Информатика курсова задача
ИмеИнформатика курсова задача
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер64.62 Kb.
ТипЗадача
източникhttp://anitaangelova.files.wordpress.com/2012/05/d0b8d0bdd184d0bed180d0bcd0b0d182d0b8d0bad0b0.do

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВОИНФОРМАТИКА


Курсова задача

Задание 8

Създаване на база данни с MS Access


от Анита Ангелова

Фак. № 111110943

Гергана Атанасова

Фак. № 111110944

Поток 177

Група 1715


1.Анализ на програмата


За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме MS Access. При разрешаването на определен проблем е полезно да създадем добре проектирана база данни, поддържаща конретна и структурирана информацията.


Проблемът, който трябва да разрешим е свързан с резултатите от текущия контрол на студентите в един университет.За целта създаваме база от данни, съдържаща информациая за студентите и техните факултетни номера,име и групи, учебните дисциплини върху те полагат изпит, както и резултатите от текущия контрол на студентите. Тази база от данни наричаме Оценки . Нейната функция е да улесни и опрости достъпа до информация за съответния факултет, група и др., като нагледно се представи чрез отчети и командни бутони.


2.Oписание на базата от данни

Стартираме MS Access и в полето File Name записваме файла с името Ocenki (Текущи оценки) в избрана от нас папка с командата Create.

Създаваме таблица Groups (Групи), която съдържа следните две полета: CodeGroup и NameSpec, съответно за номер на група и наименование на специалност.

Втората таблица е с името Students (Студенти) с три полета: FakNo, NameFam и CodeGroup, съответно за факултетен номер, име и фамилия и номер на група.

Създаваме още две таблици-първата с име VidTO (Видове текущи оценки) и две полета: CodeTO шифър на вид текуща оценка и NameTO за наименование на вид текуща оценка; за втората таблица- TO (Получени текущи оценки), съдържаща четири полета:CodeTO (шифър на вид текуща оценка), FakNo (факултетен номер), IDate (дата на получаване на текущата оценка) и Ocenka (получена оценк). В колона Тип за всяко поле се посочва тип данни, в нашата задача се използват три типа-Number, Text и Date, ако данните, които въвеждаме са съответно число, някакъв текст или дата.


Дефинирането на колоните за избор (lookup colomns) става в изгледа Desqn View : избираме таблица и поле и от колона Тип (Data Type) от падащото меню избираме типа Lookup Wizard. В новопоявилия се прозорец следваме


стъпките като на съответните места посочваме избраните от нас данни от полето, подредбата на данните в списъка, възходящ или низходящ ред, след което завършваме с Finish.


Следва да определим първичните ключове- при таблица Groups (Групи) първичният ключ е на поле CodeGroup , при таблица Students (Студенти)


първичният ключ е на поле FakNo, при таблица VidTO (Видове текущи оценки) първичният ключ е на поле CodeTO , при таблица TO (Получени текущи оценки) имаме два първични ключа- на полета CodeTO и FakNo. За разлика от другите полета , тук маркираме две от избраните полета и избираме команда Primary Key, с което вече имаме два първични ключа в една таблица.

Създаваме три връзки- първата с таблици VidTO и Groups по поле CodeTO и CodeGroup, втората с таблици Groups и TO с поле CodeGroup и CodeTO, третата връзка с таблици TO и Students по поле CodeTO и FakNo.


От изгледа Datasheet View за всяка от таблиците изпълняваме следващата задача. Това става като се попълва всяко поле с исканата от нас информация - в нашата задача се въвеждат данни за 2 групи, 3 студенти и 3 вида текущи оценки, като студентите са получили съответно 1,2 и 3 текущи оценки.


3. Описание на входни форми

В настоящата задача трябва да се създадат два вида форми-самостоятелна форма за обновяване на таблиците Групи и Студенти; и форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Видове текущи оценки и Получени текущи оценки.


- самостоятелна форма за обновяване на таблиците Групи и Студенти

Oтваряме избраната от нас таблица. От полето на Access-Create намираме опция More Forms-Split Form . Tака създадохме самостоятелни форма за обновяване на таблица Групи. Запазваме формата под името Groups с команда Save. Новосъздадената форма се отваря от изгледа Form View, където данните могат да се редактират по следния начин: от лентата Record въвеждаме новите данни с натискане на бутон New (blank) Record. По аналогичен начин създаваме самостоятелна форма за таблица Студенти.


- форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Видове текущи оценки и Получени текущи оценки

От полето на Access-Create избираме опция Form Wizard. В полето Table/Queries избираме таблицата, от която ще вземем данни за главната част на формата ни. Прехвърляме необходимите полета, след което се връщаме на поле Table/Queries и избираме втората таблица, от която ще вземем данни за подформата. Внимаваме да няма еднакви полета. На следващата стъпка посочваме вида, който искаме да ни изглежда завършената


форма, т.е. тук избираме коя да е главната форма и коя подформата.Създадените самостоятелни форми имат за цел обновяване на таблиците Групи и Студенти. Другата форма с подформа обновява таблиците Видове текущи оценки и Получени текущи оценки.


  1. Описание на създадените отчети


Нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни можем да представим като създадем отчет. В него въвеждаме необходимата информация от избрани от нас полета на таблиците, което правим в процеса на създаване на отчета. В нашата задача ще създадем два отчета - отчет, предоставящ списък на студентите, който съдържа техните факултетен номера, име и номер на групата и отчет, предоставящ среден успех от текущия контрол по студенти.


- отчет, предоставящ списък на студентите, който съдържа техните факултетен номер, име и номер на група

За целта си отваряме избраната от нас таблица (в случая това е таблица Students) и от полето на Access-Create избираме опция Report Wizard. В поле Table/Queries избираме таблица Students с трите избрани от нас полета. Прехвърляме данните и избираме два пъти Next. След това избираме кое от полетата да е на първо място, както и реда, в който ще се появи - възходящ или низходящ. С бутона Finish отчетът вече е създаден. Данните от отчета могат да се използват от изгледа Report View.


Този отчет представлява нагледен списък на студентите, който съдържа техните факултетен номер, име и номер на група.


- отчет, предоставящ среден успех от текущия контрол по студенти

Отваряме таблица TO и от полето на Access-Create избираме опция Report Wizard. В поле Table/Queries избираме таблица TO с избраните от нас полета. В следващата стъпка посочваме по какво да групираме отчета (в нашия случай CodeTO)и избираме Next. В полето Summary Options на критерий Stst:Sum, след което OK. Завършваме с Finish. Данните от отчета могат да се използват от изгледа Report View.


Този отчет представя среден успех от текущия контрол по студенти.


5.Описание на главната форма


Главната форма е набор от бутони, които изпълняват функции-


отваряне, затваряне, редактиране на отчети, форми, формуляри и др. В нашата задача създаваме форма с име Start, чиито командни бутони ще отварят създадените до момента потребителски форми и отчети.


След стартиране на MS Access от менюто Create избираме опция Form Design. От новопоявилото се меню с различни видове бутони избираме четвъртия тип, представляващ три Х едно до друго. На формата по-долу очертаваме бутона, при което се появява диалогов прозорец. В полето Categories избираме Form Operations или Report Operations, в зависимост дали бутона ще отваря форма или отчет. В полето Actions избираме какво да се случва при натискане на бутона. След това посочваме с кой отчет/форма ще работим, като внимаваме в името да не се съдържа Subform. Избираме какво да се появи на бутончето - картинка или надпис и завършваме с Finish. По аналогичен начин създаваме за всички останали.


Създадената форма, съдържа бутони, които отварят четири форми: Groups, Students, To Subform, VidTO и още два отчета: Report1, Report2.

Свързани:

Информатика курсова задача iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и...
Информатика курсова задача iconТест Информатика 2012 Отворете празен файл в Ексел. Направете 5 различни страници и ги наименувайте Задача 1, Задача 2, Задача 3, Задача 4, Задача 5 Първа задача
На първата страница – направете таблица със следните редове и колони. В тази таблица ще сложите автоматична информация от другите...
Информатика курсова задача iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране на ремонтните дейности...
Информатика курсова задача iconКурсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390
За да решим дадената ни задача използваме програмата mc access. За тази цел ние трябва да създадем база от данни, съдържащи информация...
Информатика курсова задача iconКурсова работа по информатика
За да решим определена приложна задача, каквато е настоящата като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел...
Информатика курсова задача iconСу „Св. Климент Охридски Факултет по математика и информатика София Курсова работа
Системата трябва да поддържа списък със задачите и броя часове, които всеки служител е работил по съответна задача. Всеки служител...
Информатика курсова задача iconКурсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access
За да решим определена приложна задача, каквато е и настоящата трябва да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел нейното...
Информатика курсова задача iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Информатика курсова задача iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Информатика курсова задача iconЗадача №1 Задача №2 Задача №3 Задача №4 Задача №5 Апелляция Кочегаров Сергей Сергеевич моу «Гимназия»
Члены жюри: Волокитина Т. И., Виниченко В. Д., Сурков С. В., Белова Н. Н., Воронова Н. И., Черняева И. В
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом