І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница1/21
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер1.69 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-proektirane ulici-2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
СЪДЪРЖАНИЕ:Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 2

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 3

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 4

Раздел ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 5

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка 5

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса 7

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците. 7

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 8

Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 9

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА 10

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 12

IХ.1. Общи указания 12

IХ.2. Ограничаване броя на офертите 12

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата 12

IХ.4. Ограничаване на определени действия 13

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата 13

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи 14

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите 14

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 15

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 16

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата. 18

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на 19

поръчката 19

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения 20

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 22

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП 95

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 127


Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Обект на настоящата обществена поръчка е изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:

1. Изготвяне на проект (части „Геодезия“, „Геология“ и представяне на идейни варианти) за обект: "Укрепване на свлачищен участък във вилна зона "Лозето", с. Герман, район Панчарево;

2. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти: "Ремонт на ул. „Кумата“ и на ул. „Нарцис, и Мост по ул. „Нарцис“ над река Драгалевска“, район Витоша“;

3. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: "Изграждане на ул. „Пчела“ от ул. „Генерал Стефан Тошев“ до ул. „Царица Елеонора“, район Красно село";

4. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: "Основен ремонт по съществуващо положение на път от гара Искър до с. Бусманци, район Искър";

5. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на ул. „Народно хоро“, район Овча купел“;

6. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нова улица от о.т.117а до о.т.117в, кв.844а, (от ул. „Петрич“ до ул. „Ямбол“), м. „Вълчо Иванов-север“, ж.к. „Света Троица“, район „Илинден“;

7. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Осигуряване на достъп до УПИ I-467 и УПИ II-467 от о.т.41 до о.т.191, кв.19, м. ”Изгрев”, район “Банкя”;

8. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на част от улица от о.т. 168, о.т. 169 до о.т. 169а и от о.т. 169 към о.т. 672, кв. Гниляне;

9. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт по съществуващо положение на ул. „Република“ от ул. „Генерал Никола Жеков“ до бул. „Ломско шосе“, район „Надежда“;

10. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Изграждане по съществуващо положение на ул. „Детелина“ в участъка от ул. „Кутлина“ до ул. „Банска река“ от о.т. 13 до о.т. 14, кв. Филиповци, район „Люлин“;

11. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти: „Цялостно изграждане на улиците „Орех“ и „Стоичко Станиславов“, кв. Суходол, район „Овча купел“;

12. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на ул. „Малуша“, район „Лозенец“;

13. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: Основен ремонт на улица от о.т.15 до о.т.19 и улица-тупик от о.т.17 до о.т.18 по плана на с.Мърчаево, кв.2 (Тулумска махала), р-н Витоша.


2. Описание на обекта на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е изготвяне на инвестиционни проекти в съответствие с техническите задания за изграждане, основен ремонт и възстановяване на улици и мостови съоръжения, с обезпечаване на надеждно отводняване и за осигуряване на удобен, безопасен и икономичен транспорт на хора, товари при осигурена достъпност на лица с увреждания и при опазване на околната среда.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом