І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница9/21
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер1.69 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-proektirane ulici-2.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения


93. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника15 в процедурата в размер:

- гаранции за участие в обществената поръчка Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:

1. Изготвяне на проект (части „Геодезия“, „Геология“ и представяне на идейни варианти) за обект: "Укрепване на свлачищен участък във вилна зона "Лозето", с. Герман, район Панчарево – 250 / двеста и петдесет/ лв.

2. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти: "Ремонт на ул. „Кумата“ и на ул. „Нарцис, и Мост по ул. „Нарцис“ над река Драгалевска“, район Витоша“ – 833 / осемстотин тридесет и три/ лв.

3. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: "Изграждане на ул. „Пчела“ от ул. „Генерал Стефан Тошев“ до ул. „Царица Елеонора“, район Красно село" – 100 / сто/ лв.

4. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: "Основен ремонт по съществуващо положение на път от гара Искър до с. Бусманци, район Искър" – 300 / триста/ лв.

5. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на ул. „Народно хоро“, район Овча купел“ – 200 / двеста/ лв.

6. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нова улица от о.т.117а до о.т.117в, кв.844а, (от ул. „Петрич“ до ул. „Ямбол“), м. „Вълчо Иванов-север“, ж.к. „Света Троица“, район „Илинден“ – 200 / двеста/ лв.

7. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Осигуряване на достъп до УПИ I-467 и УПИ II-467 от о.т.41 до о.т.191, кв.19, м. ”Изгрев”, район “Банкя” – 100 / сто/ лв.

8. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на част от улица от о.т. 168, о.т. 169 до о.т. 169а и от о.т. 169 към о.т. 672, кв. Гниляне – 150

/ сто и петдесет/ лв.

9. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт по съществуващо положение на ул. „Република“ от ул. „Генерал Никола Жеков“ до бул. „Ломско шосе“, район „Надежда“ – 100 / сто/ лв.

10. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане по съществуващо положение на ул. „Детелина“ в участъка от ул. „Кутлина“ до ул. „Банска река“ от о.т. 13 до о.т. 14, кв. Филиповци, район „Люлин“ – 100 / сто/ лв.

11. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти: „Цялостно изграждане на улиците „Орех“ и „Стоичко Станиславов“, кв. Суходол, район „Овча купел“ – 200 / двеста/ лв.

12. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на ул. „Малуша“, район „Лозенец“ – 150 / сто и петдесет/ лв.

13. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: Основен ремонт на улица от о.т.15 до о.т.19 и улица-тупик от о.т.17 до о.т.18 по плана на с.Мърчаево, кв.2 (Тулумска махала), р-н Витоша – 150 / сто и петдесет/ лв.


Валидността на гаранциите за участие са за срока на валидност на офертата на участника.

94. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто от стойност на договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до приемане на съгласуваните разработки с приемателно-предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

95. Гаранциите се представят в една от следните форми:

95.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община):

Банка: Общинска банка, клон "Врабча"

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301

BIC: SOMBBGSF

95.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

96. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

96.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

97. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

98. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

99. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.

99.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом