Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
ИмеПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер114.25 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/programa_chitalista_2012.doc
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО


ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в община Елхово предложения за дейността им през 2012год.

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината, региона и страната.

Народните читалища са основен фактор в развитие на местната култура в частност и като цяло на българската култура. Все повече се очертават не само като културни центрове, но и като такива на гражданското общество. Тяхната основна дейност, като традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, е да осъществява културен живот и приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата. Да работят за запазване на обичаите и традициите на българския народ и утвърждаване на националното самосъзнание. Да организират инициативи като: фестивали, събори, тържества и други на местно, регионално или национално ниво.


АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ


На територията на община Елхово съдебно регистрирани са 11 народни читалища, 1 градско и 10 в селата и всички са регистрирани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.

Държавната субсидия от 132 832лв. е на база 23 щатни бройки, която читалищата изразходват за заплати, осигуровки и разходи за ел.енергия. Общинската субсидия се изразходва за закупуване на книги за библиотеките и за художествена самодейност.Субсидиите за читалищата се разпределят при строго спазване на Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата”.

В Община Елхово има 1392 бр. читалищни членове:

НЧ гр.Елхово-860 бр.

НЧ с.Гранитово-50 бр.

НЧ с.Бояново- 81 бр.

НЧ с.Пчела- 40 бр.

НЧ с.Маломирово-51 бр.

НЧ с.Лесово - 54 бр.

НЧ с.Раздел – 51 бр.

НЧ с.Изгрев – 52 бр.

НЧ с.Кирилово – 50 бр.

НЧ с.Мелница- 50 бр.

НЧ с.Малък Манастир-53 бр.

В читалищата работят активно 41 художествени колектива, два клуба (по изобразително изкувство и фото клуб) и школа по дърворезба.


ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Основна цел на настоящата програма е утвърждаването на читалищата в община Елхово като културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции. • Подцели:
  1. Уреждане и подържане на библиотеките, читалните, създаване и подържане на електронна информационна мрежа и осигуряване достъп на населението до информация.

  2. Развиване и подпомагане на самодейното художествено творчество, запазване на традициите на нашия роден край.

  3. Организиране и подържане на традиционните форми на културна дейност и осигуряване на приемствеността им към следващите поколения.

  4. Опазване, подържане и обогатяване на съществуващата материална база.

  5. Подобряване на финансовото състояние на читалищата чрез: осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на средства за активно учстие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали; реализиране на допълнителни приходи от: членски внос, проекти и програми, дарения и спонсорства, наеми.ДЕЙНОСТИ


1.Подържане и обогатяване на библиотечната дейност в читалищните библиотеки.


1.1.Да осигуряват библиотечно – информационно обслужване на гражданите от съответните населени места.

- Системно комплектуване и организация на библиотечния фонд за бързо и качествено обслужване на читателите;

- Закупуване на нова литература, периодични издания и ежедневници;

- Организиране на индивидуална и културно – масова дейност с различни целеви групи /деца, ученици, земеделски стопани, граждани и др./;

- Обогатяване знанията на работещите в читалищните библиотеки, чрез участие в организираните обучения по библиотечен менижмънт и предоставяне на нови услуги в библиотеките;

- Извършване на краеведска дейност.

1.2.Подобряване на условията в читалищните библиотеки с цел увеличаване броя на читателите.

- Да се оборудват и обзаведат читалните за осигуряване на достатъчно места и удобство за читателите;

- Осигуряване на подходящо осветление и отопление в читалищните библиотеки;

- Осигуряване на достъп до интернет на читателите.

1.3.Организиране на кътове и изложби, посветени на годишнини свързани с исторически дати и личности.


2.Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество.

2.1.Читалищата да организират системно провеждане на репетиции със самодейните състави за усъвършенстване на тяхната подготовка и поддържане на репертоарите. Да се търси професионална помощ и съдействие при постановките на различните жанрове;

2.2.Участие на читалищните състави в общински, регионални, национални и др. културни прояви.


Читалищата в община Елхово подържат следните самодейни състави, кръжоци и др. форми на художествена самодейност:

1.Народно читалище „Развитие-1893год.” гр.Елхово- театрален състав; хор за обработен фолклор; група за стариградски песни; група за автентичен фолклор; танцова формация „Метеор”; танцов състав за народни танци; фото-клуб; клуб по изобразително изкувство; ГАИ „Пумпалчета”; коледарска група; клас народни инструменти; школа по дърворезба; оркестър за народна музика.

2.Народно читалище „Кирил и Методий-1962г.” с.Мелница- кукерска група, лазарска група; коледарска група.

3.Народно читалище „Възраждане-1930” с.Изгрев – детска и младежка коледарска група; лазарска група; група за автентичен фолклор; самодеен състав за народни обичаи.

4.Народно читалище „Съгласие-1928” с.Гранитово- женска певческа група; детска лазарска група; младежка кукерска група; коледарска група.

5.Народно читалище „Съгласие-1930” с.Кирилово- колективи за изворен фолклор: обичаи-„Пеперуда”, „Лазарки”, „Коледари”, вокална група и идивидуални изпълнители на народни песни.

6.Народно читалище „Светлина-1926г.” с.Бояново- младежка коледарска група; кукерска група; смесена фолклорна певческа група.

7.Народно читалище „Паисий Хилендарски -1936” с.Малък Манастир- лазарска група; коледарска група;

8.Народно читалище „Г.С.Раковски-1922” с.Раздел- женска певческа група; детска лазарска група; детска коледарска група.

9.Народно читалище” Христо Ботев 1935” с.Пчела- коледарска група; група за автентичен фолклор.

10.Народно читалище ”Христо Ботев-1928” с.Лесово- коледарска група; лазарска група; кукерска група.

11.Народно читалище „Пробуда 1926” с.Маломирово-битова инструментална група; битова певческа група; ромска певческа група; кукерска група; коледарска група.


ГОДИШНА ПРОГРАМА

на културните дейности на читалищата от община Елхово за 2012г


Месец ЯНУАРИ


мероприятие

читалище

Сурвакари”

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Раздел

Бабинден”- ден на родилната помощ

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Бояново, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Раздел, НЧ с.Пчела, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово

Участие в XX Юбилеен международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” в гр.Перник

НЧ с.Бояново, НЧ с.ГранитовоМесец ФЕВРУАРИ


мероприятие

читалище

Кукеров ден”

НЧ с.Бояново, НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово

Трифон Зарезан”


НЧ гр.Елхово, НЧ с.Бояново, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Раздел, НЧ с.Пчела

Карнавал на виното в село Веселиново

НЧ с.Гранитово

Годишнина от обесването на Васил Левски- Изготвяне на тематична изложба в библиотеката”

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.М.Манастир

Маскараден фестивал” гр.Стара Загора

НЧ с.ГранитовоМесец МАРТмероприятие

читалище

Ден на любителското художествено творчество

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Кирилово, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Раздел, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово

Баба Марта- празник на мартеницата

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Бояново, НЧ с.Лесово

3 март – Националният празник на Република България

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Кирилово, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово

Шах турнир с ученици по случай празника на Република България

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев

Участие в маскараден фестивал „Кукерландия” в гр.Ямбол -4, 5 и 6 март 2011

НЧ с.Бояново, НЧ с.Гранитово

Общински кукерски празник с.Бояново

НЧ с.Бояново, НЧ с.Гранитово

8 март – Международен ден на жената

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Бояново, НЧ с.Кирилово, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Раздел, НЧ с.Пчела, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово

Организиране на конни състезания по случай Тодоровден -12.03.2012

НЧ с.Пчела

Празник на град Елхово

НЧ гр.Елхово

Първа пролет

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Раздел


Месец АПРИЛ


мероприятие

читалище

Отпразнуване на „Цветница” с лазарски песни и хора

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Кирилово, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Лесово

Възкресение Христово – Великден, конкурс за Великденско яйце

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Раздел

Маратон на четенето”, национална библиотечна седмица

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Мелница, НЧ с.Бояново, НЧ с.Кирилово, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Пчела, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово

20.04.-205 год от рождението на Ханс Кристиян Андерсен – литературна беседа

НЧ с.Изгрев


Месец МАЙ


мероприятие

читалище

Празник на селото

НЧ с.Изгрев, НЧ с.Мелница, НЧ с.Бояново, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Пчела, НЧ с.Лесово

Ден на Европа

НЧ гр.Елхово

Участие в празниците посветени на гр.Тополовград

НЧ гр.Елхово

24 май – Ден на славянската писменост и култура

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Мелница, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Кирилово, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Раздел, НЧ с.Пчела, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово

Участие в старопланински събор „Балкан фолк” в гр.В.Търново

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Кирилово

Участие в събор „Китна Тракия пее и танцува”в гр.Хасково

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Бояново

Участие в театрален фестивал гр.Тополовград

НЧ гр.ЕлховоМесец ЮНИ


мероприятие

читалище

1 юни – Ден на детето

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Раздел, НЧ с.Пчела, НЧ с.Лесово

2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

НЧ гр.Елхово

Участие във фестивала „Върбова свирка” гр.Болярово

НЧ гр.Елхово

Участие във фестивал „Славееви нощи” гр.Айтос

НЧ гр.Елхово

Участие във фестивала „Непресъхващ извор” с.Странджа

НЧ гр.Елхово

Театрален фестивал на любителските театри „КАВАРНА 2012”


НЧ гр.ЕлховоМесец ЮЛИ


мероприятие

читалище

Участие в европейски шампионат по фолклор „ Евро фолк” 2012 в гр.Несебър

НЧ с.Бояново, НЧ с.КириловоМесец АВГУСТ

мероприятие

читалище

Участие в събор „Богородична стъпка” –Старозагорски минерални бани

НЧ с.КириловоМесец СЕПТЕМВРИ


мероприятие

читалище

Празник на селото

НЧ с.Гранитово, НЧ с.Кирилово, НЧ с.Раздел

Участие във фестивал „Евро фолк” гр.Приморско

НЧ с.Маломирово, НЧ с.Пчела, НЧ с.Гранитово

Празник на традиционната тракийска баница „Баница вита, два пъти превита” в гр.Елхово

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Бояново, НЧ с.Кирилово, НЧ с.Мелница, НЧ с.Лесово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Маломирово, НЧ с.Раздел, НЧ с.Пчела

Изготвяне на тематична изложба в библиотеката по случай националните празници на Република България-6 септември и 22 септември

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Мелница, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Раздел

Участие във фолклорния фестивал „Македония фолк” в гр. Благоевград

НЧ с.КириловоМесец ОКТОМВРИ


мероприятие

читалище

Честване на Деня на възрастните

НЧ гр.Елхово

Участие в национален събор „Петрова нива” гр.Малко Търново

НЧ гр.ЕлховоМесец НОЕМВРИ


мероприятие

читалище

Ден на народните будители

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Мелница, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.РазделМесец ДЕКЕМВРИ


мероприятие

читалище

Коледни и новогодишни празници- опганизиране на коледарски групи, които да обходят домовете на гражданите

НЧ гр.Елхово, НЧ с.Изгрев, НЧ с.Гранитово, НЧ с.Бояново, НЧ с.М.Манастир, НЧ с.Раздел, НЧ с.Пчела, НЧ с.Лесово, НЧ с.Маломирово

Коледен концерт от самодейци

НЧ гр.Елхово, НЧ с.ИзгревГореизложената обобщена програма е изготвена въз основа на разработените насоки, задачи и цели за развитие през 2012 г. от всяко читалище на територията на община Елхово.

Насоките и плана за културните дейности през 2012г. са приети на редовно заседание на Настоятелствата на народните читалища и се намират за сведение в община Елхово.


Свързани:

Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Попово се създава в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово iconОтчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Елхово, разработена в изпълнение на чл. 26а(2) от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово iconІ. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища
Приоритетите над който ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на читалищата през изминалата...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община пещера
Община Пещера за 2012 година се създава в изпълнение на чл. 26а,(2) от Закона за народните читалища, възоснова на направените от...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия №
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия
Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово iconПрограм а
За развитие на читалищната дейност на територията на община брезник през 2012 год
Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово iconБщински съвет враца
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2012 година и в изпълнение чл. 26а от Закона за...
Програма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна 2012 г. Нч„Пенчо Славейков 1871

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом