Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
ИмеНаредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
страница1/5
Дата на преобразуване10.01.2013
Размер241.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mydsb.files.wordpress.com/2009/04/naredba21.doc
  1   2   3   4   5

НАРЕДБА № 21 ОТ 11 МАЙ 2007 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОБИЛНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ


В сила от 22.05.2007 г. Издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят правилата за проектиране, изграждане, реконструкция и основен ремонт на мобилните далекосъобщителни мрежи и на съоръженията към тях, наричани за краткост "строежи", включително изискванията за тяхната безопасност.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за мрежи на следните радиослужби:

1. морска подвижна;

2. въздушна подвижна;

3. земна подвижна-спътникова;

4. морска подвижна-спътникова;

5. въздушна подвижна-спътникова.

Чл. 3. При прилагането на наредбата се спазват и изискванията на нормативните актове, свързани със:

1. основните положения за носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и земната основа;

2. пожарната и аварийната безопасност;

3. климатичните и вентилационните системи и инсталации;

4. кабелните далекосъобщителни мрежи;

5. хигиената и опазването на здравето на хората и опазването на околната среда;

6. здравословните и безопасните условия на труд;

7. техническите изисквания към продуктите;

8. обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

9. изискванията за защита на националната сигурност.

Чл. 4. (1) Строежите се проектират и изграждат при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(2) Строежите, разположени в поземлени имоти - частна държавна или частна общинска собственост, се изграждат в съответствие с изискванията на ЗУТ и на чл. 168 от Закона за далекосъобщенията (ЗД).

Чл. 5. (1) Мобилните далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях включват следните елементи или комбинации от тях:

1. комутационни станции;

2. радиорелейни станции;

3. кабелни линии;

4. базови станции.

(2) Комутационните станции се състоят основно от:

1. технологични помещения;

2. технологично оборудване;

3. електрическа уредба;

4. далекосъобщителна инсталация;

5. защитно заземяване;

6. мълниезащитна уредба;

7. пожароизвестителна система;

8. инсталация за осигуряване на необходимите климатични условия в помещенията.

(3) Базовите и радиорелейните станции се състоят основно от:

1. технологични помещения;

2. технологично оборудване;

3. антенно-фидерна система;

4. електрическа уредба;

5. далекосъобщителна инсталация;

6. защитно заземяване;

7. мълниезащитна уредба;

8. пожароизвестителна система;

9. инсталация за осигуряване на необходимите климатични условия в апаратните помещения.

Чл. 6. Базовите и радиорелейните станции се класифицират, както следва:

1. в зависимост от сумарната изходна мощност на инсталираното технологично оборудване:

а) станции с изходна мощност до 10 W;

б) станции с изходна мощност над 10 W;

2. в зависимост от вида на технологичното помещение:

а) станции тип "технологична кабина";

б) станции тип "контейнер";

3. в зависимост от разположението:

а) станции, разположени във, до или върху съществуващи сгради (включително при фасадно монтиране на антените);

б) станции, разположени на мачти, стълбове, кули;

в) станции, разположени в поземлени имоти;

4. в зависимост от начина на захранване с електрическа енергия:

а) станции, захранвани от електроразпределителната мрежа;

б) станции, захранвани от собствени източници на електрическа енергия.

Чл. 7. Подробни устройствени планове се разработват за изграждане на станции, разположени в поземлени имоти:

1. в границите на урбанизираните територии - когато се предвижда съответните поземлени имоти да бъдат отредени за изграждане на тези станции;

2. извън границите на урбанизираните територии.

Чл. 8. Строежите се категоризират съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), както следва:

1. комутационните станции - трета категория;

2. базовите и радиорелейните станции по чл. 6, т. 1, б. "а", когато се извършват строителни и монтажни работи (СМР) - трета категория;

3. базовите и радиорелейните станции по чл. 6, т. 1, б. "а", когато се извършват само монтажни работи - шеста категория;

4. базовите и радиорелейните станции по чл. 6, т. 1, б. "б" - първа категория.

 
  1   2   3   4   5

Свързани:

Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения iconМинистерство на транспорта и съобщенията министерство на регионалното развитие и благоустройството
Чл. С тази наредба се определят правилата за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи кабелни далекосъобщителни мрежи (мрежи)...
Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения iconОбн. Дв бр. 53 от 28 Юни 2005г
Наредба №17 от 3 юни 2005 г за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях
Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения iconПроект наредба № … за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура Глава първа общи положения чл. 1
Изграждане и въвеждане в експлоатация на нови кабелни електронни съобщителни мрежи (мрежи) и прилежащата им инфраструктура и при...
Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения iconИзбор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на Община Генерал Тошево Пълно описание на обществената поръчка
Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на Община Генерал Тошево”
Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения iconТехнически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях в сила от 13. 11. 2007 г. Обн. Дв бр. 92 от 13 Ноември 2007 г. Раздел I. Общи положения
Чл. Техническите изисквания определят параметрите и характеристиките на мобилните наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях, чрез...
Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения iconПрограма „Околна среда 2007-2013 г
Интегриран воден проект на гр. Пирдоп "Изграждане на псов с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на...
Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения iconНаредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
Чл. С тази наредба се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите...
Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Обществените далекосъобщителни мрежи, които в съответствие с издадените за тях индивидуални лицензии, трябва да бъдат изграждани...
Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството наредба за изменение и допълнение
Наредба №2 от 2007 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 2007 г.)
Наредба №21 от 11 май 2007 Г. За правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения iconНаредб а 
Издаване на разрешение за разкопаване при изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура при ново строителство,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом