Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. №
ИмеТехническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. №
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер156.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://shumen.bg/zop/12100919.doc
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури.


на Договора:

BG161PO001/3.2-02/2011/005

Наименование на проекта:

Корените на България

Продължителност на проекта:

24 месеца

Бенефициент:

Община Шумен
Вид процедура

Разпределение на бюджетни средства (по обособени позиции, ако е приложимо)

Планирана дата за обявяване на проце-дурата – индикати-вна

Планира-на дата за отваряне на процеду-рата - индикативна

ЗОПД

У

С

П

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Дата/Месец/Година

Дата/Ме-сец/Година

1.Бюджетно перо 2.2. Изработка и разпространение на реклама - 278 515,00 лв.

15.12.2012 г.

10.02.2013 г.

2.Бюджетно перо 2.3. Разходи за участие в събития – 46 500,00 лв.


15.12.2012

10.02.2013 г.

3Бюджетно перо 2.4. Разходи за мониторинг – 14 350,00 лв.


15.12.2012

10.02.2013 г.

4Бюджетно перо 2.5 Организиране на събития – 6 000,00 лв.

15.12.2012

10.02.2013 г.

5Бюджетно перо 2.6. Изработка на тръжна документация 8 800,00 лв.

20.09.2012 г.

10.10.2012 г.

6Бюджетно перо 2.7. Публичност 3 309,00 лв.

15.12.2012

10.02.2013 г.

7Бюджетно перо 2.8. Одит на проекта – 2 500,00 лв.

15.12.2012

05.02.2013 г.

8Бюджетно перо 2.10. Разход за апликация и концепция – 14 990,00 лв.

Настоящата процедура е проведена преди сключване на договора за БФП

Договор № 25-01-154 от 06.03.2012.


Легенда:

Тип процедури

Д - Доставки

У - Услуги

С – Строителство

П - Конкурс за проект

Видове процедури:

 1. Открита процедура

 2. Ограничена процедура

 3. Състезателен диалог

 4. Процедура на договаряне с обявление

 5. Процедура на договаряне без обявление

(Процедурите от т.1 до т.5 се осъществяват, когато обществените поръчки имат стойности без ДДС:

а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 640 000 лв.;

б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2 ЗОП и подлежат на задължителен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП(за процедурите от т.1 до т.4), а по реда на чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП – за процедурите по т.5.

 1. Открита процедура

 2. Ограничена процедура

 3. Състезателен диалог

 4. Процедура на договаряне с обявление

 5. Процедура на договаряне без обявление

 6. Конкурс за проект

(Процедурите от т.6 до т.11 се осъществяват по реда на чл.14, ал. 3 от ЗОП и подлежат на задължителен предварителен контрол от УО)


 1. Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП.

Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП


ОПИС

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА


Позиция

Вид на разхода

Количество

Единична цена
(лева)


Обща цена
(лева)


1

Пресконференции (в началото и края на проекта)

22

Публикации в местната преса за проекта

23

Постер

604

Банер

15

Изработване на брандиран пакет (папка, химикал, и др.)

2006

Информационни табели 35/60 см за всяка от общините партньори

37

 

  

ВСИЧКО:

 

ОПИС

НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТАПозиция

Вид на разхода

Количество

 

2.2 Разходи за изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации

 

1

Изработване на туристически пакети и план за продуктово позициониране

1

2

Изработване на рекламни радио клипове на български и румънски езици

2

3

Рекламна кампания по национални радиостанции в България и Румъния за всяка от годините на изпълнение на проекта

2

3.1.

Рекламна кампания по национални радиостанции в България
3.2.

Рекламна кампания по национални радиостанции в Румъния 30 клипа 30 клипа
4

Изработване на рекламни TV клипове с озвучаване на два езика - български и румънски

2

5

Рекламна кампания по национални TV канали за всяка от годините на изпълнение на проекта (България и Румъния)

2

6

Изработване на рекламeн филм за продукт (със субтитри на английски, немски, руски и румънски езици)

1
Публикуване на статии в специализирани чуждестранни издания
7

National Geographic - общо 3 стр.

3

8

Румънски туристически издания - общо 3 стр.

3

9

Дизайн и изработване на брошури за конкретните туристически пакети

3500

10

Дизайн и изработване на пътеводител

3000

11

Дизайн и изработване на карти

3500

12

Outdoor кампания

2

13

Разработване на слоган и лого на бранда

1

14

PR публикации във водещи електрони платформина английски

1
на немски

1
на български

1
на румънски

1

15

Рекламни банери във водещи електрони платформи (за 1 бр. едномесечна кампания при интензитет на ротацията 30%)на английски

1
на немски

1
на български

1
на румънски

1

16

Дизайн, изработване и монтаж на билборд – 4 х 3 м с реклама на регионалния продукт на главен път София -Шумен-Варна и на главен път Русе- Шумен - Варна

2

17

Изработване и монтаж на указателни табели в района на дестинациите (на териториите на трите общини)

10

18

Кампания с поместване на рекламни текстови линкове в световни интернет-търсещи машини и водещи социални медии/мрежи

1
Всичко разходи група 2.2. 2.4. Разходи за участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири)
1

Туристическо изложение BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO – Пестум, Италия* (ноември 2013 г.)

1

2

Участие в Международна туристическа борса "Културен туризъм" – Велико Търново (април 2013 г. и април 2014г.)

2

3

Туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния (март 2013 г. и март 2014 г.)

2

4

Участие в Международна туристическа борса "Ваканция и спа" – София (февруари 2013 г. и февруари 2014г.)

2

6

Участие в туристическо изложение "Holyday World" в Прага, Чехия (февруари 2014 г.)

1
Всичко разходи група 2.4. 2.5 Разходи за мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности
1

Изследване на ефективността на маркетинговите дейности

1
Всичко разходи група 2.5. 2.6 Разходи за организиране на събития (експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи),
1

Промоционални посещения на туроператори (септември 2013г. и април 2014г.)

2

2

Провеждане на туристически форум

1

Свързани:

Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. № iconТехническо задание за комплексно почистване на сгради и прилежащи площи на Летище Варна въведение
Закона за гражданското въздухоплаване, и оператор на дейностите по наземно обслужване по чл. 48 д, ал. 1 от згв, инициира процедура...
Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. № iconТехническо задание относно: Избор на изпълнител за изграждане на интегрирана автоматизирана локална система за оповестяване (ласо) в „Асарел-Медет ад изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел
Относно: Избор на изпълнител за изграждане на интегрирана автоматизирана локална система за оповестяване (ласо) в „Асарел-Медет“...
Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. № iconОбщина бургас документаци я
Избор на звено за изпълнение на проект /зип/ и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители...
Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. № iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Провеждане на тръжни процедури за избор на проектант (консултант), който да извърши следното
Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. № iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: Избор на звено за изпълнение на проект /зип/ и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор...
Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. № iconТехническо задание относно: Избор на доставчик на осветителни тела и осветителна арматура

Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. № iconТехническо задание за избор на обучител
Проект: Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания
Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. № iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас – ІІ етап: разширение”, разработване...
Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. № iconТехническо предложение
Относно избор на изпълнител за: обект ”Укрепване на външна стена в сутерена на сградата на птг „Д-р Н. Василиади”, Корпус 1 – град...
Техническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. № iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом