Републикабългари я народно събрание
ИмеРепубликабългари я народно събрание
Дата на преобразуване08.10.2012
Размер139.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/bills/40/602-01-59.rtf
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Нза изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г. и бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г. и бр. 17, 18, 30, 33 и 34 от 2006 г.)


§ 1. В чл. 19, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 3:

“3. утвърждава задължителни за всички физически и юридически лица инструкции, формуляри и други документи, свързани с провеждането на задължителното здравно осигуряване във връзка с възложените на НЗОК дейности;”.

2. Досегашните т. 3-9 стават съответно т. 4-10.

§ 2. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 8:

“8. целеви субсидии от държавния бюджет за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност;”.

2. Досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 9 и 10.

§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 6:

“6. медицинска помощ, оказана в чужбина в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.”

2. Досегашната т. 6 става т. 7.

§ 4. В чл. 29, ал. 3 се създава т. 8:

“8. медицинска помощ, оказана в чужбина в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.”

§ 5. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 6:

“6. лица, извън посочените в т. 1 - 5, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.”

2. Създава се ал. 2:

“(2) Не са задължително здравноосигурени лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава.”

§ 6. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „по чл. 33, т. 3” се заменят с „по чл. 33, ал. 1, т. 3”;

б) в т. 3 думите „по чл. 33, т. 4” се заменят с „по чл. 33, ал. 1, т. 4”;

в) в т. 4 думите „ по чл. 33, т. 5” се заменят с „по чл. 33, ал. 1, т. 5”.

2. В ал. 2:

а) думите „по чл. 33” се заменят с „по чл. 33, ал. 1”;

б) в т. 2 думите „по чл. 33, т. 4” се заменят с „по чл. 33, ал. 1, т. 4”;

в) в т. 3 думите „по чл. 33, т. 5” се заменят с „по чл. 33, ал. 1, т. 5”.

§ 7. В чл. 35 се създава т. 7:

“7. да им бъде издаден документ, необходим за упражняване на здравноосигурителните им права в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.”

§ 8. В чл. 37, ал. 1 думите „по чл. 33” се заменят с „по чл. 33, ал. 1”.

§ 9. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите “заплатените вноски” се поставя точка и запетая и се добавя “основанието за заплащане от НЗОК на оказаната медицинска помощ на осигурените лица в друга държава в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност”.

2. Създава се нова т. 2:

“2. регистър на лицата, осигурени в друга държава, които имат право да получават медицинска помощ в страната за сметка на НЗОК в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;”.

3. Досегашните т. 2-5 стават съответно т. 3-6.


§ 10. В глава втора “Задължително здравно осигуряване” се създава раздел ХІ:

“Раздел ХІ

Издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност


Чл. 80а. (1) Националната здравноосигурителна каса издава документи, необходими съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност за упражняване на здравноосигурителните права на лицата, в 30-дневен срок от датата на подаване на искане от заинтересуваните лица.

(2) Искането се подава от заинтересуваните лица чрез районните здравноосигурителни каси.

(3) Директорът на НЗОК определя реда за издаване на удостоверителните документи по ал. 1 с инструкция, която се обнародва в “Държавен вестник”.

Чл. 80б. (1) Директорът на НЗОК или упълномощено от него длъжностно лице издава европейска здравноосигурителна карта със срок на валидност една година.

(2) В случай че заявителят е непълнолетен, срокът на валидност на европейската здравноосигурителна карта е до навършване на пълнолетие, но не по-малко от една година и не повече от 5 години.

(3) Когато заявителят е лице, което получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на валидност на европейската здравноосигурителна карта е 10 години, а ако лицето получава пенсия за инвалидност – за срока на отпуснатата пенсия, но не повече от 10 години.

Чл. 80в. Издадена европейска здравноосигурителна карта се обявява от директора на НЗОК или от упълномощено от него длъжностно лице за невалидна, когато:

1. здравноосигуреното лице заяви, че картата е изгубена, открадната или унищожена;

2. здравноосигуреното лице е починало;

3. лицето е загубило правото НЗОК да заплати за оказаната му медицинска помощ при условията на чл. 109, ал. 1, освен ако до датата на обявяването на картата за невалидна възстанови здравноосигурителните си права, както и в случаите по чл. 40а, ал. 1.

Чл. 80 г. Европейска здравноосигурителна карта не се издава на лицата по чл. 40а, ал. 1 и чл. 109, ал. 1.”

§ 11. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 22:

“22. “Правила за координация на системите за социална сигурност” са правилата, въведени с Регламент на Съвета (ЕО) № 1408 от 14 юни 1971 г. за прилагане на системи за социална сигурност към лицата, които се движат в рамките на Общността - наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които не са задължително здравноосигурени на друго основание, с Регламент на Съвета (ЕО) № 574 от 21 март 1972 г., определящ процедурата за прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1408 от 1971 г., и всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят.”


Преходни и заключителни разпоредби


§ 12. В срок до 1 декември 2006 г. директорът на НЗОК:

1. Утвърждава образец на европейска здравноосигурителна карта.

2. Издава инструкция по чл. 80а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване относно реда за издаване на удостоверителните документи.

§ 13. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г. и бр. 18, 30 и 34 от 2006 г.) чл. 83 се изменя така:

„Чл. 83. (1) Чужденците, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, се ползват с медицинска помощ по чл. 81 и 82 наравно с българските граждани.

(2) Редът за достъп до медицинска помощ на лицата по ал. 1 се урежда с наредбата по чл. 81, ал. 3.

(3) Чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г. и бр. 89 от 2004 г.) и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 72 от 1999 г. и бр. 101 от 2002 г.), се ползват с медицинска помощ по чл. 81 и 82 наравно с българските граждани.

(4) Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в Република България или преминават транзитно през нея, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебното заведение, при условия и по ред, регламентирани с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на външните работи и министъра на правосъдието.

(5) Чужденците, които пребивават краткосрочно в страната или преминават транзитно през нея, са длъжни да имат сключена здравна осигуровка или застраховка, покриваща разходите за лечение и болничен престой за времето на пребиваване в страната, доколкото друго не е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

(6) В случаите, при които задължителната застраховка по ал. 5 се сключва при влизане в страната, общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и редът се определят с наредба на Министерския съвет.

(7) Алинеи 4–6 не се прилагат за чужденци, които пребивават продължително или краткосрочно в Република България и за които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от Допълнителната разпоредба на Закона за здравното осигуряване.

(8) Редът за достъп до медицинска помощ в Република България на лицата по ал. 7 се урежда с наредбата по чл. 81, ал. 3.”

§ 14. Законът влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз с изключение на § 12, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”.


Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


/Георги Пирински/


М О Т И В И


към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване


С предложения законопроект се цели да се създадат условия за осигуряване прилагането на правилата за координация на социално осигурителните системи, въведени в Европейския съюз с Регламент на Съвета (ЕО) № 1408 от 14 юни 1971 г. за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент на Съвета (ЕО) № 574 от 21 март 1972 г., определящ процедурата за прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1408 от 1971 г. Правилата са приети на основание чл. 42 от Договора за създаване на Европейската общност. Те се явяват една от правните гаранции за прилагане на принципа на свободното движение на хора и осигуряват непрекъснатост на социалната закрила на лицата, които се придвижват свободно на територията на Европейския съюз, на останалите страни от Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.

Правилата за координация на социално осигурителните схеми се основават на принципите: за приложимост на само едно осигурително законодателство, за равенство в третирането на лицата, за запазване на придобити права и на права в процес на придобиване.

Чрез измененията и допълненията в Закона за здравното осигуряване се обезпечава прилагането на онази част от правилата за координация на системите за социална сигурност, която се отнася до осигурителите рискове, обхванати от системата на задължителното здравно осигуряване – болест и майчинство. За тези рискове лицата имат право да получат т.нар. “обезщетения в натура” (benefits in kind), т.е. медицинска и стоматологична помощ, лекарства, медицински изделия.

С § 1-3 от законопроекта се предвиждат промени във финансовото устройство на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Предвиден е нов елемент на разходите на НЗОК – за медицинска помощ, оказана в страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария в съответствие с правилата за координация. Следва да се има предвид, че видът и обемът на медицинското обслужване, което ще получи здравноосигуреното лице в чужбина, не са съотносими с основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. В тази връзка е предвиден нов източник на приходи в бюджета на НЗОК, както и още един вид здравноосигурително плащане - в Закона за бюджета на НЗОК. По този начин всяка медицинска помощ, включително и държавно гарантираната медицинска помощ, оказана при необходимост в рамките на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария на здравноосигурените български граждани ще бъде осигурена за сметка на НЗОК.

С § 4 от законопроекта се прецизират категориите здравноосигурени лица във връзка с прякото действие на Регламент на Съвета (ЕО) № 1408 от 14 юни 1971 г. В кръга на задължително здравноосигурените лица са включени лицата, които по силата на правилата за координация следва да бъдат осигурени в НЗОК: сред тях са гражданите на държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, които работят в страната (с изключение на командированите), както и лицата - членове на семейства на задължително здравноосигурени в НЗОК, лица, които не се осигуряват на собствено основание, и др. Едновременно с това се обезпечава и правилото за приложимост на само едно осигурително законодателство.

С § 5 се регламентира правото на задължително здравноосигурените лица да получат всички необходими формуляри за упражняването на здравноосигурителните си права по силата на правилата на координацията на системите за социална сигурност, включително и европейската здравноосигурителна карта.

С § 6 от проектозакона се допълва съдържанието на информационната система на НЗОК. Разширен е обхватът на данните, които се събират в регистъра на здравоосигурените лица.

С § 7 се създава нов раздел в Закона за здравното осигуряване, с който се регламентира процедурата по издаване от страна на НЗОК на документите, необходими за упражняването на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност. В обхвата на този административен режим попада издаването на различни формуляри, както и на европейската здравноосигурителна карта. Получаването на медицински услуги в друга държава в приложение на правилата за координация става въз основа на издадени специални формуляри (различни видове в зависимост от типа помощ, който ще бъде оказван) от компетентната здравноосигурителна институция.

За отстраняване на препятствията пред географската и професионална мобилност в рамките на Европейския съюз държавните и правителствени ръководители на страните - членки на Европейския съюз, по време на Европейския съвет в Барселона през март 2002 г. инициират създаването на Европейската здравноосигурителна карта. Тази карта се превръща в единен документ, удостоверяващ наличието на здравноосигурителни права, и ще замести редица формуляри, които дават достъп до медицинска помощ при необходимост при временното пребиваване на гражданите на една страна, която прилага правилата за координация на системите за социална сигурност на територията на друга страна, обвързана чрез регламентите. Поетапното въвеждане на картата в страните от Европейския съюз започва на 1 юни 2004 г. и приключва на
31 декември 2005 г. За Република България това задължение ще възникне от датата на членството й в Европейския съюз.

Съгласно решение на Европейската комисия европейската здравноосигурителна карта трябва да бъде издавана на хартиен носител и трябва да съдържа следната информация: име и презиме на притежателя на картата; идентификационен номер на притежателя; период на валидност на картата; код ISO на страната членка; идентификационен номер на здравноосигурителната институция, която я издава, или нейното име; номер на картата.

По отношение издаването на европейската здравноосиурителна карта правилата за координация на системите за социална сигурност оставят на националното законодателство да определи редица административни и технически параметри. Сред тях са срокът на валидност на европейската здравноосигурителна карта, централизирано или децентрализирано обслужване на осигурените лица по издаването й и др.

С предложения нов раздел в Закона за здравното осигуряване се предлага европейската здравноосигурителна карта да се издава от Националната здравноосигурителна каса. Административното обслужване на лицата се осигурява чрез районните здравноосигурителни каси с цел облекчаване на достъпа на лицата до тази услуга. Предлага се срок на валидност на европейската здравноосигурителна карта от една година. Предвиден е по-дълъг срок до 5, съответно 10 години, за определени категории лица – за непълнолетните, за лицата, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст или за инвалидност. Предложението относно общия срок на валидност произтича от необходимостта да се избегне рискът от злоупотреби в случай, че лицето не внася здравноосигурителни вноски. По този начин се отчита европейският опит и препоръките на Европейската комисия картата да се издава за достатъчен период от време, за да не се налага прекратяване на временния престой на осигуреното лице с цел удължаване на валидността на картата. За сравнение срокът на валидност на европейската здрваноосигурителна карта в други държави е следният: Франция и Испания – едногодишен срок на валидност; Германия и Италия – 5-годишен срок на валидност, Белгия – до 2 години, Люксембург – 10-годишен или 3-годишен срок на валидност, Естония – 5-годишен или едногодишен срок на валидност, Австрия 10-годишен, 5-годишен или едногодишен срок на валидност.

С проектозакона се уреждат основните положения, които НЗОК следва да спазва при извършването на административната услуга – 30-дневен срок за издаване на необходимия документ, обслужване на лицата чрез районните здравноосигурителни каси по места, основанията, при които НЗОК има право да обяви издадена вече здравноосигурителна карта за невалидна.

Централизираното издаване на европейската здравнооси-гурителна карта е предложено като удачно по финансови и административни съображения. Останалите формуляри и документи могат да се издават и от териториалните поделения на НЗОК.

С § 8 се дава легална дефиниция на понятието „правила за координация на системите за социална сигурност”, а с § 9 се урежда влизането в сила на законопроекта.

С § 10 се предвиждат промени в чл. 83 от Закона за здравето, които имат за цел да синхронизират действието на правилата за координация на схемите за социална сигурност, приложими в Европейския съюз спрямо чужденците, които пребивават в Република България. По силата на тези промени всички чужденци, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, могат да ползват медицинска помощ по чл. 81 и 82 от Закона за здравето наравно с българските граждани.

За гражданите на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, които пребивават продължително или краткосрочно в Република България, се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност съгласно чл. 83, ал. 7 от Закона за здравето. В съответствие с чл. 83, ал. 7 от Закона за здравето тези правила се прилагат и по отношение на граждани на други страни, които легално пребивават на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Останалите чужденци, които пребивават продължително или краткосрочно в Република България или преминават транзитно през нея, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебното заведение. Чужденците, които пребивават краткосрочно в страната или преминават транзитно през нея, са длъжни да имат сключена здравна осигуровка или застраховка, покриваща разходите за лечение и болничен престой за времето на пребиваване в страната.


ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Даниел Вълчев)

Свързани:

Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесето народно събрание
Днес, 20 септември 2007 г от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание....
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание отче т
За степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание комисия по транспорт и съобщения
Нанесени са всички предложения, направени от народни представители на основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (евроконтрол)...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Министърът на земеделието и горите ежегодно внася доклад в Народното събрание за състоянието, възпроизводството, ползването и опазването...
Републикабългари я народно събрание iconРепубликабългари я четиридесет и първо народно събрание
Изх. № София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом