Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз
ИмеНаръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз
страница1/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.92 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.maritza.info/izdaniq_demokrac/Copy of Nara4nik.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


НАРЪЧНИК


РОЛЯТА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Проект: “Трансгранична школа “Местна демокрация” за изграждане институционален капацитет на местно и регионално ниво”

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Турция


Фонд за малки проекти, Бюджетна линия: BG 2003/005-632-02.01


Съдържание


 1. Въведение. Цел на наръчника.

 2. Възникване и историческо развитие. Източници на правото на Европейския съюз.

 3. Процесите на разширение на ЕС

  1. Споразумения за присъединяване

  2. Финансова рамка

  3. Предприсъединитлени инструменти

  4. Структурни фондове на ЕС

2.5. България и Турция и процеса на разширяване на Европейския съюз.


 1. Политиките на ЕС и ролята на местната власт.

  1. Регионална политика.

  2. Обща селскостопанска политика

  3. Риболов

  4. Социална политика и заетост

  5. Здравеопазване

  6. Околна среда

  7. Образование

  8. Култура


5. Заключение


1. ВъведениеПроцесите на разширяване на ЕС разкриват нови възможности пред местните власти на държавите – кандидати за членство за провеждането на мерки, насочени към подобряване на социално-икономическите условия и по-пълно удовлетворяване на интересите на населението и стопанския сектор от съответния район. Целенасоченото развитие на регионите е една от важните цели на ЕС като за постигането на тази цел се отделя значима част от средствата от бюджета на общността. В процеса на хармонизация се създадоха нови възможности за развитие на общините и насърчаване на местните инициативи. Същевременно местната власт е изправена пред предизвикателството да работи в динамична среда, която изисква познаване не само на вътрешното право, но и на учредителните договори и актовете на вторичното право на ЕС. Законодателството на държавите в процес на присъединяване търпи множество промени, които целят да се създаде нормативна уредба, отговаряща на новите обществено – икономически потребности и на изискванията за членство, установени в правото на ЕС. В тези процеси следва да бъде отчетена ролята на общината като основен фактор за провеждането на местното самоуправление. Служителите от местната администрация следва да бъдат подготвени и да се справят успешно с предизвикателствата на членството в съюза. Това изисква добро познаване на националното законодателство, на правото на ЕС и на механизмите за взаимодействие и добрите практики, установени при развитието на съюза.


ЦелНастоящият Наръчник “Ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към Европейския съюз” е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Разработването и отпечатването на изданието е част от Проект на Регионално Сдружение на Общините “Марица” на тема: “Трансгранична школа “Местна демокрация” за изграждане на институционален капацитет на местно и регионално ниво”, № BG 2003/005-632-02.01.05, финансиран по линия на Програма ФАР Трансгранично сътрудничество, Фонд за малки проекти България-Турция с. Проектът се изпълнява на територията на общините-членове на РСО “Марица”, България и общините-членове на Сдружение на Общини “Мерич”, Турция.

Основната цел на проекта е подобряване на административния капацитет на общините-членове на Сдружение “Марица”, Област Хасково и Сдружение “Мерич”, област Одрин, Турция с оглед укрепване на трансграничното сътрудничество и създаване на реални предпоставки за популяризиране политиката на присъединяване към ЕС.

По проекта се предвижда изграждане на трансгранична школа “Местна демокрация” – постоянно действаща структура за обучение консултации в 27 общини от Р България и Турция; разработване на пакет от обучителни материали на български и турски език, провеждане на два семинара и един практикум за европейската политика на регионите и механизми за усвояване на средства от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС.

Целеви групи по проекта са: служителите на общините-членове на РСО “Марица”и СО “Мерич” и ръководствата на общините-членове на РСО “Марица” и СО “Мерич”


Наръчникът за обучение “Ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към Европейския съюз” е изготвен като помагало за въвеждащо обучение на служителите от местната администрация. Помагалото включва обща информация относно възникването и развитието на ЕС и източниците на правото на ЕС. Наред с най-важните въпроси, внимание е отделено на проблемите, свързани с регионалното развитие, предприсъединителните финансови инструменти и програми и структурните фондове на ЕС. Разгледани са нормативните основи на някои от политиките на ЕС и ролята на местното самоуправление, включително във връзка с хармонизацията на вътрешното право.


Основна цел

Основната цел на Наръчника е да даде обща визия на целевата група по отношение на ЕС и стъпките, които е необходимо да предприемат местните власти, за да се адаптират към европейските стандарти.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз iconЕвропейският съюз и биоразнообразието
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект „Към по-добра информация, интеграция и приобщаване в процеса...
Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз iconЕнергия и околна среда в европейския съюз
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект “Към по добра информация, интеграция и приобщаване в процеса...
Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз iconЗемеделие материали за обучение
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект „Към по-добра информация, интеграция и приобщаване в процеса...
Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз iconОбластна администрация варна семинар
Приоритетите и препоръките в редовния доклад на европейската комисия за 2003 г. За напредъка на българия в процеса на присъединяване...
Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз iconКакви промени ще настъпят в митата, прилагани по вноса в България от датата на присъединяване към Европейския съюз?
От датата на присъединяване към Европейския съюз България ще възприеме изцяло Общата търговска политика на ес по отношение вноса...
Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз iconДоклад по представително за страната социологическо изследване, проведено в периода 10-25 октомври 2001 г. Характеристики на изследването
...
Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз iconДоклад на   Европейската комисия
Българският принос към Мониторинговия доклад за 2005 г на Европейската комисия за напредъка на страната в процеса на присъединяване...
Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз iconПостановление №47 на мс от 10. 03. 1999 г за оптимизиране на диалога с Европейския съюз и механизма за координация на дейността по подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз

Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз iconПостановление №3 на мс от 20. 01. 2000 г за координация на дейността по подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз и за провеждане на преговорите за присъединяване

Наръчник ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към европейския съюз iconСеминар "Интеграцията на България в Европейския съюз и нато принос към изграждане на обединена Европа"
Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом