Община кочериново документация
ИмеОбщина кочериново документация
страница1/18
Дата на преобразуване09.01.2013
Размер1.4 Mb.
ТипРешение
източникhttp://ob-kocherinovo.bg/images/stories/docs/targ_vik/Upravlenie proekt Mursalevo i Stob send.do
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО


ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка


Наименование на поръчката

Предоставяне на консултантски услуги по организацията, управлението и отчитането на проекти: Изграждане на „Канализация на село Стоб, община Кочериново - основна част от мрежата, и Изграждане на „Канализационна мрежа на село Мурсалево, община Кочериново - основна част.”СЪДЪРЖАНИЕ


ТОМ І

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ТОМ ІІ

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

РАЗДЕЛ ІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


ТОМ ІІІ

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ І

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ ІІ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

РАЗДЕЛ ІІІ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ТОМ ІV

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТОМ V

ОБРАЗЦИ


 • Образец №1-1 Списък на документите в офертата

 • Образец № 1-1 Заявление за участие

 • Образец № 2 Техническо предложение

 • Образец № 3 Справка за оборота и финансовия резултат

 • Образец № 4 Списък – декларация на екипа, който ще изпълнява поръчката

 • Образец № 5 Автобиография на експертите в екипа

 • Образец № 6 Декларация за съгласие за участие от ключов експерт в екипа

 • Образец № 7 Списък – декларация на основните договори

 • Образец № 8 Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП

 • Образец № 9 Декларация по чл.47, ал.1, т.2,3 и ал.2, т.1, т.3 от ЗОП

 • Образец № 10 Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП

 • Образец № 11 Декларация за познаване на условията на процедурата;

 • Образец № 12 Декларация съгласие за участие на подизпълнител;

 • Образец № 13 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, чл.94 и чл. 96 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

 • Образец № 14 Декларация от членовете на обединението/ консорциума

 • Образец № 15 Декларация за приемане етичните клаузи на обществената поръчка

 • Образец № 16 Гаранция за участие

 • Образец № 17 Гаранция за изпълнение

 • Образец №18 Ценова оферта


ТОМ VІ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Програма за развитие на селските райони Европейски съюз

ПРСР Европейски земедеделски фонд за развитие на селските райони

Европа финансира в селските райони


ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО


ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка


Наименование на поръчката

Предоставяне на консултантски услуги по организацията, управлението и отчитането на проекти: Изграждане на „Канализация на село Стоб, община Кочериново - основна част от мрежата, и Изграждане на „Канализационна мрежа на село Мурсалево, община Кочериново - основна част.”
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Община кочериново документация iconСтроителство  Номер 4
Място: Община Кочериново, гр. Кочериново, пл. "Трети март" 1, заседателна зала, ет. 2
Община кочериново документация iconПрограма за развитие на селските райони
Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение № г на кмета на Община...
Община кочериново документация icon„Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на община Кочериново в състояние за нормално движение на всички ппс през експлоатационен сезон 2012-2013 г. „
Община кочериново булстат представлявана от инж. Иван Симеонов Минков Кмет на общината и Даниела Костадинова Кирова – гл счетоводител,...
Община кочериново документация iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Община Кочериново, съгласно сключен договор между община Кочериново и Държавен фонд "Земеделие", за отпускане на безвъзмездна финансова...
Община кочериново документация iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Община Кочериново, съгласно сключен договор между община Кочериново и Държавен фонд "Земеделие", за отпускане на безвъзмездна финансова...
Община кочериново документация iconДо общински съвет кочериново
На основание чл. 27, ал. 6 от змсма и чл. 11, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново, предлагам...
Община кочериново документация iconОпис на регистрите на населението на община кочериново

Община кочериново документация iconОбщина кочериново състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г

Община кочериново документация iconДокументация за участие в открита процедура за
Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение №38/28. 09. 2012...
Община кочериново документация iconПриложение №3 техническо задание
Дължината на четвъртокласната пътна мрежа в община Кочериново, определена за зимно поддържане снегопочистване, разделена на участъци...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом