Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер55.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uhsb.net/content/upload/Общи условия за участие в изложението.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на

малките и средните предприятиОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА

ИЗЛОЖБА В ДЪРЖАВАТА КАТАР 2012

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 1. ОРГАНИЗАТОР:

ИАНМСП, в качеството си на организатор съгласно възлагателно писмо регистрационен индекс № Т-12-00-05/10.01.2012 на Министрество на икономиката, енергетиката и туризма.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА В ДЪРЖАВАТА КАТАР 2012, в периода 13-15.03.2012 г., гр. Доха, Държавата Катар в изложбения център Quatar International Center Doha. 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон.

Регистриране и потвърждение на участието

  1. Кандидатите следва да представят следните документи:

 • Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец);

 • Декларация за минимални помощи (по образец). Декларацията не се подава от общините и държавните администрации.


Всички документи следва да бъдат подписани от представляващия, да са с печат на предприятието и актуални към датата на подаване.


3.2. Проверка на документите

Проверката на документите се извършва от комисия от служители на ИНАСМСП и включва:

 • Административна проверка на получените документи по т.3.1;

 • Класиране на кандидатите.3.3. Потвърждение на участието

Участието в Българската национална изложба Катар 2012 се извършва съгласно Общи условия за участие, изготвени от ИАНМСП и Общите условия за участие на организатора на проявата, чрез подписване на Заявка/ договор за участие. Общите условия са задължителни за Предприятието.

Заявката/ договор за участие, попълнена и подписана от предприятието, се изпраща до ИАНМСП в определния в поканата срок.


Заявката/Договор за участие влиза в сила от датата на подписването й от двете страни.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИАНМСП
 1. ИАНМСП има право да получи всички документи, доказващи, че Предприятието отговаря на изискванията за участие.

2. ИАНМСП има право да откаже участието на Предприятие, при констатиране на предоставени неверни или непълни документи.

3. ИАНМСП се задължава да организира участието на Предприятието на изложбата, като осигурява:

- Изложбена площ и щанд (включва 1 маса, 2 стола, 1 информационен деск, подово покритие, осветление, надпис с името на предприятието);

- Спедиция на експонати и фирмени рекламни материали (до 80 кг);

- Вътрешен транспорт на един представител;

- Реклама и информационни материали, в т.ч включване в каталог на участниците;

- Съдействие при митническо освобождоване.


ИАНМСП предоставя, при поискване от страна на предприятието, формуляри за заявяване на предлаганите от организатора на проявата допълнителни услуги.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


1. Предприятието има право на участие, при условие, че отговаря на изискванията и критериите за участие съгласно настоящите Общи условия.

2. Предприятието има право на отказ от участие при условията на т.V,1.

3. Предприятието се задължава да поеме за своя сметка разходите за:

 • командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);

 • заявени допълнителни услуги, извън изброените в т. II.3;

 • застраховка на щанда;

 • застраховка на представителите на предприятието.4. Предприятието се задължава да:

4.1. Представи на специализираната изложба/панаир продукти, стоки или услуги произведени на територията на България и своята търговска марка, като не нарушават чужди патентни права и/или търговски марки.

4.2. Спазва изискванията на организатора на изложбата посочени в Общите условия на Организатора – работно време, опазване на имуществото, охрана на труда, пожарна безопасност, защита на интелектуалната собственост и др.

4.3. Заплати стойността на заявените от него допълнителни услуги извън посочените в т. II. 3 в срок до 5 работни дни след представяне на фактура от ИАНМСП;

4.4. Попълни Анкетна карта (по образец), представляваща информация за постигнати или непостигнати резултати/ цели на участието в конкретната специализирана изложба/панаир, проведени разговори, срещи, очаквано развитие на бизнес контакти, предстоящо сключване на договори, разработване и производство на нови продукти и услуги и др., в срок до 10 дни след закриването на националната изложба.

4.5. Да предостави за предварително одобрение рекламните и презентационните си материали.

4.6. В случай на недостиг на предоставените от националния бюджет средства за изграждане на конструкция, разходите следва да бъдат разпределени процентно между участниците, за което ще бъдете информирани своевременно


ІV. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


1. Предприятието се задължава да възстанови на ИАНМСП:

1.1. Пълният размер на направените разходи от ИАНМСП във връзка с участието му в специализираната изложба/панаира, при отказ от участие (извън срока по т. V.1 от Общите условия);

1.2. Обезщетения за забавени плащания към Организатора на специализираната изложба/ панаира за заявени от предприятието допълнителни услуги;

1.3. Обезщетение за причинени щети, глоби и неустойки към QTA.

2. Предприятието не дължи възстановяване на направените от ИАНМСП към Организатора на специализираната изложба/ панаир разходи при отказ по т.ІV.1.1 в случай, че е сключен договор с друг кандидат за участие в същата изложба/ панаир на негово място.

2.1. Предприятието не дължи възстановяване на направените от ИАНМСП към Организатора на специализираната изложба/ панаир разходи при отказ в срока по т.V.1.

3. Дължимите суми се установяват по фактури и платежни документи и справки, съставени от ИАНМСП за приспадащата се част за Предприятието от общия размер на сумите по фактурите.


V.ДРУГИ УСЛОВИЯ


1. Отказът от участие на Предприятието в специализираната изложба/ панаир се извършва чрез депозирано в деловодството на ИАНМСП писмо, надлежно подписано и подпечатано от представляващия предприятието, не по-късно от 5 работни дни след датата на получаване на заявката /договор в ИАНМСП.

2. С подписването на заявка/договор за участие Предприятието потвърждава, че е запознато и приема Общите условия за участие в националната изложба.


VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАЯВКАТА/ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ


 1. Договорът за участие се прекратява:

1.1 По взаимно писмено съгласие;

1.2 При отмяна на възлагателно писмо Т -12-00-05/10.01.2012 на МИЕТ;

1.3 При прекратяване участието на Предприятието от Организатора на изложбата/панаира преди началото или по време на провеждането му.

1.4. При отказ на Предприятието от участие при условията на т.ІV, 1.1 и V,1.

1.5. При установени от ИАНМСП неверни данни, заявени от Предприятието в документите за участие.

2. При прекратяване на заявката / договор, ИНАМСП не дължи никакви суми на предприятията.


VІІ.Заключителни разпоредби


Всички спорове, възникнали при изпълнение на договора, се уреждат чрез преговори между страните, а при разногласие се отнасят пред компетентния български съд.

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом