Културната политика в българия
ИмеКултурната политика в българия
страница4/20
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.05 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://archaeology.zonebg.com/landry.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Нашият подход
Начинът, по който е направен този доклад за България, е до известна степен по-различен в сравнение с предишните оценъчни доклади, осъществени от Съвета на Европа. Това се дължи на няколко фактора:


На базата на оценка за предимствата и недостатъците на предишните доклади за националните културни политики, в Съвета на Европа започна процес на преоценка за това как следва да се провежда техния анализ в бъдеще;

Експертната група установи, че културната ситуация в България е извънредна и затова се налага да бъдат направени някои стратегически препоръки;

Вследствие на това групата достигна до заключението, че начинът, по който е формулирана културната политика, както по отношение на нейния обхват, така и по отношение на използуваната методология, се нуждае от принципна преоценка;

Допълнителна спънка създаде обстоятелството, че ние работихме по предварителни варианти на националния доклад, който бе окончателно завършен, след като ние приключихме нашия анализ;

Нашият доклад се опитва да представи една по-широка рамка, открояваща общите, стратегическите дилеми при осъществяването на културната политика и международния контекст на културното развитие, с надеждата това да го превърне в полезно четиво и за други страни в преход.


Затова докладът е може би по-малко описателен в сравнение с други подобни доклади. Той не съдържа глави за отделните изкуства, а вместо това анализира културния ландшафт и посочва общите за различните сектори теми, правейки успоредно с това специфичен за даден сектор коментар. Поредицата "снимки" на отделните сектори и ключови за културната политика тези, заимствани от националния доклад, са представени отделно (текстовете в рамка).


Нашите заключения се основават на националния доклад. Приемаме за даденост факта, че читателят е прочел националния доклад и се позоваваме на него, само когато има нужда да се цитират статистически данни, подробности от законодателството или примери за първите стъпки на културна политика в различните сектори. В случай, че читателят се нуждае от по-подробни сведения, следва да се върне към съответните текстове в националния доклад.


Настоящият доклад се опитва да акцентира върху проблеми, празноти или различия в подхода, при които мнението на "външния наблюдател" може да обогати развитието в бъдеще на българската културна политика.


Няма, разбира се, задължителна "истина" за това каква трябва да бъде културната политика в дадена страна. В крайна сметка политиците и културната общественост на България сами следва да намерят решения, съответстващи на потребностите на страната. Тези решения ще зависят от актуалния политически, икономически и социален контекст, а също така и от историческото развитие на България. В резултат на това културната политика на всяка страна има свои уникални и отличителни характеристики.


Независимо от това, културните политики на повечето европейски страни споделят някои общи принципи. Доминиращи сега например са принципът за насърчаване на културното разнообразие или принципът за "отдалеченост на една ръка разстояние" - тези принципи са сходни, колкото и разнообразно да е приложението им в различните страни. Важно е обаче да се подчертае, че при увеличаващата се глобализация на света, която предполага по-тясно съжителство на различни култури, всички европейски страни също се нуждаят от преоценка на своята културна политика като цяло.


Работни дефиниции
Културата е изплъзваща се материя - колкото повече я дефинираш, толкова повече тя ти убягва. Ние дефинираме културата не в антропологичен смисъл, при който тя се отнася до цялостния начин на живот на хората, а в един по-тесен смисъл. В контекста на този доклад, под "изкуство" се разбира: музика, танц, драма, фолклор, художествена литература, архитектура и сродните й области, живопис, скулптура, фотография, графика, художествени занаяти, промишлен дизайн, костюмография и моден дизайн, кино, телевизия, радио, видео- и аудио-запис; също така тяхното представяне, изпълнение и експониране, както и изучаването на изкуствата и прилагането им към средата на човека.


Така понятието "изкуство" включва културното наследство и съвременните артистични форми. От образованието ние се интересуваме само в аспекта му, свързан с изкуството, както е посочено по-горе; в сферата на науката се интересуваме само от онези дейности и техники, които пряко кореспондират с изкуството, като консервацията например. Ние вземаме предвид съответните икономически и социални измерения, каквито са например връзките между изкуствата, културното наследство и туризма или между икономическото развитие и естетиката на градския и пространствения дизайн, включващ такива компоненти като уличния дизайн или масовото изкуство. Някои от тези области попадат извън компетенциите на Министерството на културата, но считаме нашия подход за оправдан, тъй като самият министър вижда своята роля в този по-широк контекст.


Под политика разбираме механизми за управление - набор от правила, мерки и механизми, които са пряко насочени към постигането на определени цели в културното развитие. Първата стъпка на една политика според нас се поставя с началото на политически дебат, водещ до определянето на по-широки цели в рамките на възможностите; следва извличането на стратегия, която отчита границите на действие в конкретния контекст; това на свой ред откроява приоритетите, които се реализират чрез структури, методи и процедурни правила. Резултатите от този процес се отчитат, оценяват и, ако е необходимо, се коригират. Така че политиката не се случва във вакуум, тя се основава на преценки за потребностите, аспирациите и властта.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Свързани:

Културната политика в българия iconАсамблея „Знаме на мира в културната политика на България
Людмила Живкова израства и се утвърждава като политик и държавен деец от голяма международна величин Обградила се с видни български...
Културната политика в българия iconЛитература на народите на европа, азия, африка и америка
Културната политика на Йерней Копитар в южнославянски контекст. Чоп -прешерновата програма за национално културно развитие
Културната политика в българия iconЛюдмила живкова през погледа на радио „свободна европа
Уве Фридрих, който от много години е президент на университета в Хилдесхайм. Днес вече над хиляда българи следват в Обединена Германия,...
Културната политика в българия iconПредпоставки и последици на културната политика на людмила живкова
Бкп за естеството на културните контакти с чужбина. Те зависят от общия климат в международните отношения, от позициите на Москва,...
Културната политика в българия iconЗакон за закрила и развитие на културата
Чл. Този закон определя основните принципи и приоритети на националната културна политика, културните организации и органите за закрила...
Културната политика в българия iconСедмица на френското кино
Тази проява е част от културната програма на Френския институт за 2006 г за Велико Търново и цяла Североизточна България
Културната политика в българия iconПроект фолклор на етносите в българия – ромски фолклор
Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
Културната политика в българия iconДо георги стоянов председател на съюза на българските филмови дейци до радослав спасов
Ие сме убедени, че това изкуство трябва да е един от приоритетите в държавната културна политика. Механичното съкращаване на бюджета,...
Културната политика в българия iconГр. Стара Загора 6000 ул. "Св. Княз Борис"№115 ет. 3, ап. 8
Нмфс е част от културните структури на страната,част от културната история на България,чийто страници днес пишат децата на България....
Културната политика в българия iconЕвропейски съюз българия подкомитет №7
Смесения България-ес подкомитет 7 “Регионално развитие, заетост и социална политика”. Разискваха се състоянието и перспективите в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом