Закононарушения през месец юли 2010 г
ИмеЗакононарушения през месец юли 2010 г
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер61.72 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs0710.doc


Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ГЗ КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ГЗ КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и Гражданска защита.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


1. Имисии

От направените 7297 анализа на 1676 проби на атмосферен въздух за м.юли в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Анализирани са 157 проби въздух, от които:

за азотен диоксид 88 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серен диоксид 88 проби, всички в границите на средночасовата норма

бензен 13 проби,

за фини прахови частици 2,5 - 30 проби

за фини прахови частици 10 - 26 проби, от които 4 проби над ПДК ср. дн., като превишението е от 1.02 до 1.28 пъти


ДОАС Свищов

Анализирани са 775 проби въздух, от които:

за серен диоксид 742 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 741 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 689 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 609 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен оксид 744 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 744 проби, всички в границите на средночасовата норма , 15 превишения на ПДКср.дн. като превишението е от 1,06 до 1,90 пъти

фини прахови частици 10 - 31 проби, всички в границите на ср.дн. нормаАИС Г.Оряховица

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 704 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 705 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 706 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 706 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 – 31 проби, всички в границите на ср.дн. норма


2. Емисии – няма извършени контролни измервания на емисии в атмосферния въздух.


ІІ. Води


Община Велико Търново

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00079MS190 (р.Янтра, след гр.В.Търново, мост с.Самоводене) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00079MS200 (р. Янтра, след вливане на р. Белица – мост за гр.Дебелец) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN08211MS210 (р.Белица, преди вливане на р.Янтра) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN08211MS220 (р.Дряновска, преди вливане в р.Белица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Горна Оряховица

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04111MS050 (р.Росица, преди вливане в р.Янтра - с. Поликраище) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели

- Пункт BG1YN00059MS130 (р.Янтра при с.Драганово – след вливане на р.Лефеджа) –отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели


Община Габрово

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00917MS230 (р.Янтра след гр. Габрово – мост за гр.Севлиево) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN09221MS240 (р.Паничарка срещу КАТ гр.Габрово) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00999MS260 (р.Янтра при кв.’’Ябълка’’) – отговаря на нормите за I-ва категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт 8 (р.Дунав - гр.Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Eмисионен контрол

Свилоза АД гр.Свищов

Протокол от изпитване № 539/06.07.2010г. на проба отпадъчни води преди заустване в събирателна шахта № 5 и р.Дунав от ТП № II на колектор “БФВ-Север”. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по показатели:

1.Неразтворени вещества – 1.67 пъти над ИЕО

2.ХПК – 1.54 пъти над ИЕО

3. Активна реакция /рН/ - 11.03 при ИЕО от 6 до 9

Протокол от изпитване № 539/06.07.2010г. на проба отпадъчни води преди заустване в събирателна шахта № 5 и р. Дунав от ТП № II на колектор “БФВ-Север”. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по показател:

1.Неразтворени вещества – 1.67 пъти над ИЕО

2.ХПК – 1.54 пъти над ИЕО

3. Активна реакция /рН/ - 11.03 при ИЕО от 6 до 9

Протокол от изпитване № 540/06.07.2010г. на проба отпадъчни води преди заустване в събирателна шахта № 5 и р.Дунав от ТП № II на колектор “БФВ-Север”. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по показател:

1.Неразтворени вещества – 3.27 пъти над ИЕО

2.ХПК – 5.6 пъти над ИЕО

3. БПК5 – 1.92 пъти над ИЕО

Община Стражица


    1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN06413MS150 (р.Голяма при ХМС гр.Стражица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00651MS160 (р.Стара река мост след с.Кесарево) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00061MS140 (р.Лефеджа при с.Бреговица преди вливане в р.Янтра) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Севлиево

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04519MS060 (р.Росица след гр.Севлиево на шосеен мост София - Варна) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN43219MS090 (р.Мъгъра преди вливане в яз.”Ал.Стамболийски”) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN04521MS110 (р.Чопарата гр.Севлиево преди вливане в р.Росица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00441MS100 (р.Крапец, преди вливане в р.Росица, преди яз.”Ал.Стамболийски”) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт 359 (р.Янтра - с.Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Лясковец

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00621MS170 (р.Джулюнска мост на с.Джулюница) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Елена

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN06295MS180 (р.Веселина преди вливане в яз.”Йовковци”) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община гр.Павликени

2.Eмисионен контрол

“Бъдеще – Бутово” АД с.Бутово

Протокол от изпитване № 528/12.07.2010г. на проба отпадъчни води от смесен поток на “Бъдеще – Бутово” АД с.Бутово заустени в р.Ломя показва, че пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 69 / 2005 г. по всички показатели.


“МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква

Протокол от изпитване № 620/20.07.2010г. на проба отпадъчни води след ПСОВ на Предприятие за преработка на сурово млека на “МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква показва, че пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно разрешително за заустване № 13740005 / 2008 г. по всички показатели.


Градска канализация гр.Павликени

Протокол от изпитване № 621/21.07.2010г. на проба отпадъчни води от заустване № 1 на гр.канализация гр.Павликени показва, че пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Наредба № 7 / 1986г. по всички показатели.

Протокол от изпитване № 621/21.07.2010г. на проба отпадъчни води от заустване № 1 на гр.канализация гр.Павликени. показва, че пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Наредба № 7 / 1986г. по всички показатели.

Протокол от изпитване № 623/21.07.2010г. на проба отпадъчни води от заустване № 3 на гр.канализация гр.Павликени показва, че пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Наредба № 7 / 1986г. по всички показатели.


Директор:

Инж. Елена Григорова


Свързани:

Закононарушения през месец юли 2010 г iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Закононарушения през месец юли 2010 г iconЗакононарушения през месец декември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември...
Закононарушения през месец юли 2010 г iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Закононарушения през месец юли 2010 г iconЗакононарушения през месец ноември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец ноември...
Закононарушения през месец юли 2010 г iconЗакононарушения през месец април 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2010 г в района на риосв...
Закононарушения през месец юли 2010 г iconЗакононарушения през месец юни 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2010 г в района на риосв велико...
Закононарушения през месец юли 2010 г iconЗакононарушения през месец март 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2010 г в района на риосв велико...
Закононарушения през месец юли 2010 г iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец юли 2010 г iconЗакононарушения през месец септември 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември...
Закононарушения през месец юли 2010 г iconЗакононарушения през месец юни 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом