Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
ИмеОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер31.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sofproect.com/(A(OVGCRahRzQEkAAAAOGE3MTMzMDQtOWQ4ZS00ZTZjLWE4ZWItOTQ0YTIyYTZjNDM0-ica
ОБЕКТ : СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

от км 51+316 до км 52+157

ЧАСТ: Ел. снабдителна мрежа

ФАЗА: Идеен проект


О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№ 70.00.183 от 14.03.2011г. и третира реконструкцията на съществуващи ел. съоръжения при изграждане на СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ от км 51+316 до км 52+157.

На приложената ситуация М 1:1000 - Съществуващо положение /черт.1/ са нанесени съществуващите трафопостове, въздушни мрежи 1кV и кабели СрН 10 и 20кV, както и въздушен ел. провод 110кV, съгласно изходните данни от картотеката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД .

Реконструкцията по част ЕЛЕКТРО изцяло е съобразена с решението на технически съвет на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД от 26.07.2011г., Протокол №15 и Указания за изместване на електрически съоръжения с изх. №1200366049 от 26.07.2011г.

За да се изгради Софийски околовръстен път е необходимо преди започване на строителните работи, да се оформят в груб вид новите тротоари и в тях да бъдат изместени всички засягащи се ел. съоръжения.


Засегнатите съоръжения за изместване са както следва, описани по продължение на трасето:

1. Трансформаторен пост „бул. Никола Петков < ул. „Преки път”, /Д№ 41-457/ включващ:

- Кабелни линии СрН 10 кV – кабел СрН към трансформаторен пост /ТП/ „Велики прелом” и кабел СрН към ТП „Маринковица”

- Кабелни линии НН 1 кV – всички кабели НН 1 кV, захранващи се от РУ НН 1 кV на ТП „бул. Никола Петков < ул. Преки път”, /Д№ 41-457/

2. Въздушна мрежа между ул.”Проф. Дочо Леков” и ул.”Витошко лале”

3. Кабелни линии СрН 10 кV – кабел СрН от КТП „ОМV Бъкстон” до КТП „Бъкстон 85- Околовръстен път”

4. Кабелни линии СрН 10 кV – кабел СрН от КТП „Бъкстон 85- Околовръстен път” до ТП”Помпена станция Бъкстон”

Изместването на засегнатите съоръжения ще се осъществи по следния начин:

1. За трансформаторен пост „бул. Никола Петков < ул. „Преки път”, /Д№ 41-457/:

1.1. Необходимо е да се изгради нов трансформаторен пост в близост до съществуващия трансформаторен пост ТП „бул. Никола Петков < ул. Преки път” на нов терен, отреден за ТП. Необходимо е новият трансформаторен пост да бъде тип БКТП 10/0,4кV,800кVА, проектиран и изпълнен по стандарт на Дружеството.

Новият трасформаторен пост е необходимо да бъде единичен и разположен на границата на собственост от към уличната регулационна линия на имота, при спазване на необходимите отстояния спрямо сгради и съоръжения с кабелно захранване на 10кV.

В трафопоста да се предвидят три броя кабелни килии, една килия „Охрана трафо” и една трафокилия, оразмерена за трансформатор 800кVА, изпълнени чрез комплектно разпределително устройство /КРУ/ 20кV.

Трафопоста да се проектира и обезопаси, съгласно действащите нормативни актове и стандарт на Дружеството, приет с Протокол 15 на технически съвет от 05.08.2008 година.

За новия трансформаторен пост е необходимо да се учреди в полза на Дружеството безвъзмездно право на строеж на името на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, след предварително одобрена по съотнетния ред виза за проектиране на новия трансформаторен пост, издадена по реда на чл.140 от ЗУТ.

1.2. Кабелни линии СрН 10кV , захранващи ТП „бул. Никола Петков < ул. Преки път”.

- Необходимо е да се положи нов кабел тип Al 10кV 3х1х185мм2 до муфа към ТП „ Маринковица” и изцяло нов кабел тип Al 10кV 3х1х185мм2 до към ТП „Велики прелом”.

1.3. Кабелни линии НН 1кV- всички кабели НН 1кV , захранващи се от РУ НН 1кV на ТП „бул. Никола Петков < ул. Преки път” /Д№ 41-457/, засегнати от новото строителство да се изместят, удължат и муфират до новия такъв.

2. За въздушна мрежа между ул.”Проф. Дочо Леков” и ул.”Витошко лале”

2.1.Необходимо е въздушната мрежа между ул.”Проф. Дочо Леков” и ул.”Витошко лале” да се демонтира. Предвидени са два нови заземени разпределителни шкафа и нови кабелни линии НН 1кV, възстановяващи захранването на всички съществуващи абонати.

3. Кабелни линии СрН 10 кV – кабел СрН от КТП „ОМV Бъкстон” до КТП „Бъкстон 85- Околовръстен път”

- Необходимо е да се положи нов кабел тип Al 10кV 3х1х185мм2 от нова муфа до нова муфа в нова тръбна РVС мрежа в обхвата на Околовръстен път.

4. Кабелни линии СрН 10 кV – кабел СрН от КТП „Бъкстон 85- Околовръстен път” до ТП”Помпена станция Бъкстон”

- Необходимо е да се положи нов кабел тип Al 10кV 3х1х185мм2 от нова муфа до нова муфа в нова тръбна РVС мрежа в обхвата на Околовръстен път.


Новата тръбна мрежа, която е предвидена да се изгради за засегнатите кабели СрН и НН е от посочена на чертежа брой РVС тръби Ф110/3,2мм (за кабелите НН 1кV) и Ф140/4,1мм (за кабелите СрН), по нова регулация, включително и нови пресичания на СОП .

Точността на връзките и конфигурацията на схемите предложени

в Становището на ЧЕЗ са коректни към момента на неговото издаване.


СЪСТАВИЛ:

/инж. Д. Димитрова/

Свързани:

Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст
Предмет на разработката е реконструкция на Софийски околовръстен път /път іі-18/ от км. 50+620, на около 500м след възела на соп...
Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 186 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст
Столична община с писмо №70-00-184/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconОбект: софийски околовръстен път от км. 55+660 до км. 58+923 ч аст
Столична община с писмо №70-00-186/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconI. обяснителна записка
Настоящият идеен проект представя проектно решение за изграждане на тунелен участък, представляващ част от основното трасе на южната...
Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconИдеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0
Овос) за инвестиционно предложение: Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала...
Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconНационален музей на българското изобразително изкуство
Проектиране на обект „реконструкция на съществуваща сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата «софийски...
Обект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а iconЗавърши изграждането на обект
Дублиращ водосток на отливен канал след преливника на канализационна мрежа на гр. Пловдив под двойната ж п линия Пловдив-Бургас и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом