Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година
ИмеСписък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер58.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/NID/Registyr_NID/EKON/kat_Turizym/Markov.doc

СПИСЪК

НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ИВАН МАРКОВ

ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2012 ГОДИНА

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

21

20

1

-

-

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

-

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

-

-

-

І. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ С ПЪЛЕН ТЕКСТ

1. Марков,Ив., Нено Димов, Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика, Сб. “Българският туризъм – приоритети за развитие до 2013 г. “, “Славена “, Варна, 2007.

2.Марков,Ив.,В.Статев.Манастирите и съвременният българин,Черноморски туристически форум, Варна 2008. Славена, Варна, 2008.

3. Марков, Ив. Виненият туризъм – същност и форми на проявление. Черноморски туристически форум, Варна 2009. Славена, Варна, 2009.

4. Марков, Ив., Статев В.Анализа и оценката на туристическите ресурси - основен елемент на регионалния туристически продукт.Научно-практическа конференция на Исторически факултет.Изд.на ВТУ,2009.

5. Марков, Ив. Местните стратегии за развитие, ефективно форма за използване на потенциала на територията (на примера на общините Елхово-Болярово). Научно-практическа конференция на Исторически факултет.Изд.на ВТУ,2009.

6. Марков,Ив. Регионални различия в развитие на туризма в България.

(хотелска суперструктура). Сб. Доклади от Научно-практическа конференция на Висше училище „Земеделски колеж” – В.Търново, АБАГАР,2009.

7. Марков,Ив.,Нено Димов,Райониране на туризма в България: същност, цели, пространствена структура и политики. Сборник статии, НБУ, 2010.

8. Марков,Ив. Възможности за развитие на деловия туризъм в Северен централен район, Сб. „Алтернативи за развитие на съвременния туризъм „Изд. „ Наука и икономика” ИУ, Варна, 2010.

9.Марков,Ив. Ив. Лазаров, Великата лавра „ Свети Четиридесет мъченици„Черноморски туристически форум, Варна 2010, „ Славена”, Варна 2010.

10. Марков,Ив. ., Туризмът в плановите документи на Кърджалийска област, Сб. Полувисше и висше образование в Източните и Западните Родопи, четвърти том, ФАБЕР, Кърджали, 2010.

11. Марков,Ив. Междинната оценка като фактор за усъвършенстване на плановите стратегически документи ( на примера на област Сливен) Научно-практическа конференция на Исторически факултет.Изд.на ВТУ,2010.

12. Марков,Ив.Възможности за развитие на алтернативен туризъм в община Омуртаг Сб. Доклади от Научно-практическа конференция на Висше училище „Земеделски колеж” –Пловдив, ,2010.

13.Марков,Ив. Общата селскостопанска политика и новата парадигма за развитие на селските райони, Научна конференция междукултурният диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. „ ИВИС” ВТ, 2010.

14. Възможности за развитие на винения туризъм в Северния централен статистически район, Предизвикателствата пред туризма през XXI век, Юбилейна научна конференция на УНСС, Сб. С научни доклади (том първи), Изд.”Авангард Прима”,С,2011.

15. Петров,Л.,Ив. Марков, Възможности за удължаване на туристическия сезон чрез спортен туризъм, според опита на ваканционен клуб „Русалка”,Черноморски туристически форум,Варна,2011.,”Славена”,Варна 2011

16. Ив.Марков, Аграрните клъстери: социални аспекти, международна научна конференция „ България,българите и Европа – мит, история и съвремие”, ВТ,2011.

17. Марков,Ив. Териториално развитие на лозарството: традиции, култура, съвременност ,Научна конференция междукултурният диалог и образование в Балканите и Източна Европа,ВТ,2011

18.Ivan Markov, Regional restructioning of agricultural production on the example of north-Central region for planning, SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE, GLOBAL CHANGES AND NEW CHALLENGES OF 21st CENTURY, SOFIA, 2005.

19.Ivan Markov, WINE TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 15 TH ANNIVERSARY OF THE ECTABLISHMENT OF THE MAJOR OF TOURIZM FACULTY OF EKONOMICS SOUTH-WEST UNIVERSITY OF NEOFIT RILSKI, University Pres, Blagoevgrad, 2007.

20.Ivan Markov, PROGRAM “LIDER” – OPPORTUNITIES AND PRACTICES, Научно-практическа конференция на Исторически факултет.Изд.на ВТУ,Сб. Доклади, 2008

21.Ivan Markov,REGIONAL DIFFERENCES IN THE DEVELOPMENT OF THE WINE INDUSTRY: POSSIBILITIES FOR BUILDING A “WINE” CLUSTER IN BULGARIA, Први конгрес српских географа, Зборник радова, Београд, 2007.


СПИСЪК

НА ЗАБЕЛЯЗАНИТЕ ЦИТАТИ НА ДОЦ.Д - Р ИВ. МАРКОВ

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

18

11

2

5
На работа.

Марков, Ив. Аграрно-промишлена териториална система по производство и преработка на винено грозде в Янтренския икономически район. –В: Сб. Шести конгрес на географите в България, В. Търново, 1989

(1) Димитров, С., „Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия”, Дисертация, В. Търново, 2007.

(2) Марков, Ив. Териториална организация на системата "Производство и преработка на захарно цвекло в Янтренския икономически район". –В: Проблеми на географията, №4, С., БАН, 1990.

  1. ...... Димитров, С., „Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия”, Дисертация, В. Търново, 2007............

На работата

.......... .Марков, Ив. Зоналност в географското разпространение на селското стопанство в Янтренския район. -В: Проблеми на географията. №4, 1993, 22-29.

  1. (1) . Димитров, С., „Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия”, Дисертация, В. Търново, 2007.......................................

На работата Марков, Ив. Теоретични проблеми на аграрно-промишлената интеграция. Научна конференция "Теоретични проблеми на географското познание", В. Търново, Унив. издателство, В. Търново, 1994.

........ Димитров, С., „Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия”, Дисертация, В. Търново, 2007.......................................................................

На работата

Марков, Ив. Икономгеографски анализ на производството и преработката на селскостопански суровини в Янтренския социално-икономически район. Автореферат на дисертация за получаване на научна степен канд. на географските науки, С., 1995

На работата Марков, Ив. Европейската селскостопанска конвенция и развитието на селските райони. Научна конференция “България и Европа – традиции и съвременост “, В. Търново, 2003

............ Димитров, С., „Структура и регионално развитие на земеделието на Португалия”, Дисертация, В. Търново, 2007

На работата Дончев, Д., Ив. Марков, Р. Янков. География на световното стопанство. В. Търново, 1992.

  1. (1) ... Димитров, С., География на стопанството на Португалия. В. Търново, 2010.................

На работата

.. Ivan Markov, Neno Dimov, Rural regions in Bulgaria : through priorities of regional development, First international conference Human dimensions of global change in Bulgaria, Sofia, 2004.

  1. (1) ...Статев,В., Селски туризъм, ФАБЕР,ВТ, 2007..................

На работата

. Markov, Ivan., Resources for development of rural tourism in Bulgaria, Geografical Documentation, Warszawa, 2002....................

  1. (1) ... Статев,В., Селски туризъм, ФАБЕР,ВТ, 2007.................

На работата.Марков,Ив. Ив. Лазаров, Великата лавра „ Свети Четиридесет мъченици„Черноморски туристически форум, Варна 2010, „ Славена”, Варна 2010.

  1. (1) ....Алесиева,С., .Културният туризъм – мисията на Велико Търново,ПР Туризъм Консулт,2011, с.101-102.................

На работата

Марков,Ив. Ив. Лазаров, Великата лавра „ Свети Четиридесет мъченици„Черноморски туристически форум, Варна 2010, „ Славена”, Варна 2010.

  1. (1) . Алесиева,С., .Културният туризъм – мисията на Велико Търново,ПР Туризъм Консулт,2011, с.102.....................................

Свързани:

Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година iconСписък на научните трудове на доц. Д-р нено димов за периода 2007 – 2012 година
Н. Димов, В. Ангелова, А. Мантарова, 2010 Бедност и здраве в България: регионални контрасти и неотменими политики, Мед. Геогр
Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година iconСписък на научните трудове на гл. Ас. Пело михайлов за периода 2007–2012 година
Манастирите в България като част от селищната мрежа на страната. Пловдив, Интелексперт-94, 2008. 48 с
Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година iconСписък научните трудове на проф. Д-р ж. Гешев за периода 2007 – 2012 година
Университетът-пространство за развитие на човешката индивидуалност-В: Сб. Висше образование, личностна реализация и обществен просперитет,...
Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година iconСписък на научните трудове на доц д-р Антоанета Стоянова Петрова
Трудове, свързани с получаване на образователната и научна степен “кандидат на биологичните науки” (“доктор”) 2 бр
Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година iconРезюмета на научните трудове на гл ас д-р Нели Минчева за участие в конкурса за доцент по професионално направление
Научни статии по темата на конкурса (номерацията съответства на представения списък на научните трудове)
Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година iconПубликации на доц д-р Иван Марков
Марков, Ив., География на селското стопанство: в " География на световното стопанство "(Д. Дончев, Р,Янков, Ив. Марков ), Унив издателство,...
Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
А. Публикации по темата на дисертацията за присъждане на образова-телната и научна степен”доктор” – 7
Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година iconРезюмета на научните трудове на доц д-р Милена Димитрова Братоева, представени за участие в конкурса за професор по Филология Древна индийска
Резюмета на научните трудове на доц д-р Милена Димитрова Братоева, представени за участие в конкурса за професор по Филология (Древна...
Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Красимир великов мартев
Мартев Кр., В. Стефанов, Ръководство за лабораторни упражнения по електрически апарати, ру,1999 г
Списък на научните трудове на доц. Д-р иван марков за периода 2007 – 2012 година iconСписък на научните трудове
Канев, Д. Микроикономическа теория. Стено, Варна 2009; [Интернет] е-литера, Варна, 2007. (350 стр.)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом