Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
ИмеИнтегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
страница1/3
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер338.26 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://anticorruption.government.bg/downloads/Normativni-aktove/2010-Strategy-KPPK.doc
  1   2   3


ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ


Цели на антикорупционната политика

Въвеждане на устойчиви стандарти за добро управление - отговорност, прозрачност, отчетност, своевременност, ефективност, сътрудничество и координация между компетентните структури; Недопускане на корупционни практики и нулева толерантност към корупционни прояви по високите етажи на държавната власт и местното самоуправление; Ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз;


ОТЧЕТ ЗА 2010 година

Институционален подход за реализиране на антикорупционната политика на правителството


1. Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск

На базата на задълбочен анализ изпълнителната власт е инициирала законодателни промени, целящи създаването на стабилно и непротиворечиво законодателство. Предприети са административни и организационни действия за гарантиране на коректно прилагане на законодателството. Осигурена е пълна прозрачност при осъществяване на обществени поръчки и при финансиране на проекти, за подобряване на качеството на публичните услуги. Провежда се регулярно професионално обучение и повишаване квалификацията на длъжностните лица.

Корупцията продължава да е във фокуса на общественото внимание, като основно корупционни схеми се наблюдават при: процедурите за възлагане на обществени поръчки; управлението и усвояването на средства от фондовете на ЕС; управлението и разпореждането с държавни и общински средства; предоставянето на публични услуги; извършването на оценка и вземането на управленски решения; нерегламентираното използване на служебна информация. Продължава и активността на структурите на организираната престъпност и сивата икономика по отношение на непрекъснатия корупционен натиск върху служители от държавната, приходната и местната администрация и органите на съдебната власт. Прането на пари е ключов фактор за налагане на корупционни практики.

Анализът от извършените проверки в Агенция „Митници” показва, че уязвими области с висок корупционен риск са предимно секторите за митническо оформяне на стоките, граничните митнически учреждения и органите, издаващи решения във връзка с лицензионни, митнически и други режими. Като цяло утежнените процедури в някои звена на администрацията, както и някои негативи в организацията на работа създават условия и предпоставки за допускане на некоректно отношение от страна на отделни служители. Присъщи рискове в митническата администрация, предвид правените оценки са възможност за нееднакво прилагане на законови норми; влиянието на субективния фактор в митническата дейност; възникване или наличие на корупционни практики.

2. Правнонормативни мерки (усъвършенстване на законовата и подзаконовата уредба с антикорупционна насоченост)

С цел намаляване на уязвимостта на средата от корупционни прояви и ефективна борба с организираната престъпност са извършени законодателни промени. Примери за това са Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет и обнародван в ДВ бр. 26 от 06 април 2010 г.; Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет и обнародван в ДВ бр.32 от 27 април 2010 г.; Законът за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест е приет и обнародван в ДВ, бр. 49 от 29.06.2010г.; Законът за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, приет обнародван в ДВ бр. 97 от 10 декември 2010 г.; Законът за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции е приет и обнародван в ДВ бр. 15 от 23 февруари 2010 г. Приети са изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата. С решение на МС № 469 от 08.07.2010 г. е одобрена Концепцията за наказателна политика за периода 2010 г. - 2014 г. Приети са изменения в Закона за водите (2011), Закона за управление на отпадъците и други законови и подзаконови нормативни актове. Актуализирана е вътрешноведомствената нормативна уредба в министерствата.

- Законът за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси цели усъвършенстване на нормативната уредба и засилване на превантивната роля в борбата с измамите и корупцията.

- С приетия на 9 февруари 2011 г. Закон за ограничаване на плащанията (над 15 хиляди лева) се цели да се преодолее проблемът с наличието на огромни парични потоци, които не се отчитат в първични счетоводни документи и да се ограничи източването на ДДС. Ще бъде ограничена и възможността за фиктивни сделки, с които да се оправдават доходи.

- С приетия нов Закон за горите (Обн., ДВ. бр.19 от 08.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) се цели да се постигне качествено ново ниво на взаимоотношения между заинтересованите субекти, като се гарантира равнопоставеност между собствениците на гори, оператори в горите и ползвателите на горски територии или продукти. Ясно са разграничени стопанските от контролните дейности в горите.

- С цел създаване на необходимата бизнес среда за лоялна конкуренция, равнопоставеност, намаляване на корупционния риск и ефективно прилагане на законодателството в областта на управлението и ползването на водите посредством намаляване на административната тежест върху бизнеса, през м. август 2010 г. са приети изменения в Закона за водите. Разрешителният режим за ползване на водни обекти за изграждане или реконструкция на съоръжения, които пресичат, но не оказват въздействие върху водните обекти, на поддържане проводимостта на речните легла, на отдих и воден спорт, изграждане на съоръжения, е трансформиран в съгласувателен. Министърът на околната среда и водите издава вече разрешителни само и единствено за комплексните и значими язовири. Направената децентрализация в разрешителния режим намалява корупционния натиск и бюрокрацията и е част от политиката на правителството и на МОСВ за облекчаване на процедурите по разрешителните и служи в подкрепа на бизнес инициативите на местно и национално ниво.

- С приетите промени в Закона за управление на отпадъците от м. август 2010 г. са извършени редица реформи за създаване на необходимата среда за лоялна конкуренция и ефективно прилагане на законодателството в областта на опазване на околната среда, като са премахнати или преобразувани различни разрешителни или регистрационни режими.

- С извършените промени в Закона за опазване на земеделските земи са премахнати дублиращите функции на МОСВ и МЗХ.

√ В Министерството на здравеопазването са реализирани изменения в нормативната уредба с цел подобряване на достъпа на пациентите до лекарствена терапия за социално значимите заболявания. Разработени са и са въведени ясни правила, регламентиращи съставянето на позитивен списък на лекарствените продукти. Разработени са и правила за ценообразуване и заплащане на лекарствените продукти с публични средства, гарантиращи достъп до лекарствена терапия на пациентите, както и за оптимизиране на работата на Комисията по цените на лекарствените продукти, Комисията по позитивен лекарствен списък, Комисията по прозрачност, Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация. Публикуват се членовете на комисиите, членовете на експертните комисии и протоколи от заседанията, образци на документи, указания, подпомагащи ползвателите на административните услуги.

√ В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и подчинените му изпълнителни агенции е направен анализ и оценка на действащите законови и подзаконови нормативни актове в областта на транспорта с оглед идентифицирането на пропуски, които позволяват извършването на дейности във вреда на държавата и обществения интерес. В резултат на тази дейност са разработени и въведени в действие изменения на Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, Наредба № 38 от 14.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка. Посочените изменения и допълнения са пряко или косвено насочени към противодействието и елиминирането на корупционни практики и възможности.

√ В НАП са извършени изменения на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 г.).

√През август 2010 г. е подписано Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между Агенцията за държавна финансова инспекция при МФ и МВР.

3. Усъвършенстване и прилагане на механизмите за превенция и противодействие на корупцията

  • регулаторни

  • административни

  • контролни

  • административно-наказателни

- Във всички министерства се осъществява контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по отношение на подаване на декларации и контрол за несъвместимост със заеманата публична длъжност и за частни интереси.

√ В МВнР е съставен регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, който е публикуван на официалната интернет-страница. Утвърдени са Вътрешни правила за реда за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси и за административно наказателна дейност по ЗПУКИ.

- В държавната администрация продължава разработването и утвърждаването на модерни кодекси за поведение и етични кодекси на служителите в съответната администрация - Кодекс за поведение на митническия служител, Етичен кодекс на служителите, работещи в структурите на държавния горски сектор, Етичен кодекс на Министерството на отбраната, Етичен кодекс на служителите в Изпълнителна агенция по лозата и виното и др.

√ Актуализиран и допълнен е Етичният кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. Основната насоченост на промените е да се постави акцент върху нетолерантността спрямо прояви на корупционно поведение на държавните служители. Допълнени са разпоредбите на Раздел ІІІ от Етичния кодекс с правила относно недопускане на злоупотреба със служебно положение за целите на имуществено облагодетелстване и влияние при вземане на решение от друго длъжностно лице чрез приемане или обещаване на облаги. Познаването на етичните правила е дефинирано еднозначно като задължение за държавните служители и е включено като част от професионалната им подготовка. В допълнение са изброени формите на корупционно поведение, които ще се санкционират като нарушение на етичните правила.

√ В Агенцията за бежанците се прилагат Вътрешни правила за дейността на Инспектората /актуализирани по-късно и съобразени с Методологията за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията/, Правила за извършване на проверки за конфликт на интереси, вкл. и за дейността по глава девета от ЗПРКИ, както и Правила за управление на риска /и корупционния риск/.

√ В Министерството на здравеопазването е разработена и въведена Система за оценка на корупционния риск в структурите, свързани с общественото здравеопазване. Дефинирани са количествени и качествени индикатори за наличието на корупционни практики и нерегламентирани плащания. Системата функционира чрез създаден електронен регистър на национално ниво, администриран и отчитан от специализиран орган на МЗ - Национален център по здравна информация. Обхватът на системата включва корупционни прояви в извънболничната и болничната помощ и обхваща всички видове лечебни заведения на територията на страната. Системата осигурява възможности за по-добра координация между МЗ и регионалните му структури с административни функции - РЗИ, и управление на процесите по идентификация и реакция на риска. Разработени са медицински стандарти за медицинските специалности, задължителни за всички лечебни заведения, както и са създадени прозрачни механизми и критерии за субсидиране на лечебни заведения за медицинска дейност. В системата на здравеопазването функционира ИА „Медицински одит”, която извършва постоянен контрол и мониторинг върху дейността на лечебните заведения и на структурите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване, на която също са възложени и функции по противодействие на корупцията.

√ В Министерството на земеделието и храните със заповед № РД 09-1060/26.11.2010 г. са утвърдени нови Вътрешни правила за дейността на Инспектората, неразделна част от които са Методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията, утвърдени със Заповед № Р-180/29.09.2010г. на министър-председателя на Република България; Методиката за оценка на корупционния риск, утвърдена със заповед № Р-15/31.01.2011г. на министър-председателя на Република България и Методиката за вътрешноадминистративни проверки по сигнали, свързани дейностите, извършвани от административните структури на МЗХ. Приети са Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица и нови Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Изпълнителна агенция по лозата и виното.

√ На заседание на Оперативното звено за превенция и противодействие на корупцията в Министерството на труда и социалната политика са обсъдени предложенията за промени във Вътрешните правила за обществени поръчки с цел предотвратяване на корупционни практики при обществените поръчки и намаляване на щетите от тях, чрез система за предварителен контрол по изпълнението им.

Във връзка с превенцията и противодействието на корупцията са утвърдени Вътрешни правила за управление на риска в МТСП. С решение на Консултативния съвет за управление на риска в МТСП е изготвен риск регистър на идентифицираните на рискове по стратегически цели и приоритети на МТСП за 2010г. Идентифицирани са рисковете, включително и такива, отнасящи се до превенцията и противодействието на корупцията.

√ През юни 2010 г. Съветът по антикорупция в МО набеляза конкретни мерки в застрашените от корупционни практики области в дейността на ведомството. Това послужи като отправна точка за разработване на План за действие срещу корупционните практики. Беше създаден и Етичен кодекс на Министерството на отбраната, който съдържа правила за поведение на държавните служители с оглед избягване на корупционния риск в отношенията им с представители на бизнеса и обществото.

√ В Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР се извършва ротация на служителите на ГКПП, чрез използването на специален софтуер. Ротирането се извършва постоянно на период между два и четири часа – на случаен принцип, като по всяко време може да се предизвика и Ad hoc ротация по нареждане на началник смяната.

От началото на април 2010 г. с цел облекчаване преминаването на ГКПП и намаляване броя на спиранията за контрол на пътници и превозвачите граничният паспортен и митнически контрол на всички сухопътни ГКПП, разположени на външни за ЕС граници, се извършва на една линия - линията за паспортен контрол, за леки автомобили и микробуси. Така на практика се засилва и обективизира контролът върху работата на служителите на тези трасета.

√ В Агенция „Митници” се извършва ежемесечна ротация на служителите, основно в граничните митнически учреждения, както и разпределяне на служителите от гранични митнически учреждения по работни места в началото на всяка смяна на случаен принцип. Положително въздействие за осигуряване интегритета на митническите служители има и прилагания от средата на 2010 г. нов подход за подбор и професионално израстване на служителите в митническата администрация.

С цел получаване на обратна информация за дейността на митническата администрация се провеждат анкети с преминаващи пътници и превозвачи на три ГКПП – Малко Търново, Лесово и Гюешево.

Извършени са проверки по два случая, наложено едно административно наказание по ЗПУКИ.

  • Работа на инспекторатите и дисциплинарна практика

Агенцията по вписванията

На 19.11.2010 г. е образувано дисциплинарно дело срещу – директор на дирекция в Агенцията по вписванията за изясняване на фактите и обстоятелствата във връзка с виновно неизпълнение на служебните му задължения, изразяващи се в липсата на организация и контрол върху дейността на длъжностните лица по регистрацията и допуснатите забавяния на произнасянията им по постъпилите заявления за вписване, заличаване и обявяване и актовете по чл. 14 от Закона за търговския регистър в нарушение на законоустановените срокове по чл. 19, ал. 2 и ал. 3, във връзка с § 4, ал. 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър. Наред с посоченото е налице и неизпълнение на възложени от изпълнителния директор задачи, изразяващи се в непроизнасяне по 573 броя разпределени преписки.

Министерство на правосъдието

Проверка на Инспектората при министъра на правосъдието по чл. 46 от Закона за администрацията установи необосновано забавяне на вписвания от страна на длъжностни лица по регистрацията в Агенцията по вписванията, което е в нарушение на разпоредбите на Закона за търговския регистър.

От 1 до 26 октомври 2010 г. по партидата на търговското дружество са постъпили общо 5 съдебни акта и 11 заявления. По актовете на съда произнасянето от страна на длъжностните лица по регистрацията следва да е незабавно според Закона за търговския регистър. А по заявленията срокът за произнасяне е 14-дневен след постъпването им в агенцията. Според проверката на Инспектората и по петте съдебни акта има забавяния между 6 и 13 дни, което е пряко нарушение на разпоредбите на закона. Забавянето се дължи на неефективна работа на длъжностните лица по регистрацията и на липсата на добра организация и ефективен контрол от страна на директора на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията”, посочват проверяващите.

Така се потвърждават резултатите от предходна проверка на Инспектората от 21.10.2010 г., назначена във връзка със сигнали за системни забавяния на вписвания, когато в Агенцията по вписванията е констатирано забавяне при регистрацията и неспазване на законоустановените срокове.

Резултатите от двете проверки показват системност в неизпълнението на служебните задължения от страна на длъжностните лица по регистрацията и липсата на адекватен контрол от страна на директора на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията”.

Агенция „Митници”

През 2010 г. е утвърдена годишна програма за планови проверки в митническите учреждения. Извършени са 229 проверки и вътрешни разследвания. Образувани са 44 дисциплинарни производства и са наложени 37 дисциплинарни наказания на митнически служители. Изпратени са 10 сигнала до Прокуратурата и МВР.

Агенцията за бежанците

След извършване на проверка в Агенцията за бежанците са установени причинени щети за държавата в големи размери, както и неправомерно извършени разходи за служебни нужди, в резултат на което случаят е предаден на прокуратурата. Срещу бившия председател на Агенцията е образувано дело за умишлена безстопанственост.

Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията

Инспекторатът в МТИТС за цялата 2010 г. е извършил общо 72 бр. проверки.

Извършени са 14 проверки в Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация” за нарушения по проведени конкурси за назначаване, съмнения за наличие на корупционни практики, съмнения за наличие на конфликт на интереси, неспазване на нормативна уредба и др.

Извършени са 7 проверки в „Летище София” ЕАД за нарушения в изпълнението на сключени двустранни договори, нанесени вреди, съмнения за наличие на корупционни практики, съмнения за наличие на конфликт на интереси и други. В резултат на проверките са изготвени доклади.

За 2010 г. Инспекторатът е извършил 5 проверки по сигнали, препратени от КППК:

Три проверки в Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация” за нарушения по проведени конкурси за назначаване, съмнения за наличие на корупционни практики, неспазване на нормативна уредба и други. Дадени са препоръки, част от които са изпълнени, а за други срокът за изпълнение не е изтекъл.

Проверка в „Летище София” ЕАД за съмнения за наличие на конфликт на интереси. Изнесените факти и обстоятелства в сигнала не се потвърдиха.

Проверка в ДП ”Национална компания Железопътна инфраструктура” за нарушения в дейността на определени длъжностни лица.

Министерство на отбраната

През периода юли 2010 г. – февруари 2011 г. в Инспектората са регистрирани и 11 сигнала, подадени на интернет страниците на МО или на Комисията за превенция и противодействие на корупцията в Министерския съвет. Сигналите са за наличие на конфликт на интереси, за лошо управление или за изготвяне на документи с невярно съдържание По сигналите са извършени осем проверки, изготвени са доклади до министъра на отбраната с шест предложения за търсене на дисциплинарна отговорност от лицата, попълнили некоректно декларации за конфликт на интереси, и с пет предложения за образуване на досъдебни производства.

През 2010 в работата на служба „Военна полиция" са въведени механизми за бързо идентифициране и прекратяване на корупционни практики. Освен получената от свои източници информация службата своевременно проверява и сигнали за корупция и злоупотреби, публикувана в средствата за масово осведомяване.

Министерство на труда и социалната политика

За периода юли 2010 г. – февруари 2011 г. в Инспектората са постъпили общо 19 бр. сигнали за корупция и конфликт на интереси, по всички от които са извършени проверки. При 8 бр. от сигналите твърденията са потвърдени, като 11 са непотвърдените сигнали. 1 сигнал е изпратен на прокуратурата.

В резултат на извършените проверки от Инспектората са образувани дисциплинарни производства и към настоящия момент е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на едно длъжностно лице от дирекция „Социално подпомагане” – Търговище. Освободен е един директор на регионална структура в Агенцията за социално подпомагане.

МИЕТ

През 2010г. от Инспектората са извършени 96 проверки. По сигнали: по ЗПУКИ - 6; по АПК - 27; за корупция - 3; за нарушения на служебни задължения - 10; други - 30; по 4 сигнала - съвместни проверки с други дирекции в министерството. Издадени са 11 наказателни постановления за глоба 1000 лв.

МОСВ

От Инспектората са осъществени 16 комплексни проверки на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити от 12 регионални инспекции по околната среда и водите, 2 басейнови дирекции и 2 национални парка. Съвместно с дирекция „Управление на отпадъците" е извършена проверка на 9 организации по оползотворяване и разделно събиране на отпадъци в градовете Бургас, Търговище, Шумен, Силистра, Русе, Ст. Загора, Пловдив и София. Дадени са 192 броя конкретни предписания за подобряване организацията на работа и изготвяне на вътрешно нормативни документи.,.

За установени корупционни практики са уволнени 3 служители от басейновите дирекции в Благоевград и Пловдив, един служител е понижен в ранг за една година.

Сезирана е Окръжна прокуратура Пловдив във връзка с извършено незаконосъобразно издаване на разрешително № 31140029/16.03.2009 г. за водовземане от р.Чепинска за производство на електроенергия посредством МВЕЦ на обект МВЕЦ „Долене-1".

При извършените проверки относно прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ЗПРКИ, както и в резултат на 2 подадени сигнала са констатирани общо 6 случая на конфликт на интереси. На двама държавни служители от РИОСВ-Ст.Загора и на двама държавни служители в РИОСВ-Перник са наложени глоба в размер на 1 000 лв.

През 2010 г. са извършени проверки и по постъпили 32 сигнала от физически и юридически лица. Наложени са различни административни наказания на 9 длъжностни лица от РИОСВ и Басейновите дирекции.

МОМН

По прилагане на ЗПУКИ за периода юни 2010 - февруари 2011 г. са съставени 6 АУАН са издадени 6 наказателни постановления за налагане на глоби. Причините за допуснатите нарушения са непознаване на закона и незаинтересованост на съответните служители. Проверена е дейността по прилагането на ЗПУКИ на седем началници на регионални инспекторати по образованието. За констатирани нарушения е образувано дисциплинарно производство срещу 6 от тях.

МВР

От Инспектората са осъществени общо 85 проверки проверки за контрол на управленската дейност и за противодействие на корупцията в МВР и са анализирани причините и условията за констатираните нарушения. За установените нарушения са наложени дисциплинарни наказания на 109 държавни служители. Осигурена е публичност на разкрити случаи на корупция в МВР и на наложени наказания.

Извършени са проверки на екипи, осъществяващи пътен контрол по маршрут София - Русе и на КПП Сливница.

Съвместно с представители на неправителствените организации “Журналисти срещу корупцията”, “Съюз на офицерите и сержантите от запаса” и др. е извършено изследване на степента на корупционния риск в състава на РДГП Елхово и Бургас и ГПУ-Летище Бургас.

На територията на Румъния от съвместни екипи е извършен вторичен контрол на преминалите след граничен контрол пътници и МПС. За констатирани нарушения са наказани шест служители на РДГП-Русе.

  • Противодействие на корупцията – образувани наказателни производства

По противодействие на корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности, по материали от ДАНС през 2010 г. са образувани са 67 наказателни производства срещу 71 лица и 58 прокурорски проверки срещу 60 лица. Наложени са и 27 принудителни административни мерки и актове за установяване на административни нарушения. На други служби е подадена информация по 56 случая.

В НАП през 2010 г. са проведени 75 дисциплинарни производства срещу служители на агенцията, прекратени са служебните правоотношения на 13 служители за тежки дисциплинарни нарушения, включително участие в корупционни практики. Постановени са 3 ефективни присъди лишаване от свобода на бивши служители на НАП.

През 2010 г. Прокуратурата е наблюдавала 1285 дела за корупционни престъпления, през 2009 г. техният брой е 1084. Новообразуваните наказателни производства са 684 (2009 г. - 595). 338 лица са предадени на съд. С влязла в сила присъда са 166 лица, 37 са оправдани.

За периода юли 2010 г. – февруари 2011 г. новообразуваните наказателни производства за корупционни престъпления са 361. 169 лица са предадени на съд. Осъдени са 91 лица.

През 2010 г. дирекция “Вътрешна сигурност”- МВР е работила по 739 сигнала за корупционни прояви. Приключила е работата по 455 сигнала. Срещу служители, осъществяващи контрол на преминаващите през държавната граница пътници и товари, са образувани 25 ДП за подкуп при пропускане на лица с наложени ограничения, 12 служители са дисциплинарно уволнени. Срещу полицейски служители, осъществяващи контрол на движението по пътищата, са образувани 24 ДП за изнудване, нарушения при регистрация на МПС и анулиране на съставени актове по ЗДвП. Уволнени са 10 служители. За груби нарушения по прилагането на процедурите за контрол на миграцията и пребиваването на чужденци в страната са уволнени директорът на дирекция „Миграция” и двама служители.

Служителите на дирекция “Вътрешна сигурност”-МВР при осъществяване на дейността си по разкриване и пресичане на корупционни практики, работят съвместно с външни за МВР институции (прокуратура, следствие), и със структури в МВР - Главна дирекция ”Гранична полиция”, ГДБОП, дирекция ”Инспекторат”, областните дирекции на МВР по места. Това е израз на интегрирания подход за противодействието на корупцията, който се прилага в МВР.

√ За усъвършенстване на системите за вътрешен административен контрол, ООСППК имат ключова роля чрез извършваната оценка на ефективността на предприетите антикорупционни мерки, обмен на информация и добри практики, както и за идентифициране на области с повишен корупционен риск. Ръководителите на териториално изнесените структури редовно информират OOCППК за резултатите от извършените от тях проверки по сигнали за корупционно поведение на техни служители. Ведомствата, за които има зачестили сигнали или информация за повишен корупционен риск, се канят за участие в обсъжданията за съответните заседания на ООСППК.

- Областните администрации са изградили, поддържат и развиват системи за финансово управление и контрол, съгласно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Методическите указания по елементите на финансовото управление и контрол на МФ.

- В много от областите е въведена практиката за присъствие на упълномощен член на ООСППК, със заповед на Областния управител, при провеждането на обществени поръчки, в качеството на наблюдател и с възможност да сезира компетентните органи при евентуални случаи на нередности или корупционни практики.

- В съответствие с изискванията на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, инстутуциите, участващи в Обществените съвети, водят регистри и публикуват декларациите за конфликт на интереси на служителите си. През 2010 г. в Главния инспекторат са постъпили 20 запитвания по прилагането на ЗПУКИ, съответно за условията и реда за извършване на проверки по сигнали срещу незаконосъобразни действия или бездействия на служители от областните администрации.

  1   2   3

Свързани:

Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност iconИнтегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
Недопускане на корупционни практики и нулева толерантност към корупционни прояви по високите етажи на държавната власт и местното...
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност iconСтратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008
Езултати за ограничаване на корупцията и оценката от изпълнението на Националната стратегия за противодействие на корупцията 2001...
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност iconАнтоанета Цонева Светослав Георгиев Ива Лазарова Ясен Лазаров
Комплексен модел за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – проект боркор
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност iconМинистерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и
Създава Комисия по превенция и противодействие на корупцията, наричана по-нататък “комисията”, в състав
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност iconНапредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
Резюме резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието...
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност iconНапредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
Резюме резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието...
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност iconПроект Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията на Община за 2008-2009 г
Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията на Община за 2008-2009 г
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност iconМ. януари 2008Г. Заключителна конференция на Програмата за обмен на сероl /Agis, организирана от Международния център за обучение към Министерството на правосъдието и правоприлагането на Унгария и Секретариата на сероl.
Министерство на вътрешните работи – гд ”борба с организираната престъпност” / гд „криминална полиция”, дирекция „противодействие...
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност iconПравителственият отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г
...
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност iconПрограма за изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 07. 31. 12. 2007 г
Програма за изпълнение на стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом