Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г
ИмеПрограма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер44.69 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://tran.bg/content/downloads/Programa_za_turizma.doc
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2008-2011г.


Програмата е разработена в изпълнение на чл. 10, ал.2 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма на местно ниво.

Програмата систематизира всички дейности, чиято реализация ще доведе до създаване на специфичен местен туристически продукт и среда за развитие на устойчив екологичен и селски туризъм.

Програмата включва съвместни действия на всички заинтересовани от развитието на туризма страни с цел ефективно оползотворяване на местните ресурси, целенасочено насърчаване на частната инициатива и привличане на външни инвестиции.

В Програмата са дефинирани мероприятията, които община Трън ще изпълнява в съответствие с Общинския план за развитие за периода 2007-2013г. и разработената Стратегия за развитие на туризма в община Трън за периода 2007-2013г.

Програмата ще се изпълнява с активното участие на водещи организации в сферата на туризма, бизнеса и НПО. Основна роля при изпълнението на Програмата ще играе Консултативния съвет по туризъм.

Програмата е отворен документ, който периодично ще бъде допълван, съобразно евентуални промени в политиката на общината и в националното законодателство.


Партньори по програмата


Туристическо дружество Руй”

Туристически информационен център

Общински исторически музей

ОЧД „Гюрга Пинджурова”

Местна инициативна група

Фондация „Д-р Стамен Григоров”

Управата на спа- хотел- гр. Трън

Клуб „Дрийм екстрийм”

Общинска администрация

СК „Ерма”


Основна цел на Програмата


Развитие на устойчив туризъм в община Трън, базиран на изключително богатото природно и културно- историческо наследство.

Специфични цели за изпълнение на основната цел


Създаване на интегриран туристически продукт и включването му в регионалния маршрут на Софийски туристически район.

Провеждане на активна политика за популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар.

Провеждане на ефективна маркетингова политика и подобряване на състоянието на местната среда за развитие на туризма.


Мерки за изпълнение целите на Програмата


 1. Изграждане на нова и поддържане на съществуващата техническа и туристическа инфраструктура
  1. Доизграждане на първата част на градския площад и извършване на строително монтажни дейности по изграждане на втората част- с проект по Програмата за развитие на селските райони- мярка 322.

  2. Откриване на спа- хотел- гр. Трън

  3. Рехабилитация на военния паметник в центъра на града и осигуряване на средства за ремонт на всички военни паметници на територията на общината

  4. Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа до с. Бусинци, с.Студен извор,с. Зелениград, Трън- Ломница- Ждрелото, Главановци, Насалевци, Рани луг.

  5. Кандидатстване с проект по мярка 321-„Основни услуги за икономиката и населението” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2011г за основен ремонт на ОЧД „Гюрга Пинджурова”

  6. Кандидатстване с проекти- „Обучение чрез спорт” и „Социален младежки център” за изграждане на спортни площадки на общински терени

  7. Основен ремонт на сградата на общинска администрация по програма „Красива България”

  8. Разработване и кандидатстване с проект по ОП „Регионално развитие”- Приоритетна ос 3-„Устойчиво развитие на туризма”- мярка 3.1 за възстановяване на манастира „Свети Архангел Михаил”- паметник на културата с национално значение
 1. Провеждане на гъвкава туристическа политика на общинско ниво
  1. Включване на община Трън в Сдружението на Софийски туристически район като асоцииран член, с цел подпомагане на общината в провеждането на ефективен маркетинг на местно ниво

  2. Изработване и популяризиране на културен календар на общината за всяка календарна година

  3. Ежегодно провеждане на пленери на бусинската керамика и празници на киселото мляко

  4. Ежегодно провеждане на алпиниади в местността Ждрелото

  5. Проучване на възможностите за разкриване на профилирана паралелка по туризъм към СОУ „Гео Милев”

  6. Събиране и поддържане на актуална информация, относно туристическото предлагане- идентифициране и категоризация на селски къщи за туристи, предлагане на традиционни ястия от Трънско в заведенията за хранене в общината.

  7. Осъществяване на постоянен контрол върху качеството на предлаганите услуги и събирането на туристическата такса 1. Създаване на условия за разработване и внедряване на нови туристически продукти и провеждане на ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар
  1. Възстановяване дейността на Туристическия информационен център

  2. Кандидатстване с проект по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 313- „Насърчаване на туристическите дейности” за реконструкция на Трънската екопътека

  3. Изработване и разполагане на електронни рекламни информационни табла с периодично обновяваща се база данни на стратегически места от територията на общината.

  4. Създаване и регистрация на нова етнографска музейна сбирка към исторически музей- гр. Трън

  5. Проучване на възможностите за публично-частно партньорство в комплекса „Бусинска керамика”-с. Бусинци

  6. Установяване на контакти със съответните държавни органи и компетентни институции с цел създаване на съвременни условия за туризъм в Националния туристически обект- Ждрелото

  7. Разработване на трансгранични туристически програми с партньори от Република Сърбия.

  8. Създаване на благоприятна бизнес среда чрез провеждане на гъвкава политика по отношение на общинската собственост, с цел привличане на частни инвеститори за развитие на алтернативни форми на туризъм.

  9. Ежемесечно издаване и разпространяване на вестник „Трън” с включена в него актуална информация, относно възможностите за туризъм в общината

  10. Разработване съвместно с Държавната агенция по туризъм , Камарата на строителите в България и БНТ на рекламни брошури и карти с обозначени туристически маршрути, както и на табели и указателни знаци.

  11. Участие в регионални и национални туристически борси

  12. Изработване на Интернет сайт на община Трън и поддържане на актуална и атрактивна информация в него, свързана с възможностите за туризъм .Програмата е разработена от Консултативния съвет по туризъм и е приета с Решение №33/25.03.2009год .на общински съвет- гр.Трън

Свързани:

Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г iconПрограма за развитие на туризма
Настоящата програма е разработена съобразно изискванията на Закона за туризма, посочени в чл. 10,ал. 1 и ал. 2 и в съответствие с...
Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г iconПрограма за развитие на туризма в община поморие за 2008 година
Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Поморие е за 2008 година. Тя систематизира целите, мерките и проектите,...
Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г iconПрограма за развитието на туризма
Програмата за развитие на туризма в Община Ловеч е разработена на основание чл. 10 от Закона за туризма и във връзка с Общинския...
Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г iconДоклад за наблюдение на изпълнението за 2010г на Общинския план за развитие на община Трън за периода 2006 2013г
Днес 23. 03. 2011 г. /сряда/ от 10: 00 часа в заседателната зала на Община Трън се проведе заседание на Общински съвет Трън
Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г iconОтчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за периода 02. 11. 2011г. 30. 06. 2012г
Днес 26. 09. 2012 г. /сряда/ от 10: 00 часа в заседателната зала на Община Трън се проведе заседание на Общински съвет Трън
Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г iconПрограма за развитие на туризма в община златарица
Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно...
Програма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом