Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
ИмеТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
ф Д Иванова
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер18.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pygmalionfoundation.org/sites/default/files/CV_DIvanova.docПроф. дфн Диана Петрова Иванова е преподавател в Катедрата по български език при Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език, както и различни спецкурсове на бакалаври и магистри. Била е ас­пи­рантка в Секцията по съвременен български език към Института за български език - БАН.

Научните й интереси са в областта на историята на българския книжовен език; теория на славянските книжовни езици; текстология на старите славянски паметници. В изследванията си отделя място и на проблеми, свързани с теорията на книжовните ези­ци, теорията на превода, славянските културни и езикови контакти и др. Върху тази проб­лематика има 7 книги: “Българският периодичен печат и градивните книжовно­езикови процеси през Възраждането” (Пловдив, 1994); “Григор Пърличев и езиковата си­туация през 60-80-те години на ХІХ век” (Пловдив, 1995); “Българският периодичен печат и езиковите въпроси през Възраждането» (Пловдив, 1998); “По следите на анонимното авторство в печата през Възраждането” (Пловдив, 2000); “Традиция и приемственост в новобългарските пре­води на Евангелието. Текстология и Език” (Пловдив, 2002); “Езикът на Библията. Български синодален превод 1925 г.” (Пловдив, 2003); “Недописани страници от историята на бъл­гар­ския книжовен език (Славистични ракурси)” (Пловдив, 2008). Авторка и съ­ав­тор­ка е на шест учебни помагала, между които и “Култура на деловото общуване”, Пловдив, 2007 (с версия на английски), “Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego” (Кратка граматика на бъл­гар­ския език), Poznań, 2004 (в съавторство с В. Попова), на колективния труд «Тема­ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език)», Пловдив, 2009.

Има над 200 научни публикации (около 50 в чужбина: Полша, Чехия, Русия, Ук­райна, Хърватия, Латвия, Литва, Германия, Маке­дония). Нейни трудове са цитирани от 48 автори в над 200 научни публикации в България и в чужбина (Чехия, Полша, Русия, Австрия, Германия, Беларус, Румъния и др.). Проф. Д. Иванова е била два пъти лектор по български език в Поз­нанския университет ”А. Мицкевич”, гост-професор в редица евро­пей­ски уни-верситети (в Полша, Германия, Италия, Русия, Белгия и др.). Участвала е в национални и меж­дународни научни конференции: в Полша (Краков, Познан, Гнезно, Гданск, Катовице, Шчечин), в Чехия (Прага), Русия (Санкт Петербург, Москва), Украйна (Киев), Германия, Естония и др., както и в конгреси, организирани от Международния комитет на славистите.

Участва в състава на няколко специализирани научни съвета и в експертни групи.

Награждавана е с Грамота на Познанския университет “А. Мицкевич” за приноси в университетското образование – 2004 г.; с Грамота на Съюза на учените – клон Пловдив – 2008 г. Носител на наградата на фондация «Пигмалион» за принос във филологията за 2009 година.

Свързани:

Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009 iconГр. София 1712, ж к. Младост3
Чуждоезиков профил- английски език- втори чужд език по избор (немски, френски и руски език), профилиращи предмети: английски език,...
Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009 iconМногоезично национално състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски езици регламент
Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език и се провежда върху три...
Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009 iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, Втори семестър турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Курс І 201 1 /201 2 г
Последна редакция: 21. 02. 2012 г. Специалност приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009 iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Първи семестър Курс І 2011/2012 г
Последна редакция: 03. 10. 2011 г. Специалност: приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009 iconСпециалности: всички Учебни дисциплини: "Английски език", "Френски език", "Немски език", "Руски език"
Боряна Томова Рогожерова, ст пр. Ексена Славчева Таслакова, пр. Людмила Стоядинова Казанджиева, ст пр. Нина Кръстева Димитрова
Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009 iconОтчет за работата по изследователски проект за периода 2005-2006 г
Обект на изследователския проект е създаването на нов речник на термините, използвани в българската лингвистика, с паралелни съответствия...
Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009 iconКвалификационна характеристика
Специалност „Културни и социални дейности в туризма със специализация по руски / английски / немски / френски език”
Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009 iconКурс І приложна лингвистика английски език с китайски език в /В1, В2/ английски език с италиански език-с/С1,С2/, английски с немски език- д, английски с руски език-е
Първи семестър Специалност приложна лингвистика английски език с испански език а/А1, А2/ Курс І
Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009 iconРезултати от многоезичното състезание 25. 01. 2009 г. І чужд език – немски; втори чужд език – руски слуша се и се чете на руски, отговаря се на немски

Ти­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009 iconИталия. Владее отлично английски, немски, италиански и руски език
Милев в Русе с пълно отличие. Магистър е от Виенския университет в Австрия със специалност Международна бизнес администрация. Специализирал...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом