До всички заинтересовани лица
ИмеДо всички заинтересовани лица
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер19.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://burgasbus.info/burgasbus/wp-content/uploads/2012/06/Покана-одит-BurgasBus.doc
Изх.№ ОП- 31 / 11.06.2012 год. ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
П О К А Н А


за представяне на оферти при възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   На основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП и във връзка със Заповед № ОП-312 / 11.06.2012 г. на Управителя на „Бургасбус” ЕООД Ви каним да ни представите оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с “Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор /специализирано одиторско предприятие/ на финансовите отчети на “Бургасбус” ЕООД гр. Бургас за 2012 г. по международните стандарти за финансово отчитане и в съответствие със Закона за независимия финансов одит


Основен код по КОП :79212100

Технически спецификации:

Кратко описание обекта на поръчката: Целта на процедурата е сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2012 г. на “Бургасбус” ЕООД гр. Бургас.

Условия за образуване на предлаганата цена:

Цените в офертата на кандидата да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Документация за участие: Документацията за участие се получава всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа в стая 10, ет. 1 на „Бургасбус” ЕООД, на адрес: гр.Бургас, ул.”Индустриална” №1 от Кета Петрова.

Цена на документацията – 50,00 лв. без ДДС.

Съдържание на офертата: Офертата следва да е изготвена съгласно указанията и изискванията на документацията

Срок за подаване на офертата: Офертата се подава в срок до 11.00 часа на 20.06.2012 година.


Класиране на офертите: Офертите ще бъдат оценени и класирани въз основа на критерия „икономически най-изгодна оферта” при посочените по долу показатели:

  1. Предлагана цена – с тежест 70 %;

  2. Брой часове за проверка на ГФО 2012г. – с тежест 10 %;

  3. Срок на заверка на финансовия отчет за 2012 г.– с тежест 10 %;

  4. Брой работни часове за текущи консултации - с тежест 10 %.

Методиката за оценка на офертите е подробно описана в Документацията за участие.

Срока на валидност на офертите предложени от кандидатите не може да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни от подаване на самите оферти.

За контакти: 056/988240 и 0885917727 – Кета Петрова.

Запитвания за допълнителна информация по поръчката, писмено на факс: 056/846763.

Свързани:

До всички заинтересовани лица iconПокана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния
Снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе
До всички заинтересовани лица iconДо всички заинтересовани лица обявление покана
Доставка на хранителни продукти за нуждите на соу «Д-р Петър Берон» гр. Костинброд»„
До всички заинтересовани лица icon1. Контекст на провежданата политика, процедурни въпроси и консултация със заинтересованите страни
Ео относно съдържанието на сяра в някои течни горива. При подготовката на това изменение Европейската комисия проведе открито за...
До всички заинтересовани лица iconДо всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти
Училищно настоятелство на 73. Соу с преподаване на чужди езици „владислав граматик”
До всички заинтересовани лица iconБългарски Енергиен Холдинг" еад кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител чрез конкурс по оферти с предмет „Избор на Служба по трудова медицина". Уважаеми дами и господа
Български Енергиен Холдинг” еад кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител чрез конкурс по оферти с...
До всички заинтересовани лица iconНа вниманието на всички заинтересовани
Български енергиен холдинг” еад кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за избор на рейтингова агенция...
До всички заинтересовани лица iconУведомление по чл. 148 б от зппцк от Холдинг „Кооп-Юг" ад, с адрес: гр. София, ул."Г. С. Раковски" Nо 99
На основание чл. 148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че
До всички заинтересовани лица iconКръгла маса „Хижите в България настояще и бъдеще
Сега организираме кръгла маса само за хижите. Темата е огромна и със сигурност няма да изчерпим днес всички въпроси, но ще потърсим...
До всички заинтересовани лица iconДава ход на делото и докладва
Считам, че не са конституирани и в тази насока не са призовани в качеството на заинтересовани лица всички такива, които имат отношение...
До всички заинтересовани лица iconДо всички заинтересовани лица
Закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: Дейности по осигуряване на информация и публичност на проект: „Основен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом