Регламент (ЕС) № / на комисията
ИмеРегламент (ЕС) № / на комисията
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер247.83 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО1, и по-специално член 5, параграф 1, букви а) и д), член 11, параграф 3 и член 12, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

  1. С Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни2 се установява списък на Съюза с мономери, други изходни вещества и добавки, които могат да бъдат използвани при производството на материали и предмети от пластмаси. Неотдавна Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) даде благоприятна научна оценка за допълнителни вещества, които понастоящем следва да бъдат добавени към съществуващия списък.

  2. За някои други вещества вече установените на равнището на ЕС ограничения и/или спецификации следва да бъдат изменени въз основа на нова благоприятна научна оценка от Органа.

  3. Ограниченията и спецификациите за употребата на веществото с № 239 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни, и с наименование 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин („меламин“) следва да бъдат изменени вследствие на научното становище, публикувано от Органа на 13 април 2010 г. В становището относно това вещество се определя приемлива дневна доза (ПДД) от 0,2 mg/kg телесно тегло. В становището си Органът също така достигна до заключението, че експозицията при деца, дължаща се на миграция от материали, които влизат в контакт с храни, би била от порядъка на ПДД. Като се имат предвид ПДД и експозицията от всички други източници, границата на миграция за веществото с № 239 следва да бъде намалена. Предложената граница на миграция от 2,5 mg/kg храна е в съответствие с позволеното максимално ниво на замърсеност на храни с меламин, определено в Регламент (ЕО) № 1135/2009 на Комисията от 25 ноември 2009 г. за налагане на специални условия по отношение на вноса на някои продукти с произход или изпратени от Китай и за отмяна на Решение 2008/798/ЕО на Комисията3.

  4. Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 следва да бъде съответно изменено.

  5. Съгласно таблица 1 от приложение І към Регламент (ЕС) № 10/2011 за веществото с № 438 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни, и с наименование бис(2,6-диизопропилфенил) карбодиимид е разрешена употреба като добавка в пластмаси. Органът подложи на повторна оценка безопасността на разрешеното вещество. В даденото от Органа становище4 се пояснява, че веществото следва да се употребява като мономер, а не като добавка в пластмаси. Поради това е целесъобразно в приложение І начинът на употреба да се поправи и референтният номер съответно да се актуализира.

  6. В таблица 1 от приложение І към Регламент (ЕС) № 10/2011 за веществото с № 376 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни, и с наименование N-метилпиролидон е разрешена употреба като добавка в пластмаси, без да е установена граница на специфична миграция. В даденото от Органа становище5 е установена ПДД от 1 mg/kg телесно тегло, която води до ГСМ от 60 mg/kg храна. Тази граница съвпада с границата на специфична миграция по подразбиране, установена в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 10/2011, но ако ГСМ от 60 mg/kg е резултат от токсикологичен праг, какъвто е ПДД, тя следва да бъде специално посочена в приложение І.

  7. В таблица 1 от приложение І към Регламент (ЕС) № 10/2011 за веществото с № 797 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни, и с наименование полиестер на адипиновата киселина с 1,3-бутандиол, 1,2-пропандиол и 2-етил-1-хексанол е разрешена употреба като добавка в пластмаси и то е влючено в списъка с CAS № 0007328-26-5. Съгласно даденото от Органа становище6 този CAS № следва да се чете като 0073018-26-5. Поради това е необходимо CAS № за посоченото вещество в приложение І да бъде поправен.

  8. За да се ограничи административната тежест за стопанските субекти, следва да се даде възможност материалите и предметите от пластмаси, които са пуснати на пазара законосъобразно въз основа на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 10/2011, и които не са в съответствие с настоящия регламент, да могат да бъдат пускани на пазара до 1 януари 2013 г. За тях следва да се позволи да останат на пазара до изчерпване на складовите наличности.

  9. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Материалите и предметите от пластмаси, които са пуснати на пазара законосъобразно преди 1 януари 2012 г. и които не са в съответствие с настоящия регламент, може да продължат да бъдат предлагани на пазара до 1 януари 2013 г. Тези материали и предмети от пластмаси може да останат на пазара до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 се изменя, както следва:

1) В таблица 1 по пореден номер на № на веществото от материала, предназначен за контакт с храни, се вмъкват следните редове:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

на веществото от материала, предназначен за контакт с храни

Реф. №

CAS №

Наименование на веществото

Употреба като добавка или спомагателно вещество при производството на полимери
(да/не)


Употреба като мономер или друго изходно вещество, или макромолекула, получена чрез бактериална ферментация
(да/не)


Приложим ФРМ (да/не)

ГСМ [mg/kg]

(О)ГСМ [mg/kg]
(№ на групово ограничение)


Ограничения и спецификации

Бележки относно проверката на съответствието

855

40560 

 

(бутадиен, стирен, метил метакрилат) съполимер, кръстосано свързан с 1,3-бутандиол диметакрилат

да

не

не

 
Да се използва само в твърд поли(винилхлорид) (PVC) в максимално количество от 12 % при стайна или по-ниска температура.
856

40563 

 

(бутадиен, стирен, метил метакрилат, бутил акрилат) съполимер, кръстосано свързан с дивинилбензен или 1,3-бутандиол диметакрилат

да

не

не

 
Да се използва само в твърд поли(винилхлорид) (PVC) в максимално количество от 12 % при стайна или по-ниска температура.
857

66765 

0037953-21-2

(метил метакрилат, бутил акрилат, стирен, глицидил метакрилат) съполимер

да

не

не

 
Да се използва само в твърд поли(винилхлорид) (PVC) в максимално количество от 2 % при стайна или по-ниска температура.
863

15260 

0000646-25-3

1,10-декандиамин

не

да

не

0,05
Да се използва само като съмономер при производството на предмети от полиамид за многократна употреба в контакт с храни на водна основа, киселинни и млечни храни при стайна температура или за краткотраен контакт при температура до 150 °C.
873

93460 

 

титаниев диоксид, встъпил в реакция с октилтриетоксисилан

да

не

не

 
Продукт от реакцията на титанов диоксид с до 2 тегл. % вещество за повърхностна обработка октилтриетоксисилан, обработен при високи температури.
894

93360 

0016545-54-3

дитетрадецилов естер на тиодипропионовата киселина

да

не

не

 

(14)

 
895

47060 

0171090-93-0

естери с C13-C15 разклонени и линейни алкохоли на 3-(3,5-ди-терт-бутил-4-хидроксифенил)пропановата киселина

да

не

не

0,05
Да се използва само в полиолефини в контакт с храни, различни от мазни/високоалкохолни и млечни продукти.
896

71958

0958445-44-8

амониева сол на 3H-перфлуоро-3-[(3-метокси-пропокси)пропановата киселина]

да

не

неДа се използва само при полимеризацията на флуорните полимери, когато:

- се обработват при температури над 280 °C в продължение на най-малко 10 минути

- се обработват при температури над 190 °C до 30 тегл. % за употреба в смеси с полиоксиметиленови полимери и са предназначени за предмети за многократна употреба.
923

39150 

0000120-40-1

N,N-бис(2-хидроксиетил)додеканамид

да

не

не

5
Остатъчното количество на диетаноламин в пластмаси като примес и продукт от разпада на веществото трябва да не води до миграция на диетаноламин, по-висока от 0,3 mg/kg храна.

(18)

924

94987 

 

триметилолпропан, триестери и диестери, смесени с n-октанова и n-деканова киселина

да

не

не

0,05
Само за използване в PET в контакт с всички видове храни, различни от мазни, високоалкохолни и млечни продукти.
926

71955

0908020-52-0

амониева сол на перфлуоро[(2-етилокси-етокси)оцетна киселина]

да

не

неДа се използва само при полимеризацията на флуорните полимери, които се обработват при температури над 300 °С в продължение на най-малко 10 минути.
971

25885 

0002459-10-1

триметил тримелитат

не

да

не

 
Да се използва само като съмономер до 0,35 тегл. % при производството на модифицирани полиестери, предназначени за използване в контакт с храни на водна основа и сухи храни, несъдържащи свободни мазнини на повърхността.

(17)

972

45197 

0012158-74-6

меден хидрооксид фосфат

да

не

не

 
 
973

22931 

0019430-93-4

(перфлуоробутил)етилен

не

да

не

 
Да се използва само като съмономер до 0,1 тегл. % при полимеризацията на флуорните полимери, синтеровани при високи температури.
974

74050

939402-02-5

фосфориста киселина, смес на 2,4-бис(1,1-диметилпропил)фенил и 4-(1,1- диметилпропил)фенил триестери

да

не

да

5
ГСМ, изразена като сумата от фосфитната и фосфатната форма на веществото и на продукта от хидролизата 4-трет-амилфенол.

Миграцията от продукта от хидролизата 2,4-ди-трет-амилфенол не трябва да надвишава 0,05 mg/kg.


2) В таблица 1 съдържанието на колони (2), (5), (6) и (10) за посоченото по-долу вещество се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

на веществото от материала, предназначен за контакт с храни

Реф. №

CAS №

Наименование на веществото

Употреба като добавка или спомагателно вещество при производството на полимери
(да/не)


Употреба като мономер или друго изходно вещество, или макромолекула, получена чрез бактериална ферментация
(да/не)


Приложим ФРМ (да/не)

ГСМ [mg/kg]

(О)ГСМ [mg/kg]
(№ на групово ограничение)


Ограничения и спецификации

Бележки относно проверката на съответствието

438

13303 

0002162-74-5

бис(2,6-диизопропилфенил) карбодиимид

не

да

не

0,05
Изразено като сумата от бис(2,6-диизопропилфенил) карбодиимид и неговия продукт от хидролизата 2,6-диизопропиланилин.


3) В таблица 1 съдържанието на колона (3) за посоченото по-долу вещество се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

на веществото от материала, предназначен за контакт с храни

Реф. №

CAS №

Наименование на веществото

Употреба като добавка или спомагателно вещество при производството на полимери
(да/не)


Употреба като мономер или друго изходно вещество, или макромолекула, получена чрез бактериална ферментация
(да/не)


Приложим ФРМ (да/не)

ГСМ [mg/kg]

(О)ГСМ [mg/kg]
(№ на групово ограничение)


Ограничения и спецификации

Бележки относно проверката на съответствието

797

76807

0073018-26-5

полиестер на адипиновата киселина с 1,3-бутандиол, 1,2-пропандиол и 2-етил-1-хексанол

да

не

да
(31)
(32)

4) В таблица 1 съдържанието на колона (8) за посочените по-долу вещества се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

на веществото от материала, предназначен за контакт с храни

Реф. №

CAS №

Наименование на веществото

Употреба като добавка или спомагателно вещество при производството на полимери
(да/не)


Употреба като мономер или друго изходно вещество, или макромолекула, получена чрез бактериална ферментация
(да/не)


Приложим ФРМ (да/не)

ГСМ [mg/kg]

(О)ГСМ [mg/kg]
(№ на групово ограничение)


Ограничения и спецификации

Бележки относно проверката на съответствието

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-триамино-1,3,5-триазин

да

да

не

2,5


25420 

93720 

376

66905 

0000872-50-4

N-метилпиролидон

да

не

не

60
 


5) В таблица 1 съдържанието на колони (8) и (10) за посоченото по-долу вещество се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

на веществото от материала, предназначен за контакт с храни

Реф. №

CAS №

Наименование на веществото

Употреба като добавка или спомагателно вещество при производството на полимери
(да/не)


Употреба като мономер или друго изходно вещество, или макромолекула, получена чрез бактериална ферментация
(да/не)


Приложим ФРМ (да/не)

ГСМ [mg/kg]

(О)ГСМ [mg/kg]
(№ на групово ограничение)


Ограничения и спецификации

Бележки относно проверката на съответствието

452

38885 

0002725-22-6

2,4-бис(2,4-диметилфенил)-6-(2-хидрокси-4-ен-октилоксифенил)-1,3,5- триазин

да

не

не

5
 


6) В таблица 1 съдържанието на колона (10) за посочените по-долу вещества се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

на веществото от материала, предназначен за контакт с храни

Реф. №

CAS №

Наименование на веществото

Употреба като добавка или спомагателно вещество при производството на полимери
(да/не)


Употреба като мономер или друго изходно вещество, или макромолекула, получена чрез бактериална ферментация
(да/не)


Приложим ФРМ (да/не)

ГСМ [mg/kg]

(О)ГСМ [mg/kg]
(№ на групово ограничение)


Ограничения и спецификации

Бележки относно проверката на съответствието

794

18117 

0000079-14-1

гликолова киселина

не

да

не

 
Да се използва само при производството на полигликолова киселина (PGA) за i) непряк контакт с храни посредством полиестери като полиетилен терефталат (PET) или полимлечна киселина (PLA) и ii) пряк контакт с храни на смес от PGA до 3 тегл. % в PET или PLA
812

80350 

0124578-12-7

поли(12-хидроксистеаринова киселина)-полиетиленимин съполимер

да

не

не

 
Да се използва само в пластмаси до 0,1 тегл. %.

Получен при реакцията на поли(12-хидроксистеаринова киселина) с полиетиленимин.


7) В таблица 1 съдържанието на колони (10) и (11) за посоченото по-долу вещество се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

на веществото от материала, предназначен за контакт с храни

Реф. №

CAS №

Наименование на веществото

Употреба като добавка или спомагателно вещество при производството на полимери
(да/не)


Употреба като мономер или друго изходно вещество, или макромолекула, получена чрез бактериална ферментация
(да/не)


Приложим ФРМ (да/не)

ГСМ [mg/kg]

(О)ГСМ [mg/kg]
(№ на групово ограничение)


Ограничения и спецификации

Бележки относно проверката на съответствието

862

15180

0018085-02-4

3,4-диацетокси-1-бутен

не

да

не

0,05
ГСМ, в това число продукта от хидролизата 3,4-дихидрокси-1-бутен.

Да се използва само като съмономер за етилвинилни алкохолни (EVOH) и поливинилни алкохолни (PVOH) съполимери.

(17)

(19)8) В таблица 2 съдържанието на колони (2) и (4) за посоченото по-долу групово ограничение се заменя със следното:

(1)

(2)

(3)

(4)

на групово ограничение

на веществото от материала, предназначен за контакт с храни

(О)ГСМ [mg/kg]

Спецификация на груповото ограничение

14

294

368

894

5

Изразено като сумата от веществата и техните продукти при окисляване.9) В таблица 3 по пореден номер се вмъкват следните бележки относно проверката на съответствието:

(1)

(2)

на бележката

Бележки относно проверката на съответствието

(18)

Съществува риск, че ГСМ може да бъде надвишена от полиетилен с ниска плътност (LDPE).

(19)

Съществува риск, че ГОМ може да бъде надвишена при директен контакт с храни на водна основа от етилвинилни алкохолни (EVOH) и поливинилни алкохолни (PVOH) съполимери.1OВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

2OВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1.

3OВ L 311, 26.11.2009 г., стр. 3.

4Научно становище относно оценката на безопасността на веществото бис(2,6-диизопропилфенил) карбодиимид за употреба в материалите, които влизат в контакт с храни. The EFSA Journal 2010 г. (Бюлетин на ЕОБХ); 8(12):1928.

5Становище на Научната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества при обработката и материалите, които влизат в контакт с храни (AFC), изготвено по искане на Комисията във връзка със 7-ия списък на вещества за материали, които влизат в контакт с храни. The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2005 г.) 201, стр. 1—28.

6Становище на Научната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества при обработката и материалите, които влизат в контакт с храни (AFC), изготвено по искане във връзка с 18-ия списък на вещества за материали, които влизат в контакт с храни. The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2008 г.) 628-633, стр. 1—19.

BG   BG

Свързани:

Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент (ЕС) № / на комисията icon2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Регламент (еио) №2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) №312/2009 на Комисията)
Регламент (ЕС) № / на комисията iconСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) №363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г.,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
Б III б) 1 на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (еио) №2184/86 на Комисията комисията на европейските общности,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом