І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница2/21
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер1.69 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-proektirane ulici-2.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Раздел ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ3.1. При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба.

3.2. Проектните работи трябва да са съобразени с техническите задания.Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка
4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. положителен финансов резултат за 2008, 2009 и 2010 г. сумарно, както и

4.1.2. реализирани приходи от проектиране на пътни обекти (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация), за 2008, 2009 и 2010 г. – минимум от:

- за обособени позиции № 1 и 4 - 100 000 (сто хиляди) лева за всяка обособена позиция, общо за трите години;

- за обособена позиция № 2 - 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева, общо за трите години;

- за обособени позиции № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 - 50 000 (петдесет хиляди) лева за всяка обособена позиция, общо за трите години.

4.1.3. да има валидна застраховка „Професионална отговорност” за проектиране на обекти II категория;

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. заверено копие от годишните отчети за приходите и разходите и баланси за 2008, 2009 и 2010 г.

4.2.2. справка по Образец № 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12 и 6-13 за оборота от проектиране на пътни обекти (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) за 2008, 2009 и 2010 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

4.2.3. копие от застраховка „Професионална отговорност” за проектиране на обекти II категория;

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6.

6. Технически възможности и квалификация.


6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. опит в проектирането на пътни обекти (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) - не по-малко от 5 договора за изпълнени работни/технически проекти за пътни обекти. Когато участник кандидатства за обособена позиция № 2, минимум два от договорите трябва да включват изпълнени работни/технически проекта за мостови съоръжения. За посочените в списъка обекти да се приложат минимум 5 референции от Възложителите с посочена стойност и дата на договора.

6.1.2. квалификация на лицата, които ще изпълняват проектирането: Ръководителят на проекта да е строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил “Пътно строителство” или ”Строителство на транспортни съоръжения” и да има стаж по специалността не по-малко от 5 г. Участниците задължително включват в екипа си освен това минимум един инженер-геодезист магистър по „Геодезия”, един строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или ”Строителство на транспортни съоръжения”. Участниците трябва да включват в екипа си:

  • за обособена позиция № 1, 2, 8 - един инженер със степен магистър със специалност „Инженерна геология” и/или един инженер със степен магистър със специалност „Хидрогеология”;

  • за обособена позиция № 2 - един строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК”, един електроинженер-магистър, един инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации” и един инженер със степен магистър със специалност „Газоразпределителни системи и мрежи”;

  • за обособена позиция № 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 - един строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК”, един електроинженер-магистър, един инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации”;

  • за обособена позиция № 9 - един електроинженер-магистър.

6.1.3. Минимум по един инженер по Транспортно строителство, Геодезия, ВиК (без позиция № 1) от екипа на участника да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в регистъра на инженерите към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

6.1.4. специализираният софтуер, използван при изпълнение на проектните работи, следва да бъде лицензиран.

6.1.5. Участникът да е внедрил система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г.

6.2. За доказване на техническите възможности и квалификация участниците да представят:

6.2.1. за доказване на опита в проектирането – списък съгласно Образец № 7 с не по-малко от 5 договора за изпълнени работни/технически проекти за пътни обекти (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) през последните 3 години /2008, 2009, 2010 г./. Когато участник кандидатства за обособена позиция № 2, минимум два от посочените в списъка договори трябва да включват изпълнени работни/технически проекта за мостови съоръжения. За посочените в списъка обекти да се приложат минимум 5 референции от Възложителите с посочена стойност и дата на договора.

6.2.2. за доказване квалификацията на лицата, които ще изпълняват проектирането: списък на лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката по Образец


№8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-11, 8-12 и 8-13, автобиографии на членовете на екипа, копия от дипломи за придобита професионална квалификация. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, справка НАП, граждански договор, декларация за съгласие и др.). Когато участникът няма сключен трудов договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката – Образец №. 9

6.2.3. удостоверения за пълна проектантска правоспособност и доказателство за вписване в Регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за текущата година най-малко на трима от членовете на екипа в съответствие с т.6.1.3.

6.2.4. доказателство за лицензиране на специализирания софтуер, използван при изпълнение на проектните работи;

6.2.5. Копие на валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом