Общински съвет – елена
ИмеОбщински съвет – елена
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер20.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/invitation/2009/14_16.10.2009.docx

emblema

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgИзх. № РД.01.02-106/12.10.2009 г.


ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА


ПОКАНА


На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.10.2009 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнението на актовете на ОбС-Елена за І-во шестмесечие на 2009 година.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2009 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет: особено право на ползване на имот № 000593 с ЕКАТТЕ 38337, с площ от 12,866 дка, начин на трайно ползване спортен терен, актуван с АОС № 513/24.04.2009 г. – публична общинска собственост и съблекалня – масивна едноетажна сграда със застроена площ 124 кв.м., актуван с АОС №400/02.06.2004 г. – публична общинска собственост с решение № 33/15.04.2009 г. на Общински съвет – Елена.

Вн.: Кмета на общината

5. Предложение относно продажба на придаваема част от имот – общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

6. Предложение относно отдаване под наем на ПП ГЕРБ на имот частна общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината

7. Предложение относно избор на комисия за избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново, съгласно чл. 69 от Закона за съдебната власт.

Вн.: Председател ОбС

8. Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Вн.: общински съветник

9. Предложение относно определяне на училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство, марка „Otoyol”, модел „Е 27.14 School bus”, 27+1 места, с регистрационен № СА 1612 НН.

Вн.: Кмета на общината

10. Предложение относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОС 3, Мярка 322 „Обновяване и развитие на селските места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.

Вн.: Кмета на общината

11. Предложение относно отдаване под наем на ПП „Атака” на имот частна общинска собственост.

Вн.: Кмета на общината


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съветЕлена


Заседания на

ПК „Местно самоуправление” – 15.10.2009 г. от 16.00 часа

ПК „Устройство на територията” – 15.10.2009 г. от 16.30 часа

ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 15.10.2009 г. от 17.00 часа

ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 14.10.2009 г. от 16.00 часа

ПК „Общинска собственост” – 14.10.2009 г. от 16.30 часа

Свързани:

Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 08. 2010 г. (понеделник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом