План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
ИмеПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер257.06 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Plan 2008 za izpalnenie na strategiata.doc
ПЛАН ЗА 2008 г.

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (2008-2015)


Във връзка с Част ІV. „КАПАЦИТЕТ, ПРИЛАГАНЕ, КООРДИНАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ” на Националната стратегия по миграция и интеграция е изготвен настоящият План за 2008 г.


Планът е съобразен с кратките срокове, оставащи до края на настоящата година и цели поставянето на добра основа за изпълнение на цялостната стратегия, както и определени конкретни стъпки във връзка с актуализирането на политиката на Република България по миграция и интеграция.


ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 2008 г.


Стратегическа цел

Приоритет/

Направление - Мярка


Дейност

Отговорен орган

Срок

Форма

на отчет

Финансиране

Стратегическа

цел І


Привличане на лица с българско гражданство, живеещи на територията на други страни, и на лица от български произход с чуждо гражданство – за трайно завръщане и заселване в Република България

Приоритет І


Трайно завръщане в страната на лица с българско гражданство, живеещи на територията на други държави


Мярка

Програма за трайно завръщане в страната на лица с българско гражданство, живеещи на територията на други държави


Поддържане на устойчиви връзки с българските общности и техните организационни структури в чужбина, чрез:

  • посещения и срещи;

  • информационни кампании за осведомяване;

  • форуми, информационни дни и културни мероприятия;

  • информационна помощ на място, предоставена от Службите по трудови и социални въпроси, включително участия в информационни предавания в местни медии, срещи с отделните общности, участие в техни срещи, събрания, мероприятия и др.
МВнР, ДАБЧ, МТСП

Постоянен

Годишни доклади на ведомствата с посочен брой на проведените мероприятия.


От предвидения бюджет за 2008 на съответните ведомства, друго финансиранеЗадълбочено проучване и анализ на възможностите за създаване на подробна База от данни за диаспората по социално-демографски характеристики – пол, възраст, образование и др.

ДАБЧ,

МВнР,

МТСП

Постоянен, стартиране на процеса - края на 2008

Доклад с набелязани конкретни стъпки за реализация – на основата на съществуващата по-обща база-данни

От предвидения бюджет за 2008 на съответните ведомства, друго финансиранеИзследване на нагласите за емиграция от България, анализиране на тенденциите, идентифициране на задържащите (в страната) потенциални емигранти фактори;


МТСП,

МВнР,

МИЕ, други ведомства, социалните партньори

Постоянен

Брой изследвания, брой анализи

От предвидения бюджет за 2008 на съответните ведомства, друго финансиранеРазширяване на мрежата от Служби по трудови и социални въпроси (СТСВ) на Министерството на труда и социалната политика в други държави;


МТСП,

МВнР

Края на 2008 г.

Разширени пълномощия на Ръководителя на СТСВ в Лондон и обхваната и Република Ирландия

От бюджета на МТСППроучване на проблемите, пред които е изправена младата висококвалифицирана българска емиграция – психологически, социални, културни, икономически и др.;


ДАБЧ, МВнР, МОН, МТСП, социалните партньори

Постоянен, стартиране на съответни проучвания от ведомствата до края на 2008 г.

Брой на стартирани конкретни проучвания, анализи, брой на изследванията по държави/области/градове

От бюджета на ведомствата, другиПоследователни действия за защита на правата на българските граждани, пребиваващи и работещи в други държави – с помощта на социалните партньори, особено чрез съвместни действия на организации на работниците от двете държави;


МВнР, ДАБЧ, МТСП, социални партньори

Постоянен, конкретни стъпки до края на 2008 г.

Брой на решени случаи на място или по кореспондентски път, брой случаи на потърсена помощ, идентифициране на съответните ведомства в приемащата държава и установяване на преки контакти с тях (брой срещи), обем на обменена информация, сключени споразумения между организации (в България и съответната държава)на работниците и служителите

От съответните бюджети на отговорните органи, другиАнализ на нагласите на младата висококвалифицирана емиграция за реемиграция и професионална реализация в родината;


ДАБЧ,

МВнР,

МТСП, МОН,

Социални партньори

Постоянен, стартиране на процеса до края на 2008 г.

Брой проведени първоначални срещи, разговори, форуми, проучвания, готови анализи

От съответните бюджети за 2008 г., другиИницииране на трудови борси за пряко договаряне между специалисти от средите на младата българска емиграция и представители на българската частна инициатива и на чуждестранния бизнес в България. Проучване на възможностите, организиране на информационни кампании.МТСП – Агенцията по заетостта (АЗ),

социални партньори

Постоянен, стартиране на дейността в 2008 г.

Брой проведени трудови борси и брой информационни дни; брой консултирани лица; брой осъществени посредничества

От бюджета на МТСП - АЗ, другиПроучване на опита на сродни институции в чужбина по привличането на младата емиграция;


ДАБЧ, МВнР, МОН,

МТСП

Края на 2008 г.

Доклад с анализ на проучения опит

От бюджета на ведомствата, другиАктуализиране на съществуващата база данни за българската диаспора – чрез регулярни изследвания, проучвания, анализи;


ДАБЧ,

социални партньори

Постоянен

Брой проведени проучвания, брой доклади, анализи и др.

От съответния бюджет, другиИзследване и отразяване в съответна база-данни на броя на българските деца – по държави и региони, по градове и общини; последователни действия за разкриване на училища за изучаване на български език, история и култура;


МОН, ДАБЧ

Постоянен, стартиране на процеса през 2008 г.

Брой конкретни изследвания, готови анализи, посещения на място, др.

От бюджета на ведомстватаСъздаване на законова възможност сега съществуващите около 100 образователни институции извън границите на България да бъдат обезпечени с учебници и преподаватели и да бъдат финансово подпомагани

МОН, ДАБЧ

Края на 2008 г.

Подготвено съответно нормативно изменение

От съответните бюджети

Приоритет ІІ. Трайно привличане и заселване в страната на лица от български произход с чуждо гражданство


Мярка

Програма за трайно привличане и заселване в страната на лица от български произход с чуждо гражданство


Подготовка на механизъм за въвеждане на „Зелена карта”


МВР, МВнР, ДАБЧ, МП, МТСПСрок края на 2008 г.


Създадена работна група, изготвен механизъм за въвеждане на „Зелена карта”


От бюджета на ведомствата за 2008 г.Изследване на възможностите (финансови, икономически, социални, образователни и др.) на страната за решаване на проблемите на трайно установяващите се в България сънародници от чужбина;


ДАБЧ, МОН, МВР,

МТСП, МРРБ,

Национално сдружение на общините в Р България

31.12.2008 г.

Създадена работна група, изготвено изследване

Бюджета на ведомстватаОсигуряване на оптимални условия за заселване в региони, определени в Каталог за оценка на комплексните териториални възможности на области, общини, райони и населени места (напр. слабонаселени, с наличие на неизползван сграден фонд, с възможности за оземляване и др.)


ДАБЧ, МОН, МВР, МРРБ,

МТСП,

Национално сдружение на общините в Р България

Стартиране подготовката на Каталога през 2008 г.

Проведени проучвания, анализи, готови елементи от проекта

От бюджета за 2008 г., другиОбществени дебати относно мястото и ролята на тази целева група в социално-икономическото развитие на страната;


ДАБЧ, МТСП, МОН, МВР, МРРБ,

Национално сдружение на общините в Р България

Постоянен, стартиране през 2008 г.

Предизвикан медиен интерес – брой интервюта, медийни отразявания, информация на интернет-страници, брой дискусионни форуми, др.

Бюджета на ведомстватаПреглед на съществуващото законодателство и създаване на единна нормативна база, регулираща тези процеси;


ДАБЧ, МП, МТСП, МОН, МВР, МРРБ, социални партньори,

Национално сдружение на общините в Р България

2009 г. – създадена и влязла в сила единна нормативна база, 2008 г. – стартиране на процеса

Анализ на законодателството – 2008 г.

Бюджета на ведомстватаМониторинг на българските деца в емиграция, разкриване на училища, провеждане на курсове, вкл. и дистанционни по български език, история и култура; организиране на посещения с опознавателна цел в България;


ДАБЧ, МОН, МВнР

Постоянен, стартиране на процеса през 2008 г.

Проучвания, брой посещения, проведени курсове, разкрити училища

От бюджетите на ведомствата, другиПраво на заетост при регистрационен режим, при условия на труд и заплащане, равнопоставени на тези за българските граждани, регистриране и ползване на услугите в дирекции „Бюро по труда”;МТСП – АЗ, МВР

Края на 2008 г.

Изготвен проект на изменения на нормативната уредба

От бюджета на ведомстватаПраво на безплатно основно и средно образование в държавните и общинските училища в Република България при условията и по реда за българските граждани

МОН

Края на 2008 г. - изготвен проект на изменение на нормативната уредба

Изготвен проект на изменение на нормативната уредба

От годишния бюджет на МОН

Стратегическа

цел ІІ


Постигане и провеждане на адекватна политика по прием и интеграция на чужденци и осъществяване на ефективен контрол на миграционните процеси


Приоритет І


Балансиран прием на чужденци и постигане на успешна интеграция на приетите чужденци


Направление 1. Законодателство - преглед, анализ и актуализация

Анализ на съществуващата нормативна уредба в областта на миграцията и интеграцията и нейното актуализиране


МТСП, МВР, МВнР, МОН, МРРБ, Национално сдружение на общините в Р България, социални партньори, др. ведомства

2008 г. – 31 декември

Подготвен анализ, конкретни предложения

Бюджета на ведомстватаСледене развитието на новото законодателство и практика в областта на миграцията и интеграцията на ниво ЕС – подготовка за въвеждането им в българското законодателство и административна практика;


МТСП,МВР, МВнР, МОН, социални партньори, др.

Постоянен

Информираност на експертно ниво – брой проучени проекти на вторично законодателство на общностно ниво, инициативи на ниво ЕС и др.

Бюджетите на ведомстватаУчастие във вземането на решения на общностно равнище в областта на миграцията и интеграцията на имигранти

МТСП,МВР, МВнР, МОН, др.

Постоянен

Брой участия на заседания на комитети, работни групи към Комисията и Съвета, брой докледи, брой рамкови позиции, брой указания, брой проучени първични документи, брой участия във форуми по дебат и съгласуване на нови инициативи на ниво ЕС

Бюджетите на ведомстватаАнализ на необходимостта от създаването на отделен закон за заетостта и интеграцията на чужденци в Република България

МТСП,МВР, МВнР, МОН, МРРБ, др.

2008 г.

Проучено законодателство, готова концепция

Бюджета на ведомствата
Направление 2. Идентифициране нуждите на пазара на труда от работна сила, която трайно да не е налична на българския трудов пазар


Създаване на Национален съвет за координация по въпросите на миграционната политика на Република България - за координация и контрол по изпълнението на стратегията, вкл. уреждане на следните въпроси: състав на съвета, функциите и задачите му, ред за работата му – провеждане на заседанията, приемане на решения, привличането на външни експерти, ред за внасяне на материалите заседанията и изпращането им до членовете на съвета, административното и техническо обслужване на съвета и пр.


Администрация на МС

2008 г.

Създаден и функциониращ съвет

Съответния бюджетСъздаване на Национален съвет по трудова миграция към министъра на труда и социалната политика, с мандат определяне годишни квоти за прием на работници от трети страни след анализ на наличието/недостига на работна сила и консултиране по други свързани с трудовата миграция и интеграцията на граждани от трети страни въпроси.


МТСП

2008 г.

Създаден и функциониращ съвет

Бюджета на ведомствотоПри очертаване на недостиг на заявените специалисти на пазара на труда в България Националният съвет по трудова миграция препоръчва приема им от трети страни, вкл. в рамките на двустранните спогодби и в рамките на определената от него годишна квота

МТСП, министерствата, социалните партньори, представени в Националния съвет по трудова миграция

Постоянен, стартиране на дейността през 2008 г.

Проучено състояние на пазара на труда, взети съответни решения, определен брой чужденци за прием (квота)

Бюджета на ведомстватаВъвежда се механизъм за своевременно заявяване от страна на българските работодатели в структурите на АЗ към министъра на труда и социалната политика на своите потребности от работници с различни квалификации (в определени срокове преди наемането им)

МТСП, АЗ, ведомствата, представени в Националния съвет по трудова миграция

2008 г.

Приет от Националния съвет по трудова миграция механизъм

Бюджета на ведомстватаЧрез съответни изследвания, анализи, проучвания - навременно идентифициране и проследяване на очерталия се недостиг на трудов ресурс – по сектори на икономиката и по региони;

МТСП, представените ведомства в Националния съвет по трудова миграция

Постоянен

Брой проведени изследвания, подготвени анализи, определен недостиг на трудов ресурс по сектори и региони

Бюджетите на ведомствата, другиВземане на навременни и адекватни мерки за предотвратяване на негативните последици от недостига на работна сила – чрез регулярен диалог между социалните партньори – иницииране на информационни дни в трети държави за разясняване на законовите изисквания за работа в България

МТСП, Агенцията по заетостта, представените ведомства в Националния съвет по трудова миграция

Постоянен

Брой проведени форуми – информационни и специализирани, брой издадени брошури и др.информационни материали

Бюджетите на ведомствата
Направление 3. Регулиран прием на чужденци – идентифициране на механизми за прием, интеграция на граждани от трети държави


Сключване на двустранни спогодби за заетост, по възможност в пакет с двустранни договори за социална сигурност

МТСП, представените ведомства в Националния съвет по трудова миграция

Постоянен, стартиране през 2008 г.

Изготвен типов проект на спогодба, брой установени чрез посолствата на България контакти със съответните ведомства в трети страни, брой изпратени проекти на спогодби в определените трети държави, подписани двустранни договори

Бюджетите на ведомстватаПрилагане на Общите основни принципи (ООП) в ЕС за интеграция на имигранти

МТСП, МОН, МВР, МРРБ, Национално сдружение на общините в Република България, социални партньори, др.

Постоянен, стартиране през 2008 г.

Брой проекти и програми по прилагане на ООП

Бюджета на ведомствата, средствата по по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държавиСтартиране дейността по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави

МТСП

31.12.2008 г.

Изготвени и одобрени от Европейската комисия Система за управление и контрол, Многогодишна програма, Едногодишни програми, изпълнени заложените в Многогодишната и Годишната програма за 2007 и Годишната програма за 2008 г. мерки

Средства по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държавиПовишаване на административния капацитет на Отговарящия, Сертифициращия и Одитиращия орган по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави

МТСП

31.07.2008 г.

Брой участия в обучителни семинари, в конференции по фонда, вкл.на общностно ниво, обстойно запознаване с принципите на работа по фонда и започнала ефективна дейност по усвояване средства по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави

Средства по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държавиИнформиране на обществеността за дейността и годишните приоритети по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави

МТСП, социални партньори

31.07.2008 г.

Проведена информационна кампания, създадена рубрика на интернет-страницата на МТСП

Средства по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държавиОдобряване на проекти по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави


МТСП

31.12. 2009 г., стартира през 2008 г.

Брой одобрени проекти по Годишната програма за 2007 и Годишната програма за 2008 г.

Средства по Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държавиПривличане на едрия и средния бизнес за работа в партньорство, вкл. с местната власт по отношение интеграцията на имигрантите


МИЕ, Национално сдружение на общините в Р България МТСП, социални партньори, други ведомства

Постоянен

Брой срещи, брой инициативи, брой реализирани програми

Съответните бюджети, другиПодготовка за въвеждане на „Синя карта” за висококвалифицирани чужденци

МТСП, МВнР, МВР, МОН, др.

Срокът се определя на общностно ниво, стартиране през 2008 г. на проучването за въвеждане в България

Изготвени и приета Рамкова позиция по проекта на директива, открит на обществен дебат, изготвен проект на механизъм за прилагане на директивата

Бюджетите на ведомствата, другиОценка на въздействието и анализ на законодателството и административната практика с оглед въвеждането на единно разрешение за пребиваване и работа, в съответствие с проекта на едноименната директива

МТСП, МВР, МВнР, др.

31.12.2008 г.

Изготвен анализ с конкретни предложения

Бюджетите на ведмствата
Направление 4. Осъществяване на последователна и трайна политика относно бежанците, търсещите убежище или закрила


Изпълняване на Националната програма за интеграция на бежанците (приключваща за периода 2005-2007, стартираща за 2008-2010 и последващите) – по тематични направления и мерки;


ДАБ, МВР,

МВнР, др.

Постоянен – по сроковете на програмата

Изпълнени конкретни мерки от програмата – по години

Бюджетите на ведомствата, средствата по Европейския фонд за бежанцитеСтартиране дейността по Европейския фонд за бежанците

ДАБ, МВ

31.12.2008

Изготвени Система за управление и контрол, Многогодишна програма, Едногодишни програми, изпълнени заложените в Многогодишната и Годишната програма за 2008 г. мерки

Средства по Европейския фонд за бежанцитеИзпълняване на Многогодишната и годишните програми на ЕБФ – по съответните заложени приоритети и мерки;


ДАБ, МВР,

МВнР, МТСП, др.

Постоянен, за срока на ЕБФ

Изпълнени конкретни мерки от програмите– по години

Бюджетите на ведомствата, средствата по Европейския фонд за бежанците
Приоритет ІІ. Постигане на контролирана миграция и борба срещу незаконната миграция

Направление 1. Ефективен контрол на външните граници


Укрепване на структурите на ведомството с подходящо обучение, вкл. в партньорство със сходни институции в други държави от ЕС и региона

МВР

Срок постоянен

Проведени обучения, семинари, увеличен административен капацитет, брой проведени в партньорство обучения и други инициативи, брой на отделните държави, с които се партнира

Бюджета на МВР и средствата от Европейския фонд за управление на границитеУчастие на МВР във вземането на решения на общностно ниво

МВР

Срок постоянен

Брой участия в заседания на работни групи и комитети към Комисията и Съвета, брой рамкови позиции, брой инструкции, др.

Бюджета на МВРСтартира Европейският фонд за управление на границите, който да подпомага дейностите по контрола на външните граници на ЕС – по съответни приоритети, заложени в Многогодишната и годишните програми за изпълнението му

МВР

Постоянен – за срока на Европейския фонд за управление на границите

Изготвени Система за управление и контрол, Многогодишна програма, Едногодишни програми , изпълнени заложените в Многогодишната и годишните програми мерки на Европейския фонд за управление на границите за постигане контрол (охрана) на външните граници в съответствие с ангажиментите на страната като пълноправен член на ЕС

Бюджета на МВР и финансиране от Европейския фонд за управление на границите
Направление 2. Ефективна борба с трафика на хора


Укрепване на административните структури, предвидени в ЗБТХ на национално и местно ниво

МВР, МВнР, МТСП, Национално сдружение на общините в Р България, др.

Срок постоянен

Изградени и административно укрепени структури, вкл. на местно ниво

Бюджета на ведомствата, отделни мерки – от Европейския фонд за управление на границите и Европейския фонд за връщанеПовишаване осведомеността на обществото по проблема за трафика на хора и механизмите за неговото ограничаване и създаване на обществена непримиримост към това явление;


МВР, МВнР, МТСП, Национално сдружение на общините в Р България, др.

Постоянен

Брой информационни кампании, брой брошури, клипове, учебни филми за училищата, брой форуми, медийни изяви

Бюджетите на ведомствата, за някои мерки - от Европейския фонд за управление на границите и Европейския фонд за връщанеОказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора и защита на техните права

МВР, МВнР, МТСП, МЗ, Социални партньори, др.

Постоянен

Брой предотвратени извеждания зад граница, брой успешно върнати лица-жертви на трафик, брой решени случаи при нарушени права, брой срещи и консултации на лица-жертви на трафик, брой медицински прегледи и психологична помощ, друга осъществена помощ

Бюджета на ведомствата, отделни мерки – от Европейския фонд за управление на границите и Европейския фонд за връщанеОсъществяване на съответни програми за противодействие на трафика на хора и каналджийството;


МВР, др.

Постоянен

Брой реализирани програми

Бюджета на отделните ведомства, отделни мерки – по Европейския фонд за връщанеПодобряване на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на противодействието на трафика на хора

МВР, МТСП, МВнР, МЗ, др.

Постоянен

Брой участия в международни форуми, брой на случаи на съвместно сътрудничество, обменена информация, семинари и обмен на практика – конкретни случаи

Бюджета на ведомствата, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за управление на границите
Направление 3. Политика по завръщане

Разработването и прилагането на процедура по доброволно завръщане от България за граждани от трети страни

МВР, др.

Срок 31.12.2008 г.

Разработена процедура, стартирано нейното прилагане

Бюджета на ведомството, Европейски фонд за връщанеУвеличаване на ефективността на противодействието на нелегалната миграция

МВР, др.

Постоянен

Брой успешни случаи, укрепен административен капацитет, работа в партньорство, брой осъществени контакти с държавите на произход, др.

Бюджета на ведомството, Европейски фонд за връщанеСтартиране дейността по Европейския фонд за връщане – по приоритети

МВР, др.

Постоянен – за срока на фонда

Изготвени Система за управление и контрол, Многогодишна програма, Едногодишни програми

Бюджета на ведомството, Европейски фонд за връщанеПартньорство с международни и неправителствени организации с оглед оказване на правна, логистична подкрепа по завръщане и реинтеграция

МВР, др.

Постоянен

Брой случаи на оказана подкрепа, съвместна работа с подходящи международни организации, брой случаи на съвместна работа с НПО

Бюджета на ведомството, Европейски фонд за връщанеРазвиване на сътрудничество със страните на произход

МВР

Постоянен

Брой установени контакти, срещи, съвместни операции, брой участия във форуми и семинари

Бюджета на ведомството, Европейски фонд за връщане| Page


Свързани:

План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconНационална стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008 -2015)
Част І. Състояние, тенденции и предизвикателства в развитието на миграционните процеси в българия 5
План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconНационална стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008 -2015)
Част І. Състояние, тенденции и предизвикателства в развитието на миграционните процеси в българия
План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconИзползвани източници на информация
Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2008 – 2015 г., София, 2008 г
План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconАсоциация за интеграция на бежанци мигранти
Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2008 – 2010) предоставям на Вашето внимание информация, за...
План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconОтчет за изпълнението на Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2008 2009 г
Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства...
План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за действие на община ардино
Областната стратегия на област Кърджали за интеграция на ромите и на лицата в неравностойно положениe от други етнически групи и...
План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
План за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015) iconПлан за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом