Икономически университет варна
ИмеИкономически университет варна
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер57.87 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/Vaprosnik DI-2004_374_1.doc


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
ВЪПРОСНИК


за държавен изпит на студентите от специалност

“Икономика на строителството”

(бакалавърска степен)


ПЪРВА ЧАСТ

 1. Характеристика и особености на строителството като сектор на националното стопанство.

 2. Механизми на функциониране и управление на строителството.

 3. Инвестиции и строително производство.

 4. Ефективност на строителното производство.

 5. Механизация и автоматизация на строителството.

 6. Икономическа характеристика на строителните технологии.

 7. Форми на организация на строителството.

 8. Строителният процес като функция на производствените фактори.

 9. Производствени разходи и икономически резултати от производствената дейност в строителството.

 10. Инвестиционен процес, същност, съдържание, участници.

 11. Управление на финансирането и времето за реализация на инвестиционните проекти.

 12. Планиране на инвестиционната дейност.

 13. Анализ на инвестиционните проекти.

 14. Организация на инвестиционното проучване и проектиране.

 15. Организация на изпълнение на строежите.

 16. Контролът в инвестиционния процес.

 17. Осигуряване на качеството в инвестиционния процес.

 18. Теоретични въпроси на ценообразуването в строителството. Системата на цените в строителството.

 19. Ценова политика на държавата и строителните фирми.

 20. Нормативна база за ценообразуване в строителството.

 21. Цени и ценообразуване на основните елементи, съставящи цената на строителната и монтажната работа.

 22. Технология за образуване цената на строителната продукция посредством сметна документация.

 23. Офертна и реална цена на строителна продукция с крайно потребление.

 24. Алтернативни методи за формиране цената на строителната продукция.

 25. Организация и контрол по цените и ценообразуването в строителството.


ВТОРА ЧАСТ

 1. Строителното предприятие като основен икономически субект на стопанската дейност в строителството.

 2. Производствена структура на строителното предприятие.

 3. Организация на управлението на строителните предприятия.

 4. Планиране и анализиране на производствено-стопанската дейност в строителните предприятия.

 5. Производствена (строителна) програма на строителното предприятие.

 6. Управление на иновационната дейност в строителните предприятия.

 7. Капиталът в строителното предприятие.

 8. Управление на себестойността на продукцията в строителните предприятия.

 9. Работна сила, трудови ресурси и персонал в строителството.Стратегия за персонала на строителните предприятия.

 10. Определяне потребността от персонал на строителните предприятия.

 11. Развитие на персонала в строителните предприятия.

 12. Заплащане на труда и осигуряване на персонала в строителните предприятия.

 13. Използване на персонала по време в строителните предприятия.

 14. Логистиката в строителните предприятия.

 15. Материално-технически ресурси в строителните предприятия.

 16. Системи за разпространение на материалните ресурси.

 17. Управление на логистиката в строителните предприятия.

 18. Планиране на материално-техническото осигуряване в строителните предприятия.

 19. Организация на доставките, транспортирането и съхраняването на материалните ресурси в строителните предприятия. Цени на материално-техническите ресурси.

 20. Управление на финансите на строителното предприятие.

 21. Функции на парите във времето и тяхното приложение при управление финансите на строителното предприятие.

 22. Парични постъпления, доход и печалба на строителните предприятия.

 23. Финансиране на строителните предприятия.

 24. Кредитиране на строителните предприятия.

 25. Дивидентна политика на строителните предприятия.

 26. Управление на оборотния капитал на строителните предприятия.

 27. финансово планиране и анализ в строителните предприятия.


ТРЕТА ЧАСТ


 1. Териториално устройство - същност, цели и принципи.

 2. Видове устройствени схеми и планове.

 3. Икономически проблеми, проучвания и прогнози в териториалното устройство

 4. Социална и техническа инфраструктура - същност, съдържание, проучване и планиране.

 5. Селищна мрежа, населени места.

 6. Оценка на въздействие върху околната среда на плановете за териториално устройство.

 7. Урбанизация и дезурбанизация.

 8. Икономически теории и модели за развитие на градовете.

 9. Транспорт и урбанистика.

 10. Кадастър и имотен регистър.

 11. Видове устройствени планове за развитие на урбанизираните територии.

 12. Технико-икономически показатели на жилищната зона в урбанизираните територии.

 13. Екологична основа на урбанизираните територии - възможни въздейс-твия върху околната среда от дейностите, регламентирани в устройствените планове на урбанизираните територии.

 14. Правила и норми за устройство на урбанизираните територии - видове зони, територии и площи.

 15. Правила и норми за застрояване на урбанизираните територии - строителни граници, регулационни линии и др.

 16. Основно и допълващо застрояване в урегулирани поземлени имоти.

 17. Отчуждение и обезщетение на урегулирани поземлени имоти - на физически и юридически лица за обществени нужди.

 18. Оценка на урбанизираните територии - оценка на земята и на сградите.

 19. Икономически проблеми на реконструкцията на градовете - същност, задачи, основни направления и характерни особености.

 20. Териториални общности и административно-териториално устройство. Административни и интегрирани структури на местното самоуправление.

 21. Неадминистративни териториални общности – същност и харак-теристика.

 22. Възникване, теории и същност на местното самоуправление. Системи на местното самоуправление.

 23. Характерни черти и функции на местното самоуправление в България.

 24. Европейски институции, организации и документи на местното самоуправление. регионални и местни власти.

 25. Общинският съвет като орган на местното самоуправление в общината – структурна и функционална характеристика.

 26. Кметът като орган на изпълнителната власт в общината и кметството. Общинска администрация.

 27. Регионални органи на управление.


ЛИТЕРАТУРА


А. Литературни източници


 1. Административно-териториалното устройство на Република България. ФорКом, С., 2000.

 2. Балабанова, Хр. Местно самоуправление и местна администрация. Варна, “Тедина”, 1996.

 3. Боди, З. и др. Инвестиции. С., Натурела, 2000.

 4. Григоров, Н. - Териториалното и селищното устройство в Р. България до 2010 г. С., МРРБ /НЦТРЖП/, 1994 г.

 5. Генов, Г.В. Логистика в строителството. Унив. изд. на ИУ- Варна, 1998 г.

 6. Генов, Г., Пл. Илиев. Финанси на строителното предприятие. В., 2001.

 7. Димитров, Г. и др. Управление на строителното предприятие. В., Унив. изд. ИУ-Варна, 1997.

 8. Договаряне на строителството. С., “Стройексперт – СЕК”, 1998.

 9. Еврев, П. - Развитие на населените места в Р. България. С., МРРБ /НЦТРЖП/, 1996 г.

 10. Желев, Ив. Управление на инвестиционния процес. Варна, Унв. изд. ИУ-Варна, 2001.

 11. Класова, Св. Цените – теория и практика. С., СИЕЛА, 2001.

 12. Лилова, Р., Адамов, В. Цени и ценова политика. В.Търново, изд. “АБАГАР”, 1997.

 13. Мичева, Е. Пазари, цени, маркетинг. I част. Пазарното ценообразуване: теория и практика., С., ДФ“Полиграфически комбинат”, 1993.

 14. Миланов, Ж. Местното самоуправление. Юриспрес, С., 2001.

 15. Монев, П. Ценообразуване в строителството. Вн, Унив.изд. на ИУ-Варна, 2002.

 16. Петров, Г. Основи на финансите на фирмата. С., 2001.

 17. Петров, М., М. Славова. Иновации. В., Princeps, 1996.

 18. Проблеми на местното самоуправление и местната власт. С., НИЕРА, 1998.

 19. Росс, С, Р. Вестерфилд, Б. Джордан. Основы корпоративных финансов. Пер с англ. М., 2000.

 20. Сборник доклади от научна конференция на кат. "ИУС", издадени от 1997 до 2003 г.

 21. Спасова, Е. и др. Финансов мениджмънт. В. Университетско издателство, 2000.

 22. Стефанова, М. Местната власт в България. Изд. Хейзъл, С., 1997.

 23. Структура и дейност на местните и регионални власти в Европа (Информационен справочник). НЦТРЖП към МТРС. С, 1993.

 24. Хрелев, Ст. - Териториално устройство /Учебник/ - Варна, Унив. изд. на ИУ - Варна, 2000 г.

 25. Хрелев, Ст. и Калинков, К. - Урбанистика /Учебник/ - Варна, Унив. изд. на ИУ-Варна, 1999 г.

 26. Ченг, Л, Д. Финнерти. Финансы корпораций. Пер с англ., М., Инфра М, 2000.

 27. Allen, J. T. Tehnology Innovation and Corporate Strategy. Chicago, 1996.

 28. Brealey, R., S. Myers. Principles of corporate finance. Washington, 1991.

 29. Shim, J., J. Siegel. Financial management. Long Beach, 1991.

 30. Karttunen, M. Motivation, Strategic Planning for Innovation and Resultats of The Product Development. W., National Academy Press, 1995.


Б. Интернет портали и страници

 1. Портали: yahoo.com, google.com, dir.bg, econ.bg,

 2. Страница на Министерски съвет - www.government.bg,

 3. Страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.government.bg,

 4. Страница на Дирекцията за национелен строителен контрол - dnsk.mrrb.government.bg,

 5. Страница на в-к Строителство градът - www.stroitelstvo.bg,


Забележка:

При подготовката на отделните въпроси да се ползват съответните нормативни документи, актуализирани към момента на държавния изпит.


Април 2004


Свързани:

Икономически университет варна iconИкономически университет варна правил а за дейността на центъра за продължаващо обучение
Чл. (1) Към Икономически университет – Варна (иу варна) се създава Център за продължаващо обучение (цпо)
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна катедра "икономика и организация на туризма"
Програмата е част от обучението на студентите в Икономически университет Варна. Целта е: да се задълбочат практическите знания на...
Икономически университет варна iconПравила за атестиране на академичния състав на икономически университет варна
Чл. С тези правила се определят редът, начинът, критериите и показателите за атестиране на академичния състав на Икономически университет...
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Икономически университет варна iconИкономически университет варна
Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом