"пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад
Име"пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад
страница1/6
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pod-budeshte.bg/uploads/files/file_83.doc
  1   2   3   4   5   6

“ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ” АД
УТВЪРДЕН:


А.ШОТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДП Р А В И Л Н И К
ЗА


ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НАНА


“ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ ”


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


II. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА


III. УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНДА

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИV. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПЕНСИОННИ СХЕМИ


VI. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И РЕД ЗА НАБИРАНЕТО ИМ


VII. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ


VIII. ПРАВА НА ПОЛЗВАЩИТЕ ЛИЦА


IX. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ПАРТИДИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТИДИТЕ


X. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ФОНДА. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ФОНДА И ИЗЧИСЛЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ. (НОВО ЗАГЛАВИЕ)


XI. ТАКСИ И УДРЪЖКИ


XII. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ, ЕДНОКРАТНИТЕ ИЛИ РАЗСРОЧЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ


XIII. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАТРУПАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА


XIV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА


ХV. РЕД ЗА ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

XVI. ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНДXVII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА


XVIII. РЕЗЕРВИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ФОНДА


XIX. КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ


XX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ1.(Изм. Решение СД – 25.06.2007г.)Този Правилник урежда условията, реда и начините за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в “Доброволен пенсионен фонд - БЪДЕЩЕ”, учреден и управляван от “Пенсионно осигурително дружество - БЪДЕЩЕ” АД, наричано по-нататък “Дружеството”, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Христо Белчев” №3; с Лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване, издадена с Решение от Комисията за финансов надзор №283 – ПОД / 30.07.2003 г. и регистрирано с решение №1 от 08.08.2003г. на Софийски градски съд по фирмено дело № 8910 / 2003 г. с предмет на дейност извършване на допълнително пенсионно осигуряване


2.(1) (Изм. Решение СД – 25.06.2007г.) Дружеството учредява, управлява и представлява “Доброволен пенсионен фонд - БЪДЕЩЕ", наричан по-нататък “ФОНДА”.

(2) (Изм. Решение СД – 25.06.2007г.) Допълнителното пенсионно осигуряване в “Доброволен пенсионен фонд - БЪДЕЩЕ” е дейност по набиране на доброволни пенсионноосигурителни вноски и тяхното управление във ФОНДА за осъществяване на съответните плащания при придобиване на пенсионни права, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства, съгласно Част Втора, Дял Трети на Кодекса за социално осигуряване (КСО), актовете по прилагането му и този Правилник.

(3) ФОНДЪТ е самостоятелно юридическо лице по смисъла на КСО, създадено за неопределен срок, което се управлява и представлява от Дружеството при взаимоотношенията му с осигурените лица, държавните органи и всички трети лица.

(4) Дружеството управлява активите на ФОНДА с грижата на добър търговец и в интерес на осигурените лица, при спазване принципите на надеждност, ликвидност и диверсификация с цел получаване на стабилна доходност при минимален риск.

(5) ФОНДЪТ не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действията или дейността на Дружеството.

(6) Дружеството носи имуществена отговорност пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения относно управлението и представляването на ФОНДА.


  1. Цел на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във ФОНДА е създаване на възможност за целево спестяване, гарантиращо право на получаване от осигуреното лице на допълнителна лична пенсия - за старост или за инвалидност, наследствена пенсия – при смърт на осигуреното лице или на лице, което получава пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на суми на натрупаните средства по индивидуалната партида, еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер.
  1. Дейността на ФОНДА се осъществява при спазване на принципите на: доброволност на участието; юридическа самостоятелност на Дружеството и на ФОНДА; прозрачност, разделност и изключителност на дейността; разрешителен режим и държавно регулиране; задължителна периодична отчетност и разкриване на информация.5. По смисъла на този Правилник:

5.1. “Осигурено лице” или “Осигурен” е физическо лице, на чието име и в чиято сметка са внасяни или се внасят осигурителни вноски за допълнителна пенсия във ФОНДА, при условия и по ред, определени в Кодекса за социално осигуряване, този Правилник и осигурителния договор.

5.2. “Осигурител” е лицето, което сключва осигурителния договор и се задължава да плаща осигурителните вноски. Осигурителят може да бъде работодател – за своите работници или служители, органи – за лицата по чл.230 ал. 3 т.3 на КСО или друг осигурител, който прави вноски в полза на трети лица.

5.3. “Друг осигурител” е физическо или юридическо лице, което прави осигурителни вноски във ФОНДА в полза на физическо лице, с което не е в трудови или служебни правоотношения или с което няма сключен договор за възлагане на контрол или управление.

5.4. “Пенсионер” е физическо лицe, което получава лична или наследствена допълнителна пенсия от ФОНДА при условията на КСО и този Правилник.

5.5. “Допълнителна пенсия” е безсрочно или срочно месечно плащане от ФОНДА на пенсионер, на наследници на осигурено лице или на наследници на пенсионер.

5.6. “Ползващи лица” са лицата, посочени в осигурителния договор, които имат право на наследствена пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства/остатъка от партидата при смърт на осигуреното лице или на пенсионер.

5.7. “Пенсионна схема” е конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения и плащания, изчислени чрез статистически (актюерски) методи.

5.8. “Статистически (актюерски) методи” са съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от пенсионноосигурителното дружество.

Използваните статистически (актюерски) методи са описани в актюерските разчети на Дружеството.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

\"пенсионно осигурително дружество бъдеще\" ад iconДо "пенсионно осигурително дружество-бъдеще" ад
Подписаният/Подписаната
\"пенсионно осигурително дружество бъдеще\" ад iconДо "пенсионно осигурително дружество-бъдеще" ад
Подписаният/ Подписаната
\"пенсионно осигурително дружество бъдеще\" ад iconРазмер на събираните такси и удръжки от „пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад от членовете на „доброволен пенсионен фонд бъдеще"
...
\"пенсионно осигурително дружество бъдеще\" ад iconОсми Уикенд на hr екипите в България, организиран от JobTiger bg със съдействието на: Пенсионно Осигурително Дружество „Алианц България ад

\"пенсионно осигурително дружество бъдеще\" ад iconПенсионно осигурително
Желая, да изтегля средства, набрани по индивидуалната ми осигурителна партида ( иоп )
\"пенсионно осигурително дружество бъдеще\" ад iconПрофесионалнагимназияпоикономик а " алекоконстантинов " утвърдил: директор
Тема 1 Организационно-управленска структура на банка, застрахователно, осигурително дружество. – 6 часа
\"пенсионно осигурително дружество бъдеще\" ад iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
\"пенсионно осигурително дружество бъдеще\" ад icon3 Българско акционерно минно дружество "Бъдеще"
Българско акционерно дружество "Гранитоид" за електрически, индустриални и минни предприятия
\"пенсионно осигурително дружество бъдеще\" ад iconПравилник за организацията и дейността
Доброволен пенсионен фонд Алианц България” /наричан по-долу за краткост “Правилник”/ се прилага от “Пенсионноосигурително дружество...
\"пенсионно осигурително дружество бъдеще\" ад iconС този акт нашата организация фактически прекрати участието си в това акционерно дружество и в бъдеще името и дейността й не следва да се обвързват с него
Д. с този акт нашата организация фактически прекрати участието си в това акционерно дружество и в бъдеще името и дейността й не следва...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом