промени някои настройки в браузъра ви за Интернет, включително настройките по подразбиране за търсеща машина и източник на страници с грешки от DNS, и може да пренасочва погрешни URL към страница за паркиране при грешка, поддържана от Cisco. Можете да се откажете от тези настройки, като не ги приемете като част от инсталационния процес или чрез заявка за промяна на настройките на софтуера в процеса на обработване на грешки. Инсталирането на софтуера и промяната на тези софтуерни настройки може да е в конфликт с лицензионни споразумения, които е възможно да са в сила между вас и други лица, например вашия доставчик на интернет услуги. Погрешни заявки, които може да са злепоставящи, клеветнически, лъжливи или които може да нарушават чужди права върху интелектуална собственост, може да не се обработят от Cisco и неговите доставчици.


Срок и прекратяване. Можете да прекратите настоящия Лиценз по всяко време, като унищожите всички копия на Софтуера и документацията. Правата ви съгласно настоящия Лиценз ще бъдат прекратени незабавно и без предизвестие от Cisco, ако не спазите някое от условията на настоящото Споразумение.


Ограничена гаранция. Cisco допълнително гарантира, че всеки носител, на който може да се предоставя Софтуерът, няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба за период от деветдесет (90) дни от датата на първоначалната покупка. Единственото ваше средство за възстановяване и изцяло отговорност на Cisco съгласно настоящата ограничена гаранция ще бъде Cisco по неин избор а) да замени носителя на Софтуера, или б) да възстанови продажната цена на носителя на Софтуера.


ОСВЕН АКО НЕ Е УПОМЕНАТО В ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА НОСИТЕЛИ, ИЗЛОЖЕНА ПО-ГОРЕ, И ДО МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО СТЕПЕН, ЦЕЛИЯТ СОФТУЕР И ВСИЧКИ УСЛУГИ ОТ CISCO СЕ ПРЕДЛАГАТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА, С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ И БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ. Без да ограничава гореизложеното, Cisco не предоставя гаранция, че работата на продукта софтуера или услугите ще бъде непрекъсната или без грешки. Също така, поради постоянното разработване на нови техники за непозволено влизане и атака на мрежи, Cisco не гарантира, че продуктът , софтуерът, услугите или което и да е оборудване, система или мрежа, на които продуктът, софтуерът или услугите се използват, ще бъдат неуязвими за непозволено влизане или атака. Продуктът може да включва или да е обединен със софтуер или услуги, предлагани от трети страни. Настоящата ограничена гаранция не се прилага за такъв софтуер или услуги, предлагани от трети страни. Настоящата ограничена гаранция не гарантира каквато и да било постоянна наличност на услуга на трети страни, която може да е необходима за употребата или работата на продукта.


ДО РАЗРЕШЕНАТА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО СТЕПЕН, ВСИЧКИ МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПАЗАРА, УДОВЛЕТВОРИТЕЛНО КАЧЕСТВО, НЕНАРУШЕНОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ПЕРИОДА НА ГАРАНЦИЯТА. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ УСЛОВИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ СЕ ОТХВЪРЛЯТ. Някои юрисдикции не разрешават ограничения на срока на мълчалива гаранция, следователно горното ограничение може да не се прилага за вас. Тази ограничена гаранция ви предоставя конкретни законни права, както и може да се ползвате с други права, които варират според юрисдикциите.


Отказ от отговорност. ДО РАЗРЕШЕНАТА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО СТЕПЕН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CISCO НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ИЛИ ЗА СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ НАЗИДАТЕЛНИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НА ТЕОРИЯ ОТГОВОРНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ПОРОДЕНИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА, СОФТУЕРА ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ ПРОДУКТ ИЛИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО CISCO Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ДО РАЗРЕШЕНАТА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО СТЕПЕН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОТГОВОРНОСТТА НА CISCO НЕ НАДВИШАВА РАЗМЕРА НА ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ВАС СУМА ЗА ПРОДУКТА. АКО ЖИВЕЕТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ВСИЧКИ УПОМЕНАВАНИЯ НА “СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ” ОЗНАЧАВАТ ЗАГУБИ, КОИТО (i) НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА РАЗУМНО ПРОГНОЗИРАНЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ И/ИЛИ (ii) СА ВИ БИЛИ ИЗВЕСТНИ, НО НЕ И НА НАС, И/ИЛИ (iii) СА БИЛИ РАЗУМНО ПРОГНОЗИРАНИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, НО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО ИМ ОТ ВАША СТРАНА Е БИЛО ВЪЗМОЖНО, НАПРИМЕР (И БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ) ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ДРУГИ ЗЛОВРЕДНИ ПРОГРАМИ, ИЛИ ЗАГУБИ И ПОВРЕЖДАНЕ НА ВАШИ ДАННИ. Гореизложените ограничения се прилагат дори ако някоя гаранция или мярка, предвидена в настоящата ограничена гаранция, не изпълни основната си цел.


Техническа поддръжка. Настоящата ограничена гаранция не е нито услуга, нито договор за поддръжка. Информацията за предложенията и правилата за текуща техническа поддръжка на Cisco (включително такси за услуги за поддръжка) може да намерите на адрес: www.linksysbycisco.com/support.


Износ. Софтуер, включително технически данни, може да бъде обект на законовите, подзаконови и административни разпоредби на САЩ в областта на контрола върху износа и/или на разпоредбите в областта на вноса и износа на други държави. Вие приемате да спазвате стриктно всички тези законови, подзаконови и административни разпоредби.


САЩ Държавни потребители. Софтуерът и документацията са квалифицирани като "търговски произведения", както е упоменато в 48 C.F.R. 2.101 и 48 C.F.R. 12.212. Всички държавни потребители придобиват Софтуера и Документацията само с правата в тях, които се прилагат и за недържавни потребители. Употребата на Софтуера или на Документацията или и на двете, представлява съгласие на Правителството, че Софтуерът и Документацията са "търговски компютърен софтуер" и "търговска компютърна софтуерна документация", както и приемане на правата и ограниченията, съдържащи се в тях.


Общи условия. Настоящото Споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законовите разпоредби на Щата Калифорния, без позоваване на стълкновителни принципи. Не се прилага Конвенцията на ООН за договори за международна продажба на стоки. В случай че се констатира, че част от настоящото Споразумение е обезсилена или не може да влезе в сила, останалите условия остават и важат в пълна сила. Настоящото Споразумение представлява цялото споразумение между страните по отношение на Софтуера и се прилага с предимство пред всички стълкновителни или допълнителни условия, съдържащи се в каквато и да било поръчка за покупка или другаде.


Linksys, Cisco и логото на Cisco, както и други търговски марки, съдържащи се в Софтуера и Документацията, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Linksys, Cisco, техните лицензодатели или трети страни, според случая. Забранено ви е да отстранявате или изменяте която и да било търговска марка, търговско наименование, наименование на продукт, лого, авторско право или други съобщения за собственост, надписи, символи или етикети в Софтуера и Документацията. Настоящото Споразумение не ви упълномощава да използвате наименованията на Cisco или на нейните лицензодатели, нито съответните търговски марки.


КРАЙ НА СПИСЪК 1


Списък 2

Функции на Network Magic


Ограничения на лиценза на Network Magic. С изключение на предвиденото в настоящото Споразумение или разрешено по друг начин от Cisco, на вас ви е забранено да инсталирате или изпълнявате софтуера Network Magic на който и да било компютър, който не е личен, включително и без ограничаване до уеб устройство, цифрова приставка, джобно устройство, телефон, уеб устройство за писане или което и да е друго устройство, работещо с операционна система Microsoft Windows CE.


Условия на обслужване за абонаментни лицензи. Настоящите Условия на обслужване се прилагат само ако сте получили абонаментен лиценз за Network Magic, съгласно посоченото в поръчката ви. Подобни абонаментни лицензи може да ви задължат с такси, за чието заплащане да носите отговорност с оглед на продължаването на абонамента за Услугите.




1. Отказ от Network Magic. Във всеки един момент можете да се откажете от Услугите. В случай че се откажете от Услугите, Cisco няма да е задължен да ви предоставя никакви надстройки за продукта Network Magic. Ако преустановите ползването на Услугите, Cisco може да изтрие данните, свързани с вас или ползването от ваша страна на Услугите, от сървърите на Cisco или неговите доставчици. До разрешената от приложимото право степен, вие разбирате и приемате, че отказът от вашите Услуги е единственото ви средство по отношение на какъвто и да било спор със Cisco.


2. Модификации. Cisco може да модифицира или отмени условията на настоящото Споразумение или цената, съдържанието или естеството на Услугите (включително да прекъсне програмата за Услуги), след като ви извести за това. В случай че Cisco модифицира някое от настоящите условия, вие можете да откажете Услугата, като представите писмено известие на Cisco чрез www.networkmagic.com/support за този отказ и като деинсталирате Софтуера и спрете да използвате Услугата. Cisco може да изпрати известие с имейл, чрез Network Magic или да публикува промените на своя уеб сайт.


3. Имейл известия. Cisco може периодично да ви изпраща имейли, за да ви уведомява за нови продукти и услуги, които са на ваше разположение. Ще имате възможност да изключите опцията за получаване на тези имейли посредством връзка, предоставена в имейла. Cisco си запазва правото да ви изпраща имейл съобщения във връзка с Услугата, докато сте абонирани за Услугата. В случай че желаете да изключите опцията за получаване на имейл съобщения във връзка с Услугата, можете да се откажете от Услугата, като представите писмено известие чрез www.networkmagic.com/support на Cisco за този отказ и като деинсталирате Софтуера и спрете да използвате Услугата.


КРАЙ НА СПИСЪК 2


Списък 3

Лицензи за свободен софтуер и лицензи на трети страни


  1   2   3   4   5

Свързани:

Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител iconЛицензионно }споразумение с {краен потребител
Софтуера, {включително лицензионно }споразумение в онлайн {}документация. }Терминът "Софтуер" }може да {включва (I) свързани носители,...
Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител iconЛицензионно споразумение с краен потребител
Важно! Прочетете внимателно следните условия преди инсталиране, копиране и/или друго използване на abbyy fineReader 11 (тук и по-нататък...
Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител iconЛицензионно споразумение с краен потребител (eula)
Важно! Прочетете внимателно следните условия преди да инсталирате, копирате и/или използвате софтуерния продукт. Инсталирането, копирането...
Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител iconЛицензионно споразумение с краен потребител (eula)
Важно! Прочетете внимателно следните условия, преди да инсталирате, копирате и/или използвате този софтуерен продукт. Инсталирането,...
Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител iconСпоразумение на securegsm с крайния потребител на лиценз
Чително и специално ограниченията на : използване съдържащо с в раздел 2; прхвърлимост в раздел 4; гаранция в раздел 9 и отговорност...
Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител iconДопълнително споразумение към Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на Ситигаз България ад
Егн с адрес наричан по-долу за краткост "Потребител", от една страна
Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител iconКакто е описано по-долу, с инсталиране на софтуера вие приемате предаването на определена стандартна компютърна информация по интернет, както и автоматичното изтегляне и инсталиране на актуализации на компютъра
Лицензионно споразумение за софтуер за използване с хардуерни устройства на Microsoft®
Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител iconБрус улица облак устройство Краен потребител
Това е обвързващо споразумение между брус улица pty. Ltd. Acn 112 537 080 ("брус улица") и вие, или юридическото лице, които представляват...
Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител iconЗа екотуризъм
Австралия. Този стандарт ще формира основата на green globe 21 Програма за екотуристическа сертификация на екотуристически продукти...
Лицензионно споразумение за софтуер с краен потребител iconПреглед. Софтуер. Софтуерът може да включва
Настоящите лицензионни условия представляват споразумение между Microsoft Corporation (или съответния й филиал във Вашия регион)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом