Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева
ИмеПримерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер78.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.stringmeteo.com/files/Primerni_temi.doc
ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
Проф. д-р ик.н. Лилия Каракашева - liliakara@gmail.com1. On-line базирани маркетинг проучвания.

2. Ролята на интернет за утвърждаване на имиджа на фирмата.

3. Възможности и рискове на интернет в качеството му на дистрибуционен канал.

4. Възможности и предимства на България като пазар за аутсорсинг.

5. Място и роля на субконтракта в изпълнението на инвестиционни проекти.

6. Корупционни практики при възлагането на обществени поръчки.

7. Специфични характеристики на маркетинг инструментариума на пазара на услугите.

8. Постижения и слабости на вътрешнофирмения маркетинг в УНСС.

9. Маркетинг на туристически услуги.

10. Културно-историческите паметници на София като притегателен център за туристически услуги.

11. Публично-частно партньорство при изпълнението на обществени поръчки.

12. Външната търговия на България в условията на финансовата и икономическата криза.

13. Маркетинг на финансови услуги.

14. Брандинг – същност и приложението му като маркетинг инструмент.

15. Производствено коопериране – същност, цели, предимства и рискове за участниците.

16. Транснационалните корпорации като източник на чужди инвестиции в България.

17. Същност и показатели за конкурентоспособност на производствената фирма на международния пазар.

18. Роля на външноикономическата дейност на България за развитие на националната икономика.

19. Изследвания на техникоикономическата целесъобразност на инвестиционен проект в условията на международния пазар.

20. Смесена фирма и консорциум – сравнителен анализ като форма на международно фирмено коопериране.

21. Субконтракт и outsourcing – сравнителен анализ.

22. Обществените поръчки – условие и предпоставка за частен бизнес.

23. Маркетинг на образователни услуги – на примера на висшето образование.

24. Лицензионно съглашение – същност, условия и технология.

25. Продуктова политика на съвременната фирма за производство на ... (по избор на дипломанта).

26. Специфика на маркетинг инструментариума на международния пазар на услугите (изборът на вида на услугите е на дипломанта).

27. Политически маркетинг – същност и специфика в България.

28. Възможности за подобряване на инфраструктурата в България с международно капиталово участие.

29. Сделката В.О.Т. като разновидност на компенсационно съглашение.

30. Офсетни операции и програми и тяхното приложение в България.


ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Проф. Бистра Боева

1. Съвременни тенденции в управлението на ТНК

2. Управлението на проекти в дейността на ТНК

3. Сравнителен анализ на модели на корпоративно управление

4. Управлението в международната конкурентноспособност на съвременните компании

5. Стратегии за навлизане на ТНК на пазарите на Централната и Източна Европа

6. Модели на партньорство между бизнеса и държавата в областта на експортната инженерингова дейност

7. Международната конкурентноспособност на България – предпоставка за навлизане на преки чужди инвестиции

8. Задграничните предприятия в дейността на българските компании

9. Културен фактор и поведение на потребителите за неорганизираните пазари

10. Управлението на проекти – предпоставки за успешно усвояване на ресурсите от присъединителните фондове на ЕС

11. Културен фактор и процесите на вземане на решения на равнище фирма


ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Проф. Марин Петров

1. Стратегии и политики за развитие на икономиката на знанието

2. Иновациите, високите технологии и глобализацията

3. Ролята на транснационалните компании /ТНК/ за глобализация на научноизследователската и развойна дейност /НИРД/ и иновациите

4. Тенденции и особености на международния технологически пазар

5. Нови насоки на научната и иновационна политика на Европейския съюз в контекста на Лисабонската стратегия на Съюза

6. Сравнителен анализ на научно-техническите потенциали на Европейския съюз, САЩ и Япония; сътрудничество и конкуренция

7. Модели на държавна политика за регулиране на изследователската и иновационна дейност в страните членки на Европейския съюз; съпоставяне на научната и иновационна политика на България с тези модели

8. Национална иновационна система и национална иновационна стратегия на България

9. Интегриране на България в европейското изследователско пространство

10. Иновации в големи фирми и малки и средни предприятия, сравнение на техните предимства /добра практика в чужбина и в България/

11. Инвестиции и иновационен процес във фирмата /проучване и анализ на практиката на българска фирма или чуждестранна/

12. Ролята на иновациите за повишаване на конкурентноспособността на производствените предприятия. Проучване и анализ на дейността на дадена фирма

13. Въздействие на иновациите върху управленската, производствената и пазарната дейност на фирмата. Проучване и анализ на практиката на дадена фирма

14. Маркетинг на иновациите на примера на определена фирма

15. Външни източници за финансиране на иновации във фирмата – рисков капитал, различни фондове, в т.ч. структурните фондове на ЕС, европейски и други международни програми

16. Публично-частното партньорство в областта на иновационната дейност на фирмата. Форми и механизми на взаимодействието между фирмите, научните и вузовски организации

17. Фактори и бариери, затрудняващи иновационната дейност на фирмите и пътища за тяхното преодоляване. Проучване и анализ на дейност на фирми

18. Практика, форми и методи на защита на интелектуалната собственост

19. Нови структури и форми на иновационна и технологична дейност /научни и технологични паркове, бизнес иновационни центрове, бизнес инкубатори, европейски иновационни центрове и др./. Проучване и анализ на чуждестранен и български опит

20. Иновации – продукт – пазарна реализация /проучване и анализ на опита на определена фирма – българска или чуждестранна/

21. Използване на информационните и комуникационните технологии за иновации в българските предприятия

22. Внедряване и развитие на иновации в сферата на услугите /Дипломантът си избира съответна сфера на услуги, като я проучва и анализира иновационното състояние/


ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Проф. Данаил Данаилов

1. Средната експортно ориентирана фирма в евроинтеграция: конструкция, управление, проблеми

2. Политики и практики в офшорността като алтернатива за бизнес

3. Корпоративни сливания и придобивания в глобализационна среда: практика и българските интереси

4. Браншови сливания и придобивания: практика и българските интереси

5. Търговските банки в евроинтеграция

6. Кредитната дейност на търговските банки: практика, регулиране и надзор

7. Оценка и управление на рисковете в бизнеса

8. Преките чуждестранни инвестиции в условията на икономически растеж в България: практика, тенденции, проблеми

9. Капиталов мениджмънт на съвременна фирма: практики капиталови решения

10. Капиталово осигуряване и бюджетиране на бизнес проекти


ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Доц. Божана Неделчева

1. Правно положение на транснационалните корпорации

2. Договор за международното търговско представителство

3. Правна защита на конкуренцията

4. Търговски аспекти на интелектуалната собственост

5. Договор за международна продажба

6. Същност и видове външноикономически договори за лизинг

7. Договор за международен превоз

8. Договор за морски превоз на товари

9. Външноикономически лицензионен договор

10. Външноикономически договор за франчайзинг

11. Правна закрила на инвестициите

12. Международен търговски арбитраж

13. Договор за промишлен обект

14. Правно положение на автомобилния превозвач

15. Хармонизиране на банковото законодателство с това на ЕС

16. Хармонизиране на българското право с правото на ЕС по отношение правната защита на конкуренцията

17. Правно положение на световната търговска организация


ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Доц. Веселка Павлова

1. Изследване на еластичността на вноса на стоки и услуги от валутния курс

2. Изследване на еластичността на износа на стоки и услуги от валутния курс

3. Изследване на еластичността на външнотърговския стокообмен от валутния курс

4. Изследване влиянието на факторите, под въздействието на които се формира обменът на стокообмена на Р.България през периода 1997-2007 г.

5. Изследване на динамиката и сезонността на вноса и износа по основни стокови групи за периода 2000-2006г.

6. Изследване на динамиката и сезонността на вноса и износа по основни направления групи за периода 2000-2006г.


ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Доц. Динко Динков

1. Югоизточна Европа в стратегията на разширение на Европейския съюз

2. Ефектът от присъединяването на България към Европейския съюз върху конкретни отрасли на националната икономика

3. Последици от присъединяването на България към Европейския съюз за позициите й в многостранни механизми за регулиране на МИО

4. Лисабонската стратегия на Европейския съюз като предизвикателство пред България

5. Отношенията на България с "новите съседи" на Европейския съюз

6. Централноевропейската зона за свободна търговия след петото решение на Европейския съюз

7. Интеграционните процеси в Европейския съюз като фактор за развитието на "нов регионализъм"

8. Интеграционните процеси и принципът на най-облагодетелстваната нация в МИО


ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Доц. Светослав Масларов

1. Валутно-курсовият режим в структурата на икономическата политика

2. Платежен баланс на България

3. Валутен и валутно-курсов режим в България

4. Световната банка в структурата на международната финансова система

5. Международният валутен фонд в структурата на световната финансова система

6. Финансов пазар и глобализация

7. Финансовият пазар в структурата на международната парична система

8. Европейски паричен съюз

9. Политика на световните финансови организации за намаляване на бедността

10. Политика на световните финансови организации за противодействие на финансовите кризи

11. Външно финансиране на България

12. Форми на плащане в международната търговия /на примера на практиката в конкретна компания или банка/

Свързани:

Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева iconПримерни теми за магистърски тези
Тематично направление – общо управление, стратегическо управление, екологичен мениджмънт
Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева iconМаркетинг (Проф. Лилия Каракашева)
Маркетинговите проучвания са система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните...
Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева iconИкономически университет – варна катедра маркетинг примерни формулировки на заглавия на магистърски тези
Предназначено за студенти-магистри от програмата Управление на продажбите и мърчандайзинг
Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева iconСписък на подадените за обсъждане теми на магистърски тези и научни ръководители
Интеграция на Румъния към евроатлантическите структури (1990 – 2011 г.): аспекти, проблеми, предизвикателства
Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева iconТеми за магистърски тези Магистърска програма "реклама и пр" първи раздел: реклама
Политиката и стратегия на Асоциацията на рекламните агенции в България в условия на присъединяване към ес
Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева iconСписък на подадените нови теми и научни ръководител на магистърски тези към м. 11. 2011 г
Геополитически измерения на руско-украинската газова криза от януари 2009 г в контекста на европейската енергийна сигурност
Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева iconСписък на подадените нови теми и научни ръководител на магистърски тези към м. 11. 2011 г
...
Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева iconСписък на подадените нови теми и научни ръководител на магистърски тези към м. 11. 2011 г
...
Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева icon10. 30 – 12. 00 Opening speeches Проф д-р Лилия Илиева
Проф д-р Иван Кочев Контаминацията на символичните значения в българския език
Примерни теми за магистърски тези проф д-р ик н. Лилия Каракашева iconПроблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи
Критичната маса и възможностите за стратегическо позициониране на банките (или друга финансова институция)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом