Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "лаборант"
ИмеНаредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "лаборант"
страница1/25
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер1.64 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/rtf/524040.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
НАРЕДБА № 5 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ЛАБОРАНТ"

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В сила от 25.03.2005 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 25 Март 2005г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 524040 "Лаборант" от област на образование "Техника" и професионално направление 524 "Химични продукти и технологии" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 524040 "Лаборант" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора и трета степен на професионална квалификация за специалностите:

1. 5240401 "Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства" - втора и трета степен на професионална квалификация;

2. 5240402 "Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства" - втора и трета степен на професионална квалификация;

3. 5240403 "Контрол на качеството в металургията" - трета степен на професионална квалификация.

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.

Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Лаборант".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Лаборант" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Оператори" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Лаборант"

Професионално направление:524

Химични продукти и технологии

Наименование на професията:524040

Лаборант

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Лаборант", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1

Наименование на

Степен на

Входящо

специалностите

професионална

минималноквалификация

образова-

телно рав-

нище за

ученици

5240401

Технологичен

Втора и

Завършенои микробиоло-

трета степен

основногичен контролобразованиев химичнипроизводства

5240402

Технологичен

Втора и

Завършенои микробиоло-

трета степен

основногичен контролoбразованиев хранително-вкусови произ-водства

5240403

Контрол на

Трета

Завършенокачеството в

степен

основнометалургиятаобразование
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Свързани:

Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лаборант\" iconНаредба №2 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "тапицер"

Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лаборант\" iconНаредба №9 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "заварчик"

Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лаборант\" iconНаредба №9 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "заварчик"

Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лаборант\" iconНаредба №1 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "електротехник"

Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лаборант\" iconНаредба №4 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "авиационен техник"

Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лаборант\" iconНаредба №10 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "строителен техник"

Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лаборант\" iconНаредба №8 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "оператор на компютър"

Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лаборант\" iconНаредба №6 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-информатик"

Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лаборант\" iconНаредба №3 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" издадена от
...
Наредба №5 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия \"лаборант\" iconНаредба №7 от 14 февруари 2005 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом