Препис извлечения
ИмеПрепис извлечения
Дата на преобразуване08.01.2013
Размер165.09 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mirkovo.bg/mir-doc/resheniq/resheniq_50.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550


ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЯ

От протокол № L / 09.09.2011 година


Относно: Изграждане на предприятие за производство на почистващи и дезинфекциращи продукти


С 8 гласа „ЗА” и 2 гласаВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1 т. 23, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 444


Приема за сведение предложението за инвестиционно намерение на фирма „К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД”, за изграждане на предприятие за производство на почистващи и дезинфекциращи продукти. да остане за сведение.

.....................................................................................................................................................

Относно: Отмяна на решение № 437 от портокол ХLІХ/11.08.2011 г. и упълномощаване Кмета на Община Мирково да подпише Запис на заповед.


С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4, и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.5 от Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 445


  1. Отменя решение № 437 от протокол ХLIX / 11.08.2011 г.

  2. Упълномощава Кмета на Община Мирково да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция в размер на 36 826.90 лева (тридесет и шест хиляди осемстотин двадесет и шест лева и 90 ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 23/313/00035 от 16.06.2011 година по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за проект № 23/313/00035 „Развиване на интегриран туризъм в Община Мирково”, сключен между Община Мирково и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

  3. Възлага на Кмета на Община Мирково да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор № 23/313/00035 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

.....................................................................................................................................................

Относно: Приоритетно погасяване задълженията на община Мирково към фонд „ФЛАГ” ЕАД.

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с отпуснати кредити от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД за реализацията на проекти „Водоснабдяване на с. Мирково – реконструкция и модернизация – І етап”, и „Вовоснабдяване на с. Мирково – реконструкция и модернизация – ІІ етап”, финансирани по договори 23/321/00216 и 23/321/00267 по мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г., ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 446

Задълженията на Община Мирково към „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, да се погасяват приоритетно.

......................................................................................................................................................

Относно: Отдаване под наем на зъболекарски кабинет в здравна служба с. Буново.

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 4 от ЗОС, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 447


1. Да се отдаде под наем зъболекарски кабинет в здравна служба с. Буново (Акт за публична общинска собственост № 16 от 13. 07. 1999 год.) .), находящ се в парцел І -508 кв. 49 по плана на с. Буново.

част от публична общинска собственост

2. Отдаването под наем да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните параметри:

А) минимален размер на месечния наем – 1, 20 лв на м. кв., без ДДС;

Б) максимален срок на договора – 5 (пет) години;

В) дейност, за която ще се използва имота – медицински нужди;

3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурси и сключването на договори.

.....................................................................................................................................................

Относно: Отдаване под наем на Младежки дом с. Смолско.

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 4 от ЗОС, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 448


1. Да се отдаде под наем Младежки дом (Акт за частна общинска собственост № 114 / 15.07.1999 г.), находящ се в парцел І - 97, кв.22 по плана на село Смолско представляващ терен от 480 кв.м. с построена в него двуетажна сграда със застроена площ от 170 кв.м.

2. Отдаването под наем да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните параметри:

А) минимален размер на месечния наем – 100 лв. без ДДС;

Б) максимален срок на договора – 10 години;

3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и сключването на договор за наем.

.......................................................................................................................................................

Относно: Промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот № 000058 по КВС землище с. Мирково от пасище, мера в нива – унищожена от промишленост.

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 45и ал. 1,ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 449


1. Приема да се извърши промяна в начина на трайно ползване на поземлен имот № 000058 по КВС землище Мирково с Акт за публична общинска собственост № 94/13.05.2011г. от пасище, мера в нива унищожена от промишленост.

2. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите действия за промяната.

......................................................................................................................................................

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по докладна записка ОбС – 01- 64 /23.08.2011 г.


С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 ал. 6 от ЗОС , чл. 44 ал. 1 т. 1от НРПУРОИ, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 450


І. Да се извърши продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

1) унищожена нива от промишленост, Х кат. с площ 2,109 дка , ПИ № 000020 по КВС землище с. Мирково ( АЧОС № 1208 от 06. 06. 2011 год. )

2) унищожена нива от промишленост, Х кат. с площ 0,776 дка , ПИ № 000021 по КВС землище с. Мирково ( АЧОС № 1209 от 10. 06. 2011 год. ).

ІІ. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс със следните начални конкурсни цени:

1) унищожена нива от промишленост, Х кат. с площ 2,109 дка , ПИ № 000020 по КВС землище с. Мирково ( АЧОС № 1208 от 06. 06. 2011 год. ) с начална конкурсна цена от 500 (петстотин) лева за дка;

2) унищожена нива от промишленост, Х кат. с площ 0,776 дка , ПИ № 000021 по КВС землище с. Мирково ( АЧОС № 1209 от 10. 06. 2011 год. ) с начална конкурсна цена от 500 (петстотин) лева за дка;

ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен конкурс и сключването на договор за продажба.

......................................................................................................................................................

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по докладна записка ОбС – 01- 65 /23.08.2011 г.


С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1, ал. 6 от ЗОС , чл. 44, ал. 1 т. 1 от НРПУРОИ, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 451


І. Да се продадат следните имоти – частна общинска собственост, представляващи:

1) ливада с площ от 36.931 дка, поземлен имот № 091010 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1215 от 13.06. 2011 год.);

2) ливада с площ от 3.064 дка, поземлен имот № 091018 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1216 от 13.06. 2011 год.);

3) ливада с площ от 1.137 дка, поземлен имот № 091019 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1214 от 13.06. 2011 год.);

4) ливада с площ от 22.251 дка, поземлен имот № 091025 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1213 от 13.06. 2011 год.);

5) ливада с площ от 5.641 дка, поземлен имот № 091026 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1212 от 10.06. 2011 год.);

6) ливада с площ от 2.386 дка, поземлен имот № 091033 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1211 от 10.06. 2011 год.)

ІІ. Продажбата да се извършва чрез публично оповестен конкурс със следните начални конкурсни цени:

1) ливада с площ от 36.931 дка, поземлен имот № 091010 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1215 от 13.06. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 310 ( триста и десет ) лева за дка;

2) ливада с площ от 3.064 дка, поземлен имот № 091018 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1216 от 13.06. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 300 ( триста ) лева за дка;

3) ливада с площ от 1.137 дка, поземлен имот № 091019 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1214 от 13.06. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 300 ( триста ) лева за дка;

4) ливада с площ от 22.251 дка, поземлен имот № 091025 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1213 от 13.06. 2011 год.); с начална конкурсна цена от 300 ( триста ) лева за дка;

5) ливада с площ от 5.641 дка, поземлен имот № 091026 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1212 от 10.06. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 300 ( триста ) лева за дка;

6) ливада с площ от 2.386 дка, поземлен имот № 091033 по КВС землище с. Каменица (АЧОС № 1211 от 10.06. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 300 ( триста ) лева за дка;

ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публично оповестен конкурс и сключването на договор за продажба.

......................................................................................................................................................

Относно: Изплащане на сума, изразходвана за отопление на ученическата столова и кухнеския блок в училището

С 8 гласа „ЗА” и 2 гласаВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл 21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 452


ОбС отказва изплащане на сума, изразходвана за отопление на ученическата столова и кухнеския блок в ОУ „Георги Бенковски” за отоплителния сезон на учебната 2010 -2011 година.

......................................................................................................................................................

Относно: Предприемане на действия за обявяване на конкурс за нов Директор на ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково.


С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 453


Възлага на кмета на Община Мирково да предприеме необходимите действия да уведоми контролните органи и да се направи нужното за обявяване на конкурс за нов директор на ОУ „Георги Бенковски”

.......................................................................................................................................................

Относно: Прекратен договор за наем на обект ОУ с. Бенковски с Национална библиотека „ Св. Св. Кирил и Методий”.


С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21,ал.1 т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 454


Възлага на кмета на Община Мирково да назначи експертна комисия от специалисти, която да оцени настоящето състояние на сградата на училището в село Бенковски и излезе със становище за бъдещо ползване и стопанисване на сградата.

.....................................................................................................................................................

Относно: Актуализация план – сметката на Дейност – чистота за 2011 г.

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗОБ.ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 455


Приема актуализацията на план-сметката на дейност - Чистота за 2011г по параграфи, както следва:

№ по ред

Дейност , параграф

било

става

разлика
РАЗХОДИ – ЧИСТОТА

01-01 – заплати

05-51 - ДОО

05-60 – ЗОВ

02-08 – обещетение по чл.224

10-15-материали

10-16 гориво

10-20- външни услуги


62 565

7 950

3 010

-

14 110

22 930

14 775

66 365

8 450

3 210

650

26 110

10 930

9 625

+ 3 800

+ 500

+ 200

+ 650

+ 12 000

- 12 000

- 5 150

.......................................................................................................................................................

Относно: Актуализация плана по бюджета за 2011 г. на Община Мирково във връзка с преизпълнение на приходите.

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21, ал. т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27 ал. 1 т. 1 от ЗОБ, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 456


Приема актуализацията на бюджет 2011год. по дейности и параграфи както следва:


№ по ред

Дейност , параграф

било

става

разлика

1.

ПРИХОДИ
259 561
40-40 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА

НА ДМА

10 000

60 527

50 527
41-00 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ

520 000

724 034

+ 204 034

45-00 ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА5 000

+ 5 000
РАЗХОДИ – ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

2122 – ИК

10-15-материали/ закупуване на каси, канц.м-ли и др.м-ли/

10-20- външни услуги /паспортизации на сгради/

10-30- ремонти

51-00- основен ремонт

- Покрив на сграда на соц.грижи - 28 829

- Инф.център Буново - 6 225

- Реконструкц.лекарски к-т М-во- 17 430

- Км.Смолско/подмяна дограма/ - 2 000

52-00 Придоб.на ДМА/ компютър за ОИК/

53-00 Придобив. на ППР/ ПУП- стоп.двор/


12 305

90 500


-

-


53 300

-


22 998


102 500


7 300

54 484


53 910

10 000

+ 95 084

+ 10 690


+ 12 000


+ 7 300

+ 54 484


+ 610

+ 10 0002.

2311 - Детска градина

10-11 храна

10-16 ел.енергия, вода, гориво

10-20 външни услуги / консултанска услуга/


12 000

23 550

3 100


16 000

33 550

6 200


+ 17 100

+ 4 000

+ 10 000

+ 3 100

3.

2389- Др.дейности по образование

/превоз на ученици от Буново до Пирдоп/

01-01 – заплати

05-51 - ДОО

05-60 - ЗОВ

10-16 - гориво3 800

500

185

6 0006 655

750

260

11 000

+ 8 180


+ 2 855

+ 250

+ 75

+ 5 000

4.

2603 – ВиК

01-01 – заплати

02-08 – обещетение по чл.224

05-51 - ДОО

05-60 - ЗОВ

05-80 – ДЗПО

10-20 - външни услуги/ приемат.комисия на обектите, озакон. на вододаини зони/

51-00 - основен ремонт/ авторски надзор- от

дарения/ -6 310

- Водопровод и канал ул.Средец – с. Смолско/ разплащане стари задължения/ -20 000


15 600

640

1 940

760

110

18 502


42 865


17 590

1 360

2 240

850

165

40 102


69 175

+51 065

+ 1 990

+ 720

+ 300

+ 90

+ 55

+ 21 600


+ 26 3105.

2759 Други дейности култура

02-02 др.възн.и плащания

02-09 др.възн.и плащания

10-16 гориво

52-00 –Придоб.наДМА/ паметник на първата българска кооп./9 210

690

-

-11 410

1 190

2 300

34 720

+ 39 720

+ 2 200

+ 500

+ 2 300

+ 34 720


6.

2829- Др.дейности селско стопанство

01-01 – заплати

05-51 - ДОО

05-60 - ЗОВ

05-80 – ДЗПО


3 860

400

190

1104 250

553

245

116


+ 605

+ 390

+ 155

+ 55

+ 57.

2831 Транспорт и съобщения

10-15-материали

10-20- външни услуги

/ субсидия за междуселищни превози/11 000

50 150


4 690

59 150

+ 2 690

- 6 310

+ 9 000


8.

2910- Разходи за лихви

29-91 разходи за лихви


10 300


37 000

+ 26 700

+ 26 700

9.

2997- Други разходи некласифицирани

10-20 - външни услуги?

10-63 Такса ангажимент-


500

3 000

+ 3 500

+ 500

+ 3 000

10.

3122 – Дофинансиране ИК

0101 – заплати

0202- персонал извънтруд. отношения

02-09 др. възнагражд. и плащания

05-80- ДЗПО


14 620

-


-


15 240

3 500

70

150

+ 4 340

+ 620

+ 3 500

+ 70

+ 150

11.

3389- Дофинансиране др.дейности образование

01-01 – заплати

05-51 - ДОО

05-60 - ЗОВ

05-80 – ДЗПО
1 400

150

70

401 950

200

85

65


+ 640


+ 550

+ 50

+ 15

+ 2512.

3623– Дофинансиране чистота

01-01 – заплати

05-51 - ДОО

05-60 - ЗОВ

05-80 – ДЗПО-


8 267

1 075

395

200


+ 9 937

+ 8 267

+ 1 075

+ 395

+ 200
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ


1.

1122 – ИК

0101 – заплати по трудови правоотношения

0102 – заплати по служебни правоотнош.


169 200

88 915


178 300

79 815

-0-

+ 9 100

- 9 100Всичко:


.......................................................................................................................................................

Относно: Назначаване на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Мирково

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 42, ал. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 104 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 457

Избира инж. Юлия Павлова Хрискова – Секретар в Община Мирково за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Мирково за времето от регистрацията на настоащия Кмет Цветанка Петкова Йотина като кандидат за участие в местните избори 2011 год. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Общината в тези избори.

.....................................................................................................................................................


Относно: Предложение за промяна на Наредба за реда за придобиване, управление, разпореждане с общинско имущество.


С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 19 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ 458


1. Допълва и изменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

Изменя чл. 48 , който придобива следният текст: „Кметът на общината издава заповед и сключва договор за продажба на земята на физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда с отстъпено право на строеж, изградена върху земя – частна общинска собственост по пазарна цена, определена от лицензиран оценител”.

......................................................................................................................................................

Относно: Допускане на паралелки с намален брой ученици през учебната 2011 –2012 г


С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 459

1. Определя минимален брой ученици в самостоятелни паралелки в ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково, за учебната 2011 – 2012 година, както следва:

І клас – 10 ученика;

ІІІ клас – 15 ученика;

V клас – 15 ученика;

VІ клас – 16 ученика;

VІІ клас – 11 ученика.

.....................................................................................................................................................

Относно: Актуализация на числеността на персонала в дейност „ВИК” на общински дейности за 2011г.

С 10 гласа "ЗА" от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27 ал. 1 т. 1 от ЗОБ, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 460


  1. Аактуализира числеността на персонала в Дейност – „ВИК” от 4 броя на 6 броя.

  2. Уувеличава средствата по параграфи в Дейност – „ВИК”, както следва:

0101 – заплати – 2 800

0551 – ДОО - 330

0560 – ЗО - 140

0580 – ДЗПО - 50

3 320

3. Средствата да бъдат взети от:
Дейност параграф

било

става

разлика

1.

Селско стопанство

10-20-външни услуги

5 000

1 680

-3 320

......................................................................................................................................................

Относно: Заявление от Павел Иванов Данкин – председател на ОбС относно: Ползване на полагаем годишен отпуск за времето от встъпване в длъжност като председател на общински съвет – Мирково до подаване на заявление за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. в ОИК община Мирково.


С 9 гласа „ЗА” от общо присъстващи 10 общински съветника и на основание чл.21, ал. 1, т.23, чл. 24, ал. 4 , чл. 26, ал. 2 и ал.3, т.2 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 461

1. Одобрява молбата за ползване на платен годишен отпуск на Павел Иванов Данкин - председател на Общински съвет – Мирково, считано от 16.09.2011година до конституирането на новият Общински съвет – Мирково.

2. Избира общинският съветник Цветан Стаменов Македонски за изпълняващ длъжността Председател на Общински съвет – Мирково за времето от 16.09.2011година до конституирането на новият Общински съвет – Мирково.

Свързани:

Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, факс 07182/2550 e’mail: ob6
Препис извлечения iconКнига на Енох и богомилското учение
Най-необходимите паралели привеждаме по другия български препис, в сборника на Петроградската Академия на Науките, №13, 3, 25, от...
Препис извлечения iconПрограма за преподаване (по образец)
Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на преподавателя)
Препис извлечения icon"пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад
Условия и ред за водене на индивидуалните осигурителни партиди. Предоставяне на извлечения и информация от партидите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом